IPPP1/4512-629/16-2/RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - służą sprzedaży produktów w ramach Akcji promocyjnej. Zatem Wnioskodawcy przysługuje zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Parterom handlowym w ramach Akcji promocyjnej – Sprzedaż z rabatem/za złotówkę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenach promocyjnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT– jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenach promocyjnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opracowywania rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa IT i sieci, projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych, opracowywania technologii sprzedaży dedykowanych dla rynku handlu i usług oraz świadczenia autoryzowanych usług serwisu sprzętu komputerowego. Z tego względu sprzedaż dokonywana przez Spółkę jest, co do zasady, opodatkowana VAT, według właściwych stawek, a ona sama jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług [dalej: VAT].

Spółka posiada oddział [dalej: Oddział], który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń fiskalnych (tj. kas fiskalnych i drukarek fiskalnych) oraz sprzedaży wag, czytników, kolektorów i innych urządzeń automatycznej identyfikacji pod marką X. Kontrahentami Spółki w zakresie dystrybucji produktów marki X. są m.in. podmioty, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy [dalej: Partnerzy handlowi], na podstawie których nabywają one towary z oferty Wnioskodawcy celem ich dalszej sprzedaży do odbiorców końcowych, tj. do jednostek handlowych i usługowych lub do innych Partnerów handlowych.

Spółka przeprowadza i zamierza przeprowadzać w przyszłości określone akcje promocyjne [dalej: Akcje], których celem jest intensyfikacja sprzedaży produktów/towarów z oferty Wnioskodawcy - w tym marki X., a przez to zwiększenie przychodów Spółki. Akcje mogą przybierać m.in. formę umożliwienia Partnerom handlowym zakupu wybranych towarów z oferty Spółki (lub spoza niej) z określonym rabatem [dalej: Sprzedaż z rabatem], w tym za cenę 1 zł netto z doliczeniem VAT według właściwych stawek [dalej: Sprzedaż za złotówkę].

W przypadku Sprzedaży z rabatem, Partner handlowy uzyskuje prawo do rabatu procentowego lub kwotowego, jeżeli spełni określony przez Wnioskodawcę cel (wskazany w regulaminie Akcji). Przykładowo, ww. rabaty mogą przybierać formy:

 1. rabatu procentowego przy zakupie określonej liczby urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom handlowym uzyskującym największą ilość punktów przyznawanych przez Spółkę za zakup towarów z jej oferty [dalej: Punkty], w grupie podmiotów o podobnym potencjale zakupowym;
 2. rabatu kwotowego na zakup urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom Handlowym, którzy zgromadzą określoną w regulaminie minimalną ilość Punktów w każdym miesiącu trwania Akcji lub dokonają zakupu określonej liczby urządzeń fiskalnych;
 3. rabatu kwotowego przyznawanego w przypadku zrealizowania przez Partnera Handlowego określonej w regulaminie ilości Punktów za zakupy w okresie trwania Akcji, uprawniających do otrzymania nagrody w postaci skierowania na szkolenie (przy spełnieniu dodatkowych warunków) i zgłoszenia przez Partnera Handlowego rezygnacji z realizacji tej nagrody.

W przypadku rabatów kwotowych, wartość zamówień dla realizacji rabatu kwotowego musi być wyższa od wysokości przyznanego rabatu. Adresatami Sprzedaży z rabatem mogą być zarówno Partnerzy handlowi zaopatrujący się w towary z oferty Spółki bezpośrednio od Spółki, jak również dokonujący zakupów ww. towarów zarówno od Wnioskodawcy, jak i od innych Partnerów handlowych, którzy nabyli je wcześniej od Spółki. W takich przypadkach Punkty uprawniające do skorzystania z Akcji przypisywane są ostatniemu w kolejności Partnerowi handlowemu.

Sprzedaż za złotówkę polega na umożliwieniu Partnerowi handlowemu, który zrealizuje określony cel zakupowy, nabycia niektórych towarów spoza asortymentu Spółki (np. rowerów, sprzętu AGD, drukarek, telefonów itp.) w promocyjnej cenie 1 zł netto z doliczeniem VAT według właściwych stawek.

