Rachunek bankowy | Interpretacje podatkowe

Rachunek bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rachunek bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania odsetek powstałych na rachunku bankowym we Francji
Fragment:
Wnioskodawczyni uiszcza podatek w Polsce (została do tego wezwana) od odsetek narosłych na Jej francuskim rachunku bankowym. Wnioskodawczyni wydaje się, że ten podatek jest również pobierany przez Francję. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni powinna uiszczać podatek od odsetek narosłych od Jej oszczędności na francuskim rachunku bankowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna uiszczać podatku od odsetek narosłych na Jej rachunku bankowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie zwrotu podatku na rachunek banku z siedzibą poza terytorium Polski działającym na terytorium kraju
Fragment:
Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej jako „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) posiada rachunki bankowe w banku posiadającym siedzibę w Danii, w Polsce działającym poprzez stworzony oddział wpisany do KRS i posiadający nadany mu numer NIP. Spółka otrzymuje cyklicznie zwroty podatku VAT na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju. Spółka chce jednak dokonać zmiany rachunku bankowego dedykowanego do zwrotów podatku: na rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę w Danii, w Polsce działającym poprzez stworzony oddział wpisany do KRS i posiadający nadany mu numer NIP. Rachunki w polskim oddziale banku mającego siedzibę w Danii mają polskie numery IBAN. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy rachunek bankowy w banku mającym siedzibę poza terytorium Polski, działającym na terytorium kraju poprzez oddział wpisany do KRS może być wskazany do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Rachunek bankowy w banku mającym siedzibę poza terytorium Polski, działającym na terytorium kraju poprzez oddział wpisany do KRS może być wskazany do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
26
cze

Istota:
- obowiązek pobierania podatku u źródła od należności, które są płacone na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce, na rachunek bankowy, znajdujący się w banku, działającym na terytorium Polski, z tytułu najmu samochodów wykorzystywanych za granicą,
- obowiązku pobierania podatku u źródła od należności, które są płacone na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce, na rachunek bankowy, znajdujący się w banku, działającym poza terytorium Polski, z tytułu najmu samochodów wykorzystywanych za granicą,
- obowiązku pobierania podatku u źródła w sytuacji, gdy brak jest certyfikatu rezydencji podatkowej firmy zagranicznej wynajmującej samochód
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Uwzględniając powyższy stan faktyczny, Spółka zwraca się z pytaniem, czy ma obowiązek pobrać podatek u źródła od wypłacanych należności, które są płacone na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce, na rachunek bankowy, znajdujący się w banku, działającym na terytorium Polski, z tytułu najmu samochodów wykorzystywanych za granicą w krajach oddelegowania (lub podróży służbowej) innych niż Polska? Czy Spółka ma obowiązek pobrać podatek o źródła od należności, które są płacone na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce, ale na rachunek bankowy, znajdujący się w banku, działającym poza terytorium Polski, z tytułu najmu samochodów wykorzystywanych za granicą, w krajach oddelegowania (lub podróży służbowej) innych niż Polska? Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tytułu płatności z tytułu najmu samochodów za granicą, w sytuacjach przedstawionych w pytaniu nr 1 i w pytaniu nr 2, także w sytuacji kiedy nie ma certyfikatu rezydencji podatkowej firmy zagranicznej wynajmującej samochód? Ad. 1. Spółka słoi na stanowisku, że dokonanie płatności na rachunek bankowy, prowadzony na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce, który pośredniczy w wynajmie samochodu za granicą, a który to rachunek bankowy znajduje się w banku działającym na terytorium Polski nie podlega podatkowi u źródła w Polsce. Niniejszy wniosek dotyczy tylko kwestii, czy Spółka w przedstawionym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu stanu prawnego mającego do niej zastosowanie, nie ma obowiązku poboru podatku u źródła.
2017
10
maj

