IBPP3/443-557/13/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w oparciu o poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2012r. (data wpływu 8 maja 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka A. Sp. z o.o.) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność usługową za pośrednictwem internetu w zakresie zarządzania stronami internetowymi (hostingu), Web-hostingu portali internetowych i udostępniania domen internetowych swoim klientom. Spółka nie świadczy żadnych innych usług poza wskazanymi powyżej – wyczerpują one całe zakres jej działalności. Jeżeli zdarza się świadczenie usług o innym rodzaju, mają one charakter incydentalny, i zarówno ilościowo, jak i kwotowo nie przekraczają 5% zakresu działalności Spółki.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę realizowana jest w całości za pośrednictwem internetu, a jego klienci, będący zarówno osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcami, rozliczają się z Wnioskodawcą wyłącznie za pośrednictwem wpłat (przelewów) bankowych na konto Spółki podawane przy każdej transakcji.

Ze względu na specyficzny zakres działalności Wnioskodawca, jego klienci nie otrzymują w zamian żadnego towaru, ani przedmiotu, a jedynie mogą korzystać z przestrzeni serwerowej Wnioskodawca w celu umieszczania na niej swoich plików, w tym stron internetowych. Wnioskodawca zapewnia swoim klientom dostęp do przestrzeni dyskowej na serwerach ftp i do stanowiących jego własność domen internetowych za pomocą zindywidualizowanych dla każdego klienta login-u i hasła.

W chwili obecnej klientami Spółki w zakresie ww. usług są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Klientom będącym przedsiębiorcami Wnioskodawca z tytułu każdej transakcji wystawia fakturę zgodną z treścią art. 106 ustawy o VAT i wydanych do niego przepisów wykonawczych, wskazując rodzaj wykonanej usługi. Co się tyczy ww. usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – Wnioskodawca co prawda posiada kasę rejestrującą zgodnie z art. 111 ustawy o VAT i wydanych do niego przepisów wykonawczych. Transakcji hostingu, Web-hostingu i udostępniania domen internetowych Spółka nie rejestruje jednak na kasie fiskalnej, traktując je jako czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), w związku z pkt 37 załącznika I do ww. rozporządzenia.

Każde zamówienie wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest rozliczane na dwa sposoby – za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawca za pośrednictwem poczty lub banku klienta (każdorazowo wpłaty opatrywane są konkretnym Identyfikatorem Płatności, składającym się z 10 cyfr, indywidualnym dla każdego zamówienia) lub za pośrednictwem serwisu P. (gdzie każda płatność na rzecz Wnioskodawcy jest opatrywana przez system P. następującymi informacjami: Datą wpłaty, Kwotą, Nazwą Klienta, Nr paczki, Tytułem usługi – zawierającym adres strony internetowej klienta znajdujący się w hostingu Wnioskodawcy lub inny tytułu usługi i dodatkowo 10 znakowy kod identyfikujący każdą płatność, Nr faktury – w której to pozycji umieszczany jest numer zamówienia).

W chwili obecnej Wnioskodawca traktuje świadczone przez siebie usługi hostingu, Web-hostingu i udostępniania stron internetowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdzie zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), i przy których z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, tj. usługi o którym mowa w pkt 37 załącznika I do ww. rozporządzenia.

W ubiegłym roku (2012) obrót ze świadczenia ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyniósł ponad 20 000 zł, a udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w pkt 37 załącznika I do ww. rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym czynności hostingu, Web-hostingu i udostępniania stron internetowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są rejestrowane za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z pkt 37 załącznika I do ww. rozporządzenia...
  2. Czy Wnioskodawca, pomimo świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może skorzystać z jakiegokolwiek zwolnienia podmiotowego od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej i tym samym zrezygnować z posiadanej kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko odnośnie nierejestrowania ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest prawidłowe, tj. Spółka nie posiada takiego obowiązku. FiskR przewiduje dwa rodzaje zwolnień od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kas rejestrujących – zwolnienia podmiotowe, o których mowa w § 3 FiskR (uprawniające do zrezygnowania z ewidencjonowania całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); oraz zwolnienia przedmiotowe, o których mowa w § 2 ust. 1 FiskR (uprawniające do nieewidencjonowania określonych transakcji, jednakże niezwalniających z obowiązku posiadania kasy rejestrującej, o ile nie są spełnione przesłanki uzasadniające zwolnienie podmiotowe z prowadzenia takiej ewidencji przy pomocy kas rejestrującej w ogóle).

