Rachunek walutowy | Interpretacje podatkowe

Rachunek walutowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek walutowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe?
Fragment:
W związku z tym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1). Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy reguluje ona zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe. Zgodnie z art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 updop: (...)
2017
3
paź

Istota:
„Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 15a ust. 4 ustawy o CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r., Spółka może nadal ustalać różnice kursowe w rozumieniu art. l5a ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o CIT w sposób opisany powyżej, tj. na podstawie faktycznie zastosowanego kursu waluty, którym jest odpowiednio kurs kupna lub sprzedaży waluty banku prowadzącego rachunek walutowy z dnia wpływu środków na konto Spółki lub wypływu tych środków w przypadku, gdy transakcje dotyczą:- wpływu środków na rachunek Spółki, gdy kontrahenci dokonują zapłaty należności w walucie na rachunek walutowy Spółki,
- wypływu środków w walucie z rachunku walutowego Spółki na zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych Spółki?Spółka zaznacza, że w opisanych sytuacjach nie dochodzi do zakupu lub sprzedaży waluty.”
Fragment:
A zatem do wyceny wartości wpływu (wypływu) waluty obcej na rachunek walutowy (z rachunku walutowego) w Banku należy przyjmować kurs bankowy, tj. kurs faktycznie zastosowany. ” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBI/2/423-1102/11/AP , tak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej znak: ILPB4/423-327/11-3/ŁM ). W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że w sytuacji dokonywania wyceny transakcji walutowej, przeprowadzonej za pośrednictwem rachunku walutowego, Spółka dla ustalenia różnic kursowych powinna stosować kurs Banku (odpowiednio kupna lub sprzedaży), w którym posiada ten rachunek walutowy, z dnia wpływu bądź wypływu waluty. Za powyższą konkluzją przemawia dodatkowo fakt, że analizowany przepis wyraźnie wskazuje, że kurs faktycznie zastosowany uwzględnia się przy obliczaniu różnic kursowych m.in. w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań w walucie, jak to ma miejsce w omawianym stanie faktycznym. Zastosowanie kursu średniego Banku z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji na rachunku walutowym jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdyby do otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań nie było możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, gdyż np.
2016
13
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia kursu waluty do przeliczenia środków pieniężnych z tytułu odsetek na rachunku walutowym
Fragment:
Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują: wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN; przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych. Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty). Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.
2015
1
lut

Istota:
W zakresie ustalania kursów waluty do wyceny wpływu i wypływu środków pieniężnych z rachunków walutowych Wnioskodawcy oraz ustalenia różnic kursowych od tych środków
Fragment:
Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują: wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN; przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych. Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty). Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.
2015
1
lut

Istota:
Obowiązujące kursy waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego
Fragment:
Po nowelizacji ustawy CIT od dnia 01.01.2012 roku Spółka do ustalenia różnic kursowych stosuje metodę podatkową określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) w następujący sposób: wpływ na rachunek walutowy w przypadku zapłaty przez kontrahenta zagranicznego- kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego; wpływ waluty na rachunek walutowy w przypadku zakupu waluty w banku poprzez sprzedaż PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta; wypływ z rachunku walutowego w przypadku sprzedaży waluty do banku - uznanie rachunku PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs kupna banku, z którego usług Spółka korzysta lub kurs negocjowany z bankiem; wpływ na rachunek walutowy w przypadku otrzymania pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku udzielenia pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego. Spółka wyznacza kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w art. 15a, ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 według metody FIFO, której nie zmienia w trakcie roku podatkowego.
2014
21
sty

Istota:
Obowiązujące kursy waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego
Fragment:
Po nowelizacji ustawy CIT od dnia 01.01.2012 roku Spółka do ustalenia różnic kursowych stosuje metodę podatkową określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) w następujący sposób: wpływ na rachunek walutowy w przypadku zapłaty przez kontrahenta zagranicznego- kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; ` wypływ z rachunku walutowego w przypadku zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego; wpływ waluty na rachunek walutowy w przypadku zakupu waluty w banku poprzez sprzedaż PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta; wypływ z rachunku walutowego w przypadku sprzedaży waluty do banku - uznanie rachunku PLN - kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs kupna banku, z którego usług Spółka korzysta lub kurs negocjowany z bankiem; wpływ na rachunek walutowy w przypadku otrzymania pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy; wypływ z rachunku walutowego w przypadku udzielenia pożyczki w walucie obcej - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego. Spółka wyznacza kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w art. 15a, ust. 2 pkt 3 i ust.3 pkt 3 według metody FIFO, której nie zmienia w trakcie roku podatkowego.
2014
21
sty

