IPPB1/4511-262/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Przyznanie przez Wnioskodawcę rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą świadczenie w postaci rabatu, który realizowany będzie poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy, lub przelew środków pieniężnych na kartę przedpłaconą, wydaną nabywcy nie będzie miało indywidualnego charakteru. Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo. Nie powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń dla rolników indywidualnych oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika.
IPPB1/4511-262/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. płatnik
 4. rabaty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem rabatu na rzecz osób fizycznych oraz rolników prowadzących działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem rabatu na rzecz osób fizycznych oraz rolników prowadzących działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski <dalej: Spółka>. Spółka specjalizuje się w produkcji premiksów witaminowo-mineralnych oraz innowacyjnych dodatków żywieniowych dla zwierząt gospodarskich <dalej: Produkty> oraz w doradztwie żywieniowym świadczonym dla hodowców zwierząt gospodarskich.

Produkty oferowane są nabywcom w formule sprzedaży bezpośredniej, tj. stroną umowy sprzedaży Produktu jest Spółka oraz nabywca <dalej: model sprzedaży bezpośredniej>, bądź za pośrednictwem sieci dystrybutorów <dalej: Punkty sprzedaży>, dokonujących sprzedaży Produktów na rzecz nabywców <dalej: model sprzedaży pośredniej>.

W związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, Spółka podejmuje szereg działań, ukierunkowanych na aktualnych, jak i przyszłych nabywców Produktów, zmierzających do zwiększenia wolumenu przychodów Spółki z tytułu Produktów sprzedawanych w modelu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.

W ramach wyżej wskazanych działań promocyjnych, Spółka planuje wdrożenie akcji marketingowej <dalej: Promocja>, polegającej na udzielaniu nabywcom rabatu na wybrane Produkty <dalej: Rabat>. Celem Promocji jest zwiększenie atrakcyjności Produktów Spółki na rynku.

Promocją zostaną objęte Produkty Spółki oferowane zarówno w modelu sprzedaży bezpośredniej, jak również w modelu sprzedaży pośredniej. Spółka nie będzie różnicowała uprawnień i formy Rabatu ze względu na sposób zakupu Produktu - zakup bezpośredni od Spółki bądź w Punkcie sprzedaży.

W Promocji będą mogli wziąć udział wszyscy nabywcy, którzy w okresie jej trwania zakupią Produkty objęte Promocją. W konsekwencji, Rabat będzie udzielany m.in. rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanej działalności. Uprawnienie do Rabatu będzie przysługiwało również innym nabywcom Produktów Spółki, w tym spółkom kapitałowym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym. W Promocji nie będą mogły brać udziału osoby zatrudnione w Spółce bądź w Punktach sprzedaży.

Produkty objęte Promocją będą identyfikowane za pomocą kodu, paragonu, nadruku na worku bądź za pomocą innych oznaczeń, określonych przez Spółkę w regulaminie Promocji.

W celu zapewnienia jednolitych zasad Promocji, Rabat będzie realizowany na rzecz nabywców Produktów Spółki poprzez zwrot określonej części ceny zakupu Produktów. Wypłata udzielonego nabywcom Rabatu będzie następowała poprzez:

 • przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy, lub
 • przelew środków pieniężnych na kartę przedpłaconą, wydaną nabywcy.

Uprawnienie do uzyskania Rabatu będzie weryfikowane w oparciu o zgłoszenie dokonane przez nabywcę Produktu na stronie internetowej Spółki, dedykowanej do Promocji. W ramach zgłoszenia nabywca będzie zobowiązany do podania danych osobowych i adresowych, kodu lub innego oznaczenia Produktu objętego Promocją, oraz wyboru formy wypłaty Rabatu – na rachunek bankowy bądź przelew na kartę przedpłaconą.

Regulamin Promocji będzie zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość Rabatu udzielonego rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanych działalności, realizowanego poprzez wypłatę środków pieniężnych, niezależnie od formy wypłaty, stanowi przychód w rozumieniu updof, w związku z czym na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych bądź podmiotu zobowiązanego do sporządzenia imiennej informacji PIT-8C...

Przedmiotem niniejszej interpretacji dotyczy obowiązków płatnika w związku z udzieleniem rabatu na rzecz rolników i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość Rabatu udzielonego rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanych działalności, realizowanego poprzez wypłatę środków pieniężnych, niezależnie od formy wypłaty, nie stanowi przychodu w rozumieniu updof, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych bądź podmiotu zobowiązanego do sporządzenia imiennej informacji PIT-8C.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powołany przepis wskazuje, że przychody, w rozumieniu updof, stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze oraz wartości pieniężne, jak również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, przychody stanowią świadczenia zwiększające aktywa danego podmiotu lub zmniejszające jego zobowiązania (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2363/10).