Przykładowo, Sprzedaż za złotówkę może polegać na umożliwieniu Partnerom handlowym zakupu za cenę 1 zł jednego lub dwóch rowerów, jeśli Partner handlowy uzyskał wymaganą ilość Punktów.

Zarówno Sprzedaż z rabatem, jak i Sprzedaż za złotówkę odbywają się i będą odbywały się na podstawie regulaminów konkretnych Akcji. Przedmiotowe regulaminy każdorazowo określają m.in.:

 1. adresatów Akcji;
 2. warunki uczestnictwa w Akcji;
 3. kryteria, które muszą zostać spełnione przez Partnerów handlowych, aby mogli oni skorzystać z zakupu produktów/towarów w ramach Sprzedaży z rabatem lub Sprzedaży za złotówkę;
 4. czas trwania Akcji;
 5. produkty/towary objęte Akcją.

Dopełnienie przez Partnerów handlowych warunków Akcji każdorazowo potwierdza stosowana dokumentacja gromadzona przez Spółkę.

Między Spółką a Partnerami handlowymi nie występują powiązania rodzinne/osobowe, kapitałowe czy z racji pełnionych funkcji, o których mowa w art. 32 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy podstawą opodatkowania VAT, w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez Spółkę Akcji będzie kwota faktycznie płacona/należna Spółce za te towary od Partnerów handlowych, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o, kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł netto plus VAT?
 2. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych przez nią dla celów przeprowadzania Akcji, w tym na nabycie/wytworzenie towarów sprzedawanych następnie w ramach Akcji Sprzedaży z rabatem/za złotówkę?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez nią Akcji podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota faktycznie płacona/należna Spółce za te towary od Partnerów handlowych, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w przypadku gdy, po uwzględnieniu rabatu, cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł netto plus VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z powyższego wynika, że, co do zasady, opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne (czynności dokonywane nieodpłatnie podlegają temu opodatkowaniu jedynie w określonych okolicznościach).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE] wielokrotnie wskazywał, że możliwość zakwalifikowania danej transakcji jako „transakcji odpłatnej” zakłada istnienie bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług a świadczeniem wzajemnym rzeczywiście otrzymanym przez podatnika, które powinno być wyrażalne w pieniądzu. TSUE podkreślał przy tym, że dla tej kwalifikacji nie ma znaczenia, że transakcja gospodarcza została dokonana po cenie wyższej lub niższej od ceny rynkowej (vide np. wyroki TSUE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA i z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie C-412/03 Hotel Scandic Gasaback AB).

Z powyższego wynika, że sprzedaż towarów po obniżonych cenach - nawet znacznie, uwzględniających rabaty przyznane Partnerom handlowym (tu: Sprzedaż z rabatem) w ramach organizowanych przez Spółkę Akcji, a więc w ramach i na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, powinna być uznawana dla celów VAT za odpłatą dostawę towarów. Powyższe zachowuje aktualność również wówczas, gdy cena ta zostanie ustalona na poziomie 1 zł netto plus VAT (sprzedaż za złotówkę).

Mając na uwadze powyższe - tj. okoliczność, że transakcje, w ramach których będzie dochodzić do sprzedaży towarów po cenach promocyjnych uwzględniających rabaty przyznane przez Spółkę, uznawane będą za czynności odpłatne - podstawa opodatkowania dla takich transakcji powinna być ustalana zgodnie z zasadą ogólną. Oznacza to, że należy zastosować art. 29a ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Przy tym, w art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy VAT wskazano, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy pomniejszyć kwotę należną od Partnerów handlowych o należny VAT ustalony według odpowiedniej stawki.

