Rachunek bankowy | Interpretacje podatkowe

Rachunek bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment powstania przychodu.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Bank – prowadzi rachunki bankowe osób fizycznych, w związku z którymi każdego miesiąca nalicza i pobiera stosowne opłaty za ich prowadzenie, które księgowane są w ciężar rachunku klienta (pomniejszają saldo rachunku klienta) i na dobro przychodów Wnioskodawcy. W praktyce pojawiają się sytuacje, w których klienci zaprzestają korzystania z usług Wnioskodawcy związanych z prowadzeniem rachunku nie informując Jego o tym i nie wypowiadając umowy rachunku bankowego. W tym okresie (umowa nadal łączy Wnioskodawcę i klienta), Wnioskodawca nalicza i pobiera wspomniane wyżej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego (zgodnie z umową) nawet w sytuacji braku środków na rachunku klienta (powstaje należność klienta wobec Wnioskodawcy z tytułu niezapłaconych prowizji związanych z prowadzeniem rachunku). Po upływie okresu zapisanego w umowie (6 lub 12 miesięcy), w którym klient nie dokonuje żadnych operacji na rachunku, za wyjątkiem dopisywania odsetek i pobierania prowizji, Wnioskodawca może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy rachunku bankowego należność z tytułu niezapłaconych prowizji staje się wymagalna. Ze względu na fakt, (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy przychody z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób prowadzących działalność rolniczą, Wnioskodawca - Bank jest zobowiązany naliczać i odprowadzać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych odsetek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca - Bank prowadzi rachunki bankowe rolników indywidualnych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, na których rolnicy indywidualni przeprowadzają rozliczenia oraz gromadzą środki związane z wykonywaną działalnością rolniczą. Rachunki, o których mowa powyżej są oprocentowane zmienną stopą procentową, której wysokość i częstotliwość kapitalizacji odsetek uzależniona jest od rodzaju rachunku oraz okresu, na jaki zdeponowane zostały środki. Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie sposób zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, jak również do przychodów, które zostały – zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone z tego opodatkowania (tj. do przychodów z działalności gospodarczej oraz przychodów objętych zwolnieniem wynikającym z art. 52a ww. ustawy), a zatem ww. odsetki podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług nauki gry w tenisa ziemnego, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem inkasenta.
Fragment:
Z kolei w przypadku, kiedy Wnioskodawca otrzyma od pośrednika wpłatę kwoty pobranej od klienta za ww. usługę na konto bankowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca za świadczoną usługę będzie otrzymywał należność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na swój rachunek bankowy. Jak wynika z wniosku klient zapłaci gotówką podmiotowi, który w związku z zawartą umową na usługi inkasenckie będzie przyjmował ww. wpłaty na rzecz Fundacji. Tym samym, płatność za usługę przez klienta w gotówce następować będzie na rzecz pośrednika. Następnie podmiot ten będzie dokonywał przelewu zgromadzonych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji. Zatem w przypadku wpłaty pieniędzy przez firmę pośredniczącą na konto bankowe Wnioskodawcy wyłącznie pomiędzy klientem Wnioskodawcy a firmą pośredniczącą następować będzie przekazanie środków pieniężnych w gotówce. Z treści wniosku nie wynika, że Wnioskodawca otrzymywał będzie zapłatę od firmy pośredniczącej za realizowane na rzecz klienta usługi częściowo w gotówce a częściowo na rachunek bankowy. Tak więc w sytuacji przekazania przez firmę pośredniczącą wpłaty na rachunek bankowy zapłata za świadczenie usługi otrzymywana będzie przez Wnioskodawcę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zapłata dokonywana będzie z konta firmy pośredniczącej na konto bankowe Wnioskodawcy.
2015
11
gru

