0115-KDIT1-2.4012.347.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 20 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

X. X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: Wnioskodawca, Spółka, Producent) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest producentem mięsa i wyrobów mięsnych. Sprzedaje swoje produkty Dystrybutorom, a oni dalej klientom detalicznym (dalej: Detaliści), stojącym w dalszej kolejności łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw wygląda więc następująco: Producent, Dystrybutor, Detalista. Producent, ze względów logistycznych, nie ma możliwości dostarczenia swoich wyrobów do dużej liczby małych sklepów detalicznych. W związku z tym dostawy do nich odbywają się za pośrednictwem hurtowni prowadzonych przez Dystrybutorów.

Producent zamierza wynagradzać swoich pośrednich klientów - Detalistów - premiami za osiągnięcie określonych poziomów obrotów jej produktami. Producent wprowadzi system premiowania Detalistów polegający na wypłacaniu im premii, której wartość uzależniona będzie od ilości lub wartości wyrobów wprowadzonych do obrotu przez Producenta kupionych przez Detalistę od Dystrybutorów (dalej: Rabat Pośredni). Wypłata z tytułu udzielonego Rabatu Pośredniego nie jest wynagrodzeniem za jakiekolwiek usługi wykonywane przez Detalistów na rzecz Producenta.

Celem opisanego działania jest zmotywowanie Detalistów do nabywania jak największej ilości wyrobów wytworzonych przez Producenta, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zamierza wystawiać noty księgowe w związku z udzielonymi Rabatami Pośrednimi na rzecz Detalistów. Co do zasady, Wnioskodawca planuje przekazywać kwoty przyznanego Rabatu Pośredniego na rachunek bankowy Detalisty lub dokonywać potrącenia kwoty wynikającej z Rabatu Pośredniego z wierzytelnością przysługującą jemu wobec Detalisty. Możliwa jest również sytuacja, że wypłata kwoty Rabatu Pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż udokumentowanie tego faktu notą księgową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z udzieleniem i udokumentowaniem notą księgową Rabatu Pośredniego na rzecz Detalisty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć swój podatek należny?
 2. W którym okresie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w przypadku udzielenia Rabatu Pośredniego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. w przypadku udzielenia i udokumentowania notą księgową Rabatu Pośredniego na rzecz Detalisty, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego;
 2. będzie miał prawo obniżyć swój podatek należny za okres rozliczeniowy, w którym dokona wypłaty w związku z udzieleniem Rabatu Pośredniego na rzecz Detalisty.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 29a ust. 1 Ustawy VAT, podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 Ustawy VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Na podstawie ust. 13 tego artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z powyższych przepisów wynika, że udzielony rabat obniża podstawę opodatkowania, a tym samym podatek należny. W przypadku, gdy udzielenie rabatu następuje po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia ceny, wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 Ustawy VAT, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Stosownie do art. 106j ust. 1 Ustawy VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
 • podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z powyższych przepisów wynika, że wystawienie faktury korygującej jest możliwe wyłącznie w sytuacji udzielenia opustu/obniżki ceny bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 106j ust. 1 Ustawy VAT nie dotyczy udzielonych Rabatów Pośrednich.

Spółka w celu zachęcenia do nabywania jak największej ilości swoich wyrobów, zamierza przyznawać Rabaty Pośrednie Detalistom. Wartość Rabatu Pośredniego będzie uzależniona od ilości lub wartości wyrobów wprowadzonych do obrotu przez Producenta kupionych przez Detalistę od Dystrybutorów. Wnioskodawca zamierza tym samym udzielić Rabatu Pośredniego swoim pośrednim klientom (Detalistom), a nie bezpośrednim nabywcom (Dystrybutorom). W konsekwencji nie dojdzie do wystawienia faktury na rzecz Detalistów. Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących na danego Detalistę, to nie znajdzie tutaj zastosowania art. 29a ust. 13 Ustawy VAT. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do tych przypadków, w których wystawiono fakturę korygującą do pierwotnej faktury.

Jednakże, zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Przepis ten stanowi odrębną podstawę zmniejszenia podstawy opodatkowania. W związku z tym, że przepisy Ustawy VAT nie wskazują dokumentu, na podstawie którego podatnik może udokumentować udzielenie rabatu, możliwe jest udokumentowanie takiej czynności notą księgową. Potwierdzają to organy podatkowe m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP1.4512.103.2017.2.MW:

Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie doszło do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa (uznaniowa). W konsekwencji, wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

Podobne stanowisko przyjęły organy podatkowe w niżej wymienionych interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 marca 2017 r., nr 0461-ITPP1.4512.23.2017.1.MN,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPP1.4512.9.2017.1.MPe,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 października 2016 r., nr IBPP1/4512-512/16-2/LSz.

  Mając powyższe na uwadze, w przypadku, gdy Wnioskodawca udzieli Rabatu Pośredniego, udokumentowanego notą księgową, obniżając tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej przez niego sprzedaży, to będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego z powyższego tytułu.

  W odniesieniu do okresu, w którym będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania, zdaniem Wnioskodawcy, będzie to okres, w którym faktycznie zostanie udzielony na rzecz Detalisty Rabat Pośredni. Co do zasady, będzie to dzień przekazania kwoty przyznanego Rabatu Pośredniego na rachunek bankowy Detalisty lub dzień dokonania potrącenia kwoty wynikającej z Rabatu Pośredniego z wierzytelnością przysługującą jemu wobec Detalisty. Jednakże możliwa jest również sytuacja, że wypłata kwoty Rabatu Pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż udokumentowanie tego faktu notą księgową.

  Organy podatkowe wskazują, że wystawienie noty księgowej nie jest warunkiem koniecznym w uzyskaniu przez podatnika prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku z przyznaniem rabatu pośredniego (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr 1061-IPTPP1.4512.103.2017.2.MW): „W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy.

  Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym do podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym został faktycznie udzielony Rabat Pośredni na rzecz Detalisty. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że nota księgowa została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.