IPPP2/4512-890/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług nauki gry w tenisa ziemnego, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem inkasenta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług nauki gry w tenisa ziemnego, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem inkasenta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług nauki gry w tenisa ziemnego, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem inkasenta.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Fundacja (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest polską osobą prawną, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy). Fundacja prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych (w zakresie tenisa ziemnego) na rzecz osób uprawiających sport (podopiecznych Fundacji) będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Usługi te są świadczone odpłatnie (za wynagrodzeniem), jednak przy założeniu, iż odpłatność jest określona na poziomie ponoszonych kosztów (tj. Fundacja zasadniczo nie osiąga zysku na świadczonych usługach).

Fundacja ma świadomość, że jej sprzedaż (świadczenie usług za wynagrodzeniem) jest objęta obowiązkiem fiskalizacji na podstawie przepisów ustawy o VAT, niemniej jednak, Fundacja będzie dążyć do zapewnienia sobie możliwości stosowania przedmiotowych zwolnień z fiskalizacji, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji.

Zasadą jest, że wynagrodzenie za świadczone usługi będzie wnoszone przez podopiecznych Fundacji na rachunek bankowy, zaś Fundacja każdorazowo będzie w stanie zidentyfikować płatność i powiązać ją z konkretnym podopiecznym / konkretną usługą. Dlatego też, w tym zakresie, Spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia przedmiotowego z fiskalizacji wynikającego z przepisu § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji.

Niemniej jednak Fundacja dopuszcza (szczególnie w pierwszych miesiącach funkcjonowania), że część podopiecznych będzie zainteresowana wnoszeniem wynagrodzenia za usługi świadczone przez Fundację nie za pośrednictwem rachunku bankowego, ale w formie gotówkowej. Dlatego też Fundacja planuje zawrzeć z podmiotem powiązanym umowę o świadczenie usług inkasenckich, na podstawie której podmiot ten będzie pobierał w imieniu i na rzecz Fundacji wynagrodzenie za jej usługi (od podopiecznych Fundacji), a następnie dokonywał przelewu zgromadzonych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji, przekazując jednocześnie specyfikację przelanych środków finansowych (tj. wyodrębnienie poszczególnych kwot wraz z identyfikacją podopiecznego wnoszącego płatność oraz rodzaju usługi). Niniejszym wnioskiem o interpretację Fundacja zamierza potwierdzić konsekwencje (w zakresie fiskalizacji) pobierania wynagrodzenia za świadczone usługi z wykorzystaniem usług inkasenckich świadczonych przez dedykowany podmiot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji, Fundacja będzie zwolniona z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do usług szkoleniowych, jeśli wynagrodzenie za te usługi zostało pobrane przez podmiot świadczący usługi inkasenckie na rzecz Fundacji i podmiot ten przekazał środki finansowe do Fundacji za pomocą rachunku bankowego (a ewidencja zawiera specyfikację płatności, usług oraz klientów)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Fundacji, w świetle § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji, Fundacja będzie zwolniona z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do usług szkoleniowych, jeśli wynagrodzenie za te usługi zostało pobrane przez podmiot świadczący usługi inkasenckie na rzecz Fundacji i podmiot ten przekazał środki finansowe do Fundacji za pomocą rachunku bankowego (a ewidencja zawiera specyfikację płatności, usług oraz klientów).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Jak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Jednocześnie, w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z powyższego wynika, że z obowiązku fiskalizacji (zwolnienie przedmiotowe) mogą być zwolnione usługi, jeśli wynagrodzenie za te usługi zostało otrzymane za pośrednictwem m.in. banku, zaś z dodatkowej ewidencji możliwe jest przypisanie otrzymanej zapłaty do poszczególnych usług.

W przedmiotowej sytuacji, Fundacja zamierza „wynająć” podmiot, który będzie w jej imieniu i na jej rzecz pobierał (w formie gotówkowej) wynagrodzenie za usługi Fundacji, a następnie dokonywał przelewu tych środków pieniężnych na konto bankowe Fundacji (wraz z niezbędną specyfikacją). Oznaczać to będzie, że zapłata za usługi Fundacji zostanie jej przekazana za pośrednictwem konta bankowego (banku) przy jednoczesnym zgromadzeniu specyfikacji płatności (usług, czynności, klientów). W rezultacie więc spełnione zostaną warunki do stosowania zwolnienia z fiskalizacji określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji (a więc Fundacja nie będzie zobowiązana do fiskalizacji wskazanych usług).

