Rachunki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, braku obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zapłaty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta

Fragment:

Pojęcie rachunku płatniczego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.), zgodnie z którym rachunek płatniczy jest to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunku te służą do wykonywania transakcji płatniczych. Rodzaje rachunków bankowych określone zostały w rozdziale 3 ustawy prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.). Art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego stanowi, że jako rachunki bankowe należy rozumieć rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT. Przepisy rozdziału 3a prawa bankowego dotyczące regulacji związanych z prowadzeniem rachunku VAT weszły w życie w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących podzielonych płatności. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazuje, że wpłata zostanie dokonana na rachunek VAT kontrahenta.

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie braku obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zapłaty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta

Fragment:

Pojęcie rachunku płatniczego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.), zgodnie z którym rachunek płatniczy jest to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunku te służą do wykonywania transakcji płatniczych. Rodzaje rachunków bankowych określone zostały w rozdziale 3 ustawy prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.). Art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego stanowi, że jako rachunki bankowe należy rozumieć rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT. Przepisy rozdziału 3a prawa bankowego dotyczące regulacji związanych z prowadzeniem rachunku VAT weszły w życie w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących podzielonych płatności. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazuje, że wpłata zostanie dokonana na rachunek VAT kontrahenta.

2018
22
cze

Istota:

Czy rachunek wystawiony na żonę Wnioskodawcy jest podstawą do odliczenia przez Wnioskodawcę od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty poniesionej przez Wnioskodawcę i Jego żonę, tj. 6 tys. zł, mając na uwadze prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Fragment:

Przy czym, wskazać należy, że w celu możliwości skorzystania przez osobę niepełnosprawną, z ulgi przewidzianej przez ustawodawcę w treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba ta winna posiadać, stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, dokumenty (rachunki) stwierdzające poniesienie wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zawierające w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru oraz kwotę zapłaty, co oznacza, że z treści tych rachunków powinno wynikać, że to osoba niepełnosprawna poniosła wydatek. Powyższe oznacza, że to Wnioskodawca powinien posiadać dokumenty (faktury, rachunki) wystawione na Jego imię i nazwisko, potwierdzające poniesienie przez Niego wydatków. Brak imiennego dowodu poniesienia przez Wnioskodawcę wydatków wyklucza w związku z treścią art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania z ww. odliczenia. Zatem stwierdzić należy, że rachunek wystawiony na żonę Wnioskodawcy nie stanowi podstawy do odliczenia przez Wnioskodawcę od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, kwoty poniesionej na wymianę pieca c.o. na piec gazowy. Fakt pozostawania przez Wnioskodawcę we wspólności majątkowej małżeńskiej ze współmałżonkiem, na którego jest wystawiony rachunek nie jest więc okolicznością, która pozwoliłaby na uznanie posiadanego dowodu zakupu wystawionego na imię i nazwisko osoby pełnosprawnej za spełnienie wymogu posiadania przez Wnioskodawcę, imiennego dowodu poniesienia przez Niego wydatków na cele rehabilitacyjne.

2018
2
cze

Istota:

Kiedy środki pieniężne wpływające od nabywców podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – czy w momencie ich wpływu na mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy w momencie wypłaty środków z tego rachunku na rachunek bieżący (lub inny dyspozycyjny rachunek) Spółki?

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.), na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. W myśl ust. 2 powołanego artykułu, stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane – art. 59 ust. 3. Stosownie do art. 59 ust. 4 Prawa bankowego, w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu. W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego – środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości (ust. 5). W przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku (ust. 6). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.

2018
2
cze

Istota:

Kiedy środki pieniężne wpływające od nabywców podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – czy w momencie ich wpływu na mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy w momencie wypłaty środków z tego rachunku na rachunek bieżący (lub inny dyspozycyjny rachunek) Spółki?

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.), na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. W myśl ust. 2 powołanego artykułu, stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane – art. 59 ust. 3. Stosownie do art. 59 ust. 4 Prawa bankowego, w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu. W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego – środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości (ust. 5). W przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku (ust. 6). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.

2018
28
maj

Istota:

Sposób dokonywania przelewów w systemie podzielnej płatności w przypadku świadczenia usług w zakresie windykacji należności

Fragment:

Ze wskazanych powyżej uregulowań art. 108a ust. 6 ponadto wynika, że odpowiedzialność solidarna podatnika, jest wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. W analizowanej sprawie odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy zostanie wyłączona w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy i na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze (czyli na rachunek klienta Wnioskodawcy, będącego wierzycielem), niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. Ustawodawca w tym zakresie nie wskazuje wprost okresu, w ciągu którego ma nastąpić dokonanie płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność. Zatem warunek wyłączenia ww. odpowiedzialności w sytuacji jeżeli Wnioskodawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu należności (o ile termin ten będzie niezwłoczny), przekaże każdą otrzymaną należność wierzycielowi, również stosując do tego przelew w systemie podzielonej płatności - zostanie spełniony.

2018
25
maj

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego na podstawie art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej.

Fragment:

(...) rachunku VAT (tj. kwota wykazana w poz. 54 obowiązującego na dzień złożenia niniejszego wniosku wzoru deklaracji VAT-7). Tym samym w świetle nowego, przywołanego na wstępie przepisu ustawy o VAT, preferencja w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego o kwotę wyliczoną wg wzoru jak wyżej, nie będzie możliwa w sytuacji, gdy z rachunku VAT Spółka dokona płatności tylko części zobowiązania podatkowego, przy czym część ta będzie równa kwocie, jaką Spółka po prostu dysponuje na rachunku VAT w chwili zapłaty zobowiązania, a pozostałą część zmuszona będzie uregulować z innego rachunku bankowego, np. obrotowego - wtedy preferencji nie można zastosować w odniesieniu do takiej „ mieszanej ” płatności podatku (rachunek VAT + rachunek np. obrotowy). Innymi słowy zmniejszenia zobowiązania nie można dokonać o kwotę wyliczoną w stosunku do kwoty zapłaconej z rachunku VAT. Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w momencie wypłacenia przez bank prowadzący rachunek powierniczy zgromadzonych na nim pieniędzy lub z chwilą przeniesienia na klienta prawa do dysponowania lokalem - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej?

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.), na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. W myśl art. 59 ust. 2 ww. ustawy, stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Zgodnie z art. 59 ust. 3 ww. ustawy, umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu (art. 59 ust. 4). Z kolei zgodnie z ust. 5 tegoż przepisu, w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego – środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Natomiast w myśl ust. 6 ww. przepisu, w przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.

2018
15
kwi

Istota:

Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpływu środków finansowych na otwarty i zamknięty rachunek powierniczy.

Fragment:

U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; rachunki lokat terminowych; rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; rachunki powiernicze. Natomiast stosownie do treści art. 50 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. W myśl natomiast art. 59 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Jak stanowi art. 59 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane. Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j.

2018
16
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wpłat kolejnych rat na rachunek powierniczy za wpłatę zaliczki, która powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.), zwanej dalej Prawo bankowe, banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; rachunki lokat terminowych; rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; rachunki powiernicze. Natomiast stosownie do treści art. 50 ust. 1 Prawa bankowego, posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Na mocy art. 59 ust. 1 Prawa bankowego, na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. Natomiast stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik) – art. 59 ust. 2 Prawa bankowego. Jak stanowi art. 59 ust. 3 Prawa bankowego, umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane. Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.