ILPP2/443-682/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydania towarów w ramach sprzedaży promocyjnej.
ILPP2/443-682/14-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obrót
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. rabaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydania towarów w ramach sprzedaży promocyjnej jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru tego samego rodzaju co produkt podstawowy,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru, innego niż produkt podstawowy.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydania towarów w ramach sprzedaży promocyjnej. Wniosek uzupełniono 17 września 2014 r. o informację dotyczącą wskazania ilości oczekiwanych rozstrzygnięć.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (Wnioskodawca) prowadzi działalność polegającą na detalicznej sprzedaży internetowej produktów dla zwierząt takich jak: karmy, akcesoria dla zwierząt, zabawki. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach współpracy z dostawcami, w związku ze składanymi zamówieniami przysługują jej różnego rodzaju rabaty, w tym m.in. „rabat towarowy”, którego udzielenie przez dostawcę oznacza prawo do otrzymania w ramach jednej dostawy (zamówienia) dodatkowych partii lub sztuk towaru za 0 zł. Rabat przysługuje Wnioskodawcy ze względu na złożenie zamówienia o określonej wartości. Otrzymywanie tego typu rabatu jest częścią polityki sprzedażowej dostawcy i następuje w efekcie współpracy pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Wnioskodawca otrzymuje fakturę zakupu opiewającą na zamówioną podstawową partię towaru z wyszczególnieniem ceny nabycia partii podstawowej, natomiast partia „rabatowa” fakturowana jest po cenie 0 zł i potwierdzana dokumentem księgowym WZ. Niektórzy dostawcy ujmują na fakturze podstawową część zamówienia z wyszczególnieniem ceny nabycia, natomiast partia „rabatowa” potwierdzana jest tylko dokumentem WZ z wartością 0 zł.

Celem uatrakcyjnienia oferty cenowej, poprawy sytuacji konkurencyjnej Wnioskodawcy, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia lojalności dotychczasowych, Spółka prowadzi sprzedaż promocyjną (premiową), polegającą na dodawaniu do zamawianego przez klienta produktu (sprzedawanego w regularnej cenie z cennika), tzw. gratisu czyli towaru za 0 zł. W stosunku do dodanych towarów („gratisów”) Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zamówienia składane przez klienta, będą mogły korzystać z rabatu towarowego w postaci:

 1. dodatkowej sztuki zamówionego towaru (np. 3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk) lub
 2. dołączonej do podstawowego produktu sztuki innego towaru (np. przy zakupie kości dla psa, preparat przeciw insektom gratis).

Dla udokumentowania sprzedaży w obu tych przypadkach Spółka wystawia faktury lub paragony fiskalne dla danej dostawy, gdzie towar podstawowy ujmowany jest w jego cenie wynikającej z cennika bez rabatu, natomiast towar dodawany w ramach sprzedaży promocyjnej, ujmowany jest po cenie z rabatem, tj. za 0 zł. Dodany prezent nie zwiększa kwoty należności, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca, co w sensie ekonomicznym obniży dla konsumenta cenę jednostkową podstawowego towaru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prowadząc sprzedaż promocyjną na zasadach opisanych we wniosku, Wnioskodawca może potraktować dodanie kolejnej sztuki towaru jako rabat towarowy i tym samym nie rozpoznawać nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT...
 2. Czy prowadząc sprzedaż promocyjną, na zasadach opisach we wniosku, Wnioskodawca może potraktować dodanie do zakupionego towaru, innego towaru – „gratisu” niepowiązanego funkcjonalnie z zakupem podstawowym, jako rabatu i tym samym nie rozpoznawać nieodpłatnej dostawy towaru w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W sensie ekonomicznym dołączenie dodatkowej jednostki towaru do zamówienia (bez zwiększenia kwoty należności) zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej prowadzonej przez Wnioskodawcę, powoduje obniżenie ceny jednostkowej towaru i powinno być traktowane jako rabat określony w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka stosując do swoich działań marketingowych definicję opustu opiera się na stanowiskach zajmowanych przez organy skarbowe:

„Należy stwierdzić, iż przyznawane przez Stronę „rabaty towarowe” należy traktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4, gdyż prowadzi to de facto do obniżenia ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości tego towaru. Zatem nie ma podstaw prawnych do wystawienia faktury wewnętrznej po udzieleniu rabatu” – postanowienie w sprawie interpretacji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 marca 2007 r.