Powyższe znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych i zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP2/4512-30/15-4/KOM, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 września 2013 r., sygn. ILPP2/443-494/13-4/Akr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W pozycji 38 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika; a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z wniosku wynika, że Fundacja prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych - nauki gry w tenisa ziemnego na rzecz osób uprawiających sport (podopiecznych Fundacji) będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Usługi te są świadczone odpłatnie; odpłatność jest określona na poziomie ponoszonych kosztów przez Fundację.

Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie wnoszone przez podopiecznych Fundacji na rachunek bankowy, zaś Fundacja każdorazowo będzie w stanie zidentyfikować płatność i powiązać ją z konkretnym podopiecznym / konkretną usługą. W tym zakresie, Strona będzie uprawniona do stosowania zwolnienia przedmiotowego z fiskalizacji wynikającego z przepisu § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z fiskalizacji.

Fundacja przypuszcza, że część podopiecznych będzie zainteresowana wnoszeniem wynagrodzenia w formie gotówkowej za usługi świadczone przez Fundację. W tej sytuacji Fundacja planuje zawrzeć z podmiotem powiązanym umowę o świadczenie usług inkasenckich, na podstawie której podmiot ten będzie przyjmował ww. wpłaty na rzecz Fundacji, a następnie dokonywał przelewu zgromadzonych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji, przekazując jednocześnie specyfikację przelanych środków finansowych (tj. wyodrębnienie poszczególnych kwot wraz z identyfikacją podopiecznego wnoszącego płatność oraz rodzaju usługi).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy będzie zobowiązana prowadzić ewidencję z zastosowaniem kasy rejestrującej w odniesieniu do usług szkoleniowych, jeśli wynagrodzenie za te usługi zostało pobrane przez podmiot świadczący usługi inkasenckie na rzecz Fundacji i podmiot ten przekazał środki finansowe do Fundacji za pomocą rachunku bankowego (a ewidencja zawiera specyfikację płatności, usług oraz klientów).

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest świadczenie usług, za które należność w całości wpływa na konto bankowe usługodawcy, przy czym warunkiem tego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji oraz posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła. Zwolnienie w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że zasadniczo należności za świadczone usługi będzie otrzymywał przelewem na rachunek bankowy. W związku z tym w przypadku świadczenia usług nauki gry w tenisa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy cała należność za te usługi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie wpływać na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, Fundacja będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z kolei w przypadku, kiedy Wnioskodawca otrzyma od pośrednika wpłatę kwoty pobranej od klienta za ww. usługę na konto bankowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca za świadczoną usługę będzie otrzymywał należność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na swój rachunek bankowy. Jak wynika z wniosku klient zapłaci gotówką podmiotowi, który w związku z zawartą umową na usługi inkasenckie będzie przyjmował ww. wpłaty na rzecz Fundacji. Tym samym, płatność za usługę przez klienta w gotówce następować będzie na rzecz pośrednika. Następnie podmiot ten będzie dokonywał przelewu zgromadzonych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji.

Zatem w przypadku wpłaty pieniędzy przez firmę pośredniczącą na konto bankowe Wnioskodawcy wyłącznie pomiędzy klientem Wnioskodawcy a firmą pośredniczącą następować będzie przekazanie środków pieniężnych w gotówce. Z treści wniosku nie wynika, że Wnioskodawca otrzymywał będzie zapłatę od firmy pośredniczącej za realizowane na rzecz klienta usługi częściowo w gotówce a częściowo na rachunek bankowy. Tak więc w sytuacji przekazania przez firmę pośredniczącą wpłaty na rachunek bankowy zapłata za świadczenie usługi otrzymywana będzie przez Wnioskodawcę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zapłata dokonywana będzie z konta firmy pośredniczącej na konto bankowe Wnioskodawcy. Ponadto firma pośrednicząca będzie jednocześnie przekazywać specyfikację przelanych środków finansowych - tj. wyodrębnienie poszczególnych kwot wraz z identyfikacją podopiecznego wnoszącego płatność oraz rodzaju usługi.

W związku z tym w przypadku świadczenia usług nauki gry w tenisa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy cała należność za te usługi przez firmę pośredniczącą przekazywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie wpływać na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, Fundacja będzie miała prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.