W świetle powyższego podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po obniżonych cenach, uwzględniających przyznane Parterom handlowym rabaty, będzie kwota należna/otrzymana od Partnera handlowego z tytułu zakupu tych towarów, pomniejszona o należny VAT. Powyższe znajduje jednoznaczne potwierdzenie w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Podsumowując należy zauważyć, że przepisy o VAT nie ograniczają swobody podatnika w zakresie ustalania ceny. Stąd, możliwa jest sprzedaż po cenie niższej czy nawet istotnie niższej niż rzeczywista/rynkowa wartość towarów i to ta właśnie cena stanowi podstawę przy ustalaniu podstawy opodatkowania w VAT. Powyższe w pełni koresponduje z definicją podatnika zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy VAT - zgodnie z tym przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak wynika z tej definicji, dla uznania danego podmiotu za podatnika VAT nie ma zatem znaczenia, czy jego działalność, a tym samym wykonywane w jej ramach czynności podlegające opodatkowaniu (a więc z założenia odpłatne), nastawione są na osiąganie zysku. W rezultacie, także działalność deficytowa podlega opodatkowaniu VAT. Powyższe współgra również z wypracowanym na gruncie VAT pojęciem „ekwiwalentności”, stanowiącej jeden z warunków uznania czynności za podlegające VAT z uwagi na ich odpłatny charakter. Przyjmuje się, że ekwiwalentność ta, odnoszona do świadczenia wzajemnego, jakim jest wynagrodzenie za czynność podlegającą VAT, powinna być oceniana w kategoriach subiektywnych, tj. w relacji podatnik/świadczeniodawca - nabywca/płatnik.

Stanowisko to było wielokrotnie potwierdzane przez TSUE. Przykładowo, w wyroku z 9 czerwca 2011 r. w sprawie C-285/10 Campsa Estaciones de Servicio SA TSUE stwierdził m.in:.„W świetle utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z ową zasadą ogólną podstawą opodatkowania dostawy odpłatnych towarów lub świadczenia usług jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych

Powyższe jest też jednoznacznie potwierdzane przez Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA], przykładowo w wyroku z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1904/14, w którym to NSA wyraził pogląd, iż: „Nie budzi przy tym wątpliwości, że podstawa opodatkowania, co do zasady stanowi wartość subiektywną, tzn. powinna odzwierciedlać wynagrodzenie faktycznie otrzymane (należne) dostawcy lub usługodawcy z tytułu danej transakcji. Podstawa opodatkowania VAT nie jest zatem ustalana według kryteriów obiektywnych. Wynagrodzenie takie powinno pozostawać jednak w proporcji do uzyskanej w zamian korzyści, a więc być ekwiwalentne wobec dostarczonego towaru lub świadczonej usługi. Co prawda sprzedaż za "symboliczną złotówkę" odpowiednio udokumentowana nie jest sprzeczna z prawem. Nawet bowiem wtedy, gdy uzgodniona i w rzeczywiści zapłacona cena jest oczywiście niższa od zwykłej ceny rynkowej, to i tak podstawa opodatkowania powinna być ustalona w oparciu o treść art. 29 ust 1 ustawy o VAT. Istotne jest jednak, aby cena ta była uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji np. gdy stanowi to element strategii podatnika, który ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku, do zwiększenia wolumenu sprzedaży, czy uzyskania innych ekonomicznych korzyści z tak realizowanej transakcji. A więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tzn. zarobku” [podkreślenia Wnioskodawcy],

Podobnie, prawidłowość przedstawionego stanowiska potwierdza treść szeregu interpretacji indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Tytułem przykładu można przywołać interpretację indywidualną z 17 września 2014 r. (IPPP2/443-594/14-2/MT/DG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in.:

(...) należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla towaru sprzedawanego z rabatem będzie -zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Zatem w momencie sprzedaży towaru z rabatem klientom, między którymi a Wnioskodawcą nie występują związki wymienione w art. 32 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota należna pomniejszona o udzielony rabat”.

