IPPP1/4512-67/15-4/JL | Interpretacja indywidualna

W przypadku sprzedaży towarów/usług po cenach uwzględniających przyznane Kontrahentom rabaty, podstawą opodatkowania w VAT będzie kwota zapłacona za te towary/usługi przez Kontrahentów, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy cena po uwzględnieniu rabatu będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów/usług (np. sprzedaż za 1 zł).
IPPP1/4512-67/15-4/JLinterpretacja indywidualna
  1. obrót
  2. promocja
  3. rabaty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) - uzupełnionym w dniu 9 marca 2015 r. pismem z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 3 marca 2015 r. (doręczone 6 marca 2015 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych, uwzględniających rabaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych, uwzględniających rabaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

T. Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest działającą na terytorium Polski spółką należącą do międzynarodowego koncernu produkującego między innymi paliwa i środki smarne: oleje i smary dla motoryzacji i przemysłu. Spółka jest dystrybutorem ww. produktów na rynku polskim. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (dalej; „VAT”), a dostarczane przez nią produkty podlegają opodatkowaniu VAT według właściwych stawek.

Spółka planuje przeprowadzanie akcji promocyjnych skierowanych do jej kontrahentów. W ramach takich akcji, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu określonych produktów dostarczanych przez Spółkę powyżej pewnego poziomu wartości, klienci Spółki (dalej: „Kontrahenci”) będą uprawnieni do uzyskania od Spółki określonego rabatu, który będzie mógł przez nich zostać zrealizowany przy dokonywaniu kolejnych zakupów tych produktów lub też innych towarów bądź usług oferowanych przez Spółkę. W rezultacie, w związku z osiągnięciem przez danego Kontrahenta obrotu z tytułu zakupów od Spółki w określonej wysokości, Kontrahent będzie uprawniony do zakupu określonych towarów/usług od Spółki po promocyjnych cenach. Przy tym możliwe jest, że ceny promocyjne (uwzględniające przyznany Kontrahentom rabat) będą znacznie odbiegały od cen rynkowych za dane towary/usługi. Przykładowo, cena promocyjna za dany towar/usługę może wynieść 1 zł, a sam rabat – np. 99% od ceny podstawowej.

Celem organizowania ww. akcji promocyjnych jest uatrakcyjnienie oferty Spółki oraz zachęcenie Kontrahentów do zintensyfikowania zakupów dostarczanych przez nią produktów. W rezultacie, Spółka oczekuje, że organizowane przez nią akcje promocyjne wpłyną na zwiększanie jej przychodów z tytułu sprzedaży dostarczanych przez nią produktów; cel ten leży u podstaw organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych. Między Spółką a Kontrahentami nie występują powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem Spółka wnosi o potwierdzenie, że:

w przypadku sprzedaży towarów/usług realizowanej w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, tj. sprzedaży towarów/usług po cenach uwzględniających przyznane Kontrahentom rabaty, podstawą opodatkowania w VAT będzie kwota zapłacona za te towary/usługi przez Kontrahentów, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy cena po uwzględnieniu rabatu będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów/usług (np. sprzedaż za 1 zł).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży towarów/usług realizowanej w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, tj. sprzedaży towarów/usług po cenach uwzględniających przyznane Kontrahentom rabaty, podstawą opodatkowania w VAT będzie kwota zapłacona za te towary/usługi przez Kontrahentów, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy cena po uwzględnieniu rabatu będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów/usług (np. sprzedaż za 1 zł).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został określony w art. 7 oraz w art. 8 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyższego wynika, że, co do zasady, opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne (czynności dokonywane nieodpłatnie podlegają temu opodatkowaniu w określonych okolicznościach).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wielokrotnie wskazywał, że możliwość zakwalifikowania danej transakcji jako „transakcji odpłatnej” zakłada wyłącznie istnienie bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym rzeczywiście otrzymanym przez podatnika, które powinno być wyrażalne w pieniądzu. TSUE podkreślał przy tym, że dla tej kwalifikacji nie ma znaczenia, że transakcja gospodarcza została dokonana po cenie wyższej lub niższej od ceny rynkowej (vide np. wyroki TSUE z 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA i z 20 stycznia 2005 r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasaback AB).

Z powyższego wynika, że sprzedaż towarów/usług po znacznie obniżonych cenach, uwzględniających rabaty przyznawane Kontrahentom w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, powinna być uznawana dla celów VAT za odpłatna dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług, w zależności od przedmiotu sprzedaży. Powyższe zachowuje swoją aktualność również, gdy cena ta zostanie ustalona np. na poziomie 1 zł.

Mając na uwadze powyższe - tj. okoliczność, że transakcje, w ramach których dochodzi do sprzedaży towarów/usług po cenach promocyjnych uwzględniających rabaty przyznane przez Spółkę, uznawane są za czynności odpłatne - podstawa opodatkowania dla takich transakcji powinna być ustalana zgodnie z zasadą ogólną. Oznacza to, że należy zastosować art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art, 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Przy tym, w art. 29a ust. 6 pkt 1 postanowiono, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy pomniejszyć kwotę należną od Kontrahentów o należny VAT ustalony według odpowiedniej stawki. Podejście takie jest prezentowane przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-459/14-2/KT; mimo, że interpretacja ta dotyczyła ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportu, wnioski z niej płynące powinny mieć zastosowanie również w analizowanej sytuacji) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in., że: „(...) podstawa opodatkowania dla czynności wniesienia aportem do spółki kapitałowej składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - będzie, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy, wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy, tj. spółki kapitałowej, z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT”.