Istota:
Możliwość regulowania zobowiązania podatkowego przez osoby trzecie.
Fragment:
Poland Holding spółka z o.o. w stosunku do W. spółka z o.o. (Wnioskodawcy - M.N.) w wysokości 802.000,02 zł, zostanie zapłacona w dniu podpisania Porozumienia bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R., ze wskazaniem, iż płatność jest dokonywana w imieniu V. Poland Holding spółka z o.o. w związku z tytułem wykonawczym ”. W wykonaniu powyższego zobowiązania Wnioskodawca w dniu 27 marca 2014 r. dokonał zapłaty na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty w wysokości 802.000,02 zł. W tytule przelewu powyższej kwoty wskazane zostało „ w imieniu V. Poland Holding spółka z o.o. ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy dokonana przez Wnioskodawcę w dniu 27 marca 2014 r. zapłata na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty w wysokości 802.000,02 zł spowodowała wygaśnięcie zobowiązania V. z tytułu podatku od towarów i usług za okres 5/2012 r., objętego tytułem wykonawczym... a w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej: Czy Wnioskodawca może dochodzić od Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. zwrotu wpłaconej w dniu 27 marca 2014 r. kwoty w wysokości 802.000,02 zł i na jakiej podstawie... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zapłaty w dniu 27 marca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty 802.000,02 zł był przekonany, że zapłata ta będzie skuteczna i spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego V.
2015
1
gru

Istota:
Czy odsetki od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W uzasadnieniu zajętego stanowiska Organ podatkowy dokonując wykładni przepisów prawa mających zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawcę sprawie wykazał, że odsetki od środków otrzymanych przez Spółkę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podkreślono, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ). Dochód ten stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem przychody w postaci odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są – w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodami w dacie faktycznego otrzymania. Końcowo podkreślono, że choć Spółka do wniosku o interpretację indywidualną dołączyła dokumenty związane z realizowanymi Projektami, to organ podatkowy wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie ma delegacji ustawowej do przeprowadzania postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony do ich oceny i wydając interpretację jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem podanym we wniosku.
2015
13
lis

Istota:
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych i w związku z rachunkiem kredytowym.
Fragment:
Z kolei nie bez znaczenia jest również fakt, że z rachunków bankowych można bez trudności uzyskać dane dotyczące zarówno zakładanych, jak i likwidowanych przez Spółkę lokat bankowych. Założenie lokaty następuje poprzez obciążenie rachunku bankowego kwotą lokaty, natomiast zlikwidowanie lokaty następuje poprzez uznanie rachunku bankowego kwotą lokaty wraz z odsetkami. Tak więc całkowitą jawność o przepływach pieniężnych związanych z obsługą lokat zapewnia już sam rachunek bankowy, w ramach którego zakładane są lokaty bankowe. Stąd też brak jest przesłanek do zgłaszania przez Spółkę informacji o numerach rachunków lokat bankowych zakładanych w ramach rachunków bankowych, gdyż spowodowałoby to powtórzenie danych, jakie można uzyskać z analizy poszczególnych operacji na rachunkach bankowych. Ponadto likwidacja lokaty możliwa jest wyłącznie poprzez przelew środków z rachunku lokaty na rachunek bankowy Spółki. Nie jest możliwy przelew środków lokaty bezpośrednio na rachunek bankowy inny niż rachunek bankowy Spółki. Znaczyć należy, że rachunki lokat bankowych, jakie zostają założone w ramach rachunków bankowych Spółki, służą indywidualizacji lokowanych środków i nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.
2015
29
sty

Istota:
Regulacja zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy, przez Spółkę działającą w charakterze posłańca (wyręczyciela) Wnioskodawcy, spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy poprzez jego zapłatę, zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Przelew z rachunku Spółki ze środków należących do Wnioskodawcy należy potraktować jak wpłatę podatnika na rachunek urzędu skarbowego i uznać, że nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Fragment:
Przedmiotowe kwoty, zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy, nie będą jednakże wypłacane przez SK bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy, lecz na rachunek bankowy właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż kwoty znajdujące się na rachunku bankowym SK, z którego następować będzie przelew zaliczek na PIT, będą kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu zaliczek na poczet planowanego zysku SK. Oznacza to, iż w sensie ekonomicznym środki znajdujące się na rachunku bankowym SK będą wyłącznie środkami powierzonymi SK przez Wnioskodawcę. Tym samym, wpłacając stosowne zaliczki na PIT w imieniu Wnioskodawcy, SK działała będzie wyłącznie w charakterze posłańca / wyręczyciela. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż prawidłowość powyższego sposobu postępowania została potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2010 r. ( IPPB1/415-394/09/10-5/S/JB ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
2014
28
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca może regulować własne zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych powstające w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sp.k. bezpośrednio z rachunku bankowego SK, w której to spółce Wnioskodawca posiada status komandytariusza, na mocy stosownego upoważnienia udzielonego przez Wnioskodawcę na rzecz SK oraz po poinformowaniu o powyższym fakcie właściwego urzędu skarbowego?
Fragment:
Wierzytelnością są objęte abstrakcyjne jednostki pieniężne, których wartość jest odnotowana w dokumentach rachunku bankowego i wygasa w razie ich zwrotu posiadaczowi rachunku ”. W analizowanym stanie faktycznym właścicielem środków na rachunku bankowym SK, z którego regulowane będą zobowiązania podatkowe Wnioskodawcy, będzie bank (jest tak w przypadku każdej umowy rachunku bankowego). SK, jako strona umowy rachunku bankowego zawartej z bankiem, posiadała będzie wobec banku wierzytelność o wypłatę środków zgromadzonych (zapisanych) na rachunku bankowym. Jednocześnie Wnioskodawca posiadał będzie wierzytelność wobec SK z tytułu podziału zysku wykazywanego w księgach rachunkowych SK. Realizacja przedmiotowej wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec SK następowała będzie w ten sposób, iż SK dokonywała będzie przelewów należnych Wnioskodawcy kwot bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego. Kwoty znajdujące się na rachunku bankowym SK, z którego następować będzie przelew zaliczek na PIT, będą kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu zaliczek na poczet planowanego zysku SK. W ocenie Wnioskodawcy powyższe oznacza, iż środki znajdujące się na rachunku bankowym SK będą wyłącznie środkami powierzonymi SK przez Wnioskodawcę.
2014
18
lip

