Rachunek zastrzeżony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek zastrzeżony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
sty

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat na poczet miejsc parkingowych dokonywanych przez Nabywców na rachunek zastrzeżony, będących jednocześnie zaliczane na poczet należności wynikających z umowy kredytowej.

Fragment:

(...) rachunek zastrzeżony ”. Zgodnie z ust. § 3 Umowy Strony uzgadniają, że „ wpłaty dokonywane przez Nabywców na rachunek zastrzeżony są źródłem spłaty kredytu udzielonego Deweloperowi w celu realizacji inwestycji ”. Z kolei § 9 Umowy stanowi, że „ Deweloper upoważnia nieodwołalnie Bank do pobierania środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego, zaliczania ich w celu spłaty należności wynikających z umowy kredytowej (należnych odsetek i/lub rat kapitałowych) bez konieczności uzyskiwania każdorazowo dyspozycji Dewelopera, na zasadach określonych w umowie kredytowej ”. Spółka wyraziła w Umowie zgodę na ograniczenie swojego prawa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku zastrzeżonym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu wpłat na poczet miejsc parkingowych dokonywanych przez Nabywców na rachunek zastrzeżony na zasadach określonych w art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wpłat dokonywanych przez Nabywców na rachunek zastrzeżony na podstawie umów przedwstępnych dotyczących sprzedaży miejsc parkingowych (udziałów w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym) obowiązana jest ona do rozpoznania obowiązku podatkowego i wystawienia z tych tytułów faktur dokumentujących otrzymane przedpłaty (zaliczki).

2011
1
wrz

Istota:

Dokumentowanie faktu udzielenia licencji na leki kontrahentowi chińskiemu

Fragment:

Należy bowiem podnieść, że z istoty konstrukcji rachunku zastrzeżonego (escrow) wynika, że do momentu spełnienia się określonych przez Strony transakcji warunków, podmiot uprawniony z rachunku (w analizowanym przypadku Spółka) nie ma żadnego prawa do dysponowania środkami zgromadzonymi na takim rachunku, które to środki są wpłacane ratami (transzami) przez drugą stronę transakcji. (...)”. Ponadto Spółka stwierdza, że zgodnie z postanowieniami umowy uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku zastrzeżonym na rzecz Spółki uzależnione zostało od spełnienia się określonych w umowie warunków zawieszających i braku spełnienia warunków rozwiązujących (co sprowadza się głównie do uzyskania odpowiednich pozwoleń od władz chińskich i braku rozwiązania umowy przed pierwszą sprzedażą komercyjną produktu na rynku chińskim), nie można mówić w analizowanym przypadku o otrzymaniu całości lub części należności przez Spółkę przed wykonaniem usługi w rozumieniu § 10 ust. 1 rozporządzenia MF. Tym samym, nie ma żadnych podstaw do tego, aby Spółka dokumentowała wpływ poszczególnych rat wynagrodzenia na jej rachunek zastrzeżony (escrow) za pomocą faktur przed faktycznym uwolnieniem środków zgromadzonych na tym rachunku.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka jawna ma obowiązek naliczenia, zadeklarowania i wpłacenia podatku VAT w terminach wpłaty na rachunek zastrzeżony
? Czy też obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości powstanie w dniu podpisania umowy sprzedaży a w przypadku wpłaty zaliczek przed zawarciem umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstanie z momentem otrzymania przez Spółkę jawną na jej rachunek bankowy zaliczki?

Fragment:

Pomimo, że środki znajdują się na wspólnym rachunku zastrzeżonym to jak wskazuje we wniosku Spółka właścicielem zdeponowanych środków jest kupujący do dnia wydania tych środków przez agenta rachunku zastrzeżonego sprzedającemu. Zdeponowanie środków pieniężnych przez nabywcę na rachunku zastrzeżonym będącym współwłasnością sprzedającego i kupującego, przy jednoczesnym braku prawa do dysponowania tymi środkami przez sprzedawcę nie przesądza o tym, że otrzymuje on zaliczkę. Samo zdeponowanie w tym przypadku daje tylko gwarancje dla sprzedającego, że środki otrzyma. Zdeponowanie środków na rachunku zastrzeżonym, z którego dokonywana jest dyspozycja na rachunek sprzedawcy oznacza, że do momentu, gdy zaliczka nie wpłynie na rachunek sprzedawcy pozostaje ona w tzw. „drodze” do niego. Dopiero przekazanie przez bank środków pieniężnych stanowiących zaliczkę na rachunek bankowy sprzedawcy co miało miejsce przesądza o faktycznym otrzymaniu zaliczki, która stanowi podstawę do opodatkowania. Nie można więc uznać sprzedającego za osobę, która otrzymała zaliczkę już z momentem jej zdeponowania na rachunku zastrzeżonym. Podkreślić należy, że środki finansowe jakie otrzymuje sprzedawca po nabyciu a więc po zawarciu umowy sprzedaży nie stanowią zaliczek, gdyż są pozostałą częścią zapłaty za towar.