Powyższe rozumienie pojęcia „przychód” należy odnieść do specyfiki programów rabatowych.

Zgodnie z definicją słownikową, pojęcie „rabat” oznacza: „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; upust, bonifikata” (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN tom 3. pod red. prof. S. Dubisza, Warszawa 2003).

W praktyce udzielenie rabatu może mieć formę obniżenia ceny towaru lub usługi przed dokonaniem zakupu, w momencie jego dokonywania, bądź dopiero po realizacji sprzedaży.

W konsekwencji funkcją programów rabatowych jest umożliwienie odbiorcom nabycia towarów lub usług za cenę uwzględniającą udzielony rabat. W rezultacie, kwota zapłacona przez nabywcę, uwzględniająca rabat udzielony, nawet po zakupie towaru lub usługi, stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru lub usługi.

W sytuacji, gdy rabat nie ma charakteru zindywidualizowanego, lecz jest dostępny dla wszystkich nabywców, spełniających określone warunki, nabycie towaru lub usługi z uwzględnieniem rabatu, stanowi faktyczną cenę nabycia towaru, nie powodując realnego przysporzenia majątkowego. Tym samym, korzystanie na jednakowych warunkach z rabatów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu u tych osób w rozumieniu uodof, a na podmiocie udzielającym rabatu nie ciążą żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę następujące elementy Promocji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego:

 • uprawnienie do uczestnictwa w Promocji nie będzie uzależnione od tego czy Produkty będą nabywane na potrzeby indywidualne, czy też na potrzeby działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Promocja adresowana będzie do szerokiego kręgu nabywców, w tym do spółek kapitałowych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, oraz osób fizycznych,
 • warunki skorzystania z Rabatu, tj. nabycie Produktu objętego Promocją oraz zgłoszenie faktu nabycia za pośrednictwem strony internetowej, będą jednakowe dla wszystkich potencjalnych uczestników Promocji,
 • celem Promocji będzie zwiększenie wolumenu sprzedaży Produktów oferowanych przez Spółkę w modelu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej, a nie dokonywanie przysporzeń majątkowych na rzecz uczestników Promocji,
 • skutkiem udzielenia Rabatu przez Spółkę będzie obniżenie faktycznej ceny zakupu Produktów, nabywanych w formule sprzedaży bezpośredniej lub pośredniej,