Wskazać tu również można na interpretację indywidualną z 1 października 2015 r. (IPPP3/4512-659/15-2/WF), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, m.in.:„Z ww. opisu wynika, że prawo do nabycia określonego towaru za cenę promocyjną wynoszącą, np. 1 złoty netto Klient uzyska pod warunkiem spełnienia określonego warunku, np. nabyciu konkretnego produktu Spółki. (...) Są to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny - a zatem nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że za podstawę opodatkowania produktu sprzedawanego w „cenie promocyjnej” uznać należy rzeczywistą kwotę żądaną od nabywcy, a więc w tym przypadku „cenę promocyjną”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w szeregu innych interpretacji, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 r.(sygn. IPPP2/443-594/14-2/MT/DG),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 października 2015 r. (sygn. ILPP1/4512-1-595/15-2/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-88/14-3/AK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-607/14-4/JSz),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 lipca 2013 r. (sygn. IT P P2/443-454/13/EK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 września 2010 r. (sygn. ILPP1M43-654/10-2/AK) czy
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-797/11/AZb).

Spółka pragnie również zaznaczyć, że w rozpatrywanych okolicznościach nie powinien mieć zastosowania art. 32 ustawy VAT, wprowadzający szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania dla tzw. podmiotów powiązanych. Zgodnie z jego brzmieniem, w przypadku gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, a wynagrodzenie jest w szczególności:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Dla zastosowania mechanizmu przewidzianego w art. 32 ustawy VAT wymagane jest, aby między kontrahentami (tu: między Spółką a Partnerami handlowymi) istniał określony wyżej związek. Jak zostało wskazane w opisie wniosku, związek taki nie będzie występował, co wyklucza a priori stosowanie art. 32 ustawy VAT (bez konieczności rozpatrywania dalszych okoliczności). Niezależnie od powyższego, w analizowanym przypadku nie będzie również w żadnym razie spełniony kolejny warunek, jakim jest to, aby to istniejący między Partnerami handlowymi związek miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Warunek ten nie będzie spełniony z uwagi na fakt, że ustalenie wynagrodzenia za towary/usługi dostarczane w ramach Akcji (tj. Sprzedaży z rabatem lub Sprzedaży za złotówkę) nie będzie podyktowane jakimikolwiek (ewentualnymi) związkami między Spółką a Partnerami handlowymi, ale dążeniem do zintensyfikowania zakupów przez Partnerów handlowych i zacieśnienia z nimi współpracy, co - jak oczekuje Spółka - pozwoli na zwiększenie uzyskiwanych przez nią przychodów. Warunki Akcji byłyby takie same zarówno dla podmiotów niepowiązanych, jak i ewentualnych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 32 ustawy VAT. Tak jak zostało to jednak przedstawione we wniosku, na dzień dzisiejszy Spółka nie przewiduje, aby w organizowanych przez nią Akcjach miały uczestniczyć podmioty powiązane ze Spółką w rozumieniu art. 32 ustawy VAT.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez nią Akcji, po cenach uwzględniających przyznane Partnerom handlowym rabaty, podstawą opodatkowania VAT jest i będzie kwota zapłacona za te towary przez Partnerów handlowych, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Bez znaczenia będzie przy tym skala tych rabatów/obniżek, stąd powyższe będzie aktualne również w przypadku, gdy cena po uwzględnieniu rabatu będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej towarów (ceny ich nabycia lub kosztu wytworzenia), w tym wynosić 1 zł netto plus VAT.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie jej przysługiwać na ogólnych zasadach prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych przez nią dla celów przeprowadzania Akcji, w tym na nabycie/wytworzenie towarów sprzedawanych następnie w ramach Akcji Sprzedaży z rabatem/za złotówkę.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego [dalej: prawo do odliczenia]. Natomiast w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) tego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z kolei w art. 88 ustawy VAT wskazano przypadki, w których prawo do odliczenia jest ex lege wyłączone.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż prawo do odliczenia przysługuje, gdy są spełnione tzw. pozytywne przesłanki odliczenia (tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary lub usługi, z tytułu nabycia których podatek został naliczony, będą wykorzystywane przez tego podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych) oraz gdy nie zachodzą żadne przesłanki wyłączające prawo do odliczenia wskazane w art. 88 ustawy VAT (tzw. negatywne przesłanki odliczenia).

