IPPP1/4512-121/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. schematu udzielania przez Spółkę rabatów partnerom w związku ze zwrotami towarów dokonywanymi na ich rzecz przez klientów ostatecznych, a także sposobu ich dokumentowania oraz rozliczania podatku VAT, w sytuacji, gdy przedmiotowe rabaty będą miały bezpośredni wpływ na wartość bieżących, a nie poprzednich transakcji ze Spółką.
IPPP1/4512-121/15-2/BSinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. faktura
  3. podstawa opodatkowania
  4. rabaty
  5. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania i rozliczania rabatów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania i rozliczania rabatów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zamierza prowadzić w Internecie pasaż handlowy online, umożliwiający jej partnerom-sprzedawcom (podmiotom gospodarczym z siedzibą w Polsce) oferowanie swoich towarów klientowi ostatecznemu (głównie osobom fizycznym). Spółka nie będzie stroną umów kupna-sprzedaży zawieranych pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami portalu (sprzedającymi i klientami). Również realizacja przedmiotowych umów następować będzie wyłącznie między wspomnianymi powyżej stronami. Wnioskodawca oferuje sprzedającym jedynie techniczną możliwość korzystania z zarządzanej przez niego platformy handlowej w ustalonym zakresie tak, aby sprzedający mogli samodzielnie publikować oferty za jej pośrednictwem oraz znajdować osoby zainteresowane danym towarem.

Z tytułu świadczonej usługi udostępnienia portalu, umożliwiającego internetową sprzedaż towarów klientom, Wnioskodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie miesięcznej opłaty za jego użytkowanie oraz prowizja od każdej transakcji przeprowadzonej w jego ramach przez danego partnera (sprzedającego). Prowizja, do której Spółka uprawniona będzie dopiero w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy danym sprzedawcą a zamawiającym, będzie naliczana i fakturowana przez Spółkę w cyklach tygodniowych. Realizacja płatności pomiędzy klientem ostatecznym a sprzedającym dokonywana będzie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych wyznaczonego przez Spółkę.

W związku z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności w zakresie zawierania umów na odległość, a także regulaminami gwarancyjnymi poszczególnych partnerów Spółki, towary nabywane za pośrednictwem portalu mogą być przedmiotem zwrotów. W takich przypadkach, sprzedającemu przysługiwał będzie zwrot prowizji pobranej przez Spółkę od sprzedanego towaru. W związku z faktem, iż płatności między Spółką a jej partnerami realizowane będą w pierwszej kolejności na zasadzie potrąceń, intencją Wnioskodawcy jest realizowanie, a także rozliczanie zwrotów prowizji na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym klient ostateczny zwraca towar danemu partnerowi.

W tym celu Spółka rozważa wprowadzenie do umów z poszczególnymi partnerami (bądź też do ogólnych warunków umów zawieranych ze sprzedającymi korzystającymi z portalu) odpowiedniego zapisu, który jasno określałby warunki zwrotu prowizji w przypadku zwrotów towarów. Planowany przez Wnioskodawcę zapis wskazywałby, iż w przypadku zwrotu towaru przez klienta, partnerowi przysługuje od Spółki rabat pozwalający na obniżenie bieżącej prowizji z tytułu kolejnych transakcji dokonywanych przez partnera za pośrednictwem portalu. Rabat taki przysługiwałby w wysokości prowizji pobranej przez Spółkę od transakcji, której przedmiot został zwrócony danemu kontrahentowi na podstawie przepisów prawa, bądź regulaminu wiążącego tegoż sprzedającego (prowizja nienależna).

W konsekwencji wprowadzenia takiego zapisu umownego, zwrot pobranej prowizji z tytułu transakcji, która ostatecznie nie doszła do skutku, następowałby poprzez obniżenie wynagrodzenia prowizyjnego Spółki z tytułu następnych transakcji zawieranych przez danego partnera za pośrednictwem udostępnianej przez Wnioskodawcę platformy internetowej. Rabat taki obniżałby, co do zasady, podstawę opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę w okresie rozliczeniowym, w którym klient ostateczny dokonuje zwrotu towaru zamówionego od danego sprzedającego. W związku ze swobodą zawierania umów za pośrednictwem portalu, do skorzystania z rabatu (i rzeczywistego zwrotu prowizji pobranej od transakcji, która nie doszła do skutku) mogłoby dojść dopiero w jednym z kolejnych okresów rozliczeniowych.

