Rada nadzorcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada nadzorcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
maj

Istota:

Dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie rady nadzorczej

Fragment:

We wniosku o zwrot kosztów dojazdu, członek Rady Nadzorczej podał typ samochodu, którym podróżował wraz z numerem rejestracyjnym i pojemnością silnika oraz wskazał dzień posiedzenia Rady Nadzorczej, cel wyjazdu i liczbę przejechanych kilometrów. Liczba przejechanych kilometrów odpowiada ilości kilometrów koniecznych do pokonania odległości na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej a siedzibą Spółki (miejscem posiedzenia Rady Nadzorczej) oraz drogą powrotną, tj. od siedziby Spółki do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej. Spółka zwróciła i zamierza nadal zwracać koszty dojazdu wyliczone w powyższy sposób dla członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Z uzupełnienia wniosku wynika, że intencją Wnioskodawcy było zapytanie, czy zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem dla członka Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Spółki (oraz droga powrotna) w celu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyliczona jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w maksymalnej wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.

2018
20
kwi

Istota:

Możliwość zaliczenia prowizji bankowej do kup

Fragment:

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniach Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku powołania. Posiedzenia Członków Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, poza miejscowością zamieszkania członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady Nadzorczej dojeżdżają z miejsca swego zamieszkania do siedziby Spółki. Spółka zwraca Członkom Rady Nadzorczej koszty związane z dojazdem na posiedzenie Rady Nadzorczej do siedziby Spółki na podstawie biletów PKP, PKS, „ kilometrówki ”. Wnioskodawca zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków członków Rady Nadzorczej miedzy innymi kosztów przejazdu na posiedzenie rady z wyjątkiem ich wynagrodzeń z racji pełnionych funkcji. Koszty przejazdu członków rady nadzorczej nie zwiększają ich przychodu i wysokości podatku od osób fizycznych. Koszty przejazdu członków na radę nadzorczą zwiększają jedynie podstawę naliczenia składki ubezpieczenia zdrowotnego. Członkowie Rady Nadzorczej w celu dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej korzystają z środków transportu: samochód prywatny, pociąg, autobus.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie pracy osób oddelegowanych przez akcjonariusza.

Fragment:

Ponadto, wyniki prac ekspertów Rady Nadzorczej Spółki przedstawiane są Radzie Nadzorczej Spółki oraz w efekcie akcjonariuszowi, pracodawcy ekspertów, od którego otrzymują oni wynagrodzenie na podstawie łączącego ich stosunku pracy. O akcesoryjnym charakterze umowy zlecenia do wykonywania ww. czynności kontrolnych w spółkach zależnych świadczy również fakt, iż konieczność zawarcia takiej dodatkowej umowy uwarunkowana jest jedynie obowiązkiem dochowania procedur zapewnienia poufności informacji i tajemnicy zawodowej. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, iż oprócz tego, że eksperci Rady Nadzorczej Spółki, przed przystąpieniem do badania spraw Spółki, składają pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych w toku badania spraw Spółki, to w przypadku gdy w toku badania ma nastąpić dostęp do tzw. tajemnicy zawodowej Spółka podpisuje z ekspertami RN umowy zlecenia, które w swej treści nie przewidują wynagrodzenia. Nieodpłatny charakter tych umów jest więc zgodny z ich bezpośrednim przeznaczeniem, a ponadto odpowiada woli stron, które wyrażają zgodę na zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia, aby spełnić wymogi uprawniające ich do wykonywania czynności wynikających z ich podstawowego stosunku pracy (za wynagrodzeniem).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania czynności eksperckich (kontrolnych) bez wynagrodzenia przez osoby oddelegowane przez Lidera Grupy Kapitałowej, który sprawuje nadzór właścicielski

Fragment:

Eksperci Rady Nadzorczej (dalej: Eksperci RN) powoływani są w trybie uchwały RN, spośród pracowników B.. Celem powołania przez RN Ekspertów jest analiza spraw Spółki wymagających wiedzy specjalnej. Eksperci RN uprawnieni są do badania dokumentów Spółki, żądania od Zarządu Spółki oraz pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień w zakresie prowadzonego badania. Eksperci RN, przeprowadzając badanie spraw Spółki, wykonują czynności nadzoru właścicielskiego na rzecz podmiotu dominującego grupy kapitałowej – tj. B., swojego pracodawcy. Każdorazowo przed planowanym badaniem określonego obszaru działania Spółki Przewodniczący RN (na podstawie upoważnienia RN) określa zakres (temat) badania, wskazuje Ekspertów z listy do przeprowadzenia konkretnego badania oraz termin takiego badania. Wyniki prac Ekspertów Rady Nadzorczej Spółki przedstawiane są Radzie Nadzorczej Spółki. Eksperci Rady Nadzorczej Spółki, przed przystąpieniem do badania spraw Spółki, składają pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych w toku badania spraw Spółki. Spółka nie wypłaca Ekspertom Rady Nadzorczej wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w Spółce działa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza została powołana przez Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Burmistrz Gminy. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki. Spółka pokrywa poniesione przez członków Rady Nadzorczej związane z ich udziałem w pracach Rady Nadzorczej, koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem. Przychodem członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji jest każde świadczenie – nie tylko ewentualne wynagrodzenie z tego tytułu, ale także nieodpłatne świadczenia otrzymywane w związku z pełnieniem obowiązków członka Rady Nadzorczej lub innego organu stanowiącego osoby prawnej, niezależnie od sposobu powołania. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy natomiast rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

