IPPB4/415-803/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

1) Czy udzielając rabatu kwotowego Klientowi VIP (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który to rabat będzie realizowany przy kolejnych zakupach produktów N., Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C dla Klienta VIP?2) Czy udzielając rabatu kwotowego Klientowi VIP (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który to rabat będzie realizowany przy kolejnych zakupach produktów N., Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 1a w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do przychodów Klienta VIP - z działalności wykonywanej osobiście -wartość rabatu kwotowego i dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości takiego rabatu?3) Czy jeśli Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) realizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że kupuje od Spółki jej produkt w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) będzie stanowić dla Klienta VIP przychód, co do którego Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C?Czy jeśli Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) realizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że kupuje od Spółki jej produkt w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) będzie stanowić dla Klienta VIP przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. la w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
IPPB4/415-803/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. programy lojalnościowe
 3. płatnik
 4. rabaty
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udzielonego rabatu Klientom – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu obowiązku płatnika z tytułu udzielonego rabatu Klientom.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej Grupy N., Spółka działa w systemie sprzedaży bezpośredniej. Oferuje najwyższej jakości produkty odżywcze i suplementy diety, produkowane we własnych fabrykach Grupy, a także inne produkty specjalne, takie jak gadżety (bidony, naklejki), literatura, karty pre-paid, itp. (dalej „produkty N.”). Sprzedaż towarów odbywa się poprzez dwa kanały dystrybucji. Pierwszy kanał, to sprzedaż dokonywana przez Spółkę bezpośrednio na rzecz tzw. Klientów VIP. Są to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klient VIP to osoba, która zawarła ze Spółką umowę, na podstawie której może dokonywać zakupów produktów N. od Spółki, na własne potrzeby, po atrakcyjnych, specjalnych cenach dla Klientów VIP. Klienci VIP nie są pracownikami, agentami, ani przedstawicielami Spółki. Korzyścią z zawarcia umowy ze Spółką jest dla nich możliwość dokonywania zakupów po atrakcyjnych cenach oraz - w sytuacji aktywnego dokonywania zakupów i zachęcania innych osób do stania się Klientami VIP - możliwość uzyskiwania rabatów kwotowych (rabaty takie nazywane są w nomenklaturze Spółki Premią). Takie uzyskane rabaty kwotowe Klient VIP ma prawo wykorzystać przy kolejnych zakupach produktów N.. Klient VIP nie jest uprawniony do sprzedaży produktów N. innym osobom. Klient VIP nie otrzymuje też od Spółki żadnego wynagrodzenia, ani prowizji za nabywanie produktów. Klient VIP, jeśli jest aktywnym kupującym, może jedynie otrzymywać od Spółki ww. rabaty kwotowe (za zakupy w danym miesiącu), do wykorzystania przy następnych zakupach produktów N.. Rabaty obliczane są na podstawie punktów uzyskanych przez Klientów VIP, stosownie do ich aktywności w sieci N.. Zasady przyznawania rabatów reguluje przyjęty w Spółce Plan Marketingowy. Drugi kanał dystrybucji, to sprzedaż dokonywana przez Spółkę na rzecz Dystrybutorów, tj. osób które prowadzą działalność gospodarczą. Dystrybutor może dokonywać zakupów produktów N. od Spółki po atrakcyjnych, specjalnych cenach dla Dystrybutora, a następnie może, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonywać ich sprzedaży na rzecz osób trzecich. W niniejszym wniosku Spółka składa pytanie w zakresie jedynie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (Klient VIP), dla których Spółka mogłaby okazać się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, stąd w dalszej części pominięte zostaną kwestie dotyczące Dystrybutorów. Jak wspomniano powyżej, Klient VIP, który uzyskał rabat kwotowy (rabaty różnią się wysokością w zależności od aktywności danego Klienta VIP), może go wykorzystać na zakup produktów N.. Do listy wspomnianych produktów N. zalicza się głównie naturalne produkty wspierające organizm człowieka, jego organizm i samopoczucie. Są to produkty wytwarzane w fabrykach należących do Grupy. Lista produktów N. może także zawierać produkty, które nie są wytwarzane przez Grupę N.. Przykładem takich produktów specjalnych oferowanych przez Spółkę mogą być np. gadżety (bidony, naklejki), literatura dotycząca produktów N., karty pre-paid, tj. karty przedpłacone MasterCard. Wnioskodawca zawarł umowę na zakup kart przedplaconych na okaziciela, tzw. pre-paid, z jednym z banków. Spółka kupuje od tegoż banku karty pre-pald, na powierzchni których umieszczono logo i nazwę Wnioskodawcy. Nabywając taką kartę od Spółki, Klient VIP może zrealizować przyznany wcześniej przez Spółkę rabat kwotowy. W ofercie Spółki znajdują się karty przedpłacone na kwoty 500 zł, 1.000 zł i 2.000 zł (kwoty te zgromadzone zostały na tzw. rachunku technicznym karty). Takie karty Klient VIP może nabyć od Spółki z rabatem nie większym niż 50% wartości karty. Wartość karty stanowi jednocześnie cenę za kartę. Np. jeżeli Klient VIP uzyskał, z tytułu dokonywanych zakupów, rabat w wysokości 400 zł, to może go zrealizować kupując od Spółki kartę przedpłaconą o wartości 1.000 zł, płacąc za nią jedynie 600 zł. Ww. kartą można płacić za zakupy produktów N. lub w dowolnym sklepie. Można także wypłacać z niej gotówkę z bankomatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy udzielając rabatu kwotowego Klientowi VIP (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który to rabat będzie realizowany przy kolejnych zakupach produktów N., Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C dla Klienta VIP...
 2. Czy udzielając rabatu kwotowego Klientowi VIP (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który to rabat będzie realizowany przy kolejnych zakupach produktów N., Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 1a w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do przychodów Klienta VIP - z działalności wykonywanej osobiście -wartość rabatu kwotowego i dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości takiego rabatu...
 3. Czy jeśli Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) realizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że kupuje od Spółki jej produkt w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) będzie stanowić dla Klienta VIP przychód, co do którego Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C...
 4. Czy jeśli Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) realizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że kupuje od Spółki jej produkt w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) będzie stanowić dla Klienta VIP przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. la w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, udzielenie rabatu kwotowego Klientowi VIP, o statusie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przyznawanego każdemu Klientowi VIP, który spełnił określone warunki wynikające z Planu Marketingowego, nie spowoduje u Klienta VIP powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz art. 42a ww. ustawy, Spółka nie ma obowiązku w takim przypadku wystawienia informacji PIT-8C, ponieważ u Klienta VIP nie występuje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rabat kwotowy udzielany jest każdemu Klientowi VIP (nie występuje tu ograniczony krąg odbiorców rabatów, bowiem każda zainteresowana osoba może stać się Klientem VIP), po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków. Rabat nie służy generowaniu zysków dla Klientów VIP, nie dochodzi do wypłaty żadnych świadczeń pieniężnych, ani niepieniężnych. Klient VIP jest osobą, która realizuje swoją umowę zawartą ze Spółką wyłącznie poprzez nabywanie produktów Spółki, zaś rabat kwotowy jest elementem systemu rabatów i cen specjalnych przysługujących Klientowi VIP. Rabat kwotowy:

 • udzielany jest tylko tym Klientom VIP, którzy w poprzednim miesiącu dokonali zakupów, byli więc lojalnymi klientami Spółki
 • wielkość rabatu zależy zarówno od ilości zakupów dokonanych przez Klienta VIP, jak i od wielkości zakupów osób zachęconych przez Klienta VIP, ale w tym ostatnim przypadku wartość zakupów osób „zachęconych” jest jedynie elementem mechanizmu obliczenia wartości rabatu.

Rabatu nie można zamienić na żadne świadczenie w pieniądzu, usługach itp. Rabat kwotowy realizowany jest wyłącznie przy zakupie produktów, czyli jest formą rabatu. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a, 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ww. ustawy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są tzw. inne źródła.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ww ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez mego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie zwrotu „w szczególności” wskazuje, iż katalog przychodów z „innych źródeł” ma charakter otwarty, a wymienione w nim są jedynie przykładowe przychody z tego źródła. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł jest każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, w tym z innych źródeł, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku. Jednakże należy mieć na uwadze, iż zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej ulgi w postaci, np. rabatu, upustu, bonifikaty, przez uprawniony do tego podmiot, nie oznacza, że osoba ta zawsze uzyskuje z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazano powyżej, w ramach swojej polityki marketingowo-sprzedażowej, Spółka udziela rabatu kwotowego tym Klientom VIP, którzy w poprzednim miesiącu dokonali zakupów, byli więc lojalnymi klientami Spółki. Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę”, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, „upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

W praktyce udzielenie rabatu polega na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. „Ceną” - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) - jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat Jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bowiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie. W związku z powyższym Spółka uważa, że ma prawo do skierowania do klientów oferty sprzedaży określonych towarów (w określonych warunkach) po obniżonych cenach. Z oferty Spółki będą mogli skorzystać wszyscy potencjalni nabywcy- Klienci VIP, a wysokość rabatów będzie uzależniona od aktywności Klientów VIP, tj. od wielkości dokonywanych przez nich zakupów produktów N. oraz od wartości zakupów dokonywanych przez osoby zachęcone do takich zakupów przez Klientów VIP.

