Rachunek oszczędnościowo-kredytowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek oszczędnościowo-kredytowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Wydatki na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27 a ust. 1 lit. d) ustawy podatkowej nie jest tożsamy z pojęciem systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo - kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, stosownie do art. 27 a ust. 2 tej ustawy. Regulacje zawarte we wskazanych przepisach, obowiązujące przed 1 stycznia 2002 roku, dotyczą bowiem różnych wydatków zmierzających co prawda do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one odrębne składniki ulgi mieszkaniowej związanej z zakupem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygnaturze akt l SA/Sz 605/04, uchylił zaskarżoną przez Joannę i Jakuba Z decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 1 lipca 2004 roku oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok. Sąd stwierdził także, że zaskarżone rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie nie podlega wykonaniu. Decyzją tą utrzymano w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2004 roku, w którym określone zostało podatnikom zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok. W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe zakwestionowały prawo do zmniejszenia kwoty podatku za 2003 rok o 18.386,66 złotych, z tytułu wydatków poniesionych przez Joannę i Jakuba Z w związku z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zostały spełnione warunki oszczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku scedowania przez syna na rzecz matki środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, na podstawie których korzystano z ulgi podatkowej, w przypadku przeznaczenia tych środków w całości, w roku ich wypłaty, na zakup działki budowlanej wraz z kosztami towarzyszącymi i której właścicielami została Pani wraz z mężem i synem?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.2006 r. (data wpływu: 03.11.06 r.) uzupełnionego w dniu 23.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30.10.2006 r. (data wpływu: 03.11.06 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku oraz stempel opłaty skarbowej uzupełnione zostały w dniu 23.11.2006 r. Skierowane przez Panią pytanie: (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy obowiązku zwrotu odliczonych wcześniej ulg w przypadu braku udokumentowanych wydatków poniesionych na cele zawarte w umowie oraz wycofania oszczędnosci z rachunku oszczędnościowo - kredytowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 169 § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniosek z dnia 10 kwoetnia 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie postanawia pozostawić bez rozpatrzenia. U Z A S A D N I E N I E W dniu 10 kwietnia 2006 r. wpłynęło do tut. Organu pismo dot. udzielenia odpowiedzi, w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z gromadzeniem oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Złożony wniosek nie spełniał wymogu określonego w art. 14a § 3 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym zgodnie z art. 169 § 1 i § 2w /w ustawy tut. Organ pismem z dnia 23.05.2006 r., Nr PD I – 2 / 412 – 114 / 2006 zwrócił się o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dopisując męża do rachunku nie będzie potrzeby zwrotu odliczanego dotychczas podatku z tytułu oszczędzania w "Kasie Mieszkaniowej" i nie będzie utraty prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w "Kasie Mieszkaniowej"?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 15.03.2006r., które wpłynęło do tutejszego Organu podatkowego w dniu 16.03.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku odwołała się Pani do następującego stanu faktycznego: Jest Pani posiadaczką rachunku oszczędnościowo - kredytowego w kasie mieszkaniowej od 24 stycznia 2000r.. Umowa została przedłużona w 2001 roku do końca czerwca 2006 roku. W 2006 roku zamierza Pani dopisać do ww. rachunku męża. Wycofane oszczędności z rachunku oszczędnościowo - kredytowego w kasie mieszkaniowej po umownym okresie oszczędzania, tzn. w 2006 roku) zamierzają Państwo przeznaczyć, zgodnie z umową, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Pani męża, na zakup lokalu mieszkalnego od developera w 2001roku. Jednocześnie informuje Pani, że : - związek małżeński zawarli Państwo we wrześniu 2003r.- czyli w trakcie trwania (...)

2011
1
mar

Istota:

W czerwcu 1999 roku zawarłam umowę z Kasą Mieszkaniową Banku X S.A. na prowadzenie rachunku na okres 3 lat. W listopadzie 2001 roku aneksem wydłużony został okres systematycznego oszczędzania na 7 lat tj. do czerwca 2006 r. W marcu 2005 r. strony podpisały aneks skracający okres systematycznego oszczędzania do kwietnia 2005 roku ( łącznie okres oszczędzania wyniósł 70 miesięcy).
Pytania strony:
1. Czy dla zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu ulgi związanej z systematycznym oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, wystarczające jest wydatkowanie środków na wpłatę rat ( zaliczek) na poczet zakupu lokalu mieszkalnego w oparciu o umowę zobowiązującą spółdzielnię mieszkaniową, bez dodatkowych warunków, do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności tego lokalu na Podatnika po dokonaniu całości wpłat?
2. Czy dla zachowania prawa do ulgi, umowa, o której mowa w punkcie powyżej, powinna zostać sporządzona w specjalnej formie np. aktu notarialnego?
3. W jaki sposób Podatnik powinien udokumentować wydatki związane z wpłatą zaliczek na poczet zakupu mieszkania ( faktura VAT, rachunek), które to stanowić będą o zrealizowaniu celu systematycznego oszczędzania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, działając na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Postanawia uznać przedstawione przez Stronę stanowisko za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14. 04. 2005 r. zwróciła się Pani pisemnie z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dotyczącym wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych w ramach rachunku oszczędnościowo-kredytowego Stan faktyczny: W czerwcu 1999 roku zawarła Pani umowę z Kasą Mieszkaniową Banku X S.A. na prowadzenie rachunku na okres 3 lat. W listopadzie 2001 roku aneksem (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatniczka wraz z mężem w latach 2000-2003 korzystała z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Strona wycofane w 2003 r. oszczędności z kasy mieszkaniowej przeznaczyła w tym samym roku na zakup od developera lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal Strona chce przekazać w formie darowizny córce. Czy utraci prawo do ulgi mieszkaniowej ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatnik miał prawo do dokonania odliczeń, jeżeli w roku podatkowym systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Na mocy przepisów art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wynikające z aneksu zawartego po dniu 1 stycznia 2001r. wydatki stanowią podstawę do odliczenia od podatku w ramach praw nabytych systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z 15.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ulgi budowlanej związanej z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Pismem złożonym dnia 15.03.2005r., uzupełnionym 07.04.2005r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach o pisemne wyjaśnienie, czy można pomniejszać podatek w związku z systematycznym oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, jeśli ponoszenie wydatków wynika z aneksu do umowy, podpisanego w 2003 roku i przedłużającego okres oszczędzania. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, od 01.08.2000r. zaczął Pan gromadzić kapitał w kasie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy systematycznie gromadzone oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową wypłacone po okresie oszczędzania można przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku (Pana...) z 18.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej wydatkowania pieniędzy zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na zakup mieszkania na rynku wtórnym stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Pismem złożonym dnia 18.03.2005r., uzupełnionym 05.04.2005r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach o pisemne wyjaśnienie, czy zakupienie mieszkania na rynku wtórnym za oszczędności zgromadzone na własne cele mieszkaniowe w kasie mieszkaniowej nie spowoduje utraty ulgi podatkowej z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że okres systematycznego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wycofane po okresie oszczędzania środki z kasy mieszkaniowej w grudniu 2005r. mogą być zakwalifikowane na poczet nabycia działki budowlanej w czerwcu 2005r.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wydatkowania wycofanych oszczędności z kasy mieszkaniowej po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pani... w grudniu 2001 roku na okres do listopada 2005 roku zawarła umowę o kredyt kontraktowy na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Banku PEKAO S.A. prowadzącym kasę mieszkaniową. Zgromadzone oszczędności zamierzała przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tj. nabycie działki budowlanej. W latach 2001-2004 z tytułu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek doliczenia w zeznaniu podatkowym kwot faktycznie odliczonych przez rodziców wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, w przypadku dokonania cesji rachunku oszczędnościowo-kredytowego na syna?

Fragment:

(...) dokonanej cesji, jeżeli dziecko nie wydatkowało kwot zgromadzonych na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania lub wycofało oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko w związku z kontynuacją wpłat na scedowany na nie rachunek korzystało lub nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika ze złożonego wniosku, syn podatników, na którego scedowano rachunek oszczędnościowo-kredytowy, wycofał środki z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania, a zatem to na nim, a nie na podatnikach (rodzicach) będzie ciążył obowiązek doliczenia w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym kwot faktycznie odliczonych przez rodziców wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu postanowił jak w sentencji. Niniejsze postanowienie (...)