Rachunek papierów wartościowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek papierów wartościowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Zastosowanie art. 30a ust. 2a w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkodawcy pożyczone papiery wartościowe. Oprócz terminu zwrotu umowa pożyczki określa wynagrodzenie, jakie pożyczkobiorca wypłaca pożyczkodawcy z tytułu pożyczki papierów wartościowych. Zwykle wynagrodzenie z tytułu pożyczki jest wyrażane w postaci rocznej stopy procentowej, obliczanej od wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem umowy pożyczki, za okres od dnia dostarczenia papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych pożyczkobiorcy do dnia ponownego zapisania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych pożyczkodawcy. Wartość rynkowa papierów wartościowych dla potrzeb obliczania wynagrodzenia jest zwykle określona w oparciu o wartość rynkową papierów wartościowych, ustalaną w każdym dniu okresu wskazanego powyżej. Metodologia ta jest stosowana dlatego, że niekiedy strony z góry nie ustalają na jak długo papiery są pożyczane, dlatego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z tym, że wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego PIT, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych- tzn. zysk z jednego rachunku pomniejszyć o stratę z drugiego rachunku.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawców przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji w zakresie wspólnego rozliczenia dochodów z tytułu sprzedaży akcji, jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawców: Państwo X posiadają rachunki inwestycyjne w Domu Maklerskim. Na jednym z rachunków na koniec roku odnotowana będzie strata, na drugim zysk. 2. Przedmiot interpretacji: Podatnicy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego PIT, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych- tzn. zysk z jednego rachunku pomniejszyć o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy na Banku pełniącym rolę agenta płatniczego wypłacającego odsetki od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez inne podmioty, ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: czy na Banku pełniącym rolę agenta płatniczego wypłacającego odsetki od dłużnych papierów wartościowych (obligacji) emitowanych przez inne podmioty, ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny P O S T A N A W I A - uznac stanowisko Strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank - Spółka Akcyjna zawiera z Klientami umowy na obsługę emisji dłużnych papierów wartościowych (np. obligacji). Bank zobowiązuje się do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyciągów z rachunków inwestycyjnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 7.06.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka utworzona została przez bank m.in. w celu wykonywania usług maklerskich. Świadczenie tych usług obejmuje swym zakresem przede wszystkim prowadzenie rachunków papierów wartościowych i wykonywanie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi. Spółka sporządza wyciągi z rachunków inwestycyjnych, dokumentujące wykonanie usług przez dom maklerski. Spółka zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyciągów z rachunków inwestycyjnych. Zdaniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż Podatnik w 2005 r. poniósł wydatki z tytułu stałych opłat za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim, z których w 2005 zbywał akcje. Zdaniem Podatnika, opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim należy zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów osiągniętych ze sprzedaży akcji. Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem Podatnika. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W świetle powyższego o zakwalifikowaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów decydują dwie przesłanki : -istnienie związku przyczynowego między przychodem a kosztami -brak wyraźnego wyłączenia w art. 23 ustaw z kosztów uzyskania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnym

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku w sprawie wszczętego z urzędu postępowania dotyczącego uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 14.06.2005r. Nr US.XIII-415/18/82/05, w którym organ podatkowy działając zgodnie z art.14 a § 1 i 4 w/w ustawy udzielił Panu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedanych w 2004 roku akcji pracowniczych. postanawia zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 14.06.2005r. Nr US.XIII-415/18/82/05 dotyczące zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedanych w 2004r. akcji pracowniczych i uznać, iż podatnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od dochodu w wys. 7.553,00 zł z tytułu sprzedanych akcji. Uzasadnienie Pismem z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Ile egzemplarzy informacji PIT-8C powinien sporządzić Dom Maklerski S. A. dla klienta, który posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych?

Fragment:

(...) informacji PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W składanych informacjach jest obowiązana wykazać w szczególności kwotę przychodu uzyskanego przez podatnika, będącego klientem Domu Maklerskiego, z tytułu dokonanych transakcji, a także koszty uzyskania przychodu. Jednostka zwróciła się z zapytaniem dot. ilości egzemplarzy informacji PIT-8C, jakie powinna sporządzić dla klienta, który posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych w danym Domu Maklerskim. Prezentując własne stanowisko wywiodła, iż do każdego rachunku papierów wartościowych posiadanego przez klienta w Domu Maklerskim powinna zostać sporządzona odrębna informacja PIT-8C, zawierająca dane o dochodach osiągniętych z papierów wartościowych zarejestrowanych na danym rachunku. Jednostka wskazała, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 10 i art. 30 a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik (...)

2011
1
lut

Istota:

Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?

Fragment:

(...) w 2004 roku. Wobec powyższego osoby (przez Pana wymienione) dokonujące operacji dotyczących sprzedaży akcji w roku podatkowym na swoim rachunku posiadacza papierów wartościowych, na podstawie art. 30b ust. 6 są obowiązane jako podatnicy, po zakończeniu roku podatkowego, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w zeznaniu podatkowym (tj. PIT-38), składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych stanowi współwłasność (w tym współwłasność małżeńską), wszystkie dochody ze sprzedaży akcji na tym rachunku określa się proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały we współwłasności są równe. W ocenie tutejszego organu podatkowego, mając na względzie opisany stan faktyczny i powołane przepisy, stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. (...)