Taki sposób rozliczeń pomiędzy Spółką a jej partnerami, opierający się na wzajemnych potrąceniach wierzytelności, nie prowadziłby, w przypadku zwrotu towaru przez klienta sprzedającemu, do zmniejszania wynagrodzenia Spółki (podstawy opodatkowania) z tytułu pośrednictwa w przedmiotowej transakcji. Rabaty przyznawane przez Spółkę w związku ze zwrotami towarów nabytych w ramach transakcji zawartych w poprzednich okresach nie skutkowałyby zatem wystawianiem przez nią faktur korygujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej schemat udzielania przez Spółkę rabatów partnerom w związku ze zwrotami towarów dokonywanymi na ich rzecz przez klientów ostatecznych, a także proponowany przez Spółkę sposób ich dokumentowania i rozliczania podatku VAT jest prawidłowy, w sytuacji, gdy przedmiotowe rabaty będą miały bezpośredni wpływ na wartość bieżących, a nie poprzednich transakcji ze Spółką...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, planowany schemat udzielania partnerom rabatów do bieżących transakcji w oparciu o zdarzenia odnoszące się do poprzednich okresów rozliczeniowych nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego. Jeśli zatem rabaty kalkulowane na podstawie informacji o zwrotach towarów dokonanych przez klientów przyznawane będą do bieżących (przyszłych) transakcji Spółki z danym sprzedającym, za prawidłowe należy uznać ich uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania na fakturach dokumentujących owe bieżące (przyszłe) transakcje.

Uzasadnienie

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a- 30c, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje, w myśl ust. 7 cytowanego przepisu, kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży, a także kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie zaś do art. 29a ust. 10, podstawę opodatkowania, obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań oraz zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeśli do niej nie doszło. W takich przypadkach jednakże, ust. 13 tegoż przepisu wymaga, aby dla obniżenia przedmiotowej podstawy opodatkowania podatnik posiadał potwierdzenie otrzymania odpowiedniej faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Z punktu widzenia opodatkowania, można zatem wyróżnić dwa rodzaje rabatów:

  • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży - kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat;
  • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży - wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu, do których ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (tj. fakturą korygującą, przy założeniu, że sprzedaż została uprzednio udokumentowana fakturą VAT).

Wystawienia faktury korygującej wymaga jedynie rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny). Natomiast rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu są odzwierciedlone na wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Zwrot pobranej kwoty prowizji w formie rabatu transakcyjnego

W opinii Spółki, analiza przytaczanych powyżej przepisów prowadzi do konkluzji, iż planowane zmniejszanie prowizji pobieranej od jej partnerów z tytułu dokonywanej przez nich bieżącej sprzedaży, w oparciu o zwroty towarów zamówionych przez klientów ostatecznych w poprzednich okresach rozliczeniowych, będą upustami udzielanymi przed ustaleniem ceny w ramach danej transakcji. Jako rabaty transakcyjne nie będą one miały wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ kwota należna z tytułu świadczenia Spółki będzie je uwzględniać.

Ocenę taką Spółka opiera na niewątpliwym fakcie, iż w przedstawionym przez nią zdarzeniu przyszłym, przedmiotowe rabaty, mimo iż przyznawane będą w związku ze zdarzeniem dotyczącym transakcji przeszłych (tj. zwrotów towarów zamówionych przez klientów we wcześniejszych okresach rozliczeniowych), wpływać będą bezpośrednio na wynagrodzenie (prowizję) Spółki z tytułu transakcji zawieranych obecnie (lub w przyszłości). Transakcje zawarte między Spółką a partnerami w przeszłości będą jedynie podstawą do określenia rabatu transakcyjnego na kolejne usługi świadczone przez Spółkę, co powinno znaleźć odzwierciedlenie na fakturach dokumentujących sprzedaż tych kolejnych usług.