2018
4
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Wobec powyższego zauważyć należy, że wynagrodzenia wypłacanego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Zarządu Spółki, nie można zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, nie stanowią bowiem przychodów z tytułu świadczenia usług zarządczych, o ile nie została zawarta odpowiednia umowa o świadczenie takich usług, natomiast jak wynika z opisu zdarzenia, taka umowa z Przewodniczącym Rady Nadzorczej nie została zawarta. Zatem, w świetle przedstawionego zdarzenia oraz przytoczonych wyżej przepisów, Zakład Usług Komunalnych będzie mógł kwalifikować czynności wykonywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako usługi wykonywane osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 ww. ustawy.

2018
27
mar

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca (dalej zwany również Bankiem) jest Spółdzielnią. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 statutu Wnioskodawcy jednym z organów Banku jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, wybieranych z członków Banku. Żaden członek Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie pracownikiem Banku. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Wnioskodawcy. Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, członkom Rady Nadzorczej, oprócz wynagrodzenia za udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu, przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej z miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej do siedziby Wnioskodawcy i z powrotem, w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby, po wcześniejszym ich zwołaniu przez uprawnione do tego osoby.

2018
23
lut

Istota:

Czy kwota zwrotu należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania związanego z posiedzeniem Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej stanowi przychód członka Rady Nadzorczej korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?

Fragment:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią swoje funkcje na podstawie powołania (Spółki i członków Rady Nadzorczej nie łączą umowy o pracę). W związku z pełnieniem swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniach, które odbywają się poza miejscem zamieszkania poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Na potrzeby sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej Wnioskodawca pokrywa koszty związane z podróżami oraz zakwaterowaniem członków Rady Nadzorczej, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem posiedzenia Rady Nadzorczej. Pokrywanie kosztów polegać może bądź na bezpośrednim finansowaniu ich przez Spółkę, bądź na ich zwrocie członkom Rady Nadzorczej w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie tego kosztu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota zwrotu należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania związanego z posiedzeniem Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej stanowi przychód członka Rady Nadzorczej korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) (...)

2018
6
sty

Istota:

Czy opłata za szkolenie sfinansowana przez Wnioskodawcę stanowi przychód dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, od którego należy pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wprawdzie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników, jednak zawiera wskazówki interpretacyjne, jak należy rozumieć nieodpłatne świadczenia i przywołane ustalenia pozostają aktualne również do osób należących do Rad Nadzorczych tj. przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa we wniosku. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że poniesienie przez Wnioskodawcę kosztów związanych ze szkoleniem przewodniczącego Rady Nadzorczej – powoduje powstanie u niego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest w stanie przypisać konkretną wartość świadczenia, tj. ustalić wartości rzeczywistej korzyści, którą odniesie z tego tytułu przewodniczący Rady Nadzorczej. Zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach przewodniczący podnosi swoje kwalifikacje, a tym samym odnosi realne korzyści w postaci zdobytej wiedzy, nie ponosząc przy tym kosztów finansowych. Co istotne zdobyta wiedza może być wykorzystana przez niego obecnie i w przyszłości, czyli nie tylko na zajmowanym stanowisku. W konsekwencji wartość świadczeń w postaci uczestnictwa w szkoleniach finansowanych przez Wnioskodawcę stanowi dla przewodniczącego Rady Nadzorczej nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
10
lis

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

Fragment:

Ponadto prawo kontroli przysługujące wspólnikowi może być realizowane poprzez ustanowienie rady nadzorczej (fakultatywna decyzja wspólników). Zgodnie z art. 219 KSH, rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przywołanym już powyżej art. 219 KSH, celem ustanowienia rady nadzorczej przez wspólników jest sprawowanie bieżącego (stałego) nadzoru nad działalnością spółki z o.o. Przy czym podkreślić należy, iż nadzór ten jest wykonywany przez radę nadzorczą „ in corporate ” a nie indywidualnie przez jej członków. Rada nadzorcza czuwa nad efektywnym wykorzystywaniem kapitału finansowego - wkładów wniesionych przez wspólników do spółki z o o. Innymi słowy, rada nadzorcza działa w interesie wspólników. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy, czynności rady nadzorczej powinny być postrzegane jako działania podejmowane na rzecz właścicieli (wspólników), a nie spółki z o.o. Przytoczone powyżej rozstrzygnięcia na gruncie KSH dotyczące zadań rady nadzorczej są wyrazem panującej w Polsce doktryny prawnej o rozdziale zarządzania od nadzoru w spółkach kapitałowych (model dualistyczny). Zgodnie z powyższym, rada nadzorcza powinna przygotowywać corocznie dla udziałowców własną ocenę sytuacji spółki, w tym ocenę potencjalnych zagrożeń dla jej dotychczasowej pozycji.