Przy ww. ofercie rabatowej, przyznane Klientom VIP świadczenia w postaci rabatów nie będą miały indywidualnego charakteru.

Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością neutralną podatkowo, tj. nie spowoduje powstania przychodu po stronie Klientów VIP. W związku z powyższym, na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek sporządzenia dla Klientów VIP, uzyskujących rabaty kwotowe, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. informacji PIT-8C.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielając rabatu kwotowego Klientowi VIP, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 1a w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczać do przychodów Klientów VIP wartości rabatu kwotowego i nie będzie musiała dokonywać poboru zaliczek od wartości takiego rabatu. Możliwość uzyskania rabatu skierowana jest do każdego możliwego odbiorcy (nie ma tu ograniczonego kręgu odbiorców). Rabat nie służy generowaniu zysków dla Klienta VIP, nie dochodzi do wypłaty żadnych świadczeń.

Klient VIP jest osobą, która uczestniczy w systemie sprzedaży produktów N. w celu nabywania produktów oferowanych przez Spółkę, w atrakcyjnych cenach przeznaczonych dla Klientów VIP. Niezależnie od możliwości nabywania produktów N. po cenach specjalnie określonych dla Klientów VIP, otrzymują oni miesięczne rabaty kwotowe do wykorzystania przy następnych zakupach produktów N.. Jednakże Klient VIP nie otrzymuje od Spółki żadnego wynagrodzenia w postaci świadczenia pieniężnego bądź niepieniężnego za nabywanie produktów N., ani za aktywne zachęcanie osób do kupowania produktów N..

Rabat kwotowy nie stanowi wynagrodzenia, lecz jest jednym z elementów systemu rabatów, gdyż:

 • udzielany jest tylko tym Klientom VIP, którzy w poprzednim miesiącu dokonali zakupów, byli więc lojalnymi klientami Spółki
 • wielkość rabatu kwotowego zależy co prawda od wielkości zakupów osób zachęconych przez Klienta VIP, ale jest to jedynie mechanizm obliczenia wartości rabatu.

Rabatu kwotowego nie można zamienić na żadne świadczenie w pieniądzu, usługach itp. Rabat kwotowy realizowany jest wyłącznie przy zakupie produktów, czyli jest formą rabatu. Rabat kwotowy nie jest wynagrodzeniem dla Klienta VIP, a skoro nie jest wynagrodzeniem, to nie może stanowić przychodu osoby fizycznej, z tytułu umowy łączącej Klienta VIP i Spółkę. Wobec powyższego Spółka uważa, iż rabat towarowy otrzymywany przez Klienta VIP nie stanowi dla takiej osoby fizycznej wynagrodzenia, stąd nie może być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie, Spółka nie będzie płatnikiem obowiązanym do obliczenia i pobrania od Klienta VIP zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wartości zrealizowanego przez Klienta VIP rabatu kwotowego.

Ad. 3.

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zrealizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że nabędzie od Spółki jeden z jej produktów specjalnych (tzn. produkt nie wytwarzany samodzielnie w Grupie N.) w postaci karty przedplaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) nie będzie stanowić dla Klienta VIP przychodu, co do którego Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C.

Karta przedpłacona jest jednym z wyżej wskazanych produktów występujących w ofercie sprzedażowej Spółki. Ma ona co prawda nieco inny charakter niż suplementy diety produkowane przez Spółkę, jednakże ma ona także swoją postać materialną, a na jej powierzchni-podobnie jak na suplementach diety i innych oferowanych produktach N.- występuje logo i nazwa firmy, które pełnią funkcję marketingowo-reklamową. Karta przedpłacona ma również swoją wartość oraz cenę, po której może nabyć ją Klient VIP od Spółki. Dzięki określonej cenie możliwe jest także ustalenie rabatu od takiej ceny. Karta jest wygodnym produktem, dzięki któremu Klient VIP może realizować swoje płatności. Karta taka jest kartą na okaziciela, co oznacza, że Klient VIP może podarować ją dowolnej osobie jako prezent.

