IBPBI/2/423-612/10/BG/ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2010r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 21 kwietnia 2010r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2010r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. Znak IBPBI/2/423-612/10/BG, IBPP1/443-414/10/EA wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniach 30 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera zachowując warunki określone w art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Oryginały faktur za usługi świadczone klientom wysyłane są do klientów w formie papierowej, a kopie faktur VAT nie są drukowane lecz przechowywane w formie elektronicznej przy zachowaniu warunków określonych w przepisach art. 71-73 ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych przy zachowaniu warunków określonych w przepisach art. 20 oraz art. 73 ustawy o rachunkowości są prawidłowym dowodem udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż dowody księgowe przechowywane są w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych przy zachowaniu warunków określonych w § 19 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008r. (Dz. U. z 2009r. Nr 212, poz. 1337) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) są prawidłowymi dokumentami dokumentowania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie określają zasad dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Przepis art. 9 ust. 1 tej ustawy zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Odrębnymi przepisami, o których mowa wyżej jest ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Przepis art. 20 i 21 tej ustawy określa zasady dokumentowania operacji gospodarczych, a w szczególności warunki, jakim powinny odpowiadać dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych.

Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ww. Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. Ordynacji podatkowej, przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Oznacza to zarazem, iż Minister Finansów nie jest organem uprawnionym do interpretowania przepisów innych ustaw niż ustawy podatkowe.

Jeżeli zatem w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, która jak wskazano powyżej nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej wskazane przez Spółkę dowody są prawidłowymi dowodami dla udokumentowania przychodów, to stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się iż w sprawie będącej przedmiotem pytania w zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.