IBPBI/2/4510-252/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki otrzymane od pożyczek inwestycyjnych ulokowane na rachunku oszczędnościowym korygują wartość początkową inwestycji?
IBPBI/2/4510-252/15/IZinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. powstanie przychodu
 3. rachunek bankowy
 4. rachunek oszczędnościowy
 5. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy odsetki otrzymane od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym korygują (zmniejszają) wartość początkową inwestycji,
 • niepowstania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy odsetki otrzymane od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym korygują (zmniejszają) wartość początkową inwestycji,
 • niepowstania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. powstała 2 lutego 2011 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu paliwem dla osób fizycznych (prowadzenie stacji benzynowej) handlu pozostałym (związanym z prowadzeniem stacji benzynowej), a także świadczeniem usług w zakresie naprawy samochodów (warsztat samochodowy) oraz badań kontrolnych pojazdów (prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów). Na wybudowanie obiektów (stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów) Spółka pozyskała pożyczki inwestycyjne od jednego ze wspólników. Wartości tych pożyczek gromadzone są na rachunku oszczędnościowym, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę i w całości zostaną przeznaczone na ww. inwestycję. Część wartości pożyczek jest już wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem budowy oraz wydaniem ww. pozwolenia (koszty projektów, koszty geodezyjne itp.). Wartość tych wydatków zaliczana jest do kosztów wytworzenia środka trwałego i księgowana na koncie „Środki trwałe w budowie”. Od wartości pożyczek umiejscowionych na rachunku oszczędnościowym co miesiąc następuje kapitalizacja odsetek. Odsetki otrzymane są księgowane na koncie księgowym „Środki trwałe w budowie” pomniejszając ich wartość, nie są zaliczane do przychodu podatkowego i nie stanowią podstawy naliczania podatku dochodowego w dniu kapitalizacji. Taki sposób zaliczania odsetek został ustalony na podstawie art. 16 ust. 4 (winno być art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), który m.in. za koszt wytworzenia środka trwałego uważa wartość odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu wytworzenia tego środka trwałego do dnia przekazania tego środka trwałego do użytkowania, w związku z czym przychód z odsetek od środków z pożyczek inwestycyjnych umieszczonych na rachunkach oszczędnościowych, analogicznie koryguje (zmniejsza) wartość środka trwałego w budowie (wartość inwestycji). Biorąc powyższe pod uwagę Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska, że odsetki otrzymane od pożyczek inwestycyjnych ulokowane na rachunku oszczędnościowym korygują wartość początkową inwestycji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki otrzymane od pożyczek inwestycyjnych ulokowane na rachunku oszczędnościowym korygują wartość początkową inwestycji...

Spółka stoi na stanowisku, że otrzymane odsetki od wartości pożyczek inwestycyjnych umieszczonych na rachunku oszczędnościowym, korygują (zmniejszają) wartość inwestycji (środka trwałego w budowie) i nie stanowią przychodu w świetle prawa podatkowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a (które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania) nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do updop ogólnej definicji przychodu podatkowego. Treść art. 12 ust. 1 updop wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które przysporzenia nie stanowią przychodu. W odniesieniu do odsetek ustawodawca przyjął szczególny tryb rozpoznawania ich w rachunku podatkowym, wg tzw. metody kasowej. I tak, art. 12 ust. 4 pkt 1 updop stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z kolei z art. 12 ust. 4 pkt 2 updop wynika, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że na wybudowanie obiektów (stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów) Spółka pozyskała pożyczki inwestycyjne od jednego ze wspólników. Środki finansowe pochodzące z tych pożyczek gromadzone są na rachunku oszczędnościowym, do momentu uzyskania pozwolenia na budowę i w całości zostaną przeznaczone na ww. inwestycję. Część wartości pożyczek jest już wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem budowy oraz wydaniem ww. pozwolenia (koszty projektów, koszty geodezyjne itp.). Od wartości pożyczek ulokowanych na rachunku oszczędnościowym co miesiąc następuje kapitalizacja odsetek.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia, czy otrzymane odsetki od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych, korygują (zmniejszają) wartość początkową inwestycji i w związku z tym nie stanowią przychodu podatkowego.

Kapitalizacja odsetek nie została zdefiniowana w updop. Zakresu znaczeniowego tego terminu nie definiują również inne ustawy, niemniej jednak kapitalizacja odsetek polega na ich doliczeniu do kwoty głównej kapitału. Skoro więc w przypadku kapitalizacji dochodzi do „dopisania” naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty posiadanego kapitału, to wynika z tego, że już od dnia kapitalizacji uzyskuje się korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki.

Odnosząc się natomiast do możliwości skorygowania wartości początkowej środków trwałych o wartość otrzymanych (skapitalizowanych) odsetek należy wskazać, że zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały określone w art. 16g updop, który wskazuje zróżnicowane zasady ustalania przez podatników wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od sposobu ich nabycia. I tak, na mocy art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z treści cytowanego powyżej przepisu wynika, że do wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się tylko wydatki ściśle związane z ich wytworzeniem.

W myśl art. 16g ust. 5 updop, cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że pozyskane od wspólnika pożyczki są ściśle związane z realizowaną budową (wytworzeniem środków trwałych). Jednak w omawianej sytuacji nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, która twierdzi, że otrzymane odsetki od środków pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym, korygują (zmniejszają) wartość inwestycji (środka trwałego w budowie). Art. 16g ust. 4 updop, na który powołuje się Spółka dotyczy kategorii kosztów (czyli wydatków) zaliczanych bądź niezaliczanych do kosztu wytworzenia środków trwałych. Tut. Organ wskazuje, że odsetki od pożyczek (kredytów), o których mowa w ww. przepisie dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych z przeznaczeniem na realizację budowy środka trwałego, a nie otrzymanych odsetek od środków pochodzących z pożyczek ulokowanych na rachunku oszczędnościowym, które są objęte zakresem zapytania Spółki. Zatem powołany powyżej przepis nie znajdzie zastosowania w rozpatrywanej sprawie. Dodatkowo wskazać należy, że jedyna możliwość korekty wartości początkowej o wartość osiągniętych przychodów została przewidziana w cyt. powyżej art. 16g ust. 5 i dotyczy dodatnich różnic kursowych. Podsumowując, należy stwierdzić, że przepisy zawarte w art. 16g updop nie przewidują możliwości korygowania wartości początkowej środka trwałego o uzyskane przed dniem przekazania go do używania przychody w postaci odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym. Należy również zauważyć, że odsetki te nie mają żadnego wpływu na zmianę wartości początkowej środka trwałego.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że odsetki od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych w bankach otrzymane w wyniku kapitalizacji, stanowią na gruncie updop przychody podatkowe.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie:

 • ustalenia czy odsetki otrzymane od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym korygują (zmniejszają) wartość początkową inwestycji,
 • niepowstania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.