ILPB3/4510-1-334/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia czy wartość Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług powinna pomniejszać przychód podatkowy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta.
ILPB3/4510-1-334/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. rabaty
 3. sprzedaż
 4. sprzedaż towarów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 2 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy wartość Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług powinna pomniejszać przychód podatkowy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia czy wartość Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług powinna pomniejszać przychód podatkowy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz
 • zastosowania regulacji art. 14 ustawy przy ustalaniu przychodu podatkowego powstającego z tytułu sprzedaży Towarów i/lub Usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków i szeroko pojętej chemii samochodowej (dalej: „Produkty Wnioskodawcy”).

W ramach przyjętej strategii rozwoju, w związku z zamiarem zwiększania sprzedaży Produktów Wnioskodawcy, a także z uwagi na rosnącą konkurencyjność na rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany wdrożeniem rozwiązań ukierunkowanych na stymulowanie popytu na Produkty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie jego pozycji rynkowej w branży autokosmetyków i chemii samochodowej.

W celu utrzymania / rozwoju bieżących relacji handlowych oraz zwiększeniu wartości zakupów dokonywanych u Wnioskodawcy przez kontrahentów, Wnioskodawca jest gotowy przyznać kontrahentom dodatkowe preferencje cenowe uatrakcyjniające ofertę Wnioskodawcy (dalej: „Bonus”) w przypadku realizacji przez kontrahentów w ustalonym okresie określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych kryteriów.

Poziom Bonusu oraz wymagania niezbędne do jego rozliczenia będą uzgadniane przez Wnioskodawcę indywidualnie z kontrahentem w zawieranych każdorazowo odpowiednich umowach dotyczących udzielania Bonusu przez Wnioskodawcę (dalej: „Umowa”).

Podstawowymi kryteriami naliczenia Bonusu zawartymi w Umowie, będą:

 1. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub / oraz osiągnięcie określonej wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy, i/lub
 2. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu ilości kupowanego asortymentu Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub / oraz osiągnięcie określonego minimalnego poziomu zakupów asortymentu (indeksów) z oferty Wnioskodawcy, i/lub
 3. przedterminowe regulowanie przez kontrahenta należności wynikających z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (przy czym wartość Bonusu może być uzależniona od momentu zapłaty należności wynikającej z danej faktury; generalnie wcześniejsze uiszczenie należności wynikającej z danej faktury oznaczać będzie wyższą wartość Bonusu), i/lub
 4. realizowanie przez kontrahenta zamówień o określonej jednorazowej wielkości oraz wartości, i/lub
 5. przesyłanie zamówień na Produkty Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

Wartości poszczególnych wskazanych powyżej Bonusów naliczanych w przypadku realizacji przez kontrahentów określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych powyżej kryteriów mogą się sumować dając łączną wartość Bonusu.

Jednocześnie, Umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta:

 1. Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy dokumentowany poprzez korektę faktury zakupu ww. Produktów Wnioskodawcy (dalej: „Bonus w formie dodatkowego rabatu na zakup Produktów Wnioskodawcy”), albo
 2. Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich, niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy (dalej odpowiednio: „Bonus w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, „Towar”, „Usługa”).

O wyborze sposobu wykorzystania Bonusu, kontrahent będzie zobowiązany poinformować Wnioskodawcę w wynikającym z Umowy terminie.

a.

W przypadku wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar i/lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę.

Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formą nastąpi poprzez odsprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru i/lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru i/lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego (zgodnie z ofertą podmiotu trzeciego przedstawioną przez kontrahenta), pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez kontrahenta na podstawie zawartej Umowy.

b.

W przypadku zaś wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie dodatkowego rabatu na zakup Produktów Wnioskodawcy” Wnioskodawca zamierza wystawiać stosowną fakturę korygującą odnoszącą się do już zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta transakcji sprzedaży Produktów Wnioskodawcy.

Kontrahenci (z którymi Wnioskodawca podpisze Umowę) oraz podmioty trzecie (od których Wnioskodawca zakupi Towar lub Usługę), nie będą stanowić podmiotów powiązanych wobec Wnioskodawcy w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wartość „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, powinna pomniejszyć przychód podatkowy wykazywany przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko - że biorąc pod uwagę wskazane przez Spółkę okoliczności: (i) zawierania przez Wnioskodawcę Umów oraz (ii) udzielania kontrahentom „Bonusów w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” zmniejszających cenę sprzedaży przez Wnioskodawcę Towarów i/lub Usług na rzecz kontrahentów - do ustalenia przychodu podatkowego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Towarów i/lub Usług nie będzie stosować się art. 14 ust. 1 zdanie 2 i art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

W ocenie Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wartość „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, powinna pomniejszyć przychód podatkowy wykazywany przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta.

