Rada nadzorcza | Interpretacje podatkowe

Rada nadzorcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada nadzorcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.
Fragment:
Ponadto prawo kontroli przysługujące wspólnikowi może być realizowane poprzez ustanowienie rady nadzorczej (fakultatywna decyzja wspólników). Zgodnie z art. 219 KSH, rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przywołanym już powyżej art. 219 KSH, celem ustanowienia rady nadzorczej przez wspólników jest sprawowanie bieżącego (stałego) nadzoru nad działalnością spółki z o.o. Przy czym podkreślić należy, iż nadzór ten jest wykonywany przez radę nadzorczą „ in corporate ” a nie indywidualnie przez jej członków. Rada nadzorcza czuwa nad efektywnym wykorzystywaniem kapitału finansowego - wkładów wniesionych przez wspólników do spółki z o o. Innymi słowy, rada nadzorcza działa w interesie wspólników. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy, czynności rady nadzorczej powinny być postrzegane jako działania podejmowane na rzecz właścicieli (wspólników), a nie spółki z o.o. Przytoczone powyżej rozstrzygnięcia na gruncie KSH dotyczące zadań rady nadzorczej są wyrazem panującej w Polsce doktryny prawnej o rozdziale zarządzania od nadzoru w spółkach kapitałowych (model dualistyczny). Zgodnie z powyższym, rada nadzorcza powinna przygotowywać corocznie dla udziałowców własną ocenę sytuacji spółki, w tym ocenę potencjalnych zagrożeń dla jej dotychczasowej pozycji.
2017
10
lis

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych kosztów szkoleń na rzecz członków rady nadzorczej Banku
Fragment:
(...) rady nadzorczej na szkolenie i ich powrotu ze szkolenia, koszty noclegu członków rady nadzorczej, koszt ubezpieczenia członków rady nadzorczej, koszt wyżywienia dla członków rady nadzorczej (np. śniadania, obiady, kolacje, napoje, suchy prowiant) poza godzinami szkolenia, inne koszty związane ze szkoleniem, koszt wynagrodzenia za udział członka rady nadzorczej w szkoleniu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Banku. Z kolei, koszty związane z organizacją czasu wolnego uczestników szkolenia (np. zabawa integracyjna, występ artystyczny, wycieczka po szkoleniu), nie spełniają podstawowej przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 updop. Nie można w tym przypadku mówić, że ww. koszty poniesione podczas szkoleń ponoszone przez Bank na rzecz członków rady nadzorczej to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istnienie organu nadzoru, jakim jest Rada Nadzorcza nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez Bank przychodu. W konsekwencji powyższego, wydatki opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dot. szkoleń członków rady nadzorczej Banku, które odbyły się od dnia 1 listopada 2015 r. i będą ponoszone przez Bank również w przyszłości nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
19
paź

Istota:
Powstanie przychodu podatkowego dla członków rady nadzorczej Banku z tytułu uczestnictwa w szkoleniu
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przytoczone argumenty należy stwierdzić przez analogię, że odnośnie poniesionych przez Bank wydatków związanych ze szkoleniami członków rady nadzorczej, co do których Wnioskodawca jest w stanie przypisać konkretną wartość świadczenia przypadającą na danego członka rady nadzorczej, powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – że poniesienie tych wydatków przez Bank nie jest w interesie członków rady nadzorczej i nie powoduje przyrostu majątku tych osób, należy uznać, że poprzez uczestnictwo w szkoleniu członkowie rady nadzorczej podnoszą swoje kwalifikacje, a tym samym odnoszą realne korzyści w postaci zdobytej wiedzy, nie ponosząc przy tym kosztów finansowych, jak również zdobyta wiedza może być wykorzystana przez te osoby obecnie i w przyszłości nie tylko dla potrzeb zasiadania w radzie nadzorczej Wnioskodawcy. Co oznacza, że otrzymane przez członków rady nadzorczej świadczenia w związku z uczestnictwem w szkoleniach sfinansowanych przez Bank, stanowią przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy. Od uzyskiwanych przez członków rady nadzorczej przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy.
2017
19
paź

