ITPB2/4511-763/15/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkom rady nadzorczej.
ITPB2/4511-763/15/MUinterpretacja indywidualna
  1. działalność wykonywana osobiście
  2. obowiązek płatnika
  3. płatnik
  4. rada nadzorcza
  5. zaliczka na podatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego członkom rady nadzorczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Członkowie Rady Nadzorczej Wnioskodawcy są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Swoją funkcję pełnią na podstawie powołania. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni otrzymują miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia (przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej) oraz 7,5% najniższego wynagrodzenia (pozostali członkowie Rady Nadzorczej). Zatem wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie przekracza 200 zł miesięcznie. Wnioskodawca obliczając wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, potrąca należne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane w wysokości 111,25 zł). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, z powyższego wyliczenia jest zerowa. Zgodnie z § 69 Statutu Spółdzielni członkowie Rady Nadzorczej nie są osobami zatrudnionymi u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nie przekracza 200 zł brutto miesięcznie, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kiedy wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie przekracza 200 zł brutto miesięcznie, znajduje zastosowanie opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienia jako źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy).

W myśl art. 30 ust. 3 ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że członkowie Rady Nadzorczej Wnioskodawcy są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Swoją funkcję pełnią na podstawie powołania. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia (przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej) oraz 7,5% najniższego wynagrodzenia (pozostali członkowie Rady Nadzorczej). Zatem wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie przekracza 200 zł miesięcznie. Wnioskodawca obliczając wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, potrąca należne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane w wysokości 111,25 zł). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, z powyższego wyliczenia jest zerowa. Zgodnie z § 69 Statutu Spółdzielni członkowie Rady Nadzorczej nie są osobami zatrudnionymi u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może mieć zastosowanie do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub pkt 5-9 cytowanej ustawy po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

  • kwota należności określona w umowie nie przekracza kwoty 200 zł oraz
  • umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy, co do których kwota należności jest określona.

W sytuacji natomiast, gdy umowa zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika wprost nie określa kwoty należności za wykonywane czynności (usługi), nie została spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wyklucza możliwość opodatkowania wynagrodzenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym nawet wówczas, gdy wartość wypłaty nie przekroczy 200 zł.

W konsekwencji, od należności wynikających z tego rodzaju umowy (bez względu na jej wysokość) płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni określa, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia dla przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej oraz 7,5% najniższego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, co oznacza, że z umów (aktów powołania) nie wynikała kwota wynagrodzenia jaką otrzymują jej członkowie w związku z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej, nie znajdzie zastosowania zryczałtowany sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków wynikających z przepisu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.