Rabaty | Interpretacje podatkowe

Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Klienta oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy tzw. rabat pośredni, udzielony przez Spółkę w związku z zakupami Produktów Spółki i wypłacony na rzecz Klienta, który nabył te Produkty nie bezpośrednio od Spółki, ale od Hurtowni - która bezpośrednio nabyła towar od Spółki - może pomniejszać podstawę opodatkowania i kwotę podatku VAT należnego Spółki? Czy wypłacony rabat pośredni należy traktować jako kwotę brutto - tzn. należy uznać, iż w wypłaconej kwocie zawiera się zmniejszenie obrotu netto i podatku VAT (kalkulowanego wg właściwej stawki VAT)? Czy właściwym dokumentem potwierdzającym udzielenie rabatu pośredniego jest nota księgowa (uznaniowa) wystawiona przez Spółkę dla Klienta, zawierająca nazwy, adresy, numery NIP Spółki i Klienta, datę wystawienia i numer kolejny oraz informację, że nota dotyczy rabatu pośredniego wraz ze wskazaniem okresu, do którego odnosi się udzielany rabat, kwoty rabatu brutto, kwoty netto i kwoty podatku VAT należnego? Czy okresem, w którym Spółka ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania i VAT należny jest miesiąc, w którym Spółka wypłaci rabat pośredni na rzecz Klienta? Ad 1 Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów
Fragment:
Spółka będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Odbiorcom Pośrednim rabatów z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Spółka będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu. Stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe. Ad. 4 Jak wskazano wcześniej, w myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, przy czym podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielanego rabatu pośredniego notą księgową oraz prawa i terminu obniżenia podatku należnego i podstawy opodatkowania.
Fragment:
Zatem Spółka, która wypłaciła Klientowi Pośredniemu rabat, musi uwzględnić ten rabat w podstawie opodatkowania i kwocie VAT. Ad. 3 Spółka uważa, że w przypadku udzielenia rabatu powinna dokonać zmniejszenia obrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wypłaty rabatu danemu Klientowi Pośredniemu. Z uwagi na art. 29a ust. 1 ustawy o VAT musi nastąpić wypłata środków z tytułu udzielenia rabatu, bowiem wtedy w sensie ekonomicznym Spółka pomniejsza swój przychód z tytułu dostawy. Rabat ten musi też zostać udokumentowany. Spółka będzie wystawiała noty księgowe dotyczące rabatów albo też będzie otrzymywała takie noty od Klientów Pośrednich. Zarazem, taka nota jest jednym z możliwych sposobów udokumentowania należnego Klientowi Pośredniemu rabatu. Spółka będzie posiadała też inną dokumentację, z której wynika wartość rabatu i możliwość domagania się rabatu przez Klienta Pośredniego (np. umowy, korespondencja email, przelewy – jednak nie zawsze jest tak, że np. z każdym z Klientów Pośrednich prowadzona jest korespondencja email, dlatego taki komplet dokumentów nie będzie istniał dla każdego z rabatów wypłacanych przez Spółkę). Najważniejsze jest to, czy ogół dokumentacji potwierdza, że sprzedawca zobowiązany jest ponieść ciężar ekonomiczny konkretnego rabatu na konkretnych zasadach.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony
Fragment:
Spółka pragnie podkreślić, że udzielanie rabatów pośrednich nie wiąże się z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz Spółki przez podmioty nabywające Towary (Dealerów, Finalnych Odbiorców). Rabaty pośrednie dla Dealerów Rabaty pośrednie za obrót Spółka udziela rabatów (bonusów, premii) bezpośrednio Dealerom za osiągnięcie bądź przekroczenie określonego pułapu obrotu Towarami. Rabaty mogą być również przyznawane bezwarunkowo, w wysokości ustalonej jako procent sprzedaży produktów Spółki osiągniętej przez danego Dealera w ustalonym okresie rozliczeniowym. Szczegółowe warunki przyznawania rabatów Dealerom określają umowy współpracy zawarte z poszczególnymi Dealerami. Celem stosowania tego typu rabatów jest ogólne motywowanie Dealerów do bardziej efektywnej sprzedaży Towarów Wnioskodawcy. Rabaty pośrednie za nabycie określonych Towarów Spółka udziela rabatów (bonusów, premii) bezpośrednio Dealerom od dokonania przez danego Dealera zakupów poszczególnych Towarów. Szczegółowe warunki przyznawania rabatów Dealerom określają umowy współpracy zawarte z poszczególnymi Dealerami. Celem stosowania tego typu rabatów jest motywowanie Dealerów do bardziej efektywnej sprzedaży poszczególnych Towarów Spółki, poprzez uatrakcyjnienie warunków ich zakupu.
2018
22
sty