Ad. 2

Biorąc pod uwagę wskazane przez Spółkę okoliczności: (i) zawierania przez Wnioskodawcę Umów oraz (ii) udzielania kontrahentom „Bonusów w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” zmniejszających cenę sprzedaży przez Wnioskodawcę Towarów i/lub Usług na rzecz kontrahentów - do ustalenia przychodu podatkowego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Towarów i/lub Usług nie będzie stosować się art. 14 ust. 1 zdanie 2 i art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przepisy ww. ustawy nie zawierają definicji przychodu podatkowego. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, co do zasady, do tej kategorii należy zaliczyć każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem należnym jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Z powołanych przepisów wynika, że z kategorii przychodów podatkowych wyłączona jest wartość udzielonych przez podatnika bonifikat i skont. Wartości te nie stanowią bowiem faktycznych przysporzeń podatnika.

Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcia „bonifikata” i „skonto” nie zostały zdefiniowane. Należy zatem sięgnąć do definicji słownikowych (www.sjp.pwn.pl), zgodnie z którymi przez bonifikatę należy rozumieć „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi”, skonto to zaś „zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową lub ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką”.

2.

Odnosząc powyższe do opisu stanu faktycznego Wniosku - „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” w sposób oczywisty stanowi formę rabatu (bonifikaty), który w momencie sprzedaży Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta pomniejsza jego cenę sprzedaży. Tym samym, zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość ww. „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” powinna pomniejszać przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Towaru i/lub Usługi.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wniosku, w przypadku wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, cena, po której następuje realna sprzedaż Towaru i/lub Usługi przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, ustalana jest jako:

 • cena zakupu Towaru i/lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego,
 • pomniejszona o rabat przyznany kontrahentowi przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez tego kontrahenta na podstawie zawartej Umowy (tj. „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”).

Tym samym, kwota należna Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Towaru i/lub Usługi, w ramach programu uatrakcyjniania oferty Wnioskodawcy odpowiada cenie tego Towaru i/lub Usługi, lecz po uwzględnieniu (pomniejszeniu) rabatu przyznanego danemu kontrahentowi w wysokości odpowiadającej kwocie całości lub części Bonusu, wykorzystanego w tym celu przez tego kontrahenta na podstawie zawartej Umowy. Zatem, przychodem podatkowym Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą Towaru i/lub Usługi na preferencyjnych zasadach opisanych w stanie faktycznym Wniosku, powinna być kwota pomniejszony o rabat przyznany kontrahentowi w wysokości odpowiadającej przyznanemu „Bonusowi w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”.

3.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższych konkluzji nie zmienia także treść art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powołana regulacja stanowi, że:

 • art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.” oraz
 • art. 14 ust. 3 ww. ustawy: „Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie kontrahentowi preferencyjnego rabatu na Towary i/lub Usługi (tj. „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”) służy uatrakcyjnieniu oferty Wnioskodawcy i w sposób oczywisty nakierunkowane jest na wzrost przychodów generowanych przez Wnioskodawcę na sprzedaży towarów własnych (Produktów Wnioskodawcy). Im więcej bowiem Produktów Wnioskodawcy nabędzie kontrahent od Wnioskodawcy, na tym większą obniżkę („Bonus w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”) od wyjściowej ceny Towarów i/lub Usług będzie mógł on liczyć. Obniżki te są przyznawane bowiem mając na względzie przede wszystkim uzasadnione cele biznesowe Wnioskodawcy w zakresie zwiększenia sprzedaży Produktów Wnioskodawcy na rzecz kontrahentów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że stosowanie rozwiązań analogicznych do „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” jest rozpowszechnioną praktyką rynkową, którą Wnioskodawca pragnie wdrożyć także w zakresie swojej działalności.

4.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego niniejszego Wniosku, Wnioskodawca nie jest podmiotem powiązanym wobec kontrahentów uzyskujących „Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”. W związku z powyższym, do transakcji dokonywanych pomiędzy nimi nie stosuje się szczególnych regulacji wynikających z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy:

 • Wartość „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, powinna pomniejszyć przychód podatkowy wykazywany przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta.
 • Biorąc pod uwagę wskazane przez Spółkę okoliczności: (i) zawierania przez Wnioskodawcę Umów oraz (ii) udzielania kontrahentom „Bonusów w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług” zmniejszających cenę sprzedaży przez Wnioskodawcę Towarów i/lub Usług na rzecz kontrahentów - do ustalenia przychodu podatkowego Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Towarów i/lub Usług nie będzie stosować się art. 14 ust. 1 zdanie 2 i art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia czy wartość Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług powinna pomniejszać przychód podatkowy w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera w swej konstrukcji definicji przychodu, precyzując, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka w celu utrzymania / rozwoju bieżących relacji handlowych oraz zwiększeniu wartości zakupów dokonywanych u niej przez kontrahentów, jest gotowa przyznać kontrahentom dodatkowe preferencje cenowe uatrakcyjniające jej ofertę (dalej: „Bonus”), w przypadku realizacji przez kontrahentów w ustalonym okresie określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Spółki lub w przypadku spełnienia innych określonych kryteriów. Poziom Bonusu oraz wymagania niezbędne do jego rozliczenia będą uzgadniane przez Wnioskodawcę indywidualnie z kontrahentem w zawieranych każdorazowo odpowiednich umowach dotyczących udzielania Bonusu przez Wnioskodawcę. Jednocześnie, umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta:

 1. Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy dokumentowany poprzez korektę faktury zakupu ww. Produktów Wnioskodawcy (dalej: „Bonus w formie dodatkowego rabatu na zakup Produktów Wnioskodawcy”), albo
 2. Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich, niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy (dalej odpowiednio: „Bonus w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, „Towar”, „Usługa”).

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że w przypadku wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar i/lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę. Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formą nastąpi poprzez odsprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru i/lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru i/lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego, pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez kontrahenta na podstawie zawartej Umowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Dokonując wykładni pojęcia „przychody należne”, do którego odwołuje się w ww. przepisie ustawodawca, stwierdzić należy, że będą to należności stanowiące efekt prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, których wydania podatnik może żądać od drugiej strony umowy. Innymi słowy przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością, chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Ponadto, z ww. przepisu wynika, że tak określone przychody podlegają pomniejszeniu o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W tym miejscu pokreślić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują takiego pojęcia jak rabat. Pojęcie to zatem powinno być zgodnie z wykładnią gramatyczną, odczytywane na podstawie jego znaczenia językowego. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r., „rabat” - jest to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie. Z definicji, ta kategoria płatności dotyczy spełnienia warunków ściśle związanych z wysokością obrotu w zakresie sprzedawanych towarów oraz spełnienia pewnych innych warunków w zakresie sprzedaży i płatności (np. rabat za płatność w terminie, za płatność gotówkową, za zakup w określonym czasie, za zakup określonej ilości towaru, rabat udzielony w związku z wystąpieniem zdarzeń skutkujących uszkodzeniem towaru).

Wobec powyższego należy zatem stwierdzić, że wartość rabatu obniża kwotę należną zbywcy danego towaru lub usługodawcy świadczącemu określone usługi, w konsekwencji obniża jego przychód.

Podsumowując, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość „Bonusu w formie rabatu na zakup Towarów i/lub Usług”, powinna pomniejszyć przychód podatkowy wykazywany przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. określenia przychodu podatkowego w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę Towaru i/lub Usługi na rzecz kontrahenta. Nie odniesiono się natomiast do kwestii dotyczącej tego, czy do transakcji dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą i kontrahentami stosuje się szczególne regulacje wynikające z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, należy wskazać, że na podstawie przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompetencja do szacunkowego ustalania dochodów podatnika stanowi odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących ustalania podstawy opodatkowania. Adresatami wspomnianej regulacji są organy podatkowe upoważnione do prowadzenia postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej. To właśnie te organy podatkowe decydują – na podstawie zgromadzonego w toku tych postępowań materiału dowodowego – czy zachodzą przesłanki do zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w jaki sposób odbywać się będzie ewentualne szacowanie dochodu podatnika.

Ponadto, nadmienia się, że wniosek Spółki w zakresie zastosowania regulacji art. 14 ustawy przy ustalaniu przychodu podatkowego powstającego z tytułu sprzedaży Towarów i/lub Usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) został rozpatrzony odrębnym pismem wydanym w dniu 7 października 2015 r. nr ILPB3/4510-1-334/15-3/AO.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.