IPPB2/4511-419/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z udzieleniem rabatu promocyjnego i związane z tym obowiązków płatnika
IPPB2/4511-419/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. cena
 2. płatnik
 3. rabaty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z udzieleniem rabatu promocyjnego i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z udzieleniem rabatu promocyjnego i związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja sprzętu elektronicznego marki C. na terytorium kraju. Spółka dokonuje sprzedaży towarów m.in. na rzecz podmiotów zajmujących się dystrybucją sprzętu, w tym hurtowni, sieci handlowych, sklepów detalicznych (dalej: „Dystrybutorzy”). Podmioty te następnie sprzedają urządzenia do nabywców finalnych (dalej: „Nabywcy Finalni”). Może się zdarzyć, że w łańcuchu dostaw bierze udział więcej niż jeden Dystrybutor (np. towar sprzedawany jest przez Spółkę do hurtowni, następnie przez hurtownię do sklepu detalicznego, który ostatecznie sprzedaje towar Nabywcy Finalnemu).

Wysoce konkurencyjny rynek, na którym działa Spółka, zmusza ją do podejmowania wielu działań mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów marki C. Spółka między innymi organizuje akcje promocyjne polegające na obniżaniu cen sprzedaży towarów, udzielaniu rabatów (w tym potransakcyjnych). Dla zwiększenia skuteczności tych akcji, są one kierowane nie tylko do bezpośrednich kontrahentów Spółki (nabywców towarów od Spółki), ale także podmiotów, które nabywają produkty sprzedane przez Spółkę na dalszym etapie obrotu. Dzięki temu Spółka ma pewność, że cena zapłacona przez Nabywcę Finalnego rzeczywiście ulegnie obniżeniu.

W ramach opisanych działań, Spółka realizuje oraz będzie realizować w przyszłości akcję promocyjną (dalej: „promocja”), w ramach której Spółka zwraca część ceny nabycia produktów objętych promocją (dalej: „rabat promocyjny” lub „rabat pośredni”). Rabat promocyjny będzie przyznawany poprzez zwrot środków pieniężnych (zwrot gotówki) na rachunek bankowy Nabywcy Finalnego. Do skorzystania z rabatu promocyjnego mają prawo wszyscy Nabywcy Finalni, którzy spełnią warunki określone w regulaminie promocji.

Regulamin promocji zakłada m.in., że:

 • rabatem promocyjnym objęte są wybrane produkty oferowane pod marką C. i zakupione w wybranych sieciach sprzedaży (oznacza to, że na wcześniejszym etapie obrotu towary były sprzedane przez Spółkę),
 • z rabatu promocyjnego mogą korzystać Nabywcy Finalni, którzy m.in. prawidłowo wypełnią formularz dostępny na stronie internetowej Spółki, zachowają dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury,
 • Nabywca Finalny może zgłosić nabycie i uzyskać rabat promocyjny za maksymalnie 2 sztuki każdego produktu oferowanego pod marką C. wymienionego w regulaminie.

Spółka pragnie wskazać, że rabat promocyjny w każdym przypadku będzie wypłacany wyłączniew związku z nabyciem produktu marki C., który na wcześniejszym etapie obrotu był przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Spółkę. Udzielenie rabatu promocyjnego nie będzie wymagało spełnienia przez Nabywcę Finalnego warunków innych niż wymienione powyżej (wypełnienie formularza i zachowanie dowodu potwierdzającego zakup towaru, w stosunku do którego udzielany jest rabat). W szczególności, udzielenie rabatu promocyjnego nie będzie uzależnione od dokonania przez Nabywcę Finalnego zakupu innych towarów określonej ilości, wartości, itp. Co więcej, akcja promocyjna kierowana jest do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców produktów sprzedawanych przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udzielając Nabywcy Finalnemu rabatu promocyjnego w ramach promocji, w formie przedstawionej w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C lub pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielając Nabywcy Finalnemu rabatu promocyjnego w ramach promocji, w formie przedstawionej w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C ani do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Podatkowo-prawny charakter rabatu promocyjnego udzielonego przez Spółkę

W ocenie Spółki, dla ustalenia skutków podatkowych związanych z udzieleniem przez Spółkę rabatu promocyjnego, konieczne jest określenie charakteru tego rabatu z punktu widzenia Nabywcy Finalnego.

Ustawa o pdof nie zawiera definicji słowa „rabat”. Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego PWN, oznacza on „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę” (http://sjp.pwn.pl). Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN R-Z1 „rabat” oznacza: „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust”.

Poprzez cenę natomiast, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915, ze zm.) należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Rabat, zgodnie ze słownikowym rozumieniem tego pojęcia, polega zatem na obniżce ceny towaru w stosunku do nabywcy towarów (niekoniecznie jednak przez bezpośredniego sprzedawcę towarów).