W ocenie Wnioskodawcy, wykonywane przez niego usługi podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie przepisów FiskR. Prawo do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przysługuje podatnikom wykonującym określone czynności. Lista tych czynności została zawarta w załączniku do FiskR.

Katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku stosowania kas rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego zawiera załącznik do rozporządzenia z 2012r. Podatnicy wykonujący czynności wymienione w tym załączniku, co do zasady, korzystają ze zwolnienia do 31 grudnia 2014r. (por. J. Wyciślok, Faktury VAT. Zasady fakturowania – zmiany od 1 stycznia 2013r. Rozdział IV, Warszawa 2013, Legalis). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”. Tymczasem, w części II „Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności”, a konkretniej w pkt 37 Załącznika do FiskR, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi hostingu, Web-hostingu i udostępniania stron internetowych mieszczą się w zakresie wskazanego zwolnienia przedmiotowego. FiskR milczy co prawda na temat czynności wykonywanych za pośrednictwem internetu, ale nie ogranicza w żaden sposób zakresu zastosowania zwolnienia, o którym mowa w pkt 37 załącznika do FiskR w stosunku do usług elektronicznych. Nie ma zatem podstaw do ograniczania zastosowania wskazanego zwolnienia do usług świadczonych przez internet.

Pierwszą przesłanką zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowego jest forma zapłaty za świadczone usługi, w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). W ocenie Wnioskodawcy, przyjęte przez niego metody rozliczeń mieszczą się we wskazanym zakresie. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę rozliczane są wyłącznie w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że część transakcji przeprowadzana jest przy użyciu procesora płatniczego serwisu P. Procesor płatniczy P. stanowi bowiem wyłącznie techniczną formę pośrednictwa w płatności obsługującą płatności za pośrednictwem internetu. Serwis P. jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Wnioskodawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Wnioskodawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy. Klient dokonujący zakupu usługi płacący za pośrednictwem serwisu P. musi i tak dokonać wyboru formy płatności, którą jest przelew bankowy. Z tego względu, pomimo uczestnictwa serwisu P. w zakupie usług Wnioskodawcy, wciąż sposób zapłaty ma charakter stricte bankowy – Klient dokonuje wpłaty ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy wnioskodawcy, a serwis P. wyłącznie obsługuje te płatność na zasadach opisanych powyżej. Żadnych wątpliwości co do mieszczenia się w zakresie zwolnienia opisanego w pkt 37 załącznika do FiskR nie nastręczają przypadki, w których płatność dokonywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy z rachunków bankowych klientów lub za pośrednictwem poczty. Pierwsza przesłanka skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w pkt 37 załącznika do FiskR jest zatem spełniona.