Zdaniem Spółki możliwe jest więc zrealizowanie rabatu kwotowego przez Klienta VIP także w sytuacji zakupu od Spółki produktu w postaci karty przedpłaconej, która to karta stanowi Jeden z produktów oferowanych przez Spółkę. Zaś realizacja rabatu kwotowego przy zakupie produktów jest neutralna podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych osób do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bowiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie.

W tej sytuacji znajduje zastosowanie analogiczne uzasadnienie, jak w przypadku ww. uzasadnienia co do pytania Nr 1.

W związku z powyższym Spółka uważa, że ma prawo do skierowania do wszystkich Klientów VIP oferty sprzedaży kart przedpłaconych, jako produktów sprzedawanych po obniżonych cenach, tj. z możliwością realizacji rabatów kwotowych przy zakupie tychże kart. Z oferty Spółki mogą bowiem skorzystać wszyscy potencjalni nabywcy - Klienci VIP, a wysokość rabatów jest uzależniona od aktywności Klientów VIP, tj. od wielkości dokonywanych przez nich zakupów produktów N. oraz od wartości zakupów dokonywanych przez osoby zachęcone do takich zakupów przez Klientów VIP. Przy ww. ofercie rabatowej, przyznane Klientom VIP świadczenia w postaci rabatów nie będą miały indywidualnego charakteru. Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością neutralną podatkowo, tj. nie spowoduje powstania przychodu po stronie klientów VIP.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zrealizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że nabędzie od Spółki jeden z jej produktów specjalnych (tzn. produkt nie wytwarzany samodzielnie w Grupie N.) w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) nie będzie stanowić dla Klienta VIP przychodu, co do którego Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 42a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki, jeśli Klient VIP (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zrealizuje swój rabat kwotowy w ten sposób, że kupi od Spółki jej produkt w postaci karty przedpłaconej o określonej wartości, to różnica pomiędzy ceną za kartę (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku technicznym karty), a wartością zapłaconą Spółce przez Klienta VIP w formie pieniężnej (różnica ta to de facto wartość rabatu) nie będzie stanowić dla Klienta VIP przychodu z działalności wykonywanej osobiście, od którego Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 1 a w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Klient VIP nie uzyskuje bowiem w tym przypadku przychodu, a w szczególności przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Możliwość uzyskania rabatu skierowana jest do każdego możliwego odbiorcy (nie ma tu ograniczonego kręgu odbiorców). Rabat nie służy generowaniu zysków dla Klienta VIP, Spółka nie wypłaca Klientowi VIP żadnych świadczeń.

Klient VIP jest osobą, która uczestniczy w systemie sprzedaży produktów N. w celu nabywania produktów oferowanych przez Spółkę, w atrakcyjnych cenach przeznaczonych dla Klientów VIP. Niezależnie od możliwości nabywania produktów N. po cenach specjalnie określonych dla Klientów VIP, otrzymują oni miesięczne rabaty kwotowe do wykorzystania przy następnych zakupach produktów N.. Jednakże Klient VIP nie otrzymuje od Spółki żadnego wynagrodzenia w postaci świadczenia pieniężnego bądź niepieniężnego za nabywanie produktów N., ani za aktywne zachęcanie osób do kupowania produktów N..

Rabat kwotowy realizowany przez Klienta VIP przy zakupie karty przedpłaconej nie stanowi wynagrodzenia, lecz jest jednym z elementów systemu rabatów, stosowanych przez Spółkę.

Rabat kwotowy realizowany jest wyłącznie przy zakupie produktów, w tym przypadku przy zakupie karty przedpłaconej, czyli jest formą rabatu, a nie wynagrodzenia. Rabat kwotowy nie jest wynagrodzeniem dla Klienta VIP, a skoro nie jest wynagrodzeniem, to nie może stanowić przychodu osoby fizycznej, z tytułu umowy łączącej Klienta VIP i Spółkę.

Wobec powyższego Spółka uważa, że rabat towarowy otrzymywany przez Klienta VIP i realizowany przy zakupie karty przedpłaconej, nie stanowi dla takiej osoby fizycznej wynagrodzenia, stąd nie może być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt pkt 8 lit, a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie, Spółka nie będzie płatnikiem obowiązanym do obliczenia i pobrania od Klienta VIP zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wartości zrealizowanego przez Klienta VIP rabatu kwotowego, przy zakupie karty przedpłaconej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.