0114-KDIP1-3.4012.574.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Odbiorcom Pośrednim oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Odbiorcom Pośrednim oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Odbiorcom Pośrednim oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji oraz sprzedaży produktów mrożonych. Sprzedaż dokonywana jest w ramach różnych kanałów dystrybucji. W ramach jednego z nich Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów do Dystrybutorów (dalej jako „Odbiorcy bezpośredni”), którzy następnie najczęściej odsprzedają te towary hurtownikom, lokalnym i regionalnym sieciom detalicznym oraz placówkom detalicznym (dalej jako: „Odbiorcy pośredni”). Odbiorcy pośredni nie nabywają towarów bezpośrednio od Spółki, lecz zakupują je od Odbiorców bezpośrednich, którzy są klientami Wnioskodawcy. W celu intensyfikacji sprzedaży oraz zwiększenia jej wolumenu Wnioskodawca podejmuje działania, które mają premiować zakupy dokonywane przez Odbiorców Pośrednich. W tym celu Wnioskodawca, z pominięciem Odbiorców Bezpośrednich, wypłaca premie pieniężne (rabaty posprzedażowe), do których otrzymania uprawniony jest Odbiorca Pośredni. Wypłata premii pieniężnej (rabatu posprzedażowego) jest uzależniona od osiągnięcia przez Odbiorcę Pośredniego określonego poziomu zakupów produktów Wnioskodawcy (za pośrednictwem Odbiorcy Bezpośredniego) w danym okresie rozliczeniowym. W związku z przyznaniem premii pieniężnej Odbiorca Pośredni nie jest zobowiązany do świadczenia jakiejkolwiek usługi na rzecz Wnioskodawcy. Kwota premii pieniężnej jest wypłacona Odbiorcy Pośredniemu bezpośrednio przez Wnioskodawcę. Opisane powyżej wypłaty środków pieniężnych dokumentowane są notami księgowymi (notami uznaniowymi/obciążeniowymi) wystawionymi przez Wnioskodawcę lub Odbiorców Pośrednich. Noty te zawierają odpowiednie elementy dokumentu księgowego (określenie rodzaju dowodu, datę wystawienia i numer kolejny, opis operacji, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, termin i sposób zapłaty) w myśl ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395).

