IPPB5/423-699/12/15-8/S/AS/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy odsetki od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając prawomocny wyrok WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2202/13 z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu prawomocnego wyroku 31 sierpnia 2015 r.) – stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. (data wpływu 13 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do przychodu z tytułu odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2012 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do przychodu z tytułu odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów jest własnością Województwa X.

Celem działania Wnioskodawcy jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania im pożyczek. Pożyczki udzielane są m. in. ze środków pozyskiwanych poprzez udział Wnioskodawcy w programach unijnych.

Aktualnie Wnioskodawca realizuje następujące Projekty:

  1. X. Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 24.11.2010 r. zawartej z Województwem X. reprezentowanym przez X. Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (tzw. Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) wraz z aneksem z dnia 29 marca 2011 r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.4 RPO 2007-2013, w ramach którego Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 000 zł (aneks zmieniający treść umowy w załączeniu),
  2. W.” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 maja 2012 r. zawartej z Województwem X. reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wraz z aneksem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.4 RPO WM 2007-2013, w ramach którego Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 250 000 zł (umowa w załączeniu).

Zakończenie realizacji Projektu nr 1 nastąpi 30 czerwca 2015 r. Projekt nr 2 nie został rozpoczęty, ale środki na dofinansowanie wpłynęły do Wnioskodawcy, a termin zakończenia projektu określono na 30 czerwca 2015 r.

Środki na dofinansowanie obu Projektów zostały przekazane Wnioskodawcy i umieszczone na lokatach (terminowych rachunkach) bankowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od środków z dotacji Unii Europejskiej są zwolnione od opodatkowania, gdyż pochodzą ze środków otrzymanych z zagranicznego budżetu (budżet Unii Europejskiej), pod warunkiem, że środki te zostały ulokowane na terminowych rachunkach bankowych.

W przedstawionym stanie faktycznym środki pozyskane przez Wnioskodawcę na dofinansowanie opisanych projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały umieszczone na lokatach bankowych.

Zgodnie z generalną zasadą udzielania pomocy ze środków Unii Europejskiej wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd, że w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym mowa jest o „pochodzeniu środków bezzwrotnej pomocy”, chodzi o pierwotne źródło, z którego pochodzi dochód. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania (wyrok NSA z 22 października 2010 r. II FSK 965/09, LEX nr 658382; wyrok NSA z 9 grudnia 2011 r. II FSK 1114/10).

Technika finansowania zadań nie zmienia faktycznego źródła pokrycia wydatków z funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Zatem bez znaczenia pozostaje okoliczność, że dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przyznane Wnioskodawcy z tytułu realizacji opisanych projektów na podstawie załączonych do niniejszego wniosku umów zostało przekazane za pośrednictwem instytucji pośredniczących, tj. Województwa X., reprezentowanego przez Zarząd Województwa oraz X. Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W przedmiotowej sprawie tut. Organ podatkowy wydał w dniu 7 listopada 2012 r. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Nr IPPB5/423-699/12-3/AS, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych, uznającą stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do przychodu z tytułu odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu zajętego stanowiska Organ podatkowy dokonując wykładni przepisów prawa mających zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawcę sprawie wykazał, że odsetki od środków otrzymanych przez Spółkę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podkreślono, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ). Dochód ten stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem przychody w postaci odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są – w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

Końcowo podkreślono, że choć Spółka do wniosku o interpretację indywidualną dołączyła dokumenty związane z realizowanymi Projektami, to organ podatkowy wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie ma delegacji ustawowej do przeprowadzania postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony do ich oceny i wydając interpretację jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretację indywidualną z dnia 7 listopada 2012 r. Nr IPPB5/423-699/12-3/AS doręczono Wnioskodawcy w dniu 12 listopada 2012 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Spółka na podstawie art. 52 § 3 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2012 r. znak: IPPB5/423-699/12-3/AS, wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, do usunięcia naruszenia prawa poprzez zastosowanie zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do przychodu z tytułu odsetek od środków otrzymanych przez wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych we wniosku projektów i ulokowanych na terminowych lokatach bankowych.

Po dokonaniu analizy uzasadnienia zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr IPPB5/423-699/12-5/AS.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono w dniu 2 stycznia 2013 r.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 7 listopada 2012 r. Nr IPPB5/423-699/12-3/AS, Strona złożyła pismem z dnia 21 stycznia 2013 r. (data stempla pocztowego 30 stycznia 2013 r., data wpływu 4 lutego 2013 r.), skargę na ww. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2202/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wnioskodawcy na postanowienie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do wykładni art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 u.p.d.o.p.

Organ stoi na stanowisku, że pomoc, jaką otrzymują beneficjenci realizujący programy pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na refinansowanie realizowanych projektów, a zwrot poniesionych nakładów następuje na etapie końcowym realizacji projektu w ramach rozliczeń między Polską a Unią Europejską. Zatem dofinansowanie otrzymane przez Spółkę dotyczące projektów realizowanych przez Skarżącą nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., a więc nie będzie miał również zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 tej ustawy na podstawie którego zwolnione są odsetki od tych środków lokowane na bankowych rachunkach terminowych.