Odnosząc się do przesłanek pozytywnych prawa do odliczenia, należy po pierwsze zauważyć, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT (produkcyjną, handlową, usługową), jest czynnym podatnikiem VAT i jako taki jest zarejestrowany na potrzeby tego podatku.

Natomiast odnośnie przesłanki związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a wykonywanymi przez nabywcę czynnościami opodatkowanymi należy wskazać, iż przepisy ustawy VAT nie precyzują, jakiego rodzaju związek musi to być, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. W praktyce przyjmuje się, iż związek ten może być bezpośredni (np. wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany) lub pośredni (np. koszty ogólne zarządu).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, iż w rozpatrywanych okolicznościach przesłanka związku pomiędzy wydatkami związanymi z przeprowadzeniem Akcjami a wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi jest i będzie spełniona.

W opinii Spółki, w stosunku do wydatków ponoszonych na nabycie od innych podmiotów towarów, które później będą sprzedawane w ramach Akcji (np. rowery w ramach Sprzedaży z rabatem/za złotówkę), jak też do wydatków związanych z wytworzeniem we własnym zakresie towarów, które później będą sprzedawane w ramach Akcji (jw.), można mówić o bezpośrednim związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi VAT. We wszystkich bowiem tych przypadkach sprzedaż towarów będzie opodatkowana VAT. tj. doprowadzi do wygenerowania podatku należnego według właściwej stawki VAT. Okoliczność, iż towary w ramach Akcji będą sprzedawane w promocyjnych cenach, często znacznie poniżej ceny ich zakupu lub kosztu wytworzenia (czy wręcz za 1 zł netto plus VAT), w świetle uwag zawartych przy okazji uzasadnienia stanowiska w zakresie pytania nr 1 nie ma i nie powinna mieć żadnego wpływu na ocenę, czy spełniona jest/będzie przesłanka związku między zakupem a sprzedażą opodatkowaną VAT.

Także wszelkie inne wydatki ponoszone przez Spółkę w celu przeprowadzania Akcji, mają zdaniem Wnioskodawcy, charakter wydatków związanych z realizowaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną. Bowiem jako cel przeprowadzania przez Spółkę Akcji należy wskazać przede wszystkim wsparcie sprzedaży produktów znajdujących się w jej ofercie, uatrakcyjnienie tej oferty, zintensyfikowanie zakupów dostarczanych przez nią towarów, co w konsekwencji powinno się przełożyć na zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, tj. opodatkowanej VAT.

Możliwość zakupu przez Partnerów handlowych określonych towarów po obniżonych cenach zwiększa ich zainteresowanie towarami oferowanymi przez Spółkę. Powyższe ma dla Spółki kluczowe znaczenie, ponieważ sprzedaż towarów z oferty Spółki realizowana przez Partnerów handlowych przekłada się bezpośrednio na produkcję i sprzedaż Spółki (jak wskazano w opisie, sprzedaż Spółki jest opodatkowana VAT).

Dlatego też, wszelkie wydatki ponoszone przez Spółkę w celu przeprowadzenia Akcji, pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną VAT oraz są i będą wykorzystywane w ramach tej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż w przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego okolicznościach nie będą zachodzić negatywne przesłanki odliczenia wskazane w art. 88 ustawy VAT, które wykluczałyby możliwość skorzystania przez Spółkę z prawa do odliczenia VAT. W szczególności ustawa VAT nie przewiduje regulacji, które ograniczałyby zakres prawa do odliczenia w związku z tym, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów ze stratą/po cenach promocyjnych (uwzględniających udzielony nabywcy rabat, nawet w przypadku sprzedaży za 1 zł netto plus VAT).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Tytułem przykładu można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 października 2014 r. (sygn. ILPP1/443-541/14-3/HW), w której organ wyraził pogląd, że:

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Spółkę towary i usługi, które zostaną sprzedane po promocyjnej cenie na rzecz uczestników Programu, mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, bowiem ich dostawa i świadczenie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich zakupu”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej z 22 września 2015 r. (sygn. IBPP1/4512-515/15/BM) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