Aktualnie Wnioskodawca nie pomniejsza podatku należnego w związku otrzymanymi notami obciążeniowymi czy też wystawionymi przez niego notami uznaniowymi dokumentującymi udzielenie rabatu pośredniego. W przyszłość jednak Wnioskodawca planuje uwzględniać ww. dokumenty dla celów VAT, w konsekwencji pomniejszać kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji przepisów Ustawy VAT w zakresie sposobu rozliczania oraz dokumentowania rabatu pośredniego przyznawanych Odbiorcom Pośrednim, którzy nie dokonują nabycia produktów bezpośrednio od Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w powyższym stanie faktycznym, rabaty pośrednie udzielane przez Wnioskodawcę Odbiorcom Pośrednim, niebędącym bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r., a Wnioskodawca w związku z ich udzieleniem będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT o wartość rabatów udzielonych Odbiorcom Pośrednim?
 2. Czy właściwym sposobem udokumentowania rabatów pośrednich udzielonych Odbiorcom Pośrednim, będzie wystawienie przez Wnioskodawcę noty księgowej (uznaniowej) na rzecz danego Odbiorcy Pośredniego lub noty obciążeniowej przez Odbiorcę Pośredniego, zawierającej odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl Ustawy o rachunkowości (w tym m.in. dane identyfikujące Wnioskodawcę i Odbiorcę Pośredniego, określenie przedmiotu transakcji, a także wartość rabatu)?
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT za okres rozliczeniowy, w którym rabat zostanie faktycznie udzielony (zapłacony) danemu Odbiorcy Pośredniemu, również w sytuacji, gdy nota księgowa dokumentująca udzielenie rabatu zostanie wystawiona w innym okresie rozliczeniowym?
 4. Czy wypłacone rabaty pośrednie należy traktować, jako kwotę brutto - tzn. należy uznać, iż w wypłaconej kwocie zawiera się zmniejszenie obrotu netto i podatku VAT (kalkulowanego wg stawki VAT właściwej dla produktów, które stanowią podstawę udzielenia rabatu pośredniego)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W opinii Wnioskodawcy, rabaty pośrednie udzielane przez Spółkę Odbiorcom Pośrednim stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT. W konsekwencji, w związku z udzieleniem ww. rabatów, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT o wartość udzielonych Odbiorcom Pośrednim rabatów pośrednich.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku udzielenia rabatów pośrednich na rzecz Odbiorców Pośrednich, właściwym sposobem udokumentowania tych rabatów będzie wystawienie przez Wnioskodawcę noty księgowej (uznaniowej) na rzecz danego Odbiorcy Pośredniego lub wystawienie przez Odbiorcę Pośredniego noty obciążeniowej, zawierającej odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl Ustawy o rachunkowości (tekst jedn.: m.in. dane identyfikujące Wnioskodawcę i Odbiorcę Pośredniego, określenie przedmiotu transakcji, a także wartość rabatu).
 3. W opinii Wnioskodawcy, w związku z udzieleniem rabatu pośredniego danemu Odbiorcy Pośredniemu Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony (zapłacony), niezależnie od momentu wystawienia noty księgowej dokumentującej przyznanie tego rabatu.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie stanu faktycznego rabaty pośrednie należy traktować jako kwoty brutto, co oznacza, że wyliczenie kwot stanowiących obniżenie podstawy do opodatkowania i obniżenie podatku należnego powinno być dokonane metodą „w stu

Ad. 1

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) zwanej dalej „Ustawa VAT”, wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W cytowanych wyżej przepisach ustawy VAT wskazano także, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów, na które składać się może zarówno działanie (wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy podkreślić, iż w przedstawionym stanie faktycznym taka sytuacja nie występuje. Wypłata rabatu pośredniego przez Wnioskodawcę na rzecz Odbiorcy Pośredniego nie następuje w związku z jakimkolwiek świadczeniem ze strony Odbiorcy Pośredniego na rzecz Wnioskodawcy. Fakt, że Odbiorca Pośredni dokonuje pośrednio tj. u Odbiorcy Bezpośredniego zakupów Produktów Wnioskodawcy nie oznacza, że świadczy na jego rzecz jakąkolwiek usługę. Oznacza to jedynie, że wypłacany rabat pośredni ma wyłącznie związek z nabywanymi Produktami, a jej wypłata stanowi obniżenie ceny zakupu u nabywcy Produktów oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Produktów.

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 1 i ust. 10 Ustawy VAT „Podstawą opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (...)”. Podstawę opodatkowania obniża się między innymi o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Wobec braku definicji pojęć „opust” i „obniżka” w przepisach podatkowych, dokonując ich interpretacji należy posiłkować się przede wszystkim wykładnią językową. Zgodnie z definicjami pojęć „opust” i „obniżka” zamieszczonymi w Słowniku języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/), opust to „zniżka ceny kupna, przyznawana przy zakupach hurtowych”, a „obniżka” to po prostu „zmniejszenie się cen kosztów (...)”. Rabat pośredni wypłacony Klientowi pośredniemu, który pomniejsza faktycznie otrzymaną przez Spółkę zapłatę za dany Produkt również ma wpływ na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Tym samym, zgodnie z zasadą proporcjonalności podatku VAT, Spółka powinna mieć prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego VAT od tych transakcji o wartości związane z obniżeniem otrzymanej faktycznie zapłaty.