Istota:
W zakresie sposobu udokumentowania otrzymanego rabatu pośredniego oraz uznania wartości przyznanego rabatu za kwotę netto.
Fragment:
W konsekwencji, wystawiona nota obciążeniowa, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Wnioskodawca wskazuje, że w przedmiocie rabatów pośrednich wielokrotnie wypowiadały się już organy podatkowe, a ich stanowisko w tej kwestii jest jednolite. Przykładem interpretacji potwierdzającej możliwość uznania przyznanego nabywcom pośrednim bonusu pieniężnego za rabat pośredni, możliwość jego udokumentowania notą księgową i prawo podmiotu udzielającego takiego rabatu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., nr IPPPI/4512-411/16-2/MK. W interpretacji czytamy: „ Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania udzielonego Aptekom rabatu notą księgową. Wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca będzie w stanie określić kwotę udzielonego Aptekom rabatu i w związku z tym będzie posiadała prawo do obniżenia (...)
2018
9
sty

Istota:
W związku z brakiem szczegółowych regulacji w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług w powyższym zakresie, należy zgodzić się Wnioskodawcą, że wystarczającym jest, by nota księgowa, wystawiona celem udokumentowania udzielonego przez Niego rabatu pośredniego, zawierała wskazanie danych podmiotów (nazw, adresów, numerów NIP Spółki i Detalisty), daty udzielenia rabatu a także wskazanie, że wystawiona nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wyszczególnienie kwoty rabatu brutto, podatku VAT i kwoty netto.
Fragment:
(...) rabatu, a także wskazanie, iż nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wskazanie kwoty rabatu brutto, obniżenia podstawy opodatkowania i obniżenia VAT należnego? Zdaniem Wnioskodawcy: Rabat udzielony i faktycznie wypłacony dowolnemu podmiotowi, który nabył towary dystrybuowane przez Spółkę, obniża podstawę opodatkowania i VAT należny dla Spółki. Rabat pośredni powinien być udokumentowany notą księgową. Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w miesiącu w którym faktycznie wypłaciła kwotę rabatu. Wypłacona kwota rabatu pośredniego jest kwotą brutto - w której zawiera się kwota zmniejszenia podstawy opodatkowania i VAT należnego. Wystarczające będzie, aby nota księgowa odzwierciedlała najistotniejsze informacje dotyczące udzielonego rabatu pośredniego. Następujące elementy w nocie księgowej będą wystarczające dla prawidłowego udokumentowania rabatu pośredniego: wskazanie nazw, adresów, numerów NIP Spółki i Detalisty, daty udzielenia rabatu a także wskazanie, iż nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wskazanie kwoty rabatu brutto obniżenia podstawy opodatkowania (sprzedaży netto) i obniżenia VAT należnego.
2017
6
gru

Istota:
Czy w świetle art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione?
Fragment:
W umowach można odnaleźć takie zapisy jak np. „ Dodatkowy rabat ustalony w oparciu o wartość obrotu. Okres rozliczeniowy miesięczny. Rozliczenie rabatów nastąpi w formie faktury korekty sprzedawcy wystawionej na podstawie wygenerowanego żądania faktury korekty ”, czy też „ Rabat post transakcyjny za obrót, miesięczny, rozliczaną fakturą korektą ”. Mając na uwadze wyżej opisane postanowienia umowne w zakresie udzielania rabatów posprzedażowych, tj. obniżek cen, Spółka koryguje przychody podatkowe z tytułu wystawionych faktur korygujących w okresie rozliczeniowym, w którym je wystawiła. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione? Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione. Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty ”.
2017
3
lis

Istota:
W zakresie:
1. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółki z Grupy u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta stanowi przychód z działalności gospodarczej?
2. Czy przychód z tytułu należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółki z Grupy u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta powinien być rozpoznawany memoriałowo, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółkę u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta stanowi rabat otrzymany przez Spółkę?
4. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółkę u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodów Spółki na zasadzie memoriałowej?
Fragment:
(...) rabat (art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p.). Jeżeli natomiast podatnik będzie mógł ująć w księgach notę kredytową od Kontrahenta lub Spółki Kontrahenta za otrzymany rabat dopiero po terminie określonym w art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p., rabat wynikający z noty kredytowej powinien zostać ujęty w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych w roku następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie, a więc w roku, w którym otrzymano rabat, a nie w roku, którego ten rabat dotyczy (art. 15 ust. 4c u.p.d.o.p.). W przypadku natomiast, gdy Spółka osiągnie przychód ze sprzedaży towarów wyprodukowanych z materiałów zakupionych przez Spółkę dopiero po dniu, o którym mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p. (tj. po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania), Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tego roku, w którym osiągnięte zostały przychody ze sprzedaży tych materiałów, wydatki na nabycie tych materiałów pomniejszone o wartość uzyskanego rabatu. Jeżeli więc rabat należny Spółce będzie w części (...)
2017
3
paź

Istota:
VAT - w zakresie obniżenia kwoty podatku VAT w przypadku promocji „cash back” typu I i typu II na rzecz Użytkownika Końcowego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz obowiązku wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu w związku ze zwrotem części ceny zakupu towaru w ramach promocji „cash back” typu I lub typu II.
Fragment:
Wskazać należy, że podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są określone kwoty, np. premie, bonusy, lub udzielane są rabaty nabywcom. W wielu przypadkach producenci dokonujący sprzedaży towarów na