Istota:
Zakres obowiązujących kursów waluty dla ustalania różnic kursowych przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego w części dotyczącej możliwości stosowania odpowiednich kursów banku, który obsługuje rachunek walutowy, w sytuacji gdy nie dochodzi do przewalutowania oraz w części dotyczącej możliwości stosowania odpowiednich kursów bankowych, w sytuacji gdy ma miejsce przewalutowanie (kupno/sprzedaż waluty).
Fragment:
W przypadku otrzymania należnych przychodów wyrażonych w walucie obcej na rachunek walutowy (tj. wpływu środków finansowych na rachunek walutowy) jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs, jaki byłby użyty, gdyby Spółka dokonała sprzedaży waluty obcej na rzecz banku obsługującego ten rachunek walutowy, tj. kurs zakupu ogłaszany w dniu otrzymania przychodu należnego przez bank, z którego usług Spółka korzysta. W przypadku zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej z rachunku walutowego (tj. wypływu środków finansowych z rachunku walutowego) jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs, jaki byłby użyty, gdyby Spółka dokonała zakupu waluty obcej od banku obsługującego ten rachunek walutowy, tj. kurs sprzedaży ogłaszany w dniu zapłaty przez bank, z którego usług Spółka korzysta. W przypadku rzeczywistego przewalutowania waluty polskiej na złote polskie lub odwrotnie jako „ faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest przyjmowany kurs ustalony z bankiem, według którego przewalutowanie jest w istocie dokonywane. Spółka pragnie podkreślić, iż stanowisko z zastosowaniem kursów bankowych prezentowane jest w linii interpretacyjnej organów podatkowych, które twierdzą, że do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań powinno się stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs bankowy (odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy, z usług którego korzysta podatnik).
2013
28
cze

Istota:
1.Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca powinien przeliczać wpływy środków na rachunek walutowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
2. Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca stosując metodę rozchodu w brzmieniu z art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tzw. FIFO, powinien stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
Fragment:
Organ stwierdza, że zarówno w przypadku otrzymywania należności od kontrahentów w tej samej walucie co waluta posiadanego rachunku bankowego, jak i w przypadku regulowania przez Spółkę zobowiązań na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych nie dochodzi do wymiany wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie. Bank uznaje lub obciąża rachunek walutowy Spółki w kwocie odpowiadającej wpływowi lub wypływowi waluty na ten rachunek (z tego rachunku) bez przeliczenia waluty na polskie złote. W związku z powyższym nie jest możliwe w odniesieniu do powyższych operacji użycie kursu faktycznie zastosowanego przez bank, gdyż bank w takim przypadku nie stosuje żadnego kursu wymiany walut. Tak więc w przypadku otrzymanych należności (wpływ środków pieniężnych na rachunek walutowy) lub zapłaconych zobowiązań (wypływ środków pieniężnych z rachunku walutowego), nie dochodzi do faktycznego przewalutowania, nie można więc ustalić faktycznego zastosowanego kursu waluty, a tym samym, zgodnie z art. 15a ust. 4 powołanej ustawy należy zastosować do wyceny średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. W odniesieniu do zawartego przez Spółkę wskazania w stanie faktycznym, że dla celów rachunkowych, „ stosuje podatkową metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości (metoda FIFO) dla (...)
2013
4
cze

Istota:
Czy kursami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym spółka posiada rachunek walutowy?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kursami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym spółka posiada rachunek walutowy... Zdaniem Spółki, kursami faktycznie zastosowanymi przy wycenie otrzymywanych należności lub płaconych zobowiązań walutowych - regulowanych za pośrednictwem rachunku walutowego - są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym Spółka posiada rachunek walutowy. Zdaniem Spółki potwierdzają to poniższe przepisy prawa. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego (winno być: ostatniego dnia roboczego) poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 9b ust. 1 tej ustawy, podatnicy mogą wybrać jedną z dwóch metod ustalania różnic kursowych: podatkową metodę ustalania różnic kursowych - zgodnie z art. 15a ww. ustawy lub metodę bilansową, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
2013
24
kwi

Istota:
Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs bankowy tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki?
Fragment:
Biura 26 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych powinna stosować kurs bankowy, tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych powinna stosować kurs bankowy, tj. odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży produktów spożywczych. Spółka posiada kontrahentów krajowych oraz zagranicznych, z którymi rozliczenia dokonywane są w walutach obcych.
2013
16
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.