W takiej sytuacji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy bonów Sodexo i kart paliwowych Y. które będą wydawane nieodpłatnie oraz bonów Sodexo, kart paliwowych Y. i ww. towarów, które będą sprzedawane za 1 zł + VAT w ramach akcji promocyjnej na rzecz kontrahentów”.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone również w szeregu innych interpretacji, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2015 r. (sygn.IPPP3/4512-659/15-2/WH),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2014 r. (sygn. IPPP2/443-658/14-2/BH) czy
 • interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2014 r, (sygn. IPTPP2/443-656/14-4/JS).

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż będąc zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, ma i będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych przez Spółkę dla celów przeprowadzania Akcji, z uwagi na bezpośredni związek tych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną VAT, tj. realizowaną w ramach Akcji Sprzedażą z rabatem/Sprzedażą za złotówkę towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przepis art. 32 ust. 3 ustawy stanowi, że przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast z art. 32 ust. 5 ustawy wynika, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Z powołanych przepisów wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opracowywania rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa IT i sieci, projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych, opracowywania technologii sprzedaży dedykowanych dla rynku handlu i usług oraz świadczenia autoryzowanych usług serwisu sprzętu komputerowego. Z tego względu sprzedaż dokonywana przez Spółkę jest, co do zasady, opodatkowana VAT, według właściwych stawek, a ona sama jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Spółka posiada oddział, który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń fiskalnych (tj. kas fiskalnych i drukarek fiskalnych) oraz sprzedaży wag, czytników, kolektorów i innych urządzeń automatycznej identyfikacji pod marką Z. Kontrahentami Spółki w zakresie dystrybucji produktów marki Z. są m.in. podmioty, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, na podstawie których nabywają one towary z oferty Wnioskodawcy celem ich dalszej sprzedaży do odbiorców końcowych, tj. do jednostek handlowych i usługowych lub do innych Partnerów handlowych.

Spółka przeprowadza i zamierza przeprowadzać w przyszłości określone Akcje promocyjne, których celem jest intensyfikacja sprzedaży produktów/towarów z oferty Wnioskodawcy - w tym marki Z., a przez to zwiększenie przychodów Spółki. Akcje mogą przybierać m.in. formę umożliwienia Partnerom handlowym zakupu wybranych towarów z oferty Spółki (lub spoza niej) z określonym rabatem, w tym za cenę 1 zł netto z doliczeniem VAT według właściwych stawek.

W przypadku Sprzedaży z rabatem, Partner handlowy uzyskuje prawo do rabatu procentowego lub kwotowego, jeżeli spełni określony przez Wnioskodawcę cel (wskazany w regulaminie Akcji). Przykładowo, ww. rabaty mogą przybierać formy:

 1. rabatu procentowego przy zakupie określonej liczby urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom handlowym uzyskującym największą ilość punktów przyznawanych przez Spółkę za zakup towarów z jej oferty [dalej: Punkty], w grupie podmiotów o podobnym potencjale zakupowym;
 2. rabatu kwotowego na zakup urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom Handlowym, którzy zgromadzą określoną w regulaminie minimalną ilość Punktów w każdym miesiącu trwania Akcji i lub dokonają zakupu określonej liczby urządzeń fiskalnych;
 3. rabatu kwotowego przyznawanego w przypadku zrealizowania przez Partnera Handlowego określonej w regulaminie ilości Punktów za zakupy w okresie trwania Akcji, uprawniających do otrzymania nagrody w postaci skierowania na szkolenie (przy spełnieniu dodatkowych warunków) i zgłoszenia przez Partnera Handlowego rezygnacji z realizacji tej nagrody.

