ITPB2/4511-1016/15/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychody z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób prowadzących działalność rolniczą, Wnioskodawca - Bank jest zobowiązany naliczać i odprowadzać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych odsetek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Bank prowadzi rachunki bankowe rolników indywidualnych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, na których rolnicy indywidualni przeprowadzają rozliczenia oraz gromadzą środki związane z wykonywaną działalnością rolniczą. Rachunki, o których mowa powyżej są oprocentowane zmienną stopą procentową, której wysokość i częstotliwość kapitalizacji odsetek uzależniona jest od rodzaju rachunku oraz okresu, na jaki zdeponowane zostały środki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Wnioskodawca jest zobowiązany naliczać i odprowadzać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych odsetek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu odsetek na rachunkach bankowych rolników indywidualnych nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z jej art. 2 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

Dla pozarolniczej działalności gospodarczej jest jasne (art. 14 ust. 2 pkt 5), że przychodem z działalności gospodarczej są również: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach (i podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych – prowadzący działalność gospodarczą sam powinien dokonać ich rozliczenia).

Natomiast art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszący się do zryczałtowanego podatku dla przychodów określonych w art. 14 ust. 2 pkt 5 czyni zastrzeżenie, wyłączając je z podatku zryczałtowanego (podwójnie opodatkowane być nie mogą); od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy: z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Wnioskodawca uważa, że analogicznie definiując przychody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą będą one stanowiły przychody z tytułu działalności rolniczej, a dla nich – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisów ustawy nie można zastosować, więc podatek nie może być odprowadzony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie w art. 2 ust. pkt 1 ww. ustawy ustawodawca wskazał, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalność rolnicza zdefiniowana została w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Zatem tylko przychód z tej działalności jest wyłączony z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast pozostałe przychody/dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, w tym również przychody z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) - z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5 - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Z art. 30a ust, 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że co do zasady opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają wszystkie odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika za wyjątkiem tych odsetek, które są objęte zwolnieniem wynikającym z art. 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, czyli od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca - Bank prowadzi rachunki bankowe rolników indywidualnych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, na których rolnicy indywidualni przeprowadzają rozliczenia oraz gromadzą środki związane z wykonywaną działalnością rolniczą. Rachunki, o których mowa powyżej są oprocentowane zmienną stopą procentową, której wysokość i częstotliwość kapitalizacji odsetek uzależniona jest od rodzaju rachunku oraz okresu, na jaki zdeponowane zostały środki.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie sposób zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, jak również do przychodów, które zostały – zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone z tego opodatkowania (tj. do przychodów z działalności gospodarczej oraz przychodów objętych zwolnieniem wynikającym z art. 52a ww. ustawy), a zatem ww. odsetki podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy - stosownie do art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ciąży obowiązek naliczenia, poboru i odprowadzenia ww. podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl natomiast art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.