Istota:
Zwrot kosztów z tytułu dojazdu członka Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychód ten należy opodatkować, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie odbywają podróży, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczek) na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Na chwilę obecną Spółka nie pokrywa kosztów podróży członków Rady Nadzorczej, gdyż obecni członkowie Rady Nadzorczej zamieszkują w tej samej miejscowości, w której mieści się siedziba Spółki. Natomiast w przypadku, gdyby osoby pełniące funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki zamieszkiwały w innej miejscowości niż miejscowość, w której Spółka ma siedzibę, Spółka będzie zobowiązana do pokrywania kosztów z tytułu dojazdu członków Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej. Dotyczy to takich kosztów jak: bilety kolejowe, lotnicze, czy autobusowe oraz koszty zakwaterowania w miejscowości, której znajduje się siedziba Spółki. Związane to będzie z podróżą członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z pełnionymi przez te osoby funkcjami w organie Spółki jakim jest Rada Nadzorcza. Obowiązek Spółki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów oraz Statutu Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód otrzymywany przez Członków Rady Nadzorczej w związku bezpośrednim pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z ich udziałem w pracach rady nadzorczej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód otrzymywany przez Członków Rady Nadzorczej w związku bezpośrednim pokrywaniem przez Spółkę kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego dla członków rady nadzorczej Banku z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przytoczone argumenty należy stwierdzić przez analogię, że odnośnie poniesionych przez Bank wydatków związanych ze szkoleniami członków rady nadzorczej, co do których Wnioskodawca jest w stanie przypisać konkretną wartość świadczenia przypadającą na danego członka rady nadzorczej, powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – że poniesienie tych wydatków przez Bank nie jest w interesie członków rady nadzorczej i nie powoduje przyrostu majątku tych osób, należy uznać, że poprzez uczestnictwo w szkoleniu członkowie rady nadzorczej podnoszą swoje kwalifikacje, a tym samym odnoszą realne korzyści w postaci zdobytej wiedzy, nie ponosząc przy tym kosztów finansowych, jak również zdobyta wiedza może być wykorzystana przez te osoby obecnie i w przyszłości nie tylko dla potrzeb zasiadania w radzie nadzorczej Wnioskodawcy. Co oznacza, że otrzymane przez członków rady nadzorczej świadczenia w związku z uczestnictwem w szkoleniach sfinansowanych przez Bank, stanowią przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy. Od uzyskiwanych przez członków rady nadzorczej przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy.
2017
9
wrz

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
W zaistniałym opisanym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca ponosi stałe koszty wynikające ze zwrotu kosztów dojazdu przysługujących członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Wnioskodawcy oraz Zgromadzenia Prezesów. Wnioskodawca powzięła wątpliwość, czy koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej mogą być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności, jako koszty stanowiące również składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Radzie. W aktualnej sytuacji Wnioskodawca nie zalicza tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym sprawującym funkcję organu nadzoru wobec Wnioskodawcy, podejmuje decyzje kolegialnie, a posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cyklicznie w ciągu danego roku – przynajmniej 6 razy w roku i udział członków Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego z członków Rady, to czy wobec tej sytuacji wydatki te nie są konieczne i uzasadnione i stanowią de facto element wynagrodzenia Rady Nadzorczej. W piśmie z 2 czerwca 2017 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca kolejny raz wskazał, że aktualnie nie zalicza wydatków na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
12
lip

Istota:
Wynagrodzenie, które jest wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Portugalii pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w polskiej Spółce – legitymującego się certyfikatem rezydencji – podlega w Polsce zryczałtowanemu 20% podatkowemu zgodnie z uregulowaniem zawartym w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Choć nie wynika to jasno z tego zapisu, to należy uznać, że wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej nie podlega pod zapisy tego artykułu. Powinno więc ono być opodatkowane na zasadach przewidzianych dla wynagradzania dla - pozostałych przychodów, a więc w państwie gdzie Wnioskodawca ma jako osoba fizyczna rezydencję podatkową, czyli w Portugalii. W związku z powyższym zapisem od momentu zmiany rezydencji podatkowej, nie powinien być pobierany od wynagrodzenia Wnioskodawcy żaden podatek w Polsce. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych art. 219 § 1 i § 2 Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, a Zarząd zgodnie z art. 201 § 1. KSH Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Z powyżej powołanej definicji wynika, że nie można traktować rady nadzorczej jak „ ...innym podobnym organie spółki ”. Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
26
maj

Istota:
W zakresie braku przychodów z nieodp3atnych owiadczen z tytu3u pe3nienia funkcji Ekspertów Rady Nadzorczej przez pracowników oddelegowanych przez akcjonariusza w sytuacji, gdy wystepuje obowi1zek nawi1zania stosunku prawnego pomiedzy Wnioskodawc1 a Ekspertami
Fragment:
Eksperci RN powo3ywani s1 na podstawie zapisów Umowy Spó3ki, zgodnie z którymi „ Rada Nadzorcza w zwi1zku z wykonywaniem swoich obowi1zków, mo?e korzystaa z us3ug bieg3ych, ekspertów, firm audytorskich, konsultingowych, prawniczych. W przypadku koniecznooci zawarcia umowy z ww. podmiotami jest ona zawierana przez Zarz1d Spó3ki; koszty us3ug doradczych pokrywa Spó3ka ”. Eksperci RN powo3ywani s1 w trybie uchwa3y RN danej spó3ki spooród pracowników Banku. RN – w celu zbadania spraw Spó3ki wymagaj1cych wiedzy specjalnej – powo3uje ekspertów uprawnionych do badania dokumentów Spó3ki, ?1dania od Zarz1du Spó3ki oraz pracowników Spó3ki sprawozdan i wyjaonien w zakresie prowadzonego badania. Ka?dorazowo przed planowanym badaniem okreolonego obszaru dzia3ania Spó3ki Przewodnicz1cy RN (na podstawie upowa?nienia RN) okreola zakres (temat) badania, wskazuje ekspertów z listy do przeprowadzenia konkretnego badania oraz termin takiego badania. Wyniki prac ekspertów Rady Nadzorczej Spó3ki przedstawiane s1 Radzie Nadzorczej Spó3ki. Eksperci Rady Nadzorczej Spó3ki, przed przyst1pieniem do badania spraw Spó3ki, sk3adaj1 pisemne oowiadczenie o zachowaniu w poufnooci informacji pozyskanych w toku badania spraw Spó3ki. W przypadku gdy w toku badania ma nast1pia dostep do tzw. tajemnicy zawodowej regulowanej odrebnymi przepisami Spó3ka podpisuje z ekspertami RN umowy zlecenia, które w swej treoci nie przewiduj1 wynagrodzenia.
2017
12
sty

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spolke na utrzymanie samochodow stanowiacych wlasnosc Spolki, ktore beda wykorzystywane zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow?
Fragment:
W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie (po uzupelnieniu): Czy okreslone w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez spolke na utrzymanie samochodow, amortyzacja pojazdow stanowiacych wlasnosc Spolki, ktore beda wykorzystywane na zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow X Sp. z o.o.... Wnioskodawca przedstawil nastepujace stanowisko: Rada nadzorcza sprawuje staly nadzor nad dzialalnoscia spolki we wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci (jest to organ nadzorujacy).W mysl art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow wydatkow na rzecz osob wchodzacych m.in. w sklad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organow stanowiacych osob prawnych, z wyjatkiem wynagrodzen wyplacanych z tytulu pelnionych funkcji. Przepis mowi, ze wylaczone sa wydatki na rzecz osob wchodzacych w sklad rad nadzorczych. Czesto przyjmuje sie wiec podzial wydatkow wg tego, czy sa ponoszone na rzecz osob - poszczegolnych czlonkow rady - wydatki osobiste, czy tez sa ponoszone na rzecz rady jako calosci. Wtedy czesto jest wyciagany wniosek, ze wydatki zwiazane z funkcjonowaniem rady nadzorczej, ktorych nie mozna przypisac personalnie do zadnego z czlonkow rady nadzorczej, powinny byc wylaczone z dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, jako wydatki ponoszone na rzecz rady nadzorczej jako obligatoryjnego organu spolki. Reasumujac wydatki na utrzymanie samochodow sluzbowych (osobowych) stanowiacych wlasnosc Spolki, wyszczegolnione w opisie stanu faktycznego wraz z kosztami amortyzacji, ktore beda wykorzystywane zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow X Sp. z o. o.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej.
Fragment:
Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie wypłacać członkom Rady Nadzorczej miesięczne należności w wysokości 4,5% minimalnego wynagrodzenia (jak wskazuje Wnioskodawca na dzień wypełniania wniosku jest to 83,30 zł), które zostało określone w statucie – bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu. Członkowie Rady są wybierani na Walnym Zgromadzeniu z nieograniczonej liczby członków w wyborach tajnych. Spółdzielnia nie zawiera umów z członkami Rady, nie są oni również pracownikami Spółdzielni. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, iż wypłaty wynagrodzeń przyznanych członkom Rady Nadzorczej należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.
2016
5
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.