Przepisy unijne, które określają podstawowe zasady konstrukcji podatku od towarów i usług zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 z 11 grudnia 2006 r., dalej: Dyrektywa VAT) określają dwie podstawowe zasady tego podatku: proporcjonalność opodatkowania oraz faktyczne opodatkowanie konsumpcji tj. brak ekonomicznego obciążenia podatkiem podatników VAT (zasada neutralności VAT). Oznacza to, że podatek VAT powinien obciążać tylko ostatecznych odbiorców Produktu. W przypadku braku możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatek płacony przez Wnioskodawcę byłby nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kwoty faktycznie otrzymanej z tytułu sprzedaży Produktów. W rezultacie dochodziłoby do naruszenia fundamentalnych zasad funkcjonowania podatku VAT, tj. zasad neutralności i proporcjonalności.

Prawo do takiego rozliczania rabatów pośrednich potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) między innymi w wyroku z dnia 24 października 1996 r., w sprawie C-317/94 pomiędzy Elida Gibbs Ltd a Commissioners of Customs and Excise, w którym stwierdził, że „w celu zapewnienia realizacji zasady neutralności należy, obliczając podstawę opodatkowania dla celów VAT, uwzględnić sytuacje, w których podatnik, nie pozostając w stosunkach umownych z konsumentem końcowym, ale będąc pierwszym ogniwem łańcucha transakcji kończącego się na tym konsumencie, udziela takiemu konsumentowi zniżki za pośrednictwem detalistów lub poprzez bezpośredni zwrot wartości kuponów. W przeciwnym razie, organy podatkowe otrzymałyby z tytułu VAT kwotę większą niż rzeczywiście zapłacona przez konsumenta ostatecznego, kosztem podatnika” (Teza 31.). Swoją linię orzeczniczą w tym zakresie TSUE potwierdził także w wyroku z dnia 15 października 2002 r. (w sprawie C-427/98, Komisja Europejska przeciwko Niemcom), gdzie stwierdzono, że podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowić może wartość nie wyższa niż wynagrodzenie faktycznie zapłacone przez odbiorcę. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku rabatów pośrednich. W momencie wypłacenia rabatu pośredniego przez Wnioskodawcę, ulegnie efektywnie zmniejszeniu kwota, jaką Wnioskodawca uzyskał, jako zapłatę za sprzedaż Produktów.

Również Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w uchwale 7 sędziów z 26 czerwca 2012 r. (I FSK 1281/14), że „Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zmniejszający podstawę opodatkowania.

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. z dnia:

 • 27 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.103.2018.1.EK;
 • 12 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP;
 • 3 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT;

potwierdził, że udzielany i wypłacany rabat pieniężny/premia pieniężna, przyznawana w takich samych okolicznościach jak w przedmiotowym stanie faktycznym, stanowi w istocie rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT i uprawnia podmioty je wypłacające do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, iż przyznawany rabat pośredni stanowi podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i obniżenia podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży Produktów.

Ad. 2

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono upustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Należy podkreślić, że wypłacony rabat pośredni spełnia przesłanki opustu/obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w Ustawie VAT. Jednocześnie jednak podlega wypłacie na rzecz Odbiorcy Pośredniego - podmiotu, który nie jest bezpośrednim kontrahentem Wnioskodawcy. Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw na rzecz podmiotu stojącego niżej w łańcuchu dystrybucji, nie zaś przez podmioty transakcji bezpośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny, gdyż brak jest bezpośredniej relacji biznesowej. Ponieważ między pierwszym sprzedawcą, a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawi temu odbiorcy żadnej faktury, a w konsekwencji nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej Odbiorcy Pośredniemu. Polskie przepisy nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Wiadomo, że nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa. W konsekwencji, wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie udzielonego i wypłaconego rabatu pośredniego. Nota księgowa powinna zawierać elementy dowodu księgowego (określenie rodzaju dowodu, datę wystawienia i numer kolejny, opis operacji, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, termin i sposób zapłaty) przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) oraz oznaczenie kwoty udzielonej premii z uwzględnieniem podatku VAT (kwotę brutto rabatu, kwotę netto i kwotę podatku VAT należnego - według stawki właściwej dla Produktów Spółki) i wskazanie okresu, za który została ona przyznana. Nota księgowa, wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie wypłaty rabatu pośredniego, będzie również stanowić podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP, gdzie stwierdził, że „(...) udzielane przez Wnioskodawcę rabaty pośrednie będące przedmiotem wniosku mogą być dokumentowane wystawioną przez Wnioskodawcę na konkretnego Odbiorcę Pośredniego notą uznaniową (...) Wyszczególnienie w jej treści np. kwoty udzielonego rabatu oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, za który został przyznany rabat powinno zostać uznane za poprawne i dopuszczalne.” Ponadto, w interpretacji z dnia 26 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.446.2017.1.KR, potwierdził również, że „przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.

