Rachunek inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności maklerskiej Bank prowadzi rachunki inwestycyjne i maklerskie dla swoich klientów (korzystających z usług maklerskich Banku). Na rachunkach tych zapisane są papiery wartościowe posiadane przez klientów Banku, z których to tytułu klienci Banku otrzymują m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych („ Dochody ”) oraz odsetki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, dokonując wypłat Dochodów na rzecz klientów posiadających w Banku rachunki inwestycyjne lub maklerskie, Bank będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne Ustawy o CIT i niepobierania podatku od tych Dochodów, jeżeli spełni wymagania formalne przewidziane w art. 26 ust. 1c i 1f tej ustawy oraz uzyska pisemne oświadczenie klienta, potwierdzające, iż nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania art. 22c Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, dokonując wypłat Dochodów na rzecz klientów posiadających w Banku rachunki inwestycyjne lub maklerskie, Bank będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne Ustawy o CIT i niepobierania podatku od tych Dochodów, jeżeli spełni wymagania formalne przewidziane w art. 26 ust. 1c i 1f tej ustawy oraz uzyska pisemne oświadczenie klienta, potwierdzające, iż nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania art. 22c Ustawy o CIT.

2014
11
kwi

Istota:

- w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu inwestycji środków zgromadzonych na IKZE

Fragment:

Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu dywidend nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane jako płatnik do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d u.p.d.o.f. (pytanie nr 4). Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim przysporzenia (pożytki) z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych w wysokości różnicy między kwotą uzyskaną z ich odpłatnego zbycia bądź realizacji praw z nich wynikających a kwotą wydatkowaną na ich nabycie nie będą stanowić dochodu w rozumieniu art. 30b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. i w związku z tym biuro maklerskie nie będzie zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, a na Wnioskodawcy jako podatniku nie będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku od uzyskanego w związku z tym dochodu w trybie art. 45 ust. la pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f. (pytanie nr 5). Uzyskane w ramach IKZE prowadzonego w formie rachunku bankowego w banku przysporzenia (pożytki) z tytułu odsetek nie będą stanowić przychodu w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 3 u,p.d.o.f. i w związku z tym bank nie będzie płatnikiem podatku zobowiązanym do potrącenia zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. (pytanie nr 6).

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup opcji, które wygasły bez rozliczenia finansowego

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał z Domu Maklerskiego, w którym ma rachunek inwestycyjny informację PIT-8C za rok 2006. Dom Maklerski nie uwzględnia w tej informacji kosztów zakupu opcji, które wygasły poza ceną. Również prowizje od kupna tych opcji nie zostały wykazane w kosztach uzyskania przychodu w PlT-8C. Wnioskodawca na podstawie posiadanej informacji PIT-8C wypełnił zeznanie PIT-38 i zapłacił wynikający z niego podatek. Obecnie Wnioskodawca posiada pisemną informację potwierdzoną podpisem i pieczęcią Dyrektora DM jakie były koszty kupna tych opcji. Na podstawie tego dokumentu Wnioskodawca zamierza złożyć korektę PIT-38 za rok 2006 i odzyskać nadpłacony podatek. Wnioskodawca posiada także wyciąg z historią rachunku maklerskiego za cały rok 2006. Skoro w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca pozwala na wygaśnięcie opcji, to znaczy, że rezygnuje z praw wynikających z tych instrumentów. Może więc zaliczyć wydatki poniesione na zakup opcji do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku Wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentów potwierdzających w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość obliczeń (danych).

2011
1
maj

Istota:

Czy uprawnione jest wykazanie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych wcześniej pieniędzy w domu maklerskim X i czy możliwe jest wykazanie tejże straty mimo nie dysponowania dokumentem PIT-8C?

Fragment:

Wskazać należy także, że w w/w stanie faktycznym stratą ze źródła jakim są kapitały pieniężne, nie będzie różnica między wpłaconymi na rachunek inwestycyjny a następnie otrzymanymi zwrotnie (w mniejszej wysokości) środkami pieniężnymi z X, ponieważ sam fakt wpłacenia pieniędzy na rachunek inwestycyjny nie powoduje jeszcze, że mogą one być kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych. Przesądza o tym treść art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, z który stanowi m.in., że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych. Wydatki takie są kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych. W związku z powyższym, dopiero z chwilą nabycia papierów wartościowych i następnie ich sprzedaży, wykorzystane do zakupu papierów wartościowych pieniądze można będzie uznać za koszt uzyskania przychodu a uzyskaną ze sprzedaży kwotę za przychód. W momencie, gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica ta będzie stanowiła stratę ze źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne (art. 9 updof). W świetle powołanych wyżej przepisów podatnik winien wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT-38 na podstawie pozostających w jego dyspozycji dokumentów stwierdzających osiągnięty w roku podatkowym przychód i koszt jego uzyskania.