Rachunkowość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunkowość. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lip

Istota:

Czy w świetle postanowień art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można zastosować uproszczenie polegające na ujęciu ww. kosztów pośrednich (nieistotnych wartościowo wg polityki rachunkowości jednostki) jednorazowo w bieżące koszty działalności w dacie ich poniesienia, zaś koszty dotyczące okresu dłuższego niż rok podatkowy rozliczyć proporcjonalnie do długości okresu ich obowiązywania, w taki sposób, że koszty danego roku podatkowego ujmie w dacie ich poniesienia, zaś pozostałe koszty dotyczące następnego roku obrotowego odpisze jednorazowo w styczniu roku następnego?

Fragment:

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady prowadzenia tej ewidencji zostały określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

2012
22
gru

Istota:

„Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza przedstawione wydatki - mające charakter kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami - przyjmując dla celów podatkowych przedstawione w stanie faktycznym zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodów stosowane dla celów bilansowych?”

Fragment:

IPPB5/423-652/10-3/ AS), w której organ podatkowy stwierdził, iż zaliczenie do kosztów rachunkowych nierozliczonej części czynnych rozliczeń międzyokresowych w następstwie zmiany polityki rachunkowości uprawnia podatnika do zaliczenia przedmiotowych kwot do kosztów uzyskania przychodów: „ Wskazanie w art. 15 ust. 4e updop, że dniem poniesienia jest dzień, na który ujęto koszt w księgach oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na podstawie zapisów w księgach prowadzonych w oparciu o uregulowania ww. ustawy o rachunkowości. (...) Zmiana zasad rachunkowości w 2010 r. i ujęcie w księgach rachunkowych (kosztach bilansowych) pozostałej do rozliczenia kwoty z tytułu remontów rozliczanych jako czynne rozliczenia międzyokresowe stanowi moment poniesienia kosztu zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który uzasadnia uznanie tego kosztu za koszt podatkowy. (...) Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia - po uwzględnieniu zmian zasad rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. - do kosztów uzyskania przychodów pozostałą do rozliczenia kwotę z tytułu remontów rozliczanych jako czynne rozliczenia międzyokresowe należało uznać za prawidłowe. ” Stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie również w orzecznictwie. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 11 stycznia 2012 r. sygn.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera zachowując warunki określone w art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Oryginały faktur za usługi świadczone klientom wysyłane są do klientów w formie papierowej, a kopie faktur VAT nie są drukowane lecz przechowywane w formie elektronicznej przy zachowaniu warunków określonych w przepisach art. 71-73 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Spółki, dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych przy zachowaniu warunków określonych w przepisach art. 20 oraz art. 73 ustawy o rachunkowości są prawidłowym dowodem udokumentowania przychodów Spółki dla celów zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż dowody księgowe przechowywane są w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych przy zachowaniu warunków określonych w § 19 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008r. (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka ma prawo do rozliczeń poniesionych wydatków w równych ratach do następnego remontu planowanego?

Fragment:

Nie dotyczy to ujętych jako koszt rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e) Mając na uwadze powyższe, jeżeli Spółka dany wydatek, stanowiący koszt pośredni, rozlicza bilansowo w okresie kilku lat podatkowych (w tym przypadku 3 lata podatkowe) - stosownie do zasad wynikających z polityki rachunkowości - to również dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych wydatek ten będzie podlegał ujęciu w tych kilku latach podatkowych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała interpretację indywidualną z dnia 17 września 2008r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-375/08-2/MM . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego interpretację. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy należy skorygować zeznanie CIT-8 za rok 2007 i mimo braku tego kosztu w księgach 2007r. uznać go w rozliczeniu za rok 2007 za koszt uzyskania przychodów?
2. Czy koszt niniejszy może być kosztem uzyskania przychodów w roku 2008, mimo iż był opłacony w 2007r., a fakt nieujęcia go w księgach roku 2007 wynika wyłącznie z pomyłki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Fragment:

Ujęcie kosztu w księgach rachunkowych o jakim mowa w powołanym art. 15 ust. 4e updop dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Art. 4 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy stanowi, że rachunkowość jednostki obejmuje prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Zapisy chronologiczne polegają na ujęciu operacji w kolejności wynikającej z momentu ich dokonania (wystąpienia). A zatem zasadą jest, że poniesione wydatki winny być ujmowane niezwłocznie w dacie ich wystąpienia. Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że momentem ujęcia kosztu innego niż bezpośredni w kosztach uzyskania przychodu jest moment jego ujęcia w księgach z zachowaniem, wynikającej z w/w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zasady chronologii. Nieprawidłowe, co do zasady, jest zatem stanowisko Wspólnoty, iż fakt kwalifikacji kosztu jako kosztu pośredniego jest wystarczający do ujmowania tego kosztu w księgach rachunkowych w dowolnym momencie. Jeżeli jednak, zgodnie z zasadą istotności, koszt o jakim mowa we wniosku nie jest istotny dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i rentowności, taki koszt może być ujęty w księgach rachunkowych roku 2008 bez konieczności korygowania złożonego wcześniej zeznania podatkowego za rok 2007.

2011
1
lut

Istota:

Czy opodatkowanie przedmiotowych usług winno nastąpić w krajach, w których posiadają one siedzibę?
Czy fakt ich rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce może spowodować powstanie dla tych podmiotów miejsca stałego prowadzenia działalności, co miałoby wpływ na inny sposób opodatkowania usług Spółki?

Fragment:

Ponadto Spółka zauważa, że z uwagi na układ art.27 ust.3 siedziba podmiotu zagranicznego powinna być zawsze traktowana jako pierwsze kryterium wyboru miejsca świadczenia usług. Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Regulacja zawarta w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy ma zastosowanie do usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy. W powołanym art.27 ust.4 pkt 3 figurują m.in. usługi rachunkowo - księgowe oraz usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1).