W tym miejscu należy bowiem podkreślić, iż w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowanych przez podatników decyzji w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych. Jeśli zatem wolą stron jest rozliczanie prowizji pobranej przez Spółkę z tytułu transakcji, które finalnie nie przyniosły jej partnerom zysku (towar został zwrócony), poprzez przyznawanie rabatów zmniejszających prowizję Spółki z tytułu kolejnych transakcji zawieranych przez danego kontrahenta za pośrednictwem jej portalu, to ustalenia te powinny decydować o sposobie dokumentacji, a także opodatkowania przedmiotowych transakcji.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2014 r. (nr IBPP2/443-558/14/RSz), w której to stwierdzono, iż „(...) podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak oby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu”. Konsekwencją takiego rozumowania jest w cytowanej interpretacji konkluzja, iż „(...) skoro - jak wskazano wcześniej - przedmiotowe upusty stanowią rabat transakcyjny, a tym samym są udzielone przed ustaleniem ceny, zatem winny być one uwzględnione na fakturze dokumentującej daną transakcję”.

Podobne wnioski płyną z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 r. (nr IPPP1/443-1182/13-3/JL), w której podkreślono, iż „udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów i usług, wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług”. Transakcją, do której przyznawany będzie rabat z tytułu zwrotu towarów na linii sprzedający - klient ostateczny będzie w omawianym schemacie następna transakcja pomiędzy Spółką a sprzedającym. Zatem podstawa opodatkowania prowizji Spółki z tytułu kolejnej transakcji zawartej przez danego sprzedającego za pośrednictwem przedmiotowego portalu powinna ulec zmniejszeniu o kwotę tegoż rabatu, na co wskazuje się w dalszej części cytowanej interpretacji: „(...) ponieważ sprzedaż następować będzie po cenie już uwzględniającej przyznany rabat, ze względu na powołane wyżej przepisy art. 106b i 106e, na wystawionej fakturze powinna zostać wskazana rzeczywista cena nagród - po obniżce. Spółka postąpi zatem prawidłowo wykazując na wystawionych fakturach wartość nagród po uwzględnieniu rabatu”.

Do możliwości udzielania rabatów transakcyjnych kalkulowanych w oparciu o dane dotyczące transakcji już dokonanych, a także sposobu ich dokumentacji, odniósł się wprost również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 4 maja 2012 r. (nr IPTPP2/443-108/12-4/PR). Potwierdził on prawidłowość stanowiska podatnika w zakresie zdarzenia przyszłego, w którym „wystawiając faktury sprzedaży Wnioskodawca będzie rozliczać kwoty rabatu poprzez obniżenie ceny sprzedaży poszczególnych towarów znajdujących się na fakturach dokumentujących sprzedaż nowych towarów, do których udzielono rabatu np. punkty naliczone są w styczniu, zamiana na kwotę i udzielenie rabatu wraz ze sprzedażą kolejnego towaru w lutym”, co zdaniem wnioskującej wskazywało „(...) iż udzielony przez nią rabat (przed dokonaniem kolejnej sprzedaży) będzie miał bezpośredni wpływ na wartość bieżącej, a nie poprzedniej/poprzednich transakcji”. Wnioskująca spółka uznała zatem, iż „(...) nie będzie ona zobowiązana do korygowania obrotu z tytułu wcześniejszych dostaw. Dostawy te będą jedynie podstawą określenia rabatu transakcyjnego na kolejne dokonane przez klientów zakupy”. Potwierdzając zaprezentowane przez podatnika stanowisko, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreślił, że „(...) skoro Wnioskodawca zamierza udzielać rabatów przy sprzedaży danych towarów, to udzielony rabat winien znaleźć odzwierciedlenie w fakturze dokumentującej sprzedaż tych konkretnych towarów”.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż przepisy prawa podatkowego nie stoją na przeszkodzie kalkulowaniu rabatów transakcyjnych, przyznawanych w odniesieniu do kolejnych transakcji, na podstawie zdarzeń związanych z transakcjami zawartymi w poprzednich okresach, takich jak zwrot towarów przez klienta ostatecznego. Akceptacja takiego schematu naliczania opustów cenowych prowadzi do wniosku, iż przyznawane przez Wnioskodawcę rabaty będą miały bezpośredni wpływ na wartość bieżących, a nie poprzednich transakcji (prowizji). Naturalną konsekwencją takich ustaleń będzie zaś uwzględnianie przyznawanych przez Spółkę rabatów na fakturach dokumentujących bieżące (przyszłe) transakcje i brak obowiązku korygowania obrotu z tytułu prowizji pobieranych od poprzednich dostaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.