Rada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rada. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

Skutki podatkowe otrzymywania diet przez członków rady stowarzyszenia.

Fragment:

Z członkiem Rady Stowarzyszenia nie zawarto żadnej umowy cywilnoprawnej, ani innej umowy, a przyznane diety za posiedzenie dla członka Rady wynikają z Regulaminu Rady zatwierdzonego przez organ stanowiący stowarzyszenia, tj. Walne Zebranie Członków oraz uchwałę Walnego Zebrania Członków, o wysokości diet dla członków Rady. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi Stowarzyszenia: statutem, KRS-em, Rada Stowarzyszenia nie jest organem stanowiącym osoby prawnej (jest nią Walne Zebranie). Forma organu Stowarzyszenia jaką jest Rada Stowarzyszenia nie jest także tożsama z innym organem wymienionym w art. 13 pkt 7, nie jest bowiem też Radą Nadzorczą, bowiem Rada Nadzorcza występuje w spółkach kapitałowych. Rada Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest organem decyzyjnym tylko w zakresie wyborów i oceny określonych projektów – operacji składanych przez beneficjentów środków unijnych. Rada nie ma natomiast wpływu na stanowienie w sprawach Stowarzyszenia. Te kompetencje posiada Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Rada Stowarzyszenia nie jest organem stanowiącym ani innym wymienionym w tym przepisie. Przychody członków Rady Stowarzyszenia z tytułu pełnionych funkcji, byłyby przychodami ze źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyby Rada Stowarzyszenia była organem stanowiącym osoby prawnej.

2015
18
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wypłat pieniężnych na rzecz Przewodniczącego Rady Nieruchomości.

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca jest mieszkańcem Spółdzielni Mieszkaniowej, której statut stanowi w § 31: organami spółdzielni są: Walne zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Nieruchomości. Zgodnie z § 52 pkt 6 statutu, Przewodniczącym Rad Nieruchomości mieszkaniowych przysługuje wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Nieruchomości w wysokości 20% wynagrodzenia bazowego, o którym mowa w § 43 ust. 2 zdanie drugie, tj. „ wynagrodzenia bazowego, równego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określanemu w odrębnych przepisach ”. Wnioskodawca zamierza przyjąć na siebie obowiązki Przewodniczącego Rady Nieruchomości. Wypłat pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy, związanych z działalnością Rady Nieruchomości, dokonywać będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa – osoba prawna. Rada Nieruchomości nie jest organem stanowiącym Spółdzielni Mieszkaniowej. Na okoliczność wypłaty środków pieniężnych (świadczenia) nie zostanie zawarta umowa a kwota wypłacana na podstawie § 52 pkt 6 statutu przekroczy kwotę 200 zł. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, której organem jest Rada Nieruchomości, nie przewiduje wynagrodzenia dla członków Rady Nieruchomości i zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie tego organu pełnią swoje funkcje społecznie. § 52 pkt 6 statutu określa przeznaczenie środków wypłacanych Przewodniczącemu Rady Nieruchomości na pokrycie wydatków związanych z działalnością całej Rady Nieruchomości.

2015
24
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu członka Rady Zatrudnienia.

Fragment:

Na łączny koszt szkolenia składają się również koszty wyżywienia, a ponadto koszty w przypadku szkoleń zamiejscowych koszty zakwaterowania i dojazdu członka rady z i do miejsca szkolenia. Członkowie Rady Zatrudnienia nie otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia rady — pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od świadczenia pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady zatrudnienia, za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy u macierzystego pracodawcy - art. 23 ust. 8 cyt. ustawy. Organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281). Wnioskodawca pełni funkcję płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników urzędu oraz innych osób fizycznych pozostających z urzędem w stosunkach cywilnoprawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu, finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy) stanowi dla członka Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Wnioskodawca czy członek Rady Zatrudnienia)...

