Rabaty towarowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty towarowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia kosztu zakupu leków/wyrobów medycznych nabytych za „przysłowiową złotówkę”

Fragment:

Pojęcia rabatu towarowego (naturalnego) w obrocie gospodarczym używa się na oznaczenie sytuacji, gdy przy sprzedaży większej ilości towaru, sprzedawca dodaje do zakupionego towaru dodatkowo z reguły bezpłatnie lub za tzw. symboliczną złotówkę określoną ilość tego samego towaru. Rabat wiąże się z konkretną dostawą, ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia ceny dostawy. Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości, że wydatki na nabycie przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku leków i wyrobów medycznych wykorzystywanych przy świadczeniu usług medycznych, stanowią koszty podatkowe. Natomiast sposób ustalenia kosztu zakupu leków/wyrobów medycznych różnić się będzie w zależności od przyjętej przez sprzedającego metody udzielenia rabatu. I tak, w sytuacji, kiedy towar zostanie przez Wnioskodawcę nabyty za „ przysłowiową złotówkę ”, koszt poniesiony tytułem jego nabycia winien zostać rozpoznany w wysokości wynikającej z faktury (w tym przypadku 1 zł). W sytuacji natomiast udzielenia przez sprzedającego rabatu towarowego, polegającego na dodaniu do zakupionych towarów określonej ilość tego samego towaru (w cenie obniżonej do 1 zł), rabat ten powodował będzie zmniejszenie ceny jednostkowej poszczególnych towarów.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w związku z otrzymaniem gratisowych towarów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Spółka stoi na stanowisku, iż otrzymane przez nią Gratisy związane są z dokonywanymi u Dostawców zakupami, stanowią zatem swoisty „ rabat towarowy ”. Zdaniem Spółki, udzielenie rabatu wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę lub dostawy (mające miejsce w określonym przez Strony czasie), a dodatkowe towary są wydawane w ramach tego samego stosunku prawnego, co ta dostawa/dostawy. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy zostaną przekazane dodatkowe towary, np. czy nastąpi to łącznie z dostawą (dostawami) zasadniczą czy już po niej. Otrzymanie rabatu towarowego nie kreuje zatem po stronie Spółki nieodpłatnego świadczenia. Przekazanie przez Dostawcę gratisów jest bowiem bezpośrednio związane z zakupem towarów, w związku z czym winno być traktowane jako świadczenie odpłatne. Nabycie przez Spółkę towarów w formie rabatu towarowego wiąże się zatem ze świadczeniem ekwiwalentnym. Spółka płacąc uzgodnioną cenę za towary płaci zarówno za towary, jak i za dołączone Gratisy. Zdaniem Spółki, również fakt przekazywania Gratisów w terminie późniejszym niż dostawa zamówionych towarów nie wpływa na kwalifikację otrzymywanego świadczenia jako przychodu. Rabat towarowy może bowiem dotyczyć nie tylko konkretnej, jednorazowej dostawy, ale też pewnej grupy dostaw, czy też przekroczenia pewnego progu zakupów, który może dokonać się po upływie określonego czasu.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy z tytułu zakupu towaru handlowego po symbolicznej, promocyjnej cenie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, i czy przez to powinna ustalić wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w naturze?

Fragment:

Zgodnie z definicją słownikową przez "rabat" należy rozumieć obniżkę od ustalonej wcześniej ceny towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie.Natomiast pojęcia rabatu towarowego (naturalnego) w obrocie gospodarczym używa się na oznaczenie sytuacji, gdy przy sprzedaży większej ilości towaru, sprzedawca dodaje do zakupionego towaru dodatkowo z reguły bezpłatnie określoną ilość tego samego towaru. Rabat wiąże się z konkretną dostawą, ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia ceny dostawy. Z przedstawionego przez pytającą stanu faktycznego sprawy oraz załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż rozliczenie pomiędzy podatnikiem a kontrahentem w sytuacji, gdy przy sprzedaży większej ilości towarów sprzedawca dostarcza kupującemu za symboliczną cenę pewną ich dodatkową ilość, tytułem swoistej premii za dokonanie tego zakupu, oparte jest na czytelnych zasadach. Otrzymany towar jest tożsamy z zakupionym, bezpośrednio łączy się z daną dostawą oraz w efekcie powoduje obniżenie ceny zakupu całej partii towaru. Biorąc pod uwagę całokształt transakcji, aczkolwiek sprzedawca w fakturze nie wskazał na udzielenie rabatu, nie można uznać, iż z tytułu zakupu towarów handlowych po znacznie obniżonej cenie produktu, powstaje u kupującego przychód z tytułu świadczenia nieodpłatnego, bądź też częściowo odpłatnego.

2011
1
mar

Istota:

Wątpliwości Spółki budzi kwestia ewentualnej korekty wartości otrzymanych darowizn i kosztu wytworzenia w postaci otrzymanego rabatu naturalnego. Spółka pyta zatem, czy postępuje prawidłowo rozliczając koszty i przychody z powyższych faktur ( korygujacych) w bieżącym roku podatkowym 2005, tzn. bez konieczności korygowania zeznań podatkowych CIT-8 za lata 2000-2004

Fragment:

W ocenie Strony w przypadku rabatu towarowego lub naturalnego nie dochodzi do obniżenia ceny, ponieważ polega on na bezpłatnym przekazaniu określonej ilości towarów. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 listopada 1997r. sygn. akt SA/Bk 1453/96) takie przekazanie stanowi darowiznę. Bezpłatnie dostarczane towary nie mieszczą się w prawnym pojęciu rabatu w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w określeniu "bonifikat i skont". Zdaniem Spółki uzasadnione jest stanowisko, że towary uzyskane jako "rabaty towarowe" są darowiznami a ich wartość stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje: Przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie definiują pojęcia "rabat". Pojęcie to zatem powinno być, zgodnie z wykładnią gramatyczną, odczytywane na podstawie jego znaczenia językowego. Zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w "Słowniku Wyrazów Obcych" PWN (pod redakcją prof. Dr Jana Tokarskiego), należy stwierdzić, że "rabat" to "zniżka procentowa od wyznaczonej ceny towaru, przyznawana np. przy kupnie za gotówkę, przy zakupach hurtowych itp.; opust, bonifikata" .

2011
1
mar

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż traktowanie przez nią opisanych nieodpłatnych przekazań towarów na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest prawidłowe, a dostawa ta - po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%.

Fragment:

W myśl ust. 2 w/w artykułu przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, 2)wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.06.2005 r., nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756), przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Szczegółowe definicje prezentów o małej wartości oraz próbek, o których wyżej mowa, zawierają odpowiednio przepisy ust. 4 i 7 cytowanego artykułu. Z kolei przez wewnatrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, rozumie się zgodnie z jej art. 13 ust. 1 wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 - 8. Na podstawie (...)