Z powyższym stanowiskiem organu zdaniem Sądu nie sposób się zgodzić.

Wskazać należy, że generalna zasada udzielania pomocy ze środków Unii Europejskiej stanowi, że wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w założeniu mają za zadanie finansowanie działań popieranych przez Wspólnotę w ramach programów pomocowych, a nie budżetów poszczególnych państw za pośrednictwem podatków. Ta sama zasada dotyczy również i pozostałych środków pomocowych, finansowanych przez inne instytucje pozarządowe lub gminy. Zatem zasady tej nie może niweczyć przyjęty model dystrybucji tejże pomocy przez poszczególne państwa członkowskie dla jej beneficjentów, tj. podmiotów bezpośrednio realizujących zadania i cele, na które przeznaczone zostały określone środki pomocowe.

Sąd wskazał, że wyrazem powyższej zasady jest art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc. Z kolei wolne od podatku są także odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych (art. 17 ust. 1 pkt 24 u.p.d.o.p.).

Z powyższej regulacji wynika, że aby podatnik mógł mieć prawo do tego zwolnienia musi spełniać jednocześnie dwa warunki: uzyskać środki od wskazanego w przepisie podmiotu zagranicznego, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego podmiotu lub podmiotów upoważnionych do ich rozdzielania oraz środki te muszą mieć określony w tym przepisie charakter, tj. stanowić bezzwrotna pomoc zagraniczną.

Brak spełnienia chociażby jednego z tych warunków pozbawia podatnika ustanowionego powołanym przepisem zwolnienia podatkowego.

Sąd zaznaczył przy tym, że przedstawione zwolnienie uregulowane jest całościowo, tzn. określa ono wszystkie warunki, jakie musi spełnić podatnik, by móc skorzystać z ustanowionego w nim przywileju. Nie odwołuje się przy tym do innych przepisów i zawartych w nich warunków.

Odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w ww. przepisach, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych zostały objęte zwolnieniem od dnia 1 stycznia 1997 roku na podstawie art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639).

Minister Finansów odmawiając podatnikowi prawa do zwolnienia z podatku uznały, że stoi temu na przeszkodzie fakt, iż zwrot poniesionych nakładów następuje na etapie końcowym realizacji projektu, w ramach rozliczeń między Polską a Unią Europejską. Tak więc pomoc faktycznie pokrywana jest za pomocą środków pożyczonych przez instytucję wdrażającą z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanego projektu i dopiero po refundacji przez Unię kosztów danego projektu, publiczne środki wspólnotowe za pośrednictwem tejże instytucji wdrażającej wpływają z powrotem do budżetu państwa. Skoro zatem dofinansowanie nie zostało przez podatnika uzyskane bezpośrednio z bezzwrotnych pomocowych środków wspólnotowych, to – zdaniem organu – nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 u.p.d.o.p.

W ocenie Sądu zaprezentowane stanowisko Ministra Finansów jest błędne. Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podzielił pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie III SA/Wa 1765/07, że z treści analizowanego art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. wynika, iż zwolniony od podatku, przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów jest dochód wyłącznie tego podatnika, który realizuje cel programu finansowanego ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (pochodzących od wskazanych w nim podmiotów, tj. rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych organizacji finansowych). Sytuacji tej nie zmienia przyjęty w Polsce system prefinansowania. Jeżeli więc bezpośredni beneficjent pomocy otrzyma środki pomocowe za pośrednictwem podmiotu, który wcześniej uzyskał je od instytucji wdrażającej, którą jest zazwyczaj organ lub inna agenda rządowa, która przekazuje środki pozyskane z budżetu państwa i która następnie odzyskuje te środki po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu, tj. po zrefundowaniu ich przez budżet Unii Europejskiej, tenże bezpośredni beneficjent nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od tak otrzymanych środków (osiągniętego dochodu).

W opinii Sądu przyjęcie prezentowanego przez organ interpretujący poglądu, zgodnie z którym samo prefinansowanie wydatków z budżetu państwa, a dopiero następujące później uzyskanie tych środków z Unii Europejskiej powoduje, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania, byłoby równoczesną zgodą na to, że możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia byłaby zależna nie od ustanowionych w nim warunków, ale od przyjętego w państwie członkowskim modelu dystrybucji środków pomocowych, który jest niezależny od podatnika i na ustanowienie którego ten ostatni nie ma jakiegokolwiek wpływu. Mając na uwadze treść analizowanego przepisu wydaje się więc, że dla prawidłowej jego wykładni takie rozumienie nie jest dopuszczalne. Przepisy organizacyjne, techniczne, nie mogą bowiem niweczyć zasady, że środki pomocowe są wolne od podatku dochodowego. Zawarty w art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. wymóg zagranicznego pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy rozumieć należy w ten sposób, że jest on zachowany także i wtedy, gdy przedmiotowe środki w ostatecznym rozrachunku pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu tego pojęcia fakt, że uprzednio są one wykładane przez budżet państwa członkowskiego, a następnie w zależności od przyjętego w danym kraju modelu rozdziału tych środków są one refundowane przez bezzwrotne publiczne środki Wspólnoty Europejskiej. Tylko takie rozumienie analizowanego art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. jest zgodne z celem ustanowionego w tym przepisie zwolnienia, a jednocześnie, co na gruncie prawa podatkowego ma zasadnicze znaczenie, jest również zgodne z literalnym brzmieniem tego przepisu.