Drugą przesłanką skorzystania z omawianego zwolnienia jest konieczność zapewnienia, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za usługi jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W opinii Wnioskodawcy, również i ta przesłanka zostaje spełniona. Posiadana przez Wnioskodawcę dokumentacja, składająca się z wyciągów bankowych z posiadanego przez niego rachunku oraz z listy transakcji wygenerowana z panelu administracyjnego systemu P.pl w jego ocenie w sposób wystarczający i jednoznacznie wskazuje, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Każdej transakcji przypisywany jest bowiem jej indywidualny numer. W przypadku transakcji realizowanych bezpośrednio z rachunku klienta lub przez wpłatę pocztową na rachunek Wnioskodawcy (bez pośrednictwa procesora płatniczego P.) klienci dokonujący wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy są zobowiązani do opatrzenia przelewu (wpłaty) tytułem płatności zawierającym niepowtarzalny, dziesięciocyfrowy Identyfikator Płatności, który jednoznacznie wskazuje, jakiego zamówienia dotyczy dana wpłata. Podobnie, przy wykorzystaniu pośrednictwa procesora płatniczego P., z listy transakcji wygenerowana z panelu administracyjnego systemu P.pl (do której Wnioskodawca ma stały dostęp i którą może wygenerować do formatu xls i w każdej chwili wydrukować), również jasno wynika, której transakcji dotyczy dana zapłata. W rubryce „Tytuł” znajdującej się na liście jednoznacznie opisana zostaje nie tylko strona internetowa, której płatność dotyczy, ale również jej indywidualny kod, przypisany do konkretnego klienta, którego imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) widnieje w rubryce „Klient”. Dodatkowo, lista posiada również rubrykę „Faktura” zawierającą spis faktur, których dotyczą transakcje (wyłącznie w przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, gdy faktura została wystawiona) lub numer identyfikacyjny, składający się z 12 cyfr i jasno identyfikujący numer zamówienia. W konsekwencji, wskazana dokumentacja pozwala w każdym przypadku i w każdej chwili zidentyfikować, którego klienta dotyczy dana płatność i bez problemu przypisać ją do konkretnego zamówienia. Stąd, w ocenie Wnioskodawcy, również drugą przesłankę zastosowania zwolnienia należy uznać za spełnioną. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do zrezygnowania z ewidencjonowania ww. usług przy pomocy kasy rejestrującej w oparciu o § 2 ust. 1 FiskR w zw. z pkt 37 załącznika do FiskR.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości zrezygnowania z używania przez niego kasy rejestrującej.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1382) przewiduje co prawda zwolnienia podmiotowe z tego obowiązku, które powinny być interpretowane tak, że podmioty świadczące te usługi nie mają w ogóle obowiązku ewidencjonowania jakichkolwiek wykonywanych przez siebie czynności za pomocą kasy (T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2012, Legalis), jednakże w odniesieniu do Wnioskodawcy żadne ze zwolnień nie ma zastosowania. Nie wpływa na to fakt, że Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione przedmiotowo z tego obowiązku. Zwolnienia przedmiotowe charakteryzują się bowiem tylko tym, że konkretne usługi nie muszą być przez podatnika ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. Nie oznacza to jednak bezwzględnego braku obowiązku takiego podatnika do nabycia kasy rejestrującej (T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2012, Legalis).

Jedynym wyjątkiem jest tu przepis § 3 ust. 1 pkt 3 Rozp., który zawiera szczególne zwolnienia o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, tj. przysługującego podatnikom, którzy zajmują się sprzedażą towarów, czy usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia, przy czym procentowy udział tej sprzedaży jest równy lub większy niż 80% całej sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych (J. Wyciślok, Faktury VAT. Zasady fakturowania – zmiany od 1 stycznia 2013r., Rozdział IV, Warszawa 2013, Legalis). Stosowną regulację zawiera tu § 3 ust. 1 pkt 3 FiskR, który zwalnia od obowiązku ewidencjonowania „podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej (udziałem procentowym obrotu), był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%”. Wnioskodawca przekroczył w ubiegłym rok próg obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, od którego konieczne jest posiadanie kasy rejestrującej i wynoszący obecnie 20000 zł. Wobec powyższego, Wnioskodawca wciąż ma obowiązek posiadania kasy i nie przysługuje jemu prawo do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 FiskR.

Nie wpływa na to fakt, że wykonuje na rzecz osób fizycznych tylko i wyłącznie usługi, gdzie zapłaty za wykonaną czynność dokonuje się w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła – Wnioskodawca nie ma bowiem prawa do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 FiskR. Wskazane zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym znajduje zastosowanie tylko do czynności wymienionych w części I załącznika do FiskR. Tymczasem, wykonywane przez Spółkę czynności korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w pkt 37 załącznika do FiskR, który znajduje się w jego części II „Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności”. Oznacza to, że nawet jeżeli udział procentowy obrotu dla Wnioskodawcy był w poprzednim roku wyższy niż 80%, Wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 3 FiskR.

