IBPP1/4512-631/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania towaru sprzedawanego w sklepie internetowym z rabatem co stanowić będzie rzeczywista kwota żądana od nabywcy z tytułu dostawy towaru objętego rabatem pomniejszona o należny podatek.
IBPP1/4512-631/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. film
 3. obrót
 4. podstawa opodatkowania
 5. promocja
 6. rabaty
 7. sprzedaż
 8. upust
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po obniżonej cenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów po obniżonej cenie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 września 2015 r. znak: IBPP1/ 4512-631/15/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pan J. (dalej Wnioskodawca), zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą w głównej mierze na udostępnianiu, poprzez stronę internetową filmów. Z tytułu udostępnienia filmów zarejestrowanym Użytkownikom, Wnioskodawca będzie pobierał opłaty. W ramach prowadzonego serwisu internetowego, Wnioskodawca będzie organizował odpłatne seanse, w trakcie których wszystkim Użytkownikom, którzy wezmą w nim udział, wyświetlany będzie ten sam film, w tym samym czasie. Po zakończonym seansie, użytkownicy będą odpowiadać na pytania, dotyczące wyświetlonego filmu. Użytkownik, który udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi, lub też udzielał odpowiedzi najszybciej (jeśli dwóch lub więcej użytkowników udzieli prawidłowych odpowiedzi na tę samą liczbę pytań), będzie uprawniony do dokonania zakupu towaru, lub usługi z rabatem. Zakup będzie możliwy poprzez dostęp do magazynu w sklepie internetowym, do którego dostęp będą miały jedynie osoby, które udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych seansach organizowanych przez Wnioskodawcę. Rabat może osiągnąć maksymalny poziom 99%, a więc za towar lub usługę użytkownik zapłaci 1% wartości rynkowej. Użytkownik nie otrzyma nagrody, lecz będzie mu przysługiwało prawo zakupu towaru lub usługi z rabatem, z którego to uprawnienia będzie mógł skorzystać we wskazanym czasie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.
 2. Rabatu będzie udzielał Wnioskodawca, a podstawowym warunkiem będzie udzielenie jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, gdy kilka osób udzieli taką samą liczbę prawidłowych odpowiedzi, decydować będzie czas, w jakim zostały one udzielone przez poszczególnych uczestników.
 3. Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca jest właścicielem sklepu internetowego (a zarazem towarów/usług), z którego magazynu są sprzedawane towary lub usługi po obniżonej cenie danemu użytkownikowi...”, Wnioskodawca odpowiedział, że będzie właścicielem sklepu internetowego, w tym także towarów.
 4. Na chwilę złożenia wniosku, planowane są nagrody w postaci drobnego sprzętu elektronicznego, lub voucherów/kart upominkowych/bonów.
 5. Użytkownik będzie mógł dokonać zakupu poprzez wykorzystanie żetonu w sklepie internetowym Wnioskodawcy.
 6. Wysokość rabatu będzie zależała od wartości nagrody. Wnioskodawca będzie miał ustaloną wartość, w jakiej będzie mógł sfinansować towar dla Użytkownika i w odpowiednim procencie udzieli rabatu.
 7. Ustalenie rabatu będzie zależało od wartości towaru i będzie przypisany konkretnie do tego towaru. Przypisania dokona Wnioskodawca.
 8. Na pytanie tut. Organu „Ile osób będzie mogło uczestniczyć w oglądaniu i filmu i udzielaniu odpowiedzi na temat filmu a później w możliwości zakupu towarów lub usług po obniżonej cenie...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie będzie technicznych ograniczeń w ilości osób mogących oglądać film i udzielać odpowiedzi na pytania. Nie można jednak wykluczyć, że Wnioskodawca wprowadzi ograniczenie liczbowe w przyszłości.
 9. Na pytanie tut. Organu „W jakim celu Wnioskodawca organizuje odpłatne seanse filmowe, czy wyłącznie w celu możliwości uzyskania dostępu do zakupu towarów lub usług z rabatem do 99%...”, Wnioskodawca odpowiedział, że organizowanie odpłatnych seansów będzie głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Możliwość zakupu towarów będzie tylko zachętą do wykupienia udziału w seansie filmowym.
 10. Wnioskodawca udzieli rabatów na towary w celu zachęcenia Użytkowników do wykupienia odpłatnego seansu, a co za tym idzie, w celu zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej.
 11. Na pytanie tut. Organu „Czy towary lub usługi po obniżonej cenie będzie mogła zakupić po danym seansie tylko jedna osoba mimo wpłaty za oglądanie filmu przez inne osoby, czy też będą mogły inne ale np. po wyższej cenie, tj. z mniejszym rabatem (jakim...)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że zakupu będą mogły dokonać nawet trzy osoby które udzielą największej liczbę prawidłowych odpowiedzi, jednak wartość nagród, a także wysokość rabatu będzie zależała od miejsca, jakie każda z nich zajmie w stosunku do wszystkich uczestników.
 12. Nie będzie możliwości zakupu towarów dla innych osób poza Użytkownikami którzy uzyskają największą liczbę prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane po płatnym seansie. Tym samym wykupienie odpłatnego seansu będzie warunkiem koniecznym, choć nie jedynym, aby Użytkownik mógł zakupić towar z rabatem.
 13. Cena za udział w danym seansie będzie taka sama dla wszystkich Użytkowników. Tym samym nie będzie miała wpływu na udzielony rabat.
 14. Wnioskodawca nie planuje sytuacji, w której zachodziłyby powiązania o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym należy uznać, że powiązania takie nie będą zachodzić.
 15. Na ustalenie ceny z transakcji zbycia towarów z rabatem nie będą miały wpływu powiązania z art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania dostawy towarów, sprzedanych przez Wnioskodawcę za cenę uwzględniającą przyznany rabat, będzie wartość ustalona po udzieleniu rabatu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej zwana u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 u.p.t.u. stanowi wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z kolei jak wskazuje ustęp 7 tego artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca udzieli rabatu Użytkownikowi, który może dokonać zakupu ze wskazanym rabatem. Rabat ten zostanie uwzględniony w momencie sprzedaży. Tym samym mając na względzie treść przepisu art. 29a, podstawę opodatkowania będzie stanowiła cena, jaką zapłaci Użytkownik za dostarczony towar.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Kwestie dotyczące podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r. reguluje art. 29a ustawy o VAT.

