Rabaty transakcyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty transakcyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana nota kredytowa w roku podatkowym 2006 z datą wystawienia 2006 roku, która dokumentuje przyznany rabat za zakup towarów za rok 2005 koryguje koszty podatkowe w roku nabycia towarów czy w roku otrzymania dokumentu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 05.01.2006 r. (wpłynęło do tut. urzędu 11.01.2006 r.). postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Spółka prowadzi działalność handlową. Dokonuje zakupu towarów zarówno na rynku krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym. Towar ten następnie sprzedaje w kraju jak i zagranicą. Towary handlowe są magazynowane i w momencie sprzedaży Spółka obciąża koszty podatkowe wartością towarów w cenie nabycia. Spółka zawiera wieloletnie kontrakty z dostawcami zagranicznymi. Jako duży i solidny odbiorca towarów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy premie pieniężne wypłacane kontrahentom pod warunkiem dokonania przez nich ustalonej wartości zakupów oraz terminowego regulowania płatności należy uznać za rabat, o którym mowa w przepisie atr. 29 ust. 4 ustawy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03. 2005r. ( data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan Faktyczny jest następujący: Spółka w ramach współpracy z aptekami dokonuje sprzedaży towarów.W przypadku, gdy sprzedaż na rzecz danego odbiorcy przekracza określoną w umowie wartość, a zobowiązania ze strony kontrahenta były regulowane terminowo, Spółka przyznaje temu podmiotowi premię pieniężną. Pytanie podatnika: Czy premie pieniężne wypłacane kontrahentom pod warunkiem dokonania przez nich (...)

2011
1
mar

Istota:

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy udzielane przez Spółkę dofinansowanie traktować można jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), art. 29 ust. l, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 15.03.2005 r. (znak L.dz.FK/12/2005 z datą wpływu 17.03.2005 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. W dniu 17.03.2005 r. Spółka w tut. Urzędzie złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach kampanii promocyjnej udziela klientom zniżek cenowych (dofinansowania) do zakupu towarów i usług. Warunkiem otrzymania przez klienta zniżki (...)