Istota:
Moment powstania przychodu.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Bank – prowadzi rachunki bankowe osób fizycznych, w związku z którymi każdego miesiąca nalicza i pobiera stosowne opłaty za ich prowadzenie, które księgowane są w ciężar rachunku klienta (pomniejszają saldo rachunku klienta) i na dobro przychodów Wnioskodawcy. W praktyce pojawiają się sytuacje, w których klienci zaprzestają korzystania z usług Wnioskodawcy związanych z prowadzeniem rachunku nie informując Jego o tym i nie wypowiadając umowy rachunku bankowego. W tym okresie (umowa nadal łączy Wnioskodawcę i klienta), Wnioskodawca nalicza i pobiera wspomniane wyżej opłaty za prowadzenie rachunku bankowego (zgodnie z umową) nawet w sytuacji braku środków na rachunku klienta (powstaje należność klienta wobec Wnioskodawcy z tytułu niezapłaconych prowizji związanych z prowadzeniem rachunku). Po upływie okresu zapisanego w umowie (6 lub 12 miesięcy), w którym klient nie dokonuje żadnych operacji na rachunku, za wyjątkiem dopisywania odsetek i pobierania prowizji, Wnioskodawca może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy rachunku bankowego należność z tytułu niezapłaconych prowizji staje się wymagalna. Ze względu na fakt, (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy przychody z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób prowadzących działalność rolniczą, Wnioskodawca - Bank jest zobowiązany naliczać i odprowadzać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od skapitalizowanych odsetek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca - Bank prowadzi rachunki bankowe rolników indywidualnych, tj. osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, na których rolnicy indywidualni przeprowadzają rozliczenia oraz gromadzą środki związane z wykonywaną działalnością rolniczą. Rachunki, o których mowa powyżej są oprocentowane zmienną stopą procentową, której wysokość i częstotliwość kapitalizacji odsetek uzależniona jest od rodzaju rachunku oraz okresu, na jaki zdeponowane zostały środki. Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie sposób zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, jak również do przychodów, które zostały – zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone z tego opodatkowania (tj. do przychodów z działalności gospodarczej oraz przychodów objętych zwolnieniem wynikającym z art. 52a ww. ustawy), a zatem ww. odsetki podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług nauki gry w tenisa ziemnego, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub za pośrednictwem inkasenta.
Fragment:
Z kolei w przypadku, kiedy Wnioskodawca otrzyma od pośrednika wpłatę kwoty pobranej od klienta za ww. usługę na konto bankowe Wnioskodawcy, to Wnioskodawca za świadczoną usługę będzie otrzymywał należność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na swój rachunek bankowy. Jak wynika z wniosku klient zapłaci gotówką podmiotowi, który w związku z zawartą umową na usługi inkasenckie będzie przyjmował ww. wpłaty na rzecz Fundacji. Tym samym, płatność za usługę przez klienta w gotówce następować będzie na rzecz pośrednika. Następnie podmiot ten będzie dokonywał przelewu zgromadzonych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji. Zatem w przypadku wpłaty pieniędzy przez firmę pośredniczącą na konto bankowe Wnioskodawcy wyłącznie pomiędzy klientem Wnioskodawcy a firmą pośredniczącą następować będzie przekazanie środków pieniężnych w gotówce. Z treści wniosku nie wynika, że Wnioskodawca otrzymywał będzie zapłatę od firmy pośredniczącej za realizowane na rzecz klienta usługi częściowo w gotówce a częściowo na rachunek bankowy. Tak więc w sytuacji przekazania przez firmę pośredniczącą wpłaty na rachunek bankowy zapłata za świadczenie usługi otrzymywana będzie przez Wnioskodawcę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zapłata dokonywana będzie z konta firmy pośredniczącej na konto bankowe Wnioskodawcy.
2015
11
gru