W przypadku rabatów kwotowych, wartość zamówień dla realizacji rabatu kwotowego musi być wyższa od wysokości przyznanego rabatu. Adresatami Sprzedaży z rabatem mogą być zarówno Partnerzy handlowi zaopatrujący się w towary z oferty Spółki bezpośrednio od Spółki, jak również dokonujący zakupów ww. towarów zarówno od Wnioskodawcy, jak i od innych Partnerów handlowych, którzy nabyli je wcześniej od Spółki. W takich przypadkach Punkty uprawniające do skorzystania z Akcji przypisywane są ostatniemu w kolejności Partnerowi handlowemu.

Sprzedaż za złotówkę polega na umożliwieniu Partnerowi handlowemu, który zrealizuje określony cel zakupowy, nabycia niektórych towarów spoza asortymentu Spółki (np. rowerów, sprzętu AGD, drukarek, telefonów itp.) w promocyjnej cenie 1 zł netto z doliczeniem VAT według właściwych stawek.

Przykładowo, Sprzedaż za złotówkę może polegać na umożliwieniu Partnerom handlowym zakupu za cenę 1 zł jednego lub dwóch rowerów, jeśli Partner handlowy uzyskał wymaganą ilość Punktów.

Zarówno Sprzedaż z rabatem, jak i Sprzedaż za złotówkę odbywają się i będą odbywały się na podstawie regulaminów konkretnych Akcji. Przedmiotowe regulaminy każdorazowo określają m.in.:

 1. adresatów Akcji;
 2. warunki uczestnictwa w Akcji;
 3. kryteria, które muszą zostać spełnione przez Partnerów handlowych, aby mogli oni skorzystać z zakupu produktów/towarów w ramach Sprzedaży z rabatem lub Sprzedaży za złotówkę;
 4. czas trwania Akcji;
 5. produkty/towary objęte Akcją.

Dopełnienie przez Partnerów handlowych warunków Akcji każdorazowo potwierdza stosowana dokumentacja gromadzona przez Spółkę.

Między Spółką a Partnerami handlowymi nie występują powiązania rodzinne/osobowe, kapitałowe czy z racji pełnionych funkcji, o których mowa w art. 32 ustawy VAT.

Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe należy mieć na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość podstawy opodatkowania na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania tej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.

W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 32 ustawy, gdyż jak wskazał Wnioskodawca pomiędzy Partnerami handlowymi, którym sprzedaje on produkty po obniżonej cenie (sprzedaż z rabatem lub sprzedaż za złotówkę), a Spółką, nie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, majątkowe, kapitałowe, ze stosunku pracy lub inne. Prawo do rabatu Partnerzy handlowi uzyskują po spełnieniu określonych warunków zawartych w regulaminie Akcji promocyjnej. Rabaty przyznawane przez Spółkę w ramach Akcji promocyjnej mają na celu zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, poprzez intensyfikacje sprzedaży towarów z oferty Spółki. Zatem podstawę opodatkowania dla towaru sprzedawanego z rabatem będzie -zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Zatem w momencie sprzedaży towaru z rabatem Partnerom handlowym, między którymi a Wnioskodawcą nie występują związki wymienione w art. 32 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota rzeczywiście otrzymana z tytułu sprzedaży czyli uwzględniająca przydzielony rabat.

Analiza przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów realizowanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji promocyjnych będzie kwota faktycznie płacona/należna Spółce za te towary do Partnerów handlowych czyli cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku także w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Pośrednikom w ramach Sprzedaży z rabatem lub Sprzedaży za złotówkę.

W odniesieniu do tej kwestii należy stwierdzić, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - służą sprzedaży produktów w ramach Akcji promocyjnej. Zatem Wnioskodawcy przysługuje zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Parterom handlowym w ramach Akcji promocyjnej – Sprzedaż z rabatem/za złotówkę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że opisana we wniosku Sprzedaż z rabatem lub Sprzedaż za złotówkę, nie będzie miała na celu - w świetle orzecznictwa TSUE (np. wyroku w sprawie C-255/02 Halifax; w sprawie C-167/07 Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA; w sprawie C-504/10 Tanoarch s.r.o.; w sprawie C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV) - naruszenia klauzuli zakazu nadużycia prawa skutkującego uzyskaniem korzyści podatkowej.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny lub darzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.