Przyznawany przez Spółkę rabat promocyjny, ze względu na swoją istotę, powinien być więc traktowany jako obniżenie ceny towaru. Jak Spółka wskazała bowiem w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, będzie on polegać na zwrocie środków pieniężnych (zwrocie gotówki) na rachunek bankowy Nabywcy Finalnego oraz będzie związany wyłącznie z zakupem konkretnych urządzeń marki C..

  2. Konsekwencje podatkowe otrzymania rabatu promocyjnego dla Nabywcy Finalnego

2.1. Możliwości potraktowania świadczenia uzyskiwanego przez podatnika

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość świadczenia pieniężnego uzyskiwanego przez podatnika może być zasadniczo potraktowana jako:

 1. przychód - jeżeli jest odrębnym, niezależnym świadczeniem otrzymywanym przez podatnika,
 2. obniżenie poniesionego wcześniej wydatku - jeżeli otrzymane świadczenie jest związane z poniesionym przez podatnika wydatkiem i stanowi jego obniżenie (np. przez zwrot kwoty odpowiadającej części ceny zapłaconej przez podatnika).

2.2. Kwalifikacja rabatu promocyjnego na gruncie przepisów o PIT

Należy wskazać, iż rabat przekazywany przez Spółkę jest bezpośrednio związany z nabyciem towaru przez Nabywcę Finalnego, o czym świadczą następujące okoliczności:

 • rabat promocyjny przekazywany jest Nabywcy Finalnemu, czyli nabywcy towaru objętego promocją,
 • jedyną przesłanką udzielenia rabatu jest dokonanie nabycia towaru objętego promocją, natomiast pozostałe warunki - np. w postaci rejestracji na stronie internetowej - mają charakter techniczny i służą do weryfikacji, czy dana osoba faktycznie może otrzymać rabat,
 • wartość rabatu jest bezpośrednio powiązana z konkretnym produktem nabywanym przez Nabywcę Finalnego i stanowi część ceny płaconej przez tego Nabywcę,
 • rabat promocyjny oferowany jest nieograniczonemu gronu potencjalnych klientów. Jego przyznanie nie może być więc uznane za szczególne przysporzenie majątkowe po stronie Nabywcy Finalnego.

W powyższych okolicznościach należy uznać, że na skutek udzielenia rabatu promocyjnego cena za towary nabyte przez Nabywcę Finalnego ulega zmniejszeniu. Tym samym świadczenie w postaci rabatu promocyjnego otrzymywane przez Nabywcę Finalnego stanowi dla niego obniżenie poniesionego wcześniej kosztu, a nie przychód.

Spółka pragnie podkreślić że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1126/13-2/AMN, wydanej w bardzo podobnym stanie faktycznym, stwierdził, że: „Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem; o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Zatem po stronie klientów (uczestników Akcji Promocyjnych) nie powstanie przychód, co w konsekwencji powoduje brak obowiązków płatnika u Wnioskodawcy”.

Dodatkowo w ww. interpretacji Dyrektor wskazał, iż: „Uwzględniając powyższe; w sytuacji przedstawionej we wniosku w ramach programu lojalnościowego nie dochodzi do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową; ale do zakupu towaru z rabatem. Omawiane Akcje Promocyjne, jak wskazała Spółka, mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Przy tym, z informacji zawartych we wniosku wynika, że w przypadku pierwszej i drugiej grupy klientów krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony.

W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie towarów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy”.

Analogiczne stanowisko, w odniesieniu do skutków udzielenia rabatu na gruncie PIT, wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB1/415-55/12-4/AG. W ww. interpretacji organ stwierdził, że: „Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bowiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie.

Podobne pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 października 2014 r., sygn. II FSK 2451/12. Spór dotyczył możliwości powstania przychodu po stronie pracowników podmiotu organizującego akcję promocyjną, którzy w ramach tej akcji otrzymali rabaty na zakup produktów. W wyroku wskazano, iż nie można uznać, że rabaty w ramach akcji promocyjnej adresowanej do klientów spółki (będących także jej pracownikami), która nie odbiega w istotny sposób od innych akcji promocyjnych oferowanych przez tę spółkę, będą stanowiły dla pracowników przychody z częściowo nieodpłatnych świadczeń. Jeśli bowiem rabaty cenowe stosowane w akcjach promocyjnych dla pracowników nie dają im dodatkowych korzyści w porównaniu do innych klientów, do których kierowane są akcje promocyjne, rabaty te nie są przychodem z częściowego nieodpłatnego świadczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny w powyższej sprawie wskazał wprost, iż „nie ma wątpliwości że każdy rabat udzielany przez Spółkę stanowi określoną korzyść dla nabywcy towaru objętego rabatem. Nie ulega także wątpliwości że przyznanie takiego rabatu w przedstawionym stanie faktycznym, nie jest "częściowo nieodpłatnym świadczeniem" i nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego z tego tytułu. Stanowisko przeciwne prowadziłoby do nieuzasadnionej konkluzji, że każdy konsument nabywający towar po obniżonej cenie w stosunku do pierwotnej ceny towaru, każdorazowo powinien wykazywać przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną pierwotną, a rzeczywistą ceną zapłaconą za dany towar”.

