Rachunek walutowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek walutowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
3
paź

Istota:

Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe?

Fragment:

W związku z tym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1). Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy reguluje ona zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe. Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 updop: (...)

2016
13
kwi

Istota:

„Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 15a ust. 4 ustawy o CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r., Spółka może nadal ustalać różnice kursowe w rozumieniu art. l5a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT w sposób opisany powyżej, tj. na podstawie faktycznie zastosowanego kursu waluty, którym jest odpowiednio kurs kupna lub sprzedaży waluty banku prowadzącego rachunek walutowy z dnia wpływu środków na konto Spółki lub wypływu tych środków w przypadku, gdy transakcje dotyczą:- wpływu środków na rachunek Spółki, gdy kontrahenci dokonują zapłaty należności w walucie na rachunek walutowy Spółki,
- wypływu środków w walucie z rachunku walutowego Spółki na zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych Spółki?Spółka zaznacza, że w opisanych sytuacjach nie dochodzi do zakupu lub sprzedaży waluty.”

Fragment:

A zatem do wyceny wartości wpływu (wypływu) waluty obcej na rachunek walutowy (z rachunku walutowego) w Banku należy przyjmować kurs bankowy, tj. kurs faktycznie zastosowany. ” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBI/2/423-1102/11/AP , tak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej znak: ILPB4/423-327/11-3/ŁM ). W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że w sytuacji dokonywania wyceny transakcji walutowej, przeprowadzonej za pośrednictwem rachunku walutowego, Spółka dla ustalenia różnic kursowych powinna stosować kurs Banku (odpowiednio kupna lub sprzedaży), w którym posiada ten rachunek walutowy, z dnia wpływu bądź wypływu waluty. Za powyższą konkluzją przemawia dodatkowo fakt, że analizowany przepis wyraźnie wskazuje, że kurs faktycznie zastosowany uwzględnia się przy obliczaniu różnic kursowych m.in. w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań w walucie, jak to ma miejsce w omawianym stanie faktycznym. Zastosowanie kursu średniego Banku z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji na rachunku walutowym jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdyby do otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań nie było możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, gdyż np.

2015
1
lut

Istota:

W zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia środków pieniężnych z tytułu odsetek na rachunku walutowym

Fragment:

Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują: wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN; przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych. Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty). Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.

2015
1
lut

Istota:

W zakresie ustalania kursów waluty do wyceny wpływu i wypływu środków pieniężnych z rachunków walutowych Wnioskodawcy oraz ustalenia różnic kursowych od tych środków

Fragment:

Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują: wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN; przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych. Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty). Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.

2014
21
sty

Istota:

Obowiązujące kursy waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego

Fragment:

Po nowelizacji ustawy CIT od dnia 01.01.2012 roku Spółka do ustalenia różnic kursowych stosuje metodę podatkową określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) w następujący sposób: wpływ na rachunek walutowy w przypadku zapłaty przez kontrahenta zagranicznego- kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego; wpływ waluty na rachunek walutowy w przypadku zakupu waluty w banku poprzez sprzedaż PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta; wypływ z rachunku walutowego w przypadku sprzedaży waluty do banku - uznanie rachunku PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs kupna banku, z którego usług Spółka korzysta lub kurs negocjowany z bankiem; wpływ na rachunek walutowy w przypadku otrzymania pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku udzielenia pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego. Spółka wyznacza kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w art. 15a, ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 według metody FIFO, której nie zmienia w trakcie roku podatkowego.

2014
21
sty

Istota:

Obowiązujące kursy waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego

Fragment:

Po nowelizacji ustawy CIT od dnia 01.01.2012 roku Spółka do ustalenia różnic kursowych stosuje metodę podatkową określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) w następujący sposób: wpływ na rachunek walutowy w przypadku zapłaty przez kontrahenta zagranicznego- kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; ` wypływ z rachunku walutowego w przypadku zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego; wpływ waluty na rachunek walutowy w przypadku zakupu waluty w banku poprzez sprzedaż PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta; wypływ z rachunku walutowego w przypadku sprzedaży waluty do banku - uznanie rachunku PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs kupna banku, z którego usług Spółka korzysta lub kurs negocjowany z bankiem; wpływ na rachunek walutowy w przypadku otrzymania pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku udzielenia pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego. Spółka wyznacza kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w art. 15a, ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 według metody FIFO, której nie zmienia w trakcie roku podatkowego.