Istota:
Możliwość regulowania zobowiązania podatkowego przez osoby trzecie.
Fragment:
Poland Holding spółka z o.o. w stosunku do W. spółka z o.o. (Wnioskodawcy - M.N.) w wysokości 802.000,02 zł, zostanie zapłacona w dniu podpisania Porozumienia bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R., ze wskazaniem, iż płatność jest dokonywana w imieniu V. Poland Holding spółka z o.o. w związku z tytułem wykonawczym ”. W wykonaniu powyższego zobowiązania Wnioskodawca w dniu 27 marca 2014 r. dokonał zapłaty na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty w wysokości 802.000,02 zł. W tytule przelewu powyższej kwoty wskazane zostało „ w imieniu V. Poland Holding spółka z o.o. ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy dokonana przez Wnioskodawcę w dniu 27 marca 2014 r. zapłata na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty w wysokości 802.000,02 zł spowodowała wygaśnięcie zobowiązania V. z tytułu podatku od towarów i usług za okres 5/2012 r., objętego tytułem wykonawczym... a w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej: Czy Wnioskodawca może dochodzić od Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. zwrotu wpłaconej w dniu 27 marca 2014 r. kwoty w wysokości 802.000,02 zł i na jakiej podstawie... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zapłaty w dniu 27 marca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w R. kwoty 802.000,02 zł był przekonany, że zapłata ta będzie skuteczna i spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego V.
2015
1
gru

Istota:
Czy odsetki od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W uzasadnieniu zajętego stanowiska Organ podatkowy dokonując wykładni przepisów prawa mających zastosowanie w opisanej przez Wnioskodawcę sprawie wykazał, że odsetki od środków otrzymanych przez Spółkę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podkreślono, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ). Dochód ten stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem przychody w postaci odsetek od środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartych umów na dofinansowanie opisanych Projektów i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są – w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodami w dacie faktycznego otrzymania. Końcowo podkreślono, że choć Spółka do wniosku o interpretację indywidualną dołączyła dokumenty związane z realizowanymi Projektami, to organ podatkowy wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie ma delegacji ustawowej do przeprowadzania postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony do ich oceny i wydając interpretację jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem podanym we wniosku.
2015
13
lis

Istota:
Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych i w związku z rachunkiem kredytowym.
Fragment:
Z kolei nie bez znaczenia jest również fakt, że z rachunków bankowych można bez trudności uzyskać dane dotyczące zarówno zakładanych, jak i likwidowanych przez Spółkę lokat bankowych. Założenie lokaty następuje poprzez obciążenie rachunku bankowego kwotą lokaty, natomiast zlikwidowanie lokaty następuje poprzez uznanie rachunku bankowego kwotą lokaty wraz z odsetkami. Tak więc całkowitą jawność o przepływach pieniężnych związanych z obsługą lokat zapewnia już sam rachunek bankowy, w ramach którego zakładane są lokaty bankowe. Stąd też brak jest przesłanek do zgłaszania przez Spółkę informacji o numerach rachunków lokat bankowych zakładanych w ramach rachunków bankowych, gdyż spowodowałoby to powtórzenie danych, jakie można uzyskać z analizy poszczególnych operacji na rachunkach bankowych. Ponadto likwidacja lokaty możliwa jest wyłącznie poprzez przelew środków z rachunku lokaty na rachunek bankowy Spółki. Nie jest możliwy przelew środków lokaty bezpośrednio na rachunek bankowy inny niż rachunek bankowy Spółki. Znaczyć należy, że rachunki lokat bankowych, jakie zostają założone w ramach rachunków bankowych Spółki, służą indywidualizacji lokowanych środków i nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.
2015
29
sty

Istota:
Regulacja zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy, przez Spółkę działającą w charakterze posłańca (wyręczyciela) Wnioskodawcy, spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy poprzez jego zapłatę, zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Przelew z rachunku Spółki ze środków należących do Wnioskodawcy należy potraktować jak wpłatę podatnika na rachunek urzędu skarbowego i uznać, że nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Fragment:
Przedmiotowe kwoty, zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy, nie będą jednakże wypłacane przez SK bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy, lecz na rachunek bankowy właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż kwoty znajdujące się na rachunku bankowym SK, z którego następować będzie przelew zaliczek na PIT, będą kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu zaliczek na poczet planowanego zysku SK. Oznacza to, iż w sensie ekonomicznym środki znajdujące się na rachunku bankowym SK będą wyłącznie środkami powierzonymi SK przez Wnioskodawcę. Tym samym, wpłacając stosowne zaliczki na PIT w imieniu Wnioskodawcy, SK działała będzie wyłącznie w charakterze posłańca / wyręczyciela. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż prawidłowość powyższego sposobu postępowania została potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2010 r. ( IPPB1/415-394/09/10-5/S/JB ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
2014
28
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.