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Z powyższego wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – opusty i obniżki cen – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915) cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W świetle powyższej analizy należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje dany towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Wskazać jednak należy, że w określonych sytuacjach organ może określić inną wysokość podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

-organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przepis art. 32 ust. 3 ustawy o VAT, stanowi, że przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

W myśl art. 32 ust. 4 ustawy o VAT, przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Natomiast z art. 32 ust. 5 ustawy o VAT, wynika, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 27b) ustawy o VAT, przez wartość rynkową - rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą w głównej mierze na udostępnianiu filmów poprzez stronę internetową. Z tytułu udostępnienia filmów zarejestrowanym użytkownikom Wnioskodawca będzie pobierał opłaty. Wszystkim użytkownikom wyświetlany będzie ten sam film, w tym samym czasie, po którym będą odpowiadać na pytania dotyczące wyświetlonego filmu. Użytkownik, który udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi lub też będzie udzielał odpowiedzi najszybciej (jeśli dwóch lub więcej użytkowników udzieli prawidłowych odpowiedzi na tę samą liczbę pytań), będzie uprawniony do dokonania zakupu towaru lub usługi z rabatem. Rabat może osiągnąć maksymalny poziom 99%, a więc za towar lub usługę użytkownik zapłaci 1% wartości rynkowej. Rabatu będzie udzielał Wnioskodawca.

Wnioskodawca będzie właścicielem sklepu internetowego, w tym także towarów. Na chwilę złożenia wniosku, planowane są nagrody w postaci drobnego sprzętu elektronicznego, lub voucherów/kart upominkowych/bonów. Użytkownik będzie mógł dokonać zakupu poprzez wykorzystanie żetonu w sklepie internetowym Wnioskodawcy.

