IPPB5/4510-642/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Kwalifikacja otrzymanego rabatu pośredniego jako przychodu oraz momentu kwalifikacji.
IPPB5/4510-642/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. bonifikaty
 2. działanie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. marketing
 5. pośrednictwo
 6. premia pieniężna
 7. przychód
 8. rabaty
 9. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji otrzymanego rabatu pośredniego jako przychodu oraz momentu kwalifikacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji otrzymanego rabatu pośredniego jako przychodu oraz momentu kwalifikacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie technicznego wyposażenia budynków w branży instalacji sanitarnych. W celu realizacji projektów z zakresu prowadzonej działalności, Wnioskodawca nabywa materiały budowlane i wyposażenie (np. ceramikę sanitarną, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe, armaturę sanitarną, pompy, itp.) od hurtowni, które swoją sprzedaż dokumentują fakturą. Hurtownicy działają jako przedstawiciele danej marki w Polsce lub zagranicą i dokonują zakupów od Producentów (podmiotów krajowych i zagranicznych). Wnioskodawca nierzadko negocjuje warunki cenowe i handlowe, w tym warunki dotyczące rabatów z Producentami, którzy wskazują Wnioskodawcy określoną Hurtownię lub kilka Hurtowni, w których Wnioskodawca może nabywać materiały na uzgodnionych z Producentami warunkach.

Wnioskodawca planuje zawrzeć porozumienia co do poziomu rabatów bezpośrednio z Producentami towarów. Z porozumień takich będzie wynikało, że zakupy realizowane u wskazanych Hurtowników na określonych warunkach będę upoważniały Wnioskodawcę do otrzymania rabatu, który będzie przyznany i wypłacany bezpośrednio przez Producentów. Taka wypłata rabatu Wnioskodawcy przez Producenta (a nie przez Hurtownika, który będzie bezpośrednim sprzedawcą) wynika z działań biznesowych Producentów. Tego typu formuła współpracy wymusza więc zastosowanie mechanizmu tzw. rabatu pośredniego, tj. rabatu wypłacanego przez Producenta do Wnioskodawcy, z pominięciem Hurtownika, od którego Wnioskodawca nabywać będzie towary.

Producent nie będzie miał możliwości wystawiania Wnioskodawcy faktury korygującej, aby udokumentować udzielony rabat, ponieważ fakturę VAT dokumentującą zakup towarów przez Wnioskodawcę wystawia Hurtownia zajmująca się dystrybucją towarów. Wobec tego rabat pośredni udokumentowany będzie notą księgową uznaniową wystawioną przez Producentów.

Powyżej opisane porozumienia rabatowe mogą być zawierane zarówno z polskimi podmiotami jak i zagranicznymi (Producentami).

Powyżej wskazane transakcje mogą przebiegać w następujących konfiguracjach:

 1. Zakupy dokonywane są od Hurtownika z siedzibą w Polsce i rabat przyznawany jest przez Producenta z siedzibą w Polsce
 2. Zakupy dokonywane są od Hurtownika z siedzibą w Polsce i rabat przyznawany jest przez Producenta z siedzibą za granicą
 3. Zakupy dokonywane są od Hurtownika z siedzibą za granicą i rabat udzielany jest przez Producenta z siedzibą za granicą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji udzielenia Wnioskodawcy przez Producenta z Polski rabatu pośredniego, naliczonego od zakupów dokonanych od polskich Hurtowników przez Wnioskodawcę, udokumentowanego notą księgową uznaniową wystawioną przez Producenta, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego VAT, w rozliczeniu za okres, kiedy otrzymał notę...
 2. Czy w sytuacji udzielenia Wnioskodawcy przez Producenta z zagranicy rabatu pośredniego, naliczonego od zakupów dokonanych od polskich Hurtowników przez Wnioskodawcę, udokumentowanego notą księgową uznaniową wystawioną przez Producenta, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego...
 3. Czy w sytuacji udzielenia Wnioskodawcy przez Producenta z zagranicy rabatu pośredniego, naliczonego od zakupów dokonanych od zagranicznych Hurtowników przez Wnioskodawcę, udokumentowanego notą księgową uznaniową wystawioną przez Producenta, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku obniżenia kwoty podatku naliczonego...
 4. Czy otrzymany rabat pośredni będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód na gruncie Ustawy CIT z chwilą jego otrzymania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 4. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1-3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania 4, otrzymany rabat pośredni będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód na gruncie Ustawy CIT z chwilą jego otrzymania.

