Rachunek oszczędnościowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek oszczędnościowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
sie

Istota:

Czy odsetki otrzymane od pożyczek inwestycyjnych ulokowane na rachunku oszczędnościowym korygują wartość początkową inwestycji?

Fragment:

Podsumowując, należy stwierdzić, że przepisy zawarte w art. 16g updop nie przewidują możliwości korygowania wartości początkowej środka trwałego o uzyskane przed dniem przekazania go do używania przychody w postaci odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym. Należy również zauważyć, że odsetki te nie mają żadnego wpływu na zmianę wartości początkowej środka trwałego. Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że odsetki od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych w bankach otrzymane w wyniku kapitalizacji, stanowią na gruncie updop przychody podatkowe. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie: ustalenia czy odsetki otrzymane od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym korygują (zmniejszają) wartość początkową inwestycji, niepowstania przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od środków finansowych pochodzących z pożyczek inwestycyjnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym – jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zamknąć rachunek firmowy i wykorzystywać dla potrzeb płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) . • W Banku S.A. w Warszawie posiada rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy oraz rachunek firmowy założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą . • Ponosi koszty prowadzenia obu rachunków oraz koszty przelewów dokonywanych między rachunkami w tym samym Oddziale Banku. Pytanie podatnika: Czy można zamknąć rachunek firmowy i wykorzystywać dla potrzeb płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ? 2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: Zdaniem Podatnika dla działalności firmy może być wykorzystywany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, bez konieczności prowadzenia odrębnego rachunku firmowego. 3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: • Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy : - stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy straty poniesione w oszczędnościach gromadzonych w walutach obcych na rachunku osobistym w związku ze spadkiem kursu waluty można odliczyć od przychodów z kapitałów pieniężnych?

Fragment:

Natomiast art. 11 ust. 1 i 3 wymienionej powyżej ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się według średniego kursu walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Z kolei przepis art. 14 ust. 1b ustawy stanowi, iż przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych związanych z działalnością gospodarczą ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego korzystał podatnik. Zatem z powyższego wynika, że różnice kursowe występują jako przychód tylko przy działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku lokat walutowych (nie związanych z działalnością gospodarczą) nie możemy mówić o przychodzie z tytułu różnic kursowych.