Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z udzieleniem rabatu pośredniego, udokumentowanie oraz moment jego rozliczenia.

Fragment:

Samo wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie Rabatu nie będzie bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem Rabatu opisanego we wniosku. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia Rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia Rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Sprzedawców. W rozpatrywanej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, „ przez moment udzielenia Rabatu Wnioskodawca rozumie przy tym moment, w którym Dostawca dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Jest to chwila, w której Wnioskodawca ma pewność, że Sprzedawca wystawił notę i jest uprawniony do otrzymania Rabatu w konkretnej wysokości. Sprzedawca staje się bowiem wtedy dysponentem kwoty Rabatu ”. Podsumowując, właściwym momentem, w którym Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwoty wynikające z przyznanego Rabatu, będzie moment udzielenia Rabatu odpowiedniemu Sprzedawcy, czyli dzień dokonania na jego rzecz przez Dostawcę płatności z tytułu udzielonych przez Spółkę Rabatów, bez konieczności zastosowania przepisów art. 29a ust. 13 ustawy.

2018
3
gru

Istota:

Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Odbiorcom Pośrednim oraz prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

Fragment:

(...) rabatu)? Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT za okres rozliczeniowy, w którym rabat zostanie faktycznie udzielony (zapłacony) danemu Odbiorcy Pośredniemu, również w sytuacji, gdy nota księgowa dokumentująca udzielenie rabatu zostanie wystawiona w innym okresie rozliczeniowym? Czy wypłacone rabaty pośrednie należy traktować, jako kwotę brutto - tzn. należy uznać, iż w wypłaconej kwocie zawiera się zmniejszenie obrotu netto i podatku VAT (kalkulowanego wg stawki VAT właściwej dla produktów, które stanowią podstawę udzielenia rabatu pośredniego)? Zdaniem Wnioskodawcy: W opinii Wnioskodawcy, rabaty pośrednie udzielane przez Spółkę Odbiorcom Pośrednim stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT. W konsekwencji, w związku z udzieleniem ww. rabatów, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT o wartość udzielonych Odbiorcom Pośrednim rabatów pośrednich. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku udzielenia rabatów pośrednich na rzecz Odbiorców Pośrednich, właściwym sposobem udokumentowania tych rabatów będzie wystawienie przez Wnioskodawcę noty księgowej (uznaniowej) na rzecz danego Odbiorcy Pośredniego lub wystawienie przez Odbiorcę Pośredniego noty obciążeniowej, zawierającej odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl Ustawy o rachunkowości (tekst jedn.: m.in. dane identyfikujące Wnioskodawcę i Odbiorcę Pośredniego, określenie przedmiotu transakcji, a także wartość rabatu).

2018
1
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymanego od kontrahenta z Holandii rabatu pośredniego i sposobu jego udokumentowania.

Fragment:

Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podmiot udzielający rabatu może ten rabat udokumentować a zwłaszcza w przypadku, gdy tym podmiotem jest podmiot zagraniczny. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku i jego uzupełnienia – przyznany rabat nie jest związany z jakimkolwiek świadczeniem wykonywanym przez Spółkę na rzecz firmy z Holandii, lecz przyznawany jest za osiągnięcie określonej wielkości zakupów, to pomiędzy Spółką a producentem z Holandii nie dochodzi do świadczenia usług. W opisanym przypadku ma miejsce pomniejszenie, czyli odstępstwo od ustalonej ceny towarów przez producenta z Holandii, który, co prawda, nie sprzedawał ich bezpośrednio na rzecz Spółki, ale udzielił jej upustu w formie przyznanego rabatu. Spowodowało to w istocie zwrot części ceny towarów, w tym również zawartej w niej kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. W konsekwencji Spółka otrzymując od producenta rabat nie wykazuje go jako sprzedaż, lecz powinna obniżyć swój podatek naliczony. W tak zaistniałych okolicznościach Spółka do rozliczenia rabatu pośredniego może zastosować notę obciążeniową. Zatem stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

2018
23
lis

Istota:

Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych Odbiorcom Pośrednim oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów

Fragment:

W przywoływanej już interpretacji z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż: „Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Odbiorcom Pośrednim rabatu z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Spółka będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu.” Takie samo wnioskowanie zostało wskazane w interpretacji z dnia 26 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.446.2017.1.KR: „ Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem udzielenia rabatu danemu Detaliście (...) W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wyplata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca powinien obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. ” Ad 4 Należy zauważyć, iż podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę.

2018
1
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

Fragment:

W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej (noty uznaniowej) dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Odbiorcy. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany posiadać potwierdzenia odbioru wystawionej noty uznaniowej przez Odbiorcę. W konsekwencji, Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokumentując rabaty pośrednie przyznane Odbiorcom za pomocą not księgowych (not uznaniowych) zawierających elementy dokumentu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości (w tym oznaczenie kwoty udzielonego rabatu oraz wskazanie okresu rozliczeniowego, za który została przyznany rabat). Ponadto, Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła wypłata rabatu pośredniego.

