Rachunek pieniężny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek pieniężny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Brak obowiązku zgłaszania rachunku pieniężnego, który Wnioskodawca posiada w domu maklerskim, do Urzędu Skarbowego

Fragment:

Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy wykonanie zlecenia wymaga ustanowienia przez towarowy dom maklerski zabezpieczenia w środkach pieniężnych (art. 38g ust. 6 ww. ustawy) Z treści art. 38b ust. 2 ustawy wynika jednoznacznie, że podstawą zobowiązania do prowadzenia rachunku pieniężnego jest umowa o świadczenie usług brokerskich. Zdaniem Organu analiza przytoczonych przepisów pozwala na stwierdzenie, że rachunki bankowe stanowią odrębne pojęcie od rachunków pieniężnych. Inne są podstawy prawne określające zasady prowadzenia tych rachunków oraz normujące uprawnienia i obowiązki stron zawierających umowy, tj. klienta i banku. Istotną różnicą jest znacznie szerszy zakres operacji, których wykonanie może zlecać bankowi klient w przypadku rachunku bankowego, a także o wiele większy zakres kształtowania swobody korzystania z rachunku bankowego przez klienta. Należy zatem stwierdzić, że rachunków pieniężnych służących do obsługi realizacji zobowiązań wobec dającego zlecenie w domach maklerskich nie można uznać za rachunki bankowe, których obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wynika z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. A zatem mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rachunku pieniężnego, który posiada w domu maklerskim, do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, gdyż nie jest on rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

2011
1
paź

Istota:

Określenie aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w stosunku do opisanych usług, stanowiących odrębną całość, a zarazem elementy usług w zakresie wszelkich transakcji płatniczych i prowadzenia rachunków pieniężnych, właściwe i niezbędne do ich świadczenia, t.j. miesięcznej opłaty za udostępnianie członkom SKOK sieci bankomatów i miesięcznej opłaty za udostępnianie SKOK-om sieci terminali POS.

Fragment:

W związku z powyższym zadano pytanie, doprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 18 marca 2011 r., sprowadzające się do określenia aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w stosunku do opisanych usług, stanowiących odrębną całość, a zarazem elementy usług w zakresie wszelkich transakcji płatniczych i prowadzenia rachunków pieniężnych, właściwe i niezbędne do ich świadczenia, t.j. miesięcznej opłaty za udostępnianie członkom SKOK sieci bankomatów i miesięcznej opłaty za udostępnianie SKOK-om sieci terminali POS. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wymienione w pkt 55 wniosku, będące odrębną całością, stanowią elementy właściwe i niezbędne do świadczenia: usługi w zakresie wszelkich transakcji płatniczych, oraz usługi w zakresie prowadzenia rachunku pieniężnego, i jako te elementy są zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 13 ustawy. Wnioskodawca bowiem wskazuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r., usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług są zwolnione z podatku. Ponadto, jak zaznacza Wnioskodawca, art. 43 ust. 13 zwalnia z podatku świadczenie usługi stanowiącej element usług finansowych, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy wydatek udokumentowany rachunkiem wystawionym w walucie obcej (w euro) można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy uregulowanie notą odsetkową wzajemnych należności i zobowiązań w ramach ich kompensaty stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Dowód księgowy natomiast – w myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. - powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych (art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994r.). W przedmiotowym przypadku rachunek wystawiony podatnikowi w walucie obcej spełnia wymogi wskazane w treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. Biorąc zatem pod uwagę przytoczone regulacje prawne oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu należy stwierdzić, że udokumentowany tym rachunkiem wydatek (przeliczony na walutę polską) stanowi koszt uzyskania przychodów, o ile podatnik bezsprzecznie wykaże, że wydatek ten pozostaje w związku przyczynowo–skutkowym z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy sposobu sporządzania informacji PIT-8C o dochodach małżonków będących klientami Domu Inwestycyjnego.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Domu Inwestycyjnego jest m. in. prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, które służą do ich obsługi - wspólnie na rzecz małżonków pozostających w małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30 b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru. W związku z powyższym na Domu Inwestycyjnym ciąży obowiązek wystawiania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych /PIT-8C/ zgodnie z dyspozycją zawartą w cytowanym wyżej przepisie odrębnie dla każdego z małżonków, dzieląc łączną wysokość ich wspólnego dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 w/w ustawy - na dwie równe części.