Istota:
Czy kwota wpłacana przez Zleceniodawcę w walucie obcej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (stanowi przychód Wnioskodawcy)?Czy uzyskane odsetki wynikające z oprocentowania rachunków bankowych będą stanowiły przychód Wnioskodawcy?
Fragment:
Rachunki bankowe Wnioskodawcy będę oprocentowane. Wnioskodawca wypłaci kontrahentowi Zleceniodawcę kwotę powiększoną o uzyskane korzyści wynikające z oprocentowania rachunków bankowych. W razie zgłoszenia, przez Zleceniodawcę, żądania co do zwrotu jego pieniędzy Wnioskodawca wypłaci te kwoty powiększone o uzyskane korzyści wynikające z oprocentowania rachunków bankowych. Nadto, w umowie zostanie zastrzeżone, iż wszelkie pożytki z kwot przekazanych Wnioskodawcy zostaną wydane Zleceniodawcy lub jego kontrahentowi - wg dyspozycji Zleceniodawcy. W ocenie wnioskodawcy zawierana umowa odpowiada w swojej treści umowie zlecenia opisanej w kodeksie cywilnym. Do wykonania zlecenia Zleceniodawca udzieli Wnioskodawcy stosownego pełnomocnictwa. Pismem z dnia 6 maja 2014 r. (data wpływu 9 maja 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 kwietnia 2014 r. nr IPPB1/415-286/14-2/KS, IPPB2/436-143/14-2/AF, IPPP3/443-253/14-2/SM Wnioskodawca uzupełnił opisane zdarzenie przyszłe oraz uiścił opłatę od wniosku o wydania interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że: Wnioskodawca zawiąże umowy o prowadzenie rachunków bankowych występując w obrocie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Kancelarię Adwokacką). ustawodawca nie zdefiniował umowy powierniczej.
2014
4
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może regulować własne zobowiązania podatkowe w PIT powstające w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez DCC bezpośrednio z rachunku bankowego SK, w której to spółce Wnioskodawca posiada status komandytariusza, na mocy stosownego upoważnienia udzielonego przez Wnioskodawcę na rzecz SK oraz po poinformowaniu o powyższym fakcie właściwego urzędu skarbowego?
Fragment:
Przedmiotowe kwoty, zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy, nie będą jednakże wypłacane przez SK bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy, lecz na rachunek bankowy właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż kwoty znajdujące się na rachunku bankowym SK, z którego następować będzie przelew zaliczek na PIT, będą kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu zaliczek na poczet planowanego zysku SK. Oznacza to, iż w sensie ekonomicznym środki znajdujące się na rachunku bankowym SK będą wyłącznie środkami powierzonymi SK przez Wnioskodawcę. Tym samym, wpłacając stosowne zaliczki na PIT w imieniu Wnioskodawcy, SK działała będzie wyłącznie w charakterze posłańca / wyręczyciela. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż prawidłowość powyższego sposobu postępowania została potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2010 r. ( IPPB1/415-394/09/10-5/S/JB ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
2014
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.