W Ustawie CIT brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do kwestii związanych z rozliczaniem rabatów pośrednich. Niewątpliwie jednak, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany rabat pośredni należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy CIT.

Mając uwadze, że otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu rabatu pośredniego nie towarzyszy jakakolwiek czynność ze strony Wnioskodawcy na rzecz Producenta udzielającego rabatu, w szczególności nie dochodzi do świadczenia usług, wydania towarów ani innych czynności wymienionych w art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, moment powstania przychodu powinien być ustalony na dzień otrzymania środków pieniężnych (zapłaty), czyli stosownie do art. 12 ust. 3e Ustawy CIT za datę powstania przychodu należy uznać dzień otrzymania zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Art. 12 ust. 3e updop stanowi natomiast, że w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcia „bonifikata” i „skonto” nie są zdefiniowane. W odczytaniu znaczenia przepisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy należy kierować się więc ich powszechnym znaczeniem. Przyjmując za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003) „bonifikata” – to „zniżka, odstępstwo od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę albo w celach reklamowych: opust, rabat”. Przez bonifikatę należy więc rozumieć pomniejszenie ustalonej uprzednio ceny towaru lub usługi. Bonifikata jest udzielana wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży (np. udzielenie długoletnim kontrahentom bonifikaty wyrażonej procentowo lub kwotowo w stosunku do określonej wartości zakupów w przeciągu jakiegoś ustalonego okresu czasu). Natomiast w przypadku, jeżeli okoliczności wpływające na zmniejszenie ceny są znane stronom przed zawarciem umowy sprzedaży, to powinny znaleźć odzwierciedlenie w cenie określonej w tej umowie.

W updop brak jest również definicji legalnej słowa rabat. Wg znaczenia słownikowego „rabat” jest to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie (Słownik Języka Polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.).

Rabat pośredni, który jest przedmiotem niniejszej interpretacji opiera się na łańcuchu dystrybucji, gdzie beneficjentem nie jest bezpośredni kontrahent podatnika (nabywca towarów i usług), ale kolejny ich odbiorca.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będzie zawierać porozumienia co do poziomu rabatów bezpośrednio z Producentami towarów, ale zakupy będą realizowane u wskazanych przez Producenta Hurtowników, na warunkach określonych przez Producenta z uwzględnieniem rabatu, który będzie przyznany i wypłacany bezpośrednio przez Producentów. Rabat będzie więc wypłacany przez Producenta do Wnioskodawcy, z pominięciem Hurtownika. Jednocześnie Producent nie będzie miał możliwości wystawiania Wnioskodawcy faktury korygującej, aby udokumentować udzielony rabat, ponieważ fakturę VAT dokumentującą zakup towarów przez Wnioskodawcę wystawia Hurtownia zajmująca się dystrybucją towarów. Wobec tego rabat pośredni udokumentowany będzie notą księgową uznaniową wystawioną przez Producentów.

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, która wymaga od przedsiębiorców coraz nowszych i atrakcyjniejszych form sprzedaży, należy przyjąć, że wartość otrzymanego rabatu pośredniego nabywca powinien zaliczyć do przychodów podatkowych.

Natomiast za datę powstania przychodu stosownie do art. 12 ust. 3e updop, należy uznać moment ustalony na dzień otrzymania środków pieniężnych, tj. dzień otrzymania zapłaty. Do przedstawionego stanu faktycznego nie ma zastosowania art. 12 ust. 3a, ponieważ nabywca nie wykonuje czynności tam wymienionych, takich jak: wykonywanie usług, zbycie prawa majątkowego, czy też wydanie rzeczy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji otrzymanego rabatu pośredniego jako przychodu oraz momentu kwalifikacji jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.