Ad. 3

Zgodnie z art. 29a ust. 13 Ustawy VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się zasadniczo pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Wskazany wyżej przepis znajduje zastosowanie w przypadku udzielenia rabatów bezpośrednich dokumentowanych za pomocą faktury korygującej. Jednakże w przypadku przyznania przez Wnioskodawcę rabatu pośredniego (rabatów posprzedażowych) na rzecz podmiotu innego niż bezpośredni kontrahent, rolę dokumentu potwierdzającego wypłatę premii pełnić mogą noty księgowe wystawione przez Wnioskodawcę lub Odbiorcę Pośredniego. Tym samym nie znajdą zastosowania zasady dotyczące określenia momentu pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT przewidziane w art. 29a ust. 13 Ustawy VAT.

Ponadto, wystawienie noty księgowej nie jest warunkiem koniecznym uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego VAT, lecz ma charakter wtórny w stosunku do właściwego zdarzenia gospodarczego, jakim jest wypłata przyznanego Odbiorcy Pośredniemu rabatu pośredniego. To w momencie wypłaty rabatu podstawa opodatkowania VAT w postaci kwoty zapłaty otrzymanej przez Wnioskodawcę ulega faktycznemu pomniejszeniu.

W konsekwencji, Wnioskodawca powinien dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła wypłata rabatu pośredniego przyznanego Odbiorcy pośredniemu, niezależnie od tego, kiedy zostanie wystawiona dokumentująca go nota księgowa. Jak również dla prawidłowego rozliczenia rabatu pośredniego nie ma znaczenia fakt, iż Wnioskodawca nie posiada potwierdzenia otrzymania noty uznaniowej przez Odbiorę pośredniego.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przywoływanej już interpretacji z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż: „Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Odbiorcom Pośrednim rabatu z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Spółka będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu.

Takie samo wnioskowanie zostało wskazane w interpretacji z dnia 26 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.446.2017.1.KR: „Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem udzielenia rabatu danemu Detaliście (...) W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca powinien obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu.

Ad.4

Należy zauważyć, iż podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Zatem wypłacany rabat pośredni wpływa na jej ostateczną wysokość. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedane Produkty Wnioskodawcy, która jest kwotą brutto, to i kwota rabatu pośredniego powinna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie (tzw. metodą „w stu”) podzielić na kwotę podstawy opodatkowania i kwotę VAT należnego.

Powyższe stanowisko potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. 0114 KDIP4.4012.33.2018.1.MP, gdzie wskazał, że „Kwota rabatu pośredniego wypłacana Odbiorcy Pośredniemu obniża efektywnie kwotę należną Wnioskodawcy, a zatem obniżka ta powinna znaleźć odzwierciedlenie zarówno w wysokości podstawy opodatkowania, jak i kwocie podatku należnego. Skoro bowiem obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedane towary, która jest kwotą brutto, zatem i kwota rabatu powinna być uznana za kwotę brutto, którą należy proporcjonalnie (tzw. metodą „w stu”) podzielić na kwotę podstawy opodatkowania i kwotę VAT należnego.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.