Podsumowując, w ocenie Spółki po stronie Nabywcy Finalnego otrzymanie rabatu promocyjnego nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu podatkowego.

  3. Brak obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C oraz pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego

Jak wskazano powyżej, przyznanie rabatu promocyjnego nie skutkuje powstaniem przychodu dla Nabywcy Finalnego. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C ani do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z udzieleniem takiego rabatu.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak, więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku, których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja sprzętu elektronicznego marki C. na terytorium kraju. Spółka dokonuje sprzedaży towarów m.in. na rzecz podmiotów zajmujących się dystrybucją sprzętu, w tym hurtowni, sieci handlowych, sklepów detalicznych (dalej: „Dystrybutorzy”). Podmioty te następnie sprzedają urządzenia do nabywców finalnych (dalej: „Nabywcy Finalni”). Może się zdarzyć, że w łańcuchu dostaw bierze udział więcej niż jeden Dystrybutor (np. towar sprzedawany jest przez Spółkę do hurtowni, następnie przez hurtownię do sklepu detalicznego, który ostatecznie sprzedaje towar Nabywcy Finalnemu). Spółka między innymi organizuje akcje promocyjne polegające na obniżaniu cen sprzedaży towarów, udzielaniu rabatów (w tym potransakcyjnych). Dla zwiększenia skuteczności tych akcji, są one kierowane nie tylko do bezpośrednich kontrahentów Spółki (nabywców towarów od Spółki), ale także podmiotów, które nabywają produkty sprzedane przez Spółkę na dalszym etapie obrotu. Dzięki temu Spółka ma pewność, że cena zapłacona przez Nabywcę Finalnego rzeczywiście ulegnie obniżeniu. W ramach opisanych działań, Spółka realizuje oraz będzie realizować w przyszłości akcję promocyjną, w ramach której Spółka zwraca część ceny nabycia produktów objętych promocją (dalej: „rabat promocyjny” lub „rabat pośredni”). Rabat promocyjny będzie przyznawany poprzez zwrot środków pieniężnych (zwrot gotówki) na rachunek bankowy Nabywcy Finalnego. Do skorzystania z rabatu promocyjnego mają prawo wszyscy Nabywcy Finalni, którzy spełnią warunki określone w regulaminie promocji.

Regulamin promocji zakłada m.in., że:

 • rabatem promocyjnym objęte są wybrane produkty oferowane pod marką C. i zakupione w wybranych sieciach sprzedaży (oznacza to, że na wcześniejszym etapie obrotu towary były sprzedane przez Spółkę),
 • z rabatu promocyjnego mogą korzystać Nabywcy Finalni, którzy m.in. prawidłowo wypełnią formularz dostępny na stronie internetowej Spółki, zachowają dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury,
 • Nabywca Finalny może zgłosić nabycie i uzyskać rabat promocyjny za maksymalnie 2 sztuki każdego produktu oferowanego pod marką C. wymienionego w regulaminie.

Rabat promocyjny w każdym przypadku będzie wypłacany wyłącznie w związku z nabyciem produktu marki C., który na wcześniejszym etapie obrotu był przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Spółkę. Udzielenie rabatu promocyjnego nie będzie wymagało spełnienia przez Nabywcę Finalnego warunków innych niż wymienione powyżej (wypełnienie formularza i zachowanie dowodu potwierdzającego zakup towaru, w stosunku do którego udzielany jest rabat). W szczególności, udzielenie rabatu promocyjnego nie będzie uzależnione od dokonania przez Nabywcę Finalnego zakupu innych towarów określonej ilości, wartości, itp. Co więcej, akcja promocyjna kierowana jest do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców produktów sprzedawanych przez Spółkę.

Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

W praktyce udzielenie rabatu polega na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. „Ceną” - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) - jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przyznanie przez Wnioskodawcę Nabywcy Finalnemu świadczenie w postaci rabatu promocyjnego, który realizowany jest poprzez zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy Nabywcy Finalnego, nie będzie miało indywidualnego charakteru. Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo. Nie powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń dla Nabywcy Finalnego. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.