Sąd podkreślił, że omawiany przepis nie wymaga, by uzyskane przez podatnika środki pomocowe były uzyskane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej czy innego wymienionego w tym przepisie podmiotu, tj. nie zakazuje on, by dany projekt nie mógł być sfinansowany poprzez zrefundowanie poniesionych uprzednio przez budżet państwa członkowskiego na ten cel środków.

Zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. będzie zatem dochód tego podatnika, który bezpośrednio realizuje cel programu, na który przeznaczone zostały środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przy czym skorzystaniu z przedmiotowego zwolnienia nie stoi na przeszkodzie ta okoliczność, że podatnik otrzymał te środki z budżetu państwa, które w ostatecznym rozrachunku zrefundowane zostaną z publicznych środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W ocenie Sądu zagadnienie prefinansowania ma w niniejszej sprawie znaczenie techniczne i jako takie – marginalne z punktu widzenia zastosowania ulgi z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy u.p.d.o.p.

W doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że zwolnienia jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane ściśle zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

Zdaniem Sądu w niniejszym przypadku organy skarbowe zastosowały wykładnię zwężającą poprzez zastosowanie przesłanki (bezpośredniego uzyskania środków pomocowych), której przepisy u.p.d.o.p., w omawianym zakresie, nie znają.

Zatem metody prefinansowania lub refinansowania nie mogą bezpośrednio wpływać na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia. Nie ma bowiem żadnych normatywnych podstaw do różnicowania sytuacji podmiotów w zależności od przyjętego sposobu wypłaty środków.

Pogląd ten dominuje w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyroki: z 13 lutego 2008 r., II FSK 1720/06; z 15 października 2008 r., II FSK 1167/08; z 30 października 2008 r., II FSK 1071/07; z 14 stycznia 2009 r. II FSK 1457/07; z 5 maja 2010 r., II FSK 1579/09, z dnia 28 maja 2010 r. II FSK 255/09, z 11 maja 2011 r. II FSK 1354/10, z dnia 22 października 2010 r. II FSK 985/09, z dnia 2 września 2011 r. II FSK 448/10) oraz wojewódzkich sądów administracyjnych (por. wyroki: z dnia 5 lutego 2009 r. I SA/Wr 1223/08, z dnia 29 września 2010 r. I SA/Po 595/10).

Reasumując, Sąd wskazał, że skoro dofinansowanie otrzymane przez skarżącą Spółkę korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., to również będzie miał zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 24 tej ustawy, na podstawie którego wolne od podatku są także odsetki od dochodów lub środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych. Skoro zatem wydając zaskarżoną interpretację organ podatkowy naruszył wymienione wyżej przepisy prawa, sąd administracyjny sprawujący kontrolę działalności administracji publicznej, pod względem zgodności z prawem, obowiązany był uwzględnić skargę.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu, rozpoznając sprawę ponownie organ interpretujący oceni stanowisko Wnioskodawcy w oparciu o zaistniały i przedstawiony przez Stronę Skarżącą stan faktyczny, dokonując wykładni mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa podatkowego zgodnie z oceną prawną Sądu, wyrażoną w niniejszym orzeczeniu.

Od powyższego wyroku Organ podatkowy wniósł w dniu 3 stycznia 2014 r. (data nadania 7 stycznia 2014 r.) skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt II FSK 231/14 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2202/13 w sprawie ze skargi X. Regionalnego Funduszu na interpretację indywidualną z dnia 7 listopada 2012 r. nr IPPB5/423-699/12-3/AS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, oddalił skargę kasacyjną.

Sekretariat Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Finansowej Wydział II przesłał w dniu 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) odpis wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 231/14 w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2202/13 w sprawie ze skargi X. Funduszu.

Wskazano przy tym, że załączone orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 18 sierpnia 2015 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przesłał do tut. Organu w dniu 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) odpis prawomocnego wyroku z dnia 30 października 2013 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie sygn. akt III SA/Wa 2202/13 ze skargi X. Regionalnego Funduszu oraz zwrócił akta administracyjne Nr IPPB5/423-699/12-3/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2202/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do przychodu z tytułu odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.