2013
28
cze

Istota:

Zakres obowiązujących kursów waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego w części dotyczącej możliwości stosowania odpowiednich kursów banku, który obsługuje rachunek walutowy, w sytuacji gdy nie dochodzi do przewalutowania oraz w części dotyczącej możliwości stosowania odpowiednich kursów bankowych, w sytuacji gdy ma miejsce przewalutowanie (kupno/sprzedaż waluty).

Fragment:

W przypadku otrzymania należnych przychodów wyrażonych w walucie obcej na rachunek walutowy (tj. wpływu środków finansowych na rachunek walutowy) jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs, jaki byłby użyty, gdyby Spółka dokonała sprzedaży waluty obcej na rzecz banku obsługującego ten rachunek walutowy, tj. kurs zakupu ogłaszany w dniu otrzymania przychodu należnego przez bank, z którego usług Spółka korzysta. W przypadku zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej z rachunku walutowego (tj. wypływu środków finansowych z rachunku walutowego) jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs, jaki byłby użyty, gdyby Spółka dokonała zakupu waluty obcej od banku obsługującego ten rachunek walutowy, tj. kurs sprzedaży ogłaszany w dniu zapłaty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. W przypadku rzeczywistego przewalutowania waluty polskiej na złote polskie lub odwrotnie jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs ustalony z bankiem, według którego przewalutowanie jest w istocie dokonywane. Spółka pragnie podkreślić, iż stanowisko z zastosowaniem kursów bankowych prezentowane jest w linii interpretacyjnej organów podatkowych, które twierdzą, że do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań powinno się stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs bankowy (odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy, z usług którego korzysta podatnik).

2013
4
cze

Istota:

1.Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca powinien przeliczać wpływy środków na rachunek walutowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
2. Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca stosując metodę rozchodu w brzmieniu z art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tzw. FIFO, powinien stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?

Fragment:

Organ stwierdza, że zarówno w przypadku otrzymywania należności od kontrahentów w tej samej walucie co waluta posiadanego rachunku bankowego, jak i w przypadku regulowania przez Spółkę zobowiązań na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych nie dochodzi do wymiany wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie. Bank uznaje lub obciąża rachunek walutowy Spółki w kwocie odpowiadającej wpływowi lub wypływowi waluty na ten rachunek (z tego rachunku) bez przeliczenia waluty na polskie złote. W związku z powyższym nie jest możliwe w odniesieniu do powyższych operacji użycie kursu faktycznie zastosowanego przez bank, gdyż bank w takim przypadku nie stosuje żadnego kursu wymiany walut. Tak więc w przypadku otrzymanych należności (wpływ środków pieniężnych na rachunek walutowy) lub zapłaconych zobowiązań (wypływ środków pieniężnych z rachunku walutowego), nie dochodzi do faktycznego przewalutowania, nie można więc ustalić faktycznego zastosowanego kursu waluty, a tym samym, zgodnie z art. 15a ust. 4 powołanej ustawy należy zastosować do wyceny średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. W odniesieniu do zawartego przez Spółkę wskazania w stanie faktycznym, że dla celów rachunkowych, „ stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości (metoda FIFO) dla (...)

2013
24
kwi

Istota:

Czy kursami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym spółka posiada rachunek walutowy?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kursami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym spółka posiada rachunek walutowy... Zdaniem Spółki, kursami faktycznie zastosowanymi przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym Spółka posiada rachunek walutowy. Zdaniem Spółki potwierdzają to poniższe przepisy prawa. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego (winno być: ostatniego dnia roboczego) poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 9b ust. 1 tej ustawy, podatnicy mogą wybrać jedną z dwóch metod ustalania różnic kursowych: podatkową metodę ustalania różnic kursowych - zgodnie z art. 15a ww. ustawy lub metodę bilansową, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

2013
16
mar

Istota:

Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs bankowy tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki?

Fragment:

Biura 26 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych powinna stosować kurs bankowy, tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych powinna stosować kurs bankowy, tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży produktów spożywczych. Spółka posiada kontrahentów krajowych oraz zagranicznych, z którymi rozliczenia dokonywane są w walutach obcych.