IPPP3/443-726/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Okres rozliczeniowy dokonania korekty z tytułu uzyskanego rabatu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
IPPP3/443-726/14-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. faktura korygująca
 2. okres rozliczeniowy
 3. podstawa opodatkowania
 4. rabaty
 5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania czynności maklerskich lub innych o podobnym charakterze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego dokonania korekty z tytułu uzyskanego rabatu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego dokonania korekty z tytułu uzyskanego rabatu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka”), należący do grupy kapitałowej, w ramach prowadzonej działalności nabywa towary od podmiotu zagranicznego zajmującego się sprzedażą produktów grupy na terytorium Europy. Dostawca jest spółką prawa szwajcarskiego zarejestrowaną jako podatnik podatku do wartości dodanej w kilku krajach UE, z których dokonuje on dostaw towarów do dystrybutorów w poszczególnych krajach.

Towary są nabywane przez Spółkę w celu ich odsprzedaży na terytorium kraju. Spółka wykazuje nabycia wewnątrzwspólnotowe towarów w deklaracjach VAT-7 oraz informacjach podsumowujących składanych za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy.

Zasady współpracy Spółki z zagranicznym dostawcą reguluje porozumienie handlowe, zgodnie z którym Spółka - przy spełnieniu wymienionych w porozumieniu przesłanek - jest uprawniona po zakończeniu każdego roku kalendarzowego do uzyskania rocznego rabatu potransakcyjnego, obliczonego jako określony procent wartości nabyć zrealizowanych w danym roku. Rabat nie jest powiązany z konkretnymi zakupami, ale odnosi się do ogółu zakupów dokonanych w ciągu roku. Porozumienie handlowe określa sposób wyliczenia rabatu rocznego. Obliczenie procentowego wskaźnika przysługującego rabatu następuje po sporządzeniu przez strony umowy sprawozdań finansowych oraz po przeprowadzeniu przez strony negocjacji, co ma miejsce kilka miesięcy po zakończeniu roku, którego rabat dotyczy.

W celu udokumentowania udzielonego rabatu, po ostatecznym uzgodnieniu jego wysokości, zagraniczny dostawca wystawi Spółce zbiorcze faktury korygujące (credit invoice), zmniejszające kwoty należności, odrębnie dla dostaw zrealizowanych z poszczególnych krajów UE. Faktury te będą dokumentować rabat odnoszący się do wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz Spółki w 2013 roku.

W 2013 roku Spółka nie dokumentowała wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów fakturami wewnętrznymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Za który okres podatkowy Spółka powinna rozliczyć w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej uzyskany rabat roczny potwierdzony fakturami korygującymi wystawionymi przez zagranicznego dostawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymany rabat roczny należy traktować dla celów opodatkowania VAT jako korektę podstawy opodatkowania z tytułu wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanych przez Spółkę w danym roku. Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie w którym otrzyma faktury korygujące wystawione przez zagranicznego dostawcę.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić, obejmująca podatki, cła, opłaty, należności o podobnym charakterze oraz inne wydatki dodatkowe.

Podstawa opodatkowania oraz kwoty podatku należnego i naliczonego wykazane w deklaracjach złożonych za miesiące, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zostały wykazane w wysokości wynikającej z faktur pierwotnych. W dacie powstania obowiązku podatkowego kwotą jaką Spółka była zobowiązana zapłacić była bowiem kwota określona na fakturach pierwotnych, tj. kwota nie uwzględniająca rabatu rocznego. Deklaracje VAT-7 oraz informacje podsumowujące składane przez Spółkę w ciągu 2013 r. odzwierciedlały zatem operacje gospodarcze zgodnie z ich ówczesną treścią, a Spółka w związku z otrzymanym później rabatem nie ma obowiązku korygowania pierwotnych deklaracji.

Dopiero przyznanie Spółce rabatu przez zagranicznego dostawcę potwierdzone otrzymanymi fakturami korygującymi spowoduje obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu WNT. Wobec powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu WNT, w wyniku zdarzenia gospodarczego, które nastąpiło po powstaniu obowiązku podatkowego, jest ona zobowiązana do ujęcia przedmiotowej korekty (korekty podatku VAT należnego i naliczonego) w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma faktury korygujące dokumentujące rabat, wystawione przez zagranicznego dostawcę. Obniżenie podstawy opodatkowania powinno bowiem znaleźć odzwierciedlenie w deklaracji złożonej za okres, w którym to obniżenie nastąpiło, tj. za okres, w którym otrzymany zostanie dokument (credit invoice), z którego wynikać będzie zmniejszenie cen towarów nabytych przez Spółkę w 2013 r.