W świetle powyższego, podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów/usług po obniżonych cenach uwzględniających przyznane Kontrahentom rabaty, będzie kwota otrzymana od Kontrahenta z tytułu zakupu tych towarów/usług, pomniejszona o należny VAT. Przykładowo, w przypadku gdy cena po uwzględnieniu rabatu wyniesie 1 zł, podstawa opodatkowania powinna być ustalana na podstawie tej właśnie kwoty.

Powyższe znajduje jednoznaczne potwierdzenie w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Podsumowując powyższe, należy zauważyć, że przepisy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny. Stąd, możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów/usług i to ta właśnie cena stanowi podstawę przy ustalaniu podstawy opodatkowania w VAT. Stanowisko to było wielokrotnie potwierdzane również przez TSUE. Przykładowo, w wyroku z 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA TSUE stwierdził m.in., że: „W świetle utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z ową zasadą ogólną podstawą opodatkowania dostawy odpłatnych towarów lub świadczenia usług jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych.

Spółka pragnie również zaznaczyć, że w rozpatrywanych okolicznościach nie znajdzie zastosowania art. 32 ustawy o VAT, wprowadzający szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania dla tzw. podmiotów powiązanych. Zgodnie z jego brzmieniem, w przypadku gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, a wynagrodzenie jest w szczególności:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art, 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust.
  3. pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Z powyższego wynika, że dla zastosowania mechanizmu przewidzianego w art. 32 ustawy o VAT wymagane jest, aby między kontrahentami (tu: między Spółką a Kontrahentami) istniał określony wyżej związek. Jak zostało wskazane w niniejszym wniosku, związek taki nie będzie występował, co wyklucza a priori stosowanie art. 32 ustawy o VAT (bez konieczności rozpatrywania dalszych okoliczności). Niezależnie od powyższego, w analizowanym przypadku nie będzie również w żadnym razie spełniony kolejny warunek, jakim jest to, aby to istniejący między Kontrahentami związek miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Warunek ten nie będzie spełniony z uwagi na fakt, że ustalenie wynagrodzenia za towary/usługi dostarczane w ramach akcji promocyjnych (tj. sprzedaż towarów/usług z rabatami) nie będzie podyktowane jakimikolwiek (ewentualnymi) związkami między Spółką a Kontrahentami, ale dążeniem do zintensyfikowania zakupów przez Kontrahentów i zacieśnienia z nimi współpracy, co - jak oczekuje Spółka - pozwoli na zwiększenie uzyskiwanych przez nią przychodów. Warunki akcji promocyjnych byłyby takie same zarówno dla podmiotów niepowiązanych, jak i ewentualnych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT. Tak jak zostało to jednak przedstawione we wniosku, na dzień dzisiejszy Spółka nie przewiduje, aby w organizowanych przez nią akcjach promocyjnych miały uczestniczyć jakiekolwiek podmioty powiązane w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT.

Spółka pragnie zaznaczyć, że zaprezentowane przez nią stanowisko jest jednoznacznie potwierdzane przez organy podatkowe. Tytułem przykładu, można przywołać interpretację indywidualną z 17 września 2014 r. (IPPP2/443-594/14-2/MT/DG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in., że: „(...) należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla towaru sprzedawanego z rabatem będzie - zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom, opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Zatem w momencie sprzedaży towaru z rabatem klientom, między którymi a Wnioskodawcą nie występują związki wymienione w art. 32 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota należna pomniejszona o udzielony rabat. Jak już wyżej wskazano, przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ww. art. 32 ustawy o VAT, organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, ale tylko jeśli okazałoby się, że związek taki miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-88/14-3/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: „Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach akcji marketingowej, klient przy zakupie określonej ilości towaru według cen cennikowych kupuje dodatkową ilość towaru w cenie uwzględniającej wysoki rabat, czyli w cenie obniżonej do 1 grosz za jednostkę sprzedaży (cena promocyjna). Cena promocyjna jest w takim przypadku niższa od ceny cennikowej (pomniejszonej o ewentualne standardowe rabaty i upusty), po jakiej uczestnicy akcji mogą zakupić towary, o około 99%. Zasady określające daną akcję, czyli m.in. do kogo akcja jest skierowana, w jakim okresie czasu jaki produkt podlega promocji, itp. zawarte są każdorazowo w regulaminie promocji, sprzedaż w cenie 1 grosz, jako sprzedaż promocyjna, ma przede wszystkim duże znaczenie marketingowe, tj. ma stanowić jeszcze większą zachętę do dokonania jeszcze określonej ilości zakupów niż taka sama oferta skonstruowana jako sprzedaż z dużym rabatem.

W konsekwencji, określając podstawę opodatkowania, Wnioskodawca powinien jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę która otrzymał z tytułu sprzedaży, gdyż w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 32 ustawy.

Reasumując, określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w przypadku promocyjnej sprzedaży towarów za symboliczną cenę, podstawą opodatkowania (obrotem) dla Wnioskodawcy - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał (symboliczna kwota).”

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-607/14-4/JSz), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2013 r. (sygn. ITPP2/443-454/13/EK), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 września 2010 r. (sygn. ILPP1/443-654/10-2/AK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-797/11/AZb).

Podsumowując powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku sprzedaży towarów/usług realizowanej w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, po cenach uwzględniających przyznane Kontrahentom rabaty, podstawą opodatkowania VAT będzie kwota zapłacona za te towary/usługi przez Kontrahentów, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy cena po uwzględnieniu rabatu będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tych towarów lub usług (np. sprzedaż za 1 zł).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.