należy stwierdzić, że udzielenie przez Spółkę Rabatu, realizowanego w formie wypłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą nie stanowi świadczenia powodującego powstanie przychodu w rozumieniu updof dla nabywcy, a na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych bądź podmiotu zobowiązanego do sporządzenia imienne informacji PIT-8C. Udzielony przez Spółkę Rabat nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu updof niezależnie od tego czy zostanie udzielony rolnikom indywidualnym bądź innym osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, czy też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanej działalności. Forma zwrotu części ceny nie ma wpływu na kwalifikację podatkową udzielanego Rabatu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez upoważnione organy podatkowe. Wskazać można przykładowo następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2009 r., sygn. akt IPPB2/415-693/09-2/MG, dotycząca konsekwencji podatkowych programu rabatowego dla odbiorców dokonujących zakupów w punktach sprzedaży, a nie u organizatora promocji: „z uwagi na to, że przyznawany przez Spółkę bonus lojalnościowy polegać będzie m. in. na udzieleniu indywidualnemu nabywcy rabatu, który realizowany będzie poprzez wypłatę przez Spółkę na rzecz indywidualnego nabywcy określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość udzielonego rabatu, zatem należy rozstrzygnąć, czy w tak zaistniałej sytuacji nabywcy indywidualni osiągną przychód podlegający opodatkowaniu. Odnosząc się zatem do znaczenia pojęcia rabatu w słownikowym ujęciu tego słowa należy stwierdzić, iż oznacza ono „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów, w tym także tych wydanych z rabatem, a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu. Uwzględniając powyższe, jeśli faktycznie - jak wynika to z opisu zdarzenia przyszłego - krąg indywidualnych nabywców towarów marki Spółki będzie nieograniczony, a więc każdy z nich po spełnieniu określonych regulaminem warunków, uprawniony będzie do uzyskania rabatu, to nie powstanie u tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt ILPB1/415-671/11-2/AO, w której stwierdzono, że: „skutkiem uzyskania rabatu w programie rabatowym przeprowadzonym przez Bank będzie obniżenie ceny zakupu pożyczki - związanej ze zwrotem części prowizji bankowej i opłaty przygotowawczej pobranych w momencie zawierania umowy pożyczki przez klientów Banku, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Ponadto należy zauważyć, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie rabatowym. Jeśli zatem grono podmiotów mogących skorzystać z rabatów nie będzie ograniczone, a więc dotyczyć będzie szerokiego grona klientów, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób biorących udział w programie rabatowym (klientów Banku) nie powstanie. Reasumując, kwota części prowizji bankowej i opłaty przygotowawczej, która wcześniej została pobrana, a następnie zwrócona, stanowiąca kwotę rabatu w cenie udzielonej pożyczki - nie stanowi przychodu dla Zapraszającego”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 listopada 2013 r., sygn. akt IPPB2/415-672/13-2/MK1;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2014 r., sygn. akt IBPBII/1/415-243/14/MK;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 września 2014 r., sygn. akt IPPB2/415-488/14-2/MG,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 października 2014 r., sygn. akt IBPBII/1/415-576/14/MK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art . 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak, więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku, których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski <dalej: Spółka>. Spółka specjalizuje się w produkcji premiksów witaminowo-mineralnych oraz innowacyjnych dodatków żywieniowych dla zwierząt gospodarskich <dalej: Produkty> oraz w doradztwie żywieniowym świadczonym dla hodowców zwierząt gospodarskich. Produkty oferowane są nabywcom w formule sprzedaży bezpośredniej, tj. stroną umowy sprzedaży Produktu jest Spółka oraz nabywca <dalej: model sprzedaży bezpośredniej>, bądź za pośrednictwem sieci dystrybutorów <dalej: Punkty sprzedaży>, dokonujących sprzedaży Produktów na rzecz nabywców <dalej: model sprzedaży pośredniej>. W związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, Spółka podejmuje szereg działań, ukierunkowanych na aktualnych, jak i przyszłych nabywców Produktów, zmierzających do zwiększenia wolumenu przychodów Spółki z tytułu Produktów sprzedawanych w modelu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej. W ramach wyżej wskazanych działań promocyjnych, Spółka planuje wdrożenie akcji marketingowej <dalej: Promocja>, polegającej na udzielaniu nabywcom rabatu na wybrane Produkty <dalej: Rabat>. Celem Promocji jest zwiększenie atrakcyjności Produktów Spółki na rynku. Promocją zostaną objęte Produkty Spółki oferowane zarówno w modelu sprzedaży bezpośredniej, jak również w modelu sprzedaży pośredniej. Spółka nie będzie różnicowała uprawnień i formy Rabatu ze względu na sposób zakupu Produktu - zakup bezpośredni od Spółki bądź w Punkcie sprzedaży. W Promocji będą mogli wziąć udział wszyscy nabywcy, którzy w okresie jej trwania zakupią Produkty objęte Promocją. W konsekwencji, Rabat będzie udzielany m.in. rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek niebędących osobami prawnymi, jak też osobom fizycznym nieprowadzącym wyżej wskazanej działalności. Uprawnienie do Rabatu będzie przysługiwało również innym nabywcom Produktów Spółki, w tym spółkom kapitałowym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym. W Promocji nie będą mogły brać udziału osoby zatrudnione w Spółce bądź w Punktach sprzedaży. Produkty objęte Promocją będą identyfikowane za pomocą kodu, paragonu, nadruku na worku bądź za pomocą innych oznaczeń, określonych przez Spółkę w regulaminie Promocji. W celu zapewnienia jednolitych zasad Promocji, Rabat będzie realizowany na rzecz nabywców Produktów Spółki poprzez zwrot określonej części ceny zakupu Produktów. Wypłata udzielonego nabywcom Rabatu będzie następowała poprzez:

 • przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy, lub
 • przelew środków pieniężnych na kartę przedpłaconą, wydaną nabywcy.

Uprawnienie do uzyskania Rabatu będzie weryfikowane w oparciu o zgłoszenie dokonane przez nabywcę Produktu na stronie internetowej Spółki, dedykowanej do Promocji. W ramach zgłoszenia nabywca będzie zobowiązany do podania danych osobowych i adresowych, kodu lub innego oznaczenia Produktu objętego Promocją, oraz wyboru formy wypłaty Rabatu – na rachunek bankowy bądź przelew na kartę przedpłaconą. Regulamin Promocji będzie zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

W praktyce udzielenie rabatu polega na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. „Ceną” - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) - jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przyznanie przez Wnioskodawcę rolnikom indywidualnym oraz innym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą świadczenie w postaci rabatu, który realizowany będzie poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy, lub przelew środków pieniężnych na kartę przedpłaconą, wydaną nabywcy nie będzie miało indywidualnego charakteru. Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo. Nie powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń dla rolników indywidualnych oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.