„Spółka dla celów zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego towaru stosuje promocję polegającą na tym, że za daną cenę klient otrzymuje większą ilość danego nawozu. Prowadzi to de facto do obniżenia ceny jednostkowej za dany towar poprzez dołożenie dodatkowej ilości tego towaru. W opisanej sytuacji dochodzi zatem do udzielenia z chwilą sprzedaży opustu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który w obrocie gospodarczym przybrał nazwę „rabatu towarowego” – interpretacja Izby Skarbowej w Krakowie PP-3/4407/18/06 z 24 marca 2006 r.

Spółka korzystając z różnych możliwości prowadzenia akcji marketingowych uznaje, że udzielenie „rabatu towarowego” będzie skuteczniejsze, niż wprowadzenie rabatu kwotowego, pieniężnego. Podkreśla się jednocześnie, że dostawa dodatkowej jednostki towaru następuje w ramach tego samego stosunku prawnego, co dostawa towaru podstawowego. Wnioskodawca wywodzi swoje stanowisko m.in. z wydanej w analogicznym przypadku interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP2/443-648/10-2/IG z 10 listopada 2010 r.:

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu – obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku – zwiększony w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu”.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, dodanie do zakupionego towaru, innego towaru – „gratisu” niepowiązanego funkcjonalnie z zakupem podstawowym, jako rabatu realizowanego w ramach jednej dostawy, nie prowadzi do nieodpłatnej dostawy towarów. Podstawowa argumentacja Wnioskodawcy w tym przypadku pokrywa się ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym w związku z pytaniem nr 1.

Ponadto, Wnioskodawca odwołuje się do wyroku NSA z 27 sierpnia 1997 r. III SA 34/96 zgodnie z którym: „Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania darowizny, ani też w przyszłości”. Dołączenie „gratisu” wkalkulowane jest w charakter prowadzonej akcji marketingowej i ma przynieść Wnioskodawcy korzyści ekonomiczne w postaci sprzedaży podstawowego towaru, a więc ekwiwalent jest uzyskiwany w momencie sprzedaży, co jest sprzeczne z zasadą nieodpłatności. Na poparcie swojej argumentacji Wnioskodawca wskazuje również na wyrok WSA w Gliwicach z 11 lipca 2012 r. III SA/Gl 167/12.

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach: C-154/80, C-16/93, C-102/86, C-213/99, C-404/99, odpłatność w rozumieniu VAT definiowana jest znacznie szerzej, a elementem wyróżniającym jest wynagrodzenie z tytułu dokonanej transakcji, zasadniczo z pominięciem formy tegoż wynagrodzenia. Określoną czynność uznaje się za odpłatną, gdy:

 • istnieje związek prawny miedzy usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,
 • istnieje bezpośrednio i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi,
 • odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Tym samym należy podkreślić konieczny bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymaniem wynagrodzenia. A zatem opodatkowaniu podlegają dostawa towarów i świadczenie usług za wynagrodzeniem, które powinno mieć formę przysporzenia, zwiększenia aktywów po stronie beneficjenta z tytułu konkretnego świadczenia”. Wnioskodawca zwraca uwagę na ukształtowane w doktrynie pominięcie zasadniczej formy wynagrodzenia tzn. wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę jest zawarte w sprzedanych towarach podstawowych. W wyroku podkreślono, że wynagrodzenie może mieć inną, niż pieniężna formę. Reasumując dołączenie „gratisu” w postaci innego towaru niepowiązanego funkcjonalnie z podstawowym, nie będzie nieodpłatną dostawą towaru, wynagrodzenie dla Spółki zawarte będzie w należności za sprzedane towary podstawowe, które będą podlegały opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego zakresie skutków podatkowych wydania towarów w ramach sprzedaży promocyjnej jest:
 • prawidłowe – w części dotyczącej dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru tego samego rodzaju co produkt podstawowy,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru, innego niż produkt podstawowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 2 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy – przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy – przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy – przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest także przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, o ile przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z przytoczonych wyżej regulacji ustawy o VAT wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „bonifikata” czy „rabat” w związku z powyższym pojęcia te należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Bonifikata to zniżka, ustępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy („Słownik języka polskiego PWN”, Wydawnictwo Naukowe PWN, rok wydania 2005, str. 62). Natomiast przez rabat, w myśl Słownika Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., należy rozumieć obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat uwzględniany w momencie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – opusty i obniżki cen – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).

