Rachunek uproszczony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek uproszczony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
wrz

Istota:

Skoro zakup samochodu osobowego został udokumentowany rachunkiem uproszczonym, to w świetle obowiązujących przepisów w roku otrzymania tego dokumentu tj. w roku 1999, Wnioskodawca nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przedmiotowego rachunku, stosownie do art. 19 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w związku § 54 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Fragment:

W myśl § 54 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury, faktury korygujące, rachunki uproszczone i rachunki korygujące dotyczące rachunków uproszczonych wystawiane są co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Natomiast według § 54 ust. 3 ww. rozporządzenia podstawę do obniżenia przez nabywcę kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego stanowią wyłącznie oryginały faktur lub faktur korygujących albo ich duplikaty, o których mowa w § 55. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz okoliczność, iż zdarzeniem uprawniającym do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego jest moment otrzymania faktury lub dokumentu celnego, to należy stwierdzić, iż skoro zakup samochodu osobowego został udokumentowany rachunkiem uproszczonym, to w świetle obowiązujących przepisów w roku otrzymania tego dokumentu tj. w roku 1999, Wnioskodawca nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie przedmiotowego rachunku, stosownie do art. 19 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w związku § 54 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka pyta czy rolnik na zasadach ogólnych VAT może oprócz faktury VAT wystawić rachunek uproszczony bez VATu? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Fragment:

Nie może wystawiać rachunków uproszczonych.

2011
1
lut

Istota:

Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu kwot uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust.1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przedłożenia dowodów poniesienia w/w wydatków?
Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania musi być udokumentowane fakturami VAT?

Fragment:

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 06 maja 2003 roku Znak: PB2/MK-033-0271-1348/02, powołany przepis wyraźnie wiąże właściwość organu podatkowego z miejscem zamieszkania podatnika. Oznacza to, że jeżeli po dniu dokonania transakcji sprzedaży nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania podatnika, to w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu zapłaty zryczałtowanego podatku podatku dochodowego powinien być uregulowany ten podatek oraz złożona deklaracja PIT 23, lub też złożone oświadczenie o przeznaczeniu kwoty uzyskanej ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Reasumując, należy stwierdzić, iż organem właściwym w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży praw i nieruchomości będzie urząd skarbowy według aktualnego miejsca zamieszkania podatnika. Urząd ten będzie również właściwym do ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego i do wydania w tym zakresie stosownej decyzji, w przypadku nie uregulowania podatku dochodowego w terminie określonym w art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) tej ustawy. Ponadto organ podatkowy informuje, że w przypadku rozliczania kwoty przychodu uzyskanej z tytułu sprzedaży mieszkania, dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku może być rachunek; nie jest koniecznym posiadanie dokumentów w postaci faktur VAT.

2011
1
lut

Istota:

  1. Czy jako lekarz emeryt prowadzący działalność gospodarczą - gabinet lekarski powinienem, mając 2 umowy zlecenia z ZOZ i 3-cią umowę z innym zakładem służby zdrowia uzyskany przychód z umów zleceń wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
  2. Czy na uzyskany przychód z umów zleceń powinieniem wystawić fakturę VAT, czy rachunek uproszczony?
  3. Czy jeżeli dochód z prowadzonej działalności gospodarczej - gabinet lekarski przekroczy kwotę wolną od podatku powinienem złożyć deklarację PIT-5 i wpłacić podatek w/g skali?

Fragment:

(...) sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są:faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT KOMIS, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki, oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami" odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, zgodnie z powyższym na uzyskany przychód z umów zleceń winien Pan wystawić rachunek, nie fakturę VAT, gdyż nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. 3) Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy.Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób: - obowiązek wpłacania zaliczeki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, - zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art.26, 27 i 27b ustawy, -zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

2011
1
sty

Istota:

Czy wystawiany rachunek osobie prawnej należy ewidencjonować w kasie fiskalnej ?

Fragment:

U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zatem jeśli świadczy Pan również usługi nie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych nie jest Pan zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2011
1
sty

Istota:

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystawiać faktury VAT lub rachunki na członków wspólnoty z tytułu opłat wnoszonych przez nich na poczet pokrycia kosztów zarządu?

Fragment:

(...) VAT . Ponadto zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926z późn. zm.) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 1994r., Nr 85, poz.388 ze zm.) na pokrycie kosztów zarządu, o których mowa w art. 14 w/wym. ustawy, dostateczny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej ze wskazaniem czego wpłata dotyczy. Dowód ten wraz z pisemną informacją od wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat (wymiar opłat) stanowi dostateczne udokumentowanie poniesionych wydatków.