2018
8
wrz

Istota:

Rozliczanie i dokumentowanie udzielonych rabatów pośrednich.

Fragment:

W konsekwencji, wystawiona nota obciążeniowa będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Wnioskodawca wskazuje, że w przedmiocie rabatów pośrednich wielokrotnie wypowiadały się już organy podatkowe, a ich stanowisko w tej kwestii jest jednolite. Przykładem interpretacji potwierdzającej możliwość uznania przyznanego nabywcom pośrednim bonusu pieniężnego za rabat pośredni, możliwość jego udokumentowania notą księgową i prawo podmiotu udzielającego takiego rabatu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., nr IPPPI/4512-411/16-2/MK. W interpretacji czytamy: „ Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania udzielonego Aptekom rabatu notą księgową. Wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca będzie w stanie określić kwotę udzielonego Aptekom rabatu i w związku z tym będzie posiadał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Aptekom ”.

2018
7
lip

Istota:

Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

Fragment:

Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Odbiorcom Pośrednim rabatów z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Spółka będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu. Stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe. Ad. 6 W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów (...)

2018
2
cze

Istota:

Kwalifikacja otrzymanego rabatu pośredniego jako przychodu oraz moment kwalifikacji.

Fragment:

Nie obniżają zatem przychodu ze sprzedaży leków hurtowniom ponieważ nie są rabatem udzielonym przez sprzedawcę kupującemu (...). W powyższym wyroku NSA odniósł się do kwalifikacji rabatu pośredniego po stronie podmiotu dokonującego jego wypłaty i stwierdził, że wypłata taka nie pomniejsza przychodów podatkowych, lecz stanowi koszt podatkowy. Mimo, że wyrok ten dotyczy podmiotu dokonującego wypłaty rabatu pośredniego, ma też istotne znaczenie dla biorcy takich płatności. Skoro bowiem NSA uznaje, że w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z rabatem pomniejszającym przychód podatkowy, lecz z kosztem podatkowym dla wypłacającego, to konsekwentnie - po stronie odbiorcy takiego rabatu - nie powinien on skutkować pomniejszeniem uprzednio poniesionych kosztów, lecz być ujęty jako przychód podatkowy. Co do zasady bowiem, NSA zakwestionował charakter takiej pośredniej płatności jako rabatu/bonifikaty dla celów podatku dochodowego. Pogląd taki podzielają również organy podatkowe, wskazując, że koszty poniesione w związku z wypłatą rabatów pośrednich mogą być przez przyznających je podatników zaliczane do kosztów uzyskania przychodów - w ocenie organów nie są to bowiem rabaty, które skutkowałyby pomniejszeniem przychodów wypłacającego je podatnika.

2018
25
maj

Istota:

Udokumentowanie rabatów pośrednich, prawo oraz moment do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego.

Fragment:

Zatem Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w momencie udzielenia rabatu danej Aptece, udokumentowanego wystawioną notą. Tym samym, przedmiotowego obniżenia Wnioskodawca może dokonać za okres rozliczeniowy, w którym dokona wypłaty rabatu na rzecz Aptek. W przypadku, gdyby wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpiło w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek należny) za okres, w którym rabat zostanie faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT ma moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. W przedmiotowej sprawie nie będą miały natomiast zastosowania wymogi określone w regulacji art. 29a ust. 13 ustawy. Wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli dokonania płatności na rzecz Aptek.

2018
20
maj

Istota:

- Czy udzielenie przez Wnioskodawcę rabatu w formie noty uznaniowej zbiorczej, dotyczącej produktów sprzedanych przez Wnioskodawcę do Dystrybutora nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie udokumentowania rabatów w przypadku dostawy krajowej oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów (zagadnienia objęte pytaniem nr 1, 4 i 5).
- Czy w związku z udzieleniem rabatu w związku z dokonaną sprzedażą produktów na rzecz Dystrybutora, Spółka ma obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania, a w konsekwencji podatku VAT należnego w przypadku sprzedaży krajowej oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zagadnienie objęte pytaniem nr 3 i 4).

Fragment:

Natomiast zgodnie ze „ Słownikiem języka polskiego ” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), „ rabat ” to „ zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów ”. Zatem rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru. Rozróżnia się przy tym rabaty na te przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Natomiast, jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia podstawy opodatkowania (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów, zgodnie z art. 106j ustawy. Jednakże możliwe jest wystawienie faktury korygującej wyłącznie w sytuacji udzielenia rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów i usług. W tym miejscu wskazać należy, że w świetle art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: (...)