W tym miejscu zauważyć należy, że rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Zatem rabat ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżyć podstawę opodatkowania.

Jak wcześniej wskazano, rozróżnia się rabaty przyznawane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wymaga wystawienia faktury korygującej.

W świetle powyższej analizy należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje dany towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Z wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą na detalicznej sprzedaży internetowej produktów dla zwierząt takich jak: karmy, akcesoria dla zwierząt, zabawki. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach współpracy z dostawcami, w związku ze składanymi zamówieniami przysługują jej różnego rodzaju rabaty, w tym m.in. „rabat towarowy”, którego udzielenie przez dostawcę oznacza prawo do otrzymania w ramach jednej dostawy (zamówienia) dodatkowych partii lub sztuk towaru za 0 zł. Rabat przysługuje Wnioskodawcy ze względu na złożenie zamówienia o określonej wartości. Celem uatrakcyjnienia oferty cenowej, poprawy sytuacji konkurencyjnej Wnioskodawcy, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia lojalności dotychczasowych, Spółka prowadzi sprzedaż promocyjną (premiową), polegającą na dodawaniu do zamawianego przez klienta produktu (sprzedawanego w regularnej cenie z cennika), tzw. gratisu czyli towaru za 0 zł. W stosunku do dodanych towarów („gratisów”) Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zamówienia składane przez klienta, będą mogły korzystać z rabatu towarowego w postaci:

 1. dodatkowej sztuki zamówionego towaru (np. 3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk) lub
 2. dołączonej do podstawowego produktu sztuki innego towaru (np. przy zakupie kości dla psa, preparat przeciw insektom gratis).

Dla udokumentowania sprzedaży w obu tych przypadkach Spółka wystawia faktury lub paragony fiskalne dla danej dostawy, gdzie towar podstawowy ujmowany jest w jego cenie wynikającej z cennika bez rabatu, natomiast towar dodawany w ramach sprzedaży promocyjnej, ujmowany jest po cenie z rabatem, tj. za 0 zł. Dodany prezent nie zwiększa kwoty należności, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca, co w sensie ekonomicznym obniży dla konsumenta cenę jednostkową podstawowego towaru.

W związku z powyższym, wątpliwości Spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy:

 1. prowadząc sprzedaż promocyjną Spółka może potraktować dodanie kolejnej sztuki towaru jako rabat towarowy oraz
 2. prowadząc sprzedaż promocyjną Wnioskodawca może potraktować dodanie do zakupionego towaru, innego towaru – „gratisu” niepowiązanego funkcjonalnie z zakupem podstawowym, jako rabatu

– i tym samym nie rozpoznawać nieodpłatnej dostawy towaru w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że pojęcie „rabat towarowy” (naturalny) nie występuje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.

Jednocześnie, należy zauważyć, że w praktyce obrotu gospodarczego przyjęto, że sprzedaż premiowa związana jest z nagrodą w określonej wysokości przyznawaną każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych.

Cechami sprzedaży premiowej są w szczególności:

 • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub zakupu za określoną kwotę, zebrania określonej ilości punktów itp.;
 • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Natomiast z rabatem naturalnym (zwanym rabatem towarowym lub rzeczowym) mamy do czynienia wówczas, gdy zakupując towar w określonej ilości lub o określonej wartości otrzymujemy dodatkowo pewną ilość tego samego towaru. W praktyce są to takie akcje promocyjne, gdy np. kupując cztery opakowania pasty do zębów, klient otrzymuje piątą gratis, albo gdy do 2 kg jabłek dostaje jeszcze jedno jabłko. Rabat naturalny, czyli świadczenie w postaci dodatkowej ilości produktów, stanowi zazwyczaj rabat obniżający podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów. Nabywca otrzymuje bowiem więcej towarów za tę samą kwotę należną.