Podsumowując, Wnioskodawca nie musi wprawdzie prowadzić ewidencji wykonywanych przez siebie usług hostingu, Web-hostingu i udostępniania domen internetowych, gdyż czynności te są zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania, ale przy tym nie może zrezygnować z posiadania kasy rejestrującej, gdyż nie podpada pod żadne zwolnienie podmiotowe przewidziane w FiskR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie natomiast do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Ww. zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność usługową za pośrednictwem internetu w zakresie zarządzania stronami internetowymi (hostingu), Web-hostingu portali internetowych i udostępniania domen internetowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. W 2012r. obrót ze świadczenia ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyniósł ponad 20 000 zł.

Na podstawie ww. przepisów stwierdzić należy, iż obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył w roku 2012 kwotę 20 000 zł, a zatem w tym zakresie – po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – Wnioskodawca utracił zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jednakże, jak wskazano wcześniej, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2014r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w części II załącznika do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano jako zwolnioną sprzedaż dotycząca szczególnych czynności.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z wniosku wynika, że każde zamówienie wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest rozliczane na dwa sposoby – za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty lub banku klienta (każdorazowo wpłaty opatrywane są konkretnym Identyfikatorem Płatności, składającym się z 10 cyfr, indywidualnym dla każdego zamówienia) lub za pośrednictwem serwisu P. (gdzie każda płatność na rzecz Wnioskodawcy jest opatrywana przez system P. następującymi informacjami: Datą wpłaty, Kwotą, Nazwą Klienta, Nr paczki, Tytułem usługi – zawierającym adres strony internetowej klienta znajdujący się w hostingu Wnioskodawcy lub inny tytułu usługi i dodatkowo 10 znakowy kod identyfikujący każdą płatność, Nr faktury – w której to pozycji umieszczany jest numer zamówienia).

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę – za które Wnioskodawca otrzymuje wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty lub banku klienta, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostają warunki konieczne do zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika.

W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy związanych z dokonywaniem płatności za pośrednictwem serwisu P.pl, stwierdzić należy, że jeżeli faktycznie płatności dokonywane przez kontrahentów Wnioskodawcy, realizowane są na rachunek bankowy za pośrednictwem tzw. przelewu on-line, to uznać należy, że wstępuje sytuacja, o której ustawodawca stanowi w przywołanej powyżej poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zatem w przypadku przelewów elektronicznych realizowanych za pośrednictwem serwisu P.pl (w którym jak wskazał Wnioskodawca uzasadniając stanowisko własne „klient (...) musi i tak dokonać wyboru formy płatności, którą jest przelew bankowy”) analogicznie jak w przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy – usługi również korzystać będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie możliwości zwolnienia podmiotowego świadczonych usług stwierdzić należy, że w związku z tym, iż obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył w roku 2012 kwotę 20 000 zł, Wnioskodawca utracił zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. W sytuacji opisanej we wniosku nie będzie miało również zastosowania zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, gdyż jak słusznie zauważył Wnioskodawca, znajduje ono zastosowanie tylko do czynności wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia. Tymczasem, wykonywane przez Wnioskodawcę czynności korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w pkt 37 załącznika do rozporządzenia, który znajduje się w jego części II „Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności”. Zatem należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że nawet jeżeli udział procentowy obrotu dla Wnioskodawcy był w poprzednim roku wyższy niż 80%, Wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. W konsekwencji powyższego, w przypadku dokonania jakiejkolwiek czynności nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), Wnioskodawca będzie zobowiązany do zaewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, co oznacza, że nie może zrezygnować z jej posiadania.

Podsumowując, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w odniesieniu do usług – za które zapłata następuje w całości na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty lub banku klienta lub przelewem na rachunek bankowy (za pośrednictwem systemu P.pl) – może korzystać ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, tj. nie ma obowiązku ewidencjonowania tych czynności za pomocą kasy rejestrującej, co w konsekwencji oznacza, że może zrezygnować z ewidencji obrotu i ewentualnych kwot podatku z tytułu ww. czynności sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Trzeba jednak dodać, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że Wnioskodawca zawsze świadcząc usługi wskazane we wniosku płatność otrzymuje na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty lub banku w formie przelewu bankowego (tj. tradycyjnego czy on-line).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.