2015
22
mar

Istota:

Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków funduszu pracy dla członka powiatowej rady zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie są pracownikami Wnioskodawcy. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2013 r. chcą uczestniczyć w szkoleniu, związanym z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby właściwie wykonywać mandat powołania na funkcję członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia finansowane są przez starostę z limitu środków Funduszu Pracy (art. 108 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków funduszu pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... W przypadku odpowiedzi twierdzącej, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Wnioskodawca czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)... Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie... Czy i kiedy Wnioskodawca powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki...

2015
19
mar

Istota:

Szkolenia dla członków wojewódzkich rad zatrudnienia.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy wymienione wyżej koszty nie są przychodami członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Obowiązek szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia został ustawowo uregulowany. Wnioskodawca organizuje szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, której członkowie nie mają statusu pracownika, a w jej skład zostali powołani przez Marszałka Województwa z grona określonego w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewódzka Rada Zatrudnienia nie jest innym organem stanowiącym Samorządu Województwa. Obowiązek szkolenia członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia spoczywa na Wnioskodawcy, co wynika z art. 23 ust. 7 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy. Istnieje zatem upoważnienie ustawowe do łożenia na rzecz członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Koszt szkolenia jest przychodem z działalności otrzymywanym przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, bez względu na sposób powoływania tych osób. Koszty obligatoryjnego szkolenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia ponoszone przez Wnioskodawcę są innymi należnościami za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem i ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
11
wrz

Istota:

Czy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek od nieodpłatnego świadczenia z tytułu szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Urząd powinien sporządzać i przekazać członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia informację o wysokości uzyskanego nieodpłatnego świadczenia z tytułu udziału w szkoleniu finansowym z Funduszu Pracy, jeżeli tak to, jaką informację powinien sporządzić Urząd (PIT-11 czy PIT-8C)?

Fragment:

Stosownie do art. 23 ust. 7 ww. ustawy minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego. W myśl postanowień § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. Nr 224, poz. 2281) rada zatrudnienia może ustalić w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu ze środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji. Pojęcie szkolenia definiuje art. 2 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

2014
21
lut

Istota:

Przychody członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Fragment:

W zakresie przytoczonej definicji, mieszczą się zatem zarówno szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również szkolenia dla członków rad zatrudnienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący powiatową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej, wykonuje między innymi zadania określone w art. 9 ust. 1 pkt 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polegające na współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy. Powiatowe rady zatrudnienia funkcjonują na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad zatrudnienia. Są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Członków powiatowej rady zatrudnienia powołuje starosta. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach rady. Z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad zatrudnienia wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 ww. rozporządzenia).

2014
12
sty

Istota:

Obowiązki płatnika - art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b updof

Fragment:

Ponadto w art. 23 ust. 7 tej ustawy, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego. Z kolei z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. Nr 224, poz. 2281) – stanowiącego realizację powołanego powyżej upoważnienia ustawowego – wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 ww. rozporządzenia). Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji (§ 9).

2013
6
gru

Istota:

Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków funduszu pracy dla członka powiatowej rady zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2013 r. chcą uczestniczyć w szkoleniu, związanym z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aby właściwie wykonywać mandat powołania na funkcję członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia finansowane są przez starostę z limitu środków Funduszu Pracy (art. 108 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Powiatowa rada zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach polityki rynku pracy. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281). Stosownie do treści art. 23 ust. 4 powołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy członków Naczelnej Rady Zatrudnienia powołuje minister właściwy do spraw pracy, członków wojewódzkich rad zatrudnienia - marszałek województwa, a członków powiatowych rad zatrudnienia - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3. Z kolei, w myśl § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad zatrudnienia, rada zatrudnienia może ustalić w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2013
1
gru

Istota:

Obowiązki płatnika - sfinansowanie z Funduszu Pracy szkolenia członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia nie powoduje obowiązku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości tego świadczenia, gdyż świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy.

Fragment:

Ponadto w art. 23 ust. 7 tej ustawy, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego. Z kolei z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. Nr 224, poz. 2281) – stanowiącego realizację powołanego powyżej upoważnienia ustawowego – wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 ww. rozporządzenia). Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji (§ 9).