Konsekwencje udzielania rabatu towarowego (inaczej rabatu naturalnego) w podatku od towarów rodzą pewne wątpliwości w praktyce. Przy ich rozliczaniu możliwe są dwie kwalifikacje tego rodzaju operacji: potraktowanie przekazania dodatkowej ilości towarów:

 • jako rabatu udzielonego w ramach zasadniczej transakcji (wpływającego na obniżenie ceny jednostkowej w tej transakcji) albo
 • jako odrębnego nieodpłatnego świadczenia na rzecz kontrahenta, niepowiązanego z żadną konkretną sprzedażą.

W każdej z nich skutki w VAT przyznania rabatu towarowego będą odmienne.

Typową sytuacją jest, że udzielenie rabatu wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę lub dostawy, a dodatkowe towary są wydawane w ramach tego samego stosunku prawnego co ta dostawa (wtedy de facto możemy mówić o „rabacie”, który ze swej natury powinien się odnosić do określonej transakcji).

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, wydanie w ramach promocji dodatkowej sztuki zamówionego towaru, tj. 3 sztuki tego samego towaru za kwotę odpowiadającą cenie 2 towarów nie oznacza, że mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem (trzeciego) towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, które to przekazanie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Klient decydując się na zakup zestawu złożonego z trzech towarów płaci bowiem kwotę odpowiadającą cenie dwóch towarów, co oznacza, że Wnioskodawca udziela klientowi zniżki od ustalonej ceny określonych towarów kupowanych pojedynczo, nie dokonuje natomiast nieodpłatnego przekazania towaru.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu – obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu.

Ad. 1

W związku powyższym, w przypadku dodania dodatkowej sztuki zamówionego towaru (3 sztuki tego samego towaru w cenie 2 sztuk) mamy do czynienia z rabatem towarowym i nie dojdzie w tej sytuacji do nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego w tej części uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Ad. 2

Jak wynika z opisu sprawy dochodzi również do sytuacji, gdy do produktu podstawowego dołączony jest inny produkt (np. przy zakupie kości dla psa, preparat przeciw insektom gratis).

W przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę towaru „podstawowego” wraz z dołączonym do niego gratisem (towaru będącego innego rodzaju niż produkt podstawowy) – mamy do czynienia z dostawą dwóch odrębnych towarów i dostawę każdego z tych towarów należy rozpatrywać odrębnie, ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami podatkowymi. Dlatego też przy ich dostawie należy dla każdego z nich odrębnie określić właściwą stawkę podatku oraz analogicznie postąpić w kwestii rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego. Jak wynika z opisu sprawy dodany prezent nie zwiększa kwoty należności, którą zobowiązany jest zapłacić nabywca.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży produktu „podstawowego” wraz z załączonym do niego gratisem, będącym innym niż produkt podstawowy towarem, nie ma podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do produktu „podstawowego” na inny załączony do niego towar – gratis, jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży, co oznacza, że – co do zasady – mamy do czynienia z dostawą obejmującą dwa odrębne towary, opodatkowane podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych dla ich przedmiotu (moment powstania obowiązku podatkowego i stawka podatku).

Wobec powyższego w sytuacji, gdy do produktu podstawowego dołączony jest inny produkt (np. przy zakupie kości dla psa, preparat przeciw insektom gratis) czynność ta w rzeczywistości jest przekazaniem towaru bez wynagrodzenia w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, a tym samym stanowi osobną czynność opodatkowaną zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie może potraktować dodania do zakupionego towaru, innego towaru – „gratisu”, niepowiązanego funkcjonalnie z zakupem podstawowym, jako rabatu. Oznacza to, że w związku z tym, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów (gratisów) należy uznać tą czynność jako nieodpłatną dostawę towaru w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z zastosowaniem jednak normy prawnej wynikającej z art. 7 ust. 4 ustawy.

Wobec powyższego w tej części uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydania towarów w ramach sprzedaży promocyjnej. Natomiast, w kwestii dotyczącej stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych zostało wydane w dniu 19 września 2014 r. odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB3/423-291/14-4/PR.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.