ITPB1/4511-822/15/HD | Interpretacja indywidualna

Czy datą powstania przychodu dla Wnioskodawcy jest w takim przypadku data wykonania zleconej usługi budowlanej, czy też data wystawienia rachunku dokumentującego wykonanie zleconej usługi budowlanej?
ITPB1/4511-822/15/HDinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. należność
 3. obowiązek podatkowy
 4. rachunki
 5. roboty budowlane
 6. wykonanie usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie robót budowlanych oraz robót wykończeniowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie robót budowlanych i robót wykończeniowych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest wówczas nabywca usługi (usługobiorca), co wynika z treści wystawianych przez Wnioskodawcę rachunków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług w zakresie robót budowlanych i robót wykończeniowych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sytuacji, gdy moment ukończenia przez Wnioskodawcę zleconych prac i robót budowlanych nie pokrywa się z momentem wystawienia przez Wnioskodawcę rachunku... (tzn. data zakończenia prac jest wcześniejsza niż data wystawienia rachunku).
Czy datą powstania przychodu dla Wnioskodawcy jest w takim przypadku data wykonania zleconej usługi budowlanej, czy też data wystawienia rachunku dokumentującego wykonanie zleconej usługi budowlanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia przez niego rachunku z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z artykułem 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa albo wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury,
 2. uregulowania należności.

Mając na uwadze powyższe przepisy Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje – co do zasady – z chwilą wykonania usługi, ale nie później niż w chwili wystawienia przez niego rachunku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu związanego z działalnością gospodarczą określa przepis art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Podkreślić należy, że z treści przepisu art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że przychód ze sprzedaży towarów lub usług następuje – co do zasady – w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. Oznacza to, że przychód podatkowy powinien być rozpoznany w dacie najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w tym przepisie.

Od zasady wyrażonej w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane są odstępstwa. I tak, stosownie do art. 14 ust. 1e ustawy, jeżeli strony ustalą, że będą rozliczać usługi za okresy rozliczeniowe, wówczas za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, o czym stanowi art. 14 ust. 1h ustawy. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (art. 14 ust. 1i ustawy).

Z wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie robót budowlanych i robót wykończeniowych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zdarza się, że moment ukończenia przez Wnioskodawcę zleconych prac i robót budowlanych nie pokrywa się z momentem wystawienia przez niego rachunku – tzn. data zakończenia prac jest wcześniejsza niż data wystawienia rachunku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług w zakresie robót budowlanych i robót wykończeniowych powstanie w momencie wykonania usługi. Z treści art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, że wystawienie faktury lub uregulowanie należności jest momentem uzyskania przychodu wyłącznie w sytuacji, gdy czynności te będą dokonane przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi.

Wobec powyższego, w związku z tym, że u Wnioskodawcy zakończenie prac budowlanych jest zdarzeniem wcześniejszym niż data wystawienia rachunku – to datą powstania przychodu z działalności gospodarczej będzie data wykonania zleconej usługi budowlanej, nie zaś data wystawienia rachunku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.