Analogicznie, rabat roczny należy uwzględnić w informacji podsumowującej złożonej za okres, w którym rabat został przyznany i Spółka otrzymała faktury korygujące.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest również treść art. 264 (i) (I) Dyrektywy 2006/112/WE, w którym jako jeden z elementów informacji podsumowującej wymienione zostały korekty dokonane zgodnie z art. 90 Dyrektywy. Natomiast zgodnie z ust. 1 art. 90 Dyrektywy w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego nie wywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Korekty powyższe natęży uwzględnić w deklaracji podsumowującej składanej za okres w którym nabywca towarów został powiadomiony o korekcie - art. 264 (2) Dyrektywy. Datą powiadomienia Spółki o przyznanym rabacie jest w tym przypadku data udokumentowania tego faktu przez dostawcę otrzymanymi przez Spółkę fakturami korygującymi. Mimo zatem braku jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii w krajowych przepisach odnoszących się do podatku od towarów i usług, wynik wykładni prowspólnotowej potwierdza stanowisko Spółki, że rabat potransakcyjny, powinien zostać uwzględniony w bieżącej (tj. złożonej za okres otrzymania faktur korygujących) informacji podsumowującej, jako korekta podstawy opodatkowania z tytułu WNT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 20 ust. 5 ustawy).

Stosownie do art. 30a ust. 1 ustawy – do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

I tak, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy – w myśl którego – podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W świetle art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej - zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Spółka zawarła porozumienie handlowe, zgodnie z którym Spółka - przy spełnieniu wymienionych w porozumieniu przesłanek - jest uprawniona po zakończeniu każdego roku kalendarzowego do uzyskania rocznego rabatu potransakcyjnego, obliczonego jako określony procent wartości nabyć zrealizowanych w danym roku. Rabat nie jest powiązany z konkretnymi zakupami, ale odnosi się do ogółu zakupów dokonanych ciągu roku. Obliczenie procentowego wskaźnika przysługującego rabatu ma miejsce kilka miesięcy po zakończeniu roku, którego rabat dotyczy. Po udzieleniu rabatu dostawca wystawi Spółce zbiorcze faktury korygujące (credit invoice), odnoszące się do wszystkich dostaw zrealizowanych na rzecz Spółki w 2013 roku i zmniejszające kwoty należności, odrębnie dla dostaw zrealizowanych z poszczególnych krajów UE.

Wątpliwości Spółki dotyczą okresu rozliczeniowego, w którym jest ona zobowiązana dokonać w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka jest uprawniona do uzyskania rocznego rabatu przy spełnieniu określonych przesłanek. Ponadto, kwota rabatu udzielonego Spółce przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego jest ustalana kilka miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczy rabat. Zatem po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wystawieniu faktur dokumentujących dokonane przez kontrahentów dostawy) zmianie ulega wartość wykazanego wcześniej obrotu dostawca towarów udziela rabatu. Fakt ten jest dokumentowany przez danego dostawcę wystawioną fakturą korygującą. Spółka w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowych nabycia towarów nie zna kwoty rabatu i tym samym kwoty, o jaką ulegnie zmniejszeniu podstawa opodatkowania oraz kwota podatku. Wobec tego kwota udzielonego rabatu jest okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez danego dostawcę.

Wobec powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana dokonywać stosownych korekt w deklaracji za okres, w którym rozpoznała obowiązek podatkowy z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zdaniem tut. Organu, korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dokonywana na bieżąco) powinna być uwzględniana na podstawie otrzymanej faktury korygującej potwierdzającej przez dostawcę towarów kwoty udzielonego rabatu.

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i naliczonego z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w dacie otrzymania faktury korygującej.

Podsumowując, Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty podstawy opodatkowania, podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma fakturę korygującą potwierdzającą dokonanie przez dostawcę danej korekty.

Zatem stanowisko Spółki, że obniżenie podstawy opodatkowania powinno znaleźć odzwierciedlenie w w informacji podsumowującej oraz deklaracji złożonej za okres, w którym to obniżenie nastąpiło, tj. za okres, w którym otrzymany zostanie dokument (credit invoice), z którego wynikać będzie zmniejszenie cen towarów nabytych przez Spółkę w 2013 r. - uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie okresu rozliczeniowego dokonania korekty z tytułu uzyskanego rabatu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie rozstrzyga o dokumentowania fakturami wewnętrznymi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.