IBPBI/2/423-610/12/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy do ustalania wyceny waluty wpływającej na walutowy rachunek bankowy z tytułu zapłaty przez kontrahentów zagranicznych należności w walucie z tytułu sprzedaży wyrobów Spółdzielni oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs kupna Banku, w którym posiada rachunek bankowy z dnia wpływu waluty?
2. Czy do ustalania wyceny waluty wypływającej z walutowego rachunku bankowego na rzecz kontrahentów zagranicznych dotyczących zobowiązań w walucie z tytułu zakupu towarów i usług oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs sprzedaży Banku, w którym Spółdzielnia posiada rachunek bankowy z dnia wypływu waluty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kursu do wyceny waluty:

 • wpływającej na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży wyrobów,
 • wypływającej z rachunku bankowego z tytułu zapłaty za zakupione towary i usługi

dla celów ustalenia różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kursu do wyceny waluty:

 • wpływającej na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży wyrobów,
 • wypływającej z rachunku bankowego z tytułu zapłaty za zakupione towary i usługi

dla celów ustalenia różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia, zgodnie z statutem, zajmuje się produkcją artykułów mleczarskich oraz ich sprzedażą w kraju i za granicę. W związku z tym, posiada w Banku X rachunek bankowy walutowy w EUR. Na rachunek bankowy wpływają należności w EUR od kontrahentów zagranicznych z tytułu faktur za sprzedane wyroby. Wypływy z rachunku walutowego dotyczą zapłaty za zobowiązania Spółdzielni w EUR z tytułu zakupionych towarów i usług w stosunku do kontrahentów zagranicznych. Część środków z rachunku walutowego w miarę zapotrzebowania na walutę krajową sprzedawana jest bankowi, w którym Spółdzielnia posiada rachunek. Sprzedaż walut Bankowi następuje po kursie każdorazowo ustalanym podczas negocjacji. Do wyceny wypływu z rachunku walutowego z tytułu odsprzedaży waluty Bankowi Spółdzielnia stosuje kurs wynegocjowany z nim wcześniej. Natomiast do wyceny wpływów na rachunek walutowy z tytułu należności za sprzedane wyroby Spółdzielnia stosuje kurs kupna Banku, w którym posiada rachunek walutowy obowiązujący w dniu realizacji transakcji z godz. 07.00, tj. Banku X, zaś do wyceny wypływów z rachunku z tytułu zapłaty na zobowiązania dotyczące zakupu towarów i usług stosuje kurs sprzedaży ww. Banku obowiązujący w dniu realizacji transakcji, również z godz. 07.00. W związku z powyższym, powstają różnice kursowe zarówno na rachunku walutowym jak i na rozrachunkach. Spółdzielnia ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy do ustalania wyceny waluty wpływającej na walutowy rachunek bankowy z tytułu zapłaty przez kontrahentów zagranicznych należności w walucie z tytułu sprzedaży wyrobów Spółdzielni oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs kupna Banku, w którym posiada rachunek bankowy z dnia wpływu waluty...
 2. Czy do ustalania wyceny waluty wypływającej z walutowego rachunku bankowego na rzecz kontrahentów zagranicznych dotyczących zobowiązań w walucie z tytułu zakupu towarów i usług oraz dotyczących tych operacji różnic kursowych, można stosować kurs sprzedaży Banku, w którym Spółdzielnia posiada rachunek bankowy z dnia wypływu waluty...

Zdaniem Spółdzielni, zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przeliczenia wpływów i wypływów z walutowego rachunku bankowego należy stosować faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „faktycznie zastosowany kurs waluty”. Zdaniem Spółdzielni, w związku z tym, iż operacje walutowe dokonywane są poprzez rachunek bankowy walutowy założony w konkretnym banku, a bank ten (w tym przypadku Bank X ogłasza własne kursy kupna i sprzedaży walut), to „faktycznie zastosowanym kursem waluty” do wyceny wyżej opisanych transakcji będzie w przypadku wpływu na rachunek bankowy kurs kupna, zaś w przypadku wypływu kurs sprzedaży waluty banku, w którym Spółdzielnia posiada rachunek walutowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

 1. art. 15a, albo
 2. przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a updop.

Na podstawie art. 15a updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Stosownie do art. 15a ust. 2 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Z kolei art. 15a ust. 3 updop stanowi, iż ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Przepisy updop nie definiują pojęcia faktycznie zastosowanego kursu waluty. Obowiązujący od 01 stycznia 2012 r. art. 15a ust. 4 updop również nie wprowadza definicji ww. kursu faktycznego. W myśl tego przepisu, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Z kolei, w myśl art. 15a ust. 5 updop, jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

W świetle wykładni językowej, faktycznie zastosowany kurs waluty nie jest tylko kursem zrealizowanym, dlatego nie należy go wiązać wyłącznie z sytuacjami związanymi z nabyciem i zbyciem (wymianą) walut. Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Przy operacjach bankowych, w celu ustalenia różnic kursowych, dokonuje się przeliczenia waluty obcej po kursie bankowym, a więc kursie faktycznie zastosowanym. Literalne brzmienie art. 15a ust. 4 updop jednoznacznie wskazuje, iż przy obliczaniu różnic kursowych kurs faktyczny ma zastosowanie, oprócz sytuacji gdzie dochodzi do zbycia/nabycia waluty również w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Zatem do wyceny wartości wpływu (wypływu) należności (zobowiązań) w walucie obcej na rachunek walutowy (z rachunku walutowego) w banku należy przyjmować kurs bankowy, tj. kurs faktycznie zastosowany.

Reasumując, do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku tytułem zapłaty zobowiązań Spółdzielnia powinna stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs bankowy (odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy, z usług którego korzysta Spółdzielnia).

Reasumując, stanowisko Spółdzielni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.