Zakup będzie możliwy poprzez dostęp do magazynu w sklepie internetowym, do którego dostęp będą miały jedynie osoby, które udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych seansach organizowanych przez Wnioskodawcę. Wysokość rabatu będzie zależała od wartości nagrody. Wnioskodawca będzie miał ustaloną wartość, w jakiej będzie mógł sfinansować towar dla użytkownika i w odpowiednim procencie udzieli rabatu.

Ustalenie rabatu będzie zależało od wartości towaru i będzie przypisany konkretnie do tego towaru. Przypisania dokona Wnioskodawca. Organizowanie odpłatnych seansów będzie głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Możliwość zakupu towarów będzie tylko zachętą do wykupienia udziału w seansie filmowym.

Wnioskodawca udzieli rabatów na towary w celu zachęcenia użytkowników do wykupienia odpłatnego seansu, a co za tym idzie, w celu zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej. Nie będzie możliwości zakupu towarów dla innych osób poza użytkownikami którzy uzyskają największą liczbę prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane po płatnym seansie. Cena za udział w danym seansie będzie taka sama dla wszystkich Użytkowników. Tym samym nie będzie miała wpływu na udzielony rabat.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy podstawą opodatkowania dostawy towarów sprzedanych przez Wnioskodawcę za cenę uwzględniającą przyznany rabat, będzie wartość ustalona po udzieleniu rabatu.

W tym miejscu należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, że w celu zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu odpłatnych seansów Wnioskodawca poprzez możliwość zakupienia towaru z rabatem w sklepie internetowym zachęca użytkowników do wykupienia odpłatnego seansu filmowego. Rabat udzielony przez Wnioskodawcę może sięgać w zależności od spełnienia przez użytkownika dodatkowych warunków (udzielenie najwięcej prawidłowych odpowiedzi lub też udzielenie odpowiedzi najszybciej) do 99%, a więc za towar lub usługę użytkownik zapłaci 1% wartości rynkowej.

Z powyższego wynika, że sprzedaż towarów z rabatem nastąpi jedynie po spełnieniu przez danego użytkownika określonych warunków a zatem nie będzie wynikiem przypadku lecz wynikać będzie z relacji istniejących pomiędzy Wnioskodawcą a użytkownikiem.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż towarów lub usług po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ww. art. 32 ustawy o VAT, organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, ale tylko jeśli okazałoby się, że związek taki miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie planuje sytuacji, w której zachodziłyby powiązania o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także wskazał, że na ustalenie ceny z transakcji zbycia towarów z rabatem nie będą miały wpływu powiązania z art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że warunkiem zakupienia towarów z rabatem w sklepie internetowym Wnioskodawcy będzie wykupienie przez użytkownika odpłatnego seansu oraz udzielenie największej ilości prawidłowych odpowiedzi lub najszybciej (jeśli dwóch lub więcej użytkowników udzieli prawidłowych odpowiedzi na tę samą liczbę pytań).

Oznacza to, że sprzedaż towarów ze sklepu internetowego Wnioskodawcy nastąpi po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar w ściśle określonych sytuacjach. Rabaty zostaną uwzględnione w momencie sprzedaży – tym samym nie obejmie ich podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Zatem w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania towaru sprzedawanego w sklepie internetowym z rabatem stanowić będzie - zgodnie z art. 29a ust. 1 z uwzględnieniem ust. 7 ustawy o VAT - rzeczywista kwota żądana od nabywcy z tytułu dostawy towaru objętego rabatem pomniejszona o należny podatek.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „podstawę opodatkowania będzie stanowiła cena, jaką zapłaci Użytkownik za dostarczony towar”, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy jedynie kwestii, ustalenia podstawy opodatkowania dostawy towarów sprzedanych przez Wnioskodawcę w sklepie internetowym, nie dotyczy natomiast, ustalenia podstawy opodatkowania sprzedanych przez Wnioskodawcę w sklepie internetowym usług, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.