Rachunek inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Rachunek inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności maklerskiej Bank prowadzi rachunki inwestycyjne i maklerskie dla swoich klientów (korzystających z usług maklerskich Banku). Na rachunkach tych zapisane są papiery wartościowe posiadane przez klientów Banku, z których to tytułu klienci Banku otrzymują m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych („ Dochody ”) oraz odsetki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, dokonując wypłat Dochodów na rzecz klientów posiadających w Banku rachunki inwestycyjne lub maklerskie, Bank będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne Ustawy o CIT i niepobierania podatku od tych Dochodów, jeżeli spełni wymagania formalne przewidziane w art. 26 ust. 1c i 1f tej ustawy oraz uzyska pisemne oświadczenie klienta, potwierdzające, iż nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania art. 22c Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, dokonując wypłat Dochodów na rzecz klientów posiadających w Banku rachunki inwestycyjne lub maklerskie, Bank będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne Ustawy o CIT i niepobierania podatku od tych Dochodów, jeżeli spełni wymagania formalne przewidziane w art. 26 ust. 1c i 1f tej ustawy oraz uzyska pisemne oświadczenie klienta, potwierdzające, iż nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania art. 22c Ustawy o CIT.
2017
16
maj

Istota:
- w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu inwestycji środków zgromadzonych na IKZE
Fragment:
Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu dywidend nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d u.p.d.o.f. (pytanie nr 4). Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z ich odpłatnego zbycia bądź realizacji praw z nich wynikających a kwotą wydatkowaną na ich nabycie nie będą stanowić dochodu w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku nie będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (pytanie nr 5). Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku bankowego w banku przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 3 u,p.d.o.f. i w związku z tym bank nie będzie płatnikiem podatku zobowiązanym do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (pytanie nr 6).
2014
11
kwi

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup opcji, które wygasły bez rozliczenia finansowego
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał z Domu Maklerskiego, w którym ma rachunek inwestycyjny informację PIT-8C za rok 2006. Dom Maklerski nie uwzględnia w tej informacji kosztów zakupu opcji, które wygasły poza ceną. Również prowizje od kupna tych opcji nie zostały wykazane w kosztach uzyskania przychodu w PlT-8C. Wnioskodawca na podstawie posiadanej informacji PIT-8C wypełnił zeznanie PIT-38 i zapłacił wynikający z niego podatek. Obecnie Wnioskodawca posiada pisemną informację potwierdzoną podpisem i pieczęcią Dyrektora DM jakie były koszty kupna tych opcji. Na podstawie tego dokumentu Wnioskodawca zamierza złożyć korektę PIT-38 za rok 2006 i odzyskać nadpłacony podatek. Wnioskodawca posiada także wyciąg z historią rachunku maklerskiego za cały rok 2006. Skoro w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca pozwala na wygaśnięcie opcji, to znaczy, że rezygnuje z praw wynikających z tych instrumentów. Może więc zaliczyć wydatki poniesione na zakup opcji do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku Wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentów potwierdzających w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość obliczeń (danych).
2011
1
sie

Istota:
Czy uprawnione jest wykazanie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych wcześniej pieniędzy w domu maklerskim X i czy możliwe jest wykazanie tejże straty mimo nie dysponowania dokumentem PIT-8C?
Fragment:
Wskazać należy także, że w w/w stanie faktycznym stratą ze źródła jakim są kapitały pieniężne, nie będzie różnica między wpłaconymi na rachunek inwestycyjny a następnie otrzymanymi zwrotnie (w mniejszej wysokości) środkami pieniężnymi z X, ponieważ sam fakt wpłacenia pieniędzy na rachunek inwestycyjny nie powoduje jeszcze, że mogą one być kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych. Przesądza o tym treść art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, z który stanowi m.in., że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych. Wydatki takie są kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych. W związku z powyższym, dopiero z chwilą nabycia papierów wartościowych i następnie ich sprzedaży, wykorzystane do zakupu papierów wartościowych pieniądze można będzie uznać za koszt uzyskania przychodu a uzyskaną ze sprzedaży kwotę za przychód. W momencie, gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica ta będzie stanowiła stratę ze źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne (art. 9 updof). W świetle powołanych wyżej przepisów podatnik winien wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT-38 na podstawie pozostających w jego dyspozycji dokumentów stwierdzających osiągnięty w roku podatkowym przychód i koszt jego uzyskania.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.