Rada nadzorcza | Interpretacje podatkowe

Rada nadzorcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada nadzorcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku przychodów z nieodp3atnych owiadczen z tytu3u pe3nienia funkcji Ekspertów Rady Nadzorczej przez pracowników oddelegowanych przez akcjonariusza w sytuacji, gdy wystepuje obowi1zek nawi1zania stosunku prawnego pomiedzy Wnioskodawc1 a Ekspertami
Fragment:
Eksperci RN powo3ywani s1 na podstawie zapisów Umowy Spó3ki, zgodnie z którymi „ Rada Nadzorcza w zwi1zku z wykonywaniem swoich obowi1zków, mo?e korzystaa z us3ug bieg3ych, ekspertów, firm audytorskich, konsultingowych, prawniczych. W przypadku koniecznooci zawarcia umowy z ww. podmiotami jest ona zawierana przez Zarz1d Spó3ki; koszty us3ug doradczych pokrywa Spó3ka ”. Eksperci RN powo3ywani s1 w trybie uchwa3y RN danej spó3ki spooród pracowników Banku. RN – w celu zbadania spraw Spó3ki wymagaj1cych wiedzy specjalnej – powo3uje ekspertów uprawnionych do badania dokumentów Spó3ki, ?1dania od Zarz1du Spó3ki oraz pracowników Spó3ki sprawozdan i wyjaonien w zakresie prowadzonego badania. Ka?dorazowo przed planowanym badaniem okreolonego obszaru dzia3ania Spó3ki Przewodnicz1cy RN (na podstawie upowa?nienia RN) okreola zakres (temat) badania, wskazuje ekspertów z listy do przeprowadzenia konkretnego badania oraz termin takiego badania. Wyniki prac ekspertów Rady Nadzorczej Spó3ki przedstawiane s1 Radzie Nadzorczej Spó3ki. Eksperci Rady Nadzorczej Spó3ki, przed przyst1pieniem do badania spraw Spó3ki, sk3adaj1 pisemne oowiadczenie o zachowaniu w poufnooci informacji pozyskanych w toku badania spraw Spó3ki. W przypadku gdy w toku badania ma nast1pia dostep do tzw. tajemnicy zawodowej regulowanej odrebnymi przepisami Spó3ka podpisuje z ekspertami RN umowy zlecenia, które w swej treoci nie przewiduj1 wynagrodzenia.
2017
12
sty

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spolke na utrzymanie samochodow stanowiacych wlasnosc Spolki, ktore beda wykorzystywane zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow?
Fragment:
W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie (po uzupelnieniu): Czy okreslone w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez spolke na utrzymanie samochodow, amortyzacja pojazdow stanowiacych wlasnosc Spolki, ktore beda wykorzystywane na zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow X Sp. z o.o.... Wnioskodawca przedstawil nastepujace stanowisko: Rada nadzorcza sprawuje staly nadzor nad dzialalnoscia spolki we wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci (jest to organ nadzorujacy).W mysl art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow wydatkow na rzecz osob wchodzacych m.in. w sklad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organow stanowiacych osob prawnych, z wyjatkiem wynagrodzen wyplacanych z tytulu pelnionych funkcji. Przepis mowi, ze wylaczone sa wydatki na rzecz osob wchodzacych w sklad rad nadzorczych. Czesto przyjmuje sie wiec podzial wydatkow wg tego, czy sa ponoszone na rzecz osob - poszczegolnych czlonkow rady - wydatki osobiste, czy tez sa ponoszone na rzecz rady jako calosci. Wtedy czesto jest wyciagany wniosek, ze wydatki zwiazane z funkcjonowaniem rady nadzorczej, ktorych nie mozna przypisac personalnie do zadnego z czlonkow rady nadzorczej, powinny byc wylaczone z dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, jako wydatki ponoszone na rzecz rady nadzorczej jako obligatoryjnego organu spolki. Reasumujac wydatki na utrzymanie samochodow sluzbowych (osobowych) stanowiacych wlasnosc Spolki, wyszczegolnione w opisie stanu faktycznego wraz z kosztami amortyzacji, ktore beda wykorzystywane zarowno na cele dzialalnosci gospodarczej Spolki jak i na cele prywatne czlonkow rady nadzorczej beda kosztem uzyskania przychodow X Sp. z o. o.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej.
Fragment:
Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie wypłacać członkom Rady Nadzorczej miesięczne należności w wysokości 4,5% minimalnego wynagrodzenia (jak wskazuje Wnioskodawca na dzień wypełniania wniosku jest to 83,30 zł), które zostało określone w statucie – bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu. Członkowie Rady są wybierani na Walnym Zgromadzeniu z nieograniczonej liczby członków w wyborach tajnych. Spółdzielnia nie zawiera umów z członkami Rady, nie są oni również pracownikami Spółdzielni. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, iż wypłaty wynagrodzeń przyznanych członkom Rady Nadzorczej należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.
2016
5
sie

Istota:
Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia OC.
Fragment:
Świadczenie to, należy zakwalifikować w przypadku członków Zarządu i Dyrektorów do przychodu ze stosunku pracy, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy, natomiast w przypadku członków Rady Nadzorczej do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zwrócić uwagę, że fakt, iż umowa ma charakter bezimienny, nie stanowi trwałej przeszkody do uznania tegoż świadczenia za przychód i ustalenia wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę. Z wniosku jednoznacznie wynika, iż, na dzień zapłacenia składki, krąg osób objętych ubezpieczeniem – mimo, że nie są one wymienione z imienia i nazwiska – jest zamknięty, ograniczony, należą do niego członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Dyrektorzy Wnioskodawcy. Wiadomo zatem, które osoby objęte są ubezpieczeniem. Wnioskodawca zna skład zarządu i rady nadzorczej oraz dyrektorów z imienia i nazwiska. W rezultacie można więc wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, a także okres, w którym korzystała z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie wysokość zapłaconej składki można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę. W konsekwencji, składki, opłacane przez Wnioskodawcę tytułem ubezpieczenia członka Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektora stanowią nieodpłatne świadczenia w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwane przez osoby objęte tym ubezpieczeniem.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi rady nadzorczej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. U Wnioskodawcy działa rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej wybierani są przez walne zgromadzenie wspólników. Swoją funkcję pełnią na podstawie powołania. Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 zł + 1% zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Przychody członków rady nadzorczej są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 1% zysku netto Wnioskodawcy za poprzedni rok obrotowy wynosi 75,81 zł. Wyliczona kwota wynagrodzenia członka rady nadzorczej wynosi więc: 10 zł + 75,81 zł = 85,81 zł miesięcznie, bez względu na ilość posiedzeń. Zatem wynagrodzenie każdego członka rady nadzorczej nie przekracza 200 zł miesięcznie. Obliczając wynagrodzenie członków rady nadzorczej, Wnioskodawca potrąca koszty uzyskania przychodu i należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi zero. Jeden z członków rady nadzorczej nie jest pracownikiem Wnioskodawcy.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca planuje poniesienie kosztu dwu- lub trzydniowego szkolenia członków rady nadzorczej poza miejscem zamieszkania, na terytorium Polski. Koszt szkolenia obejmuje łącznie szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu (na fakturze w jednej pozycji ilość osób x koszt szkolenia). Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie wyboru przez najwyższy organ tj. Walne Zgromadzenie Członków (zgodnie ze statutem). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w związku uczestnictwem w szkoleniu po stronie członków rady nadzorczej powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Osoby te otrzymają bowiem konkretną korzyść finansową w postaci ww. świadczenia. Koszt ww. szkolenia poniesie Wnioskodawca. Skoro członek rady nadzorczej nie poniesie kosztów tego szkolenia, to tym samym osoba ta otrzyma świadczenie, które powoduje u niej przysporzenie w majątku w postaci uczestnictwa w szkoleniu, za które nie będzie płacić. W konsekwencji wartość świadczenia w postaci szkoleń finansowanych przez Wnioskodawcę stanowić będzie dla ich uczestników nieodpłatne świadczenie, które należy członkom rady nadzorczej zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
20
lip

Istota:
Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że członkowie Rady Nadzorczej Wnioskodawcy (spółki z o.o.) pełnią swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta określa wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 100 zł (brutto) miesięcznie niezależnie od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane jest w kwocie 100 zł miesięcznie niezależnie od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest płatne z góry do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału czyli 300 zł (brutto) za kwartał z góry (3 m-ce x 100 zł). Wobec tego należy stwierdzić, że w uchwale nie określono wprost kwoty wynagrodzenia, określając kwotę wynagrodzenia należnego miesięcznie, wypłacanego z góry kwartalnie a łączna kwota wynagrodzenia przekracza 200 zł. Tym samym Spółka jest obowiązana do pobierania od wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zaliczek zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do obowiązku pobierania od wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej zaliczek na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Czy przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem przez niego Bonusu będą przychodami ze źródła kapitały pieniężne?
Fragment:
Zasady funkcjonowania Systemu, osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w związku z istnieniem systemu oraz warunki, których spełnienie uprawnia do otrzymania świadczeń określa uchwała rady nadzorczej Spółki. Zgodnie z tą uchwałą, osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń w związku z uczestnictwem w Systemie przysługiwać będzie członkom zarządu Spółki, a także innym osobom wskazanym przez prezesa zarządu Spółki. Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki na podstawie powołania go do tej funkcji przez zgromadzenie wspólników Spółki. Wnioskodawca zawarł także ze Spółką umowę („ Umowa ”), która reguluje wzajemne stosunki pomiędzy nim a Spółką w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu. Zgodnie z Umową, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwotach i na zasadach określonych w uchwałach rady nadzorczej Spółki. Zasady udziału Wnioskodawcy w programie motywacyjnym zostaną określone odrębnie w formie uchwał rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. Tak więc prawo do otrzymania Bonusu wynika z uchwały rady nadzorczej („ Uchwała ”). W ramach programu Wnioskodawca, po spełnieniu określonych warunków, uzyska prawo do otrzymania w przyszłości świadczenia pieniężnego od Spółki („ Bonus ”). Bonus zostanie wypłacony Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki zaudytowanego sprawozdania finansowego za dany rok.
2016
15
kwi

Istota:
Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji nieodpłatnego (bez wynagrodzenia) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (dalej: „RN”) przez osoby oddelegowane przez jedynego akcjonariusza w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)?
Fragment:
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Członków Rady Nadzorczej wskazuje i odwołuje Y w drodze pisemnego oświadczenia, co nie wyłącza kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwołania Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. Obecna Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. W ramach nadzoru właścicielskiego, zgodnie z zasadami przedstawionym wyżej, Y oddelegowuje swoich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Wnioskodawcy. Osoby oddelegowane przez Y wykonują czynności nadzoru właścicielskiego na rzecz swojego pracodawcy. Czynności te są tylko jednym z ich obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska w Y. Członkowie Rady Nadzorczej w ramach pełnienie swojej funkcji w Radzie Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego w sytuacji nieodpłatnego (bez wynagrodzenia) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (dalej: „ RN ”) przez osoby oddelegowane przez jedynego akcjonariusza w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
27
mar

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji, gdy Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w Spółce bez wynagrodzenia.
Fragment:
Zgodnie z Ustawą o ofe do władz Towarzystwa należy m.in. rada nadzorcza (art. 39 ust. 1 pkt 2). Ustawa o ofe wymaga, aby przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej Towarzystwa była powoływana spoza kręgu akcjonariuszy Towarzystwa i osób z nimi powiązanych (tzw. „ członkowie niezależni ”). Rada Nadzorcza Towarzystwa składa się obecnie z 6 członków. Dwoje członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj. pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, to pracownicy jedynego akcjonariusza Towarzystwa – B. S.A. Pozostałe osoby, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, są członkami niezależnymi i zostały powołane przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa ze względu na swoje indywidualne zdolności i ekspercką wiedzę. Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 5 grudnia 2003 roku i 29 stycznia 2010 roku uprawnionymi do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa są jedynie niezależni członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa będący jednocześnie pracownikami jedynego Akcjonariusza Towarzystwa nie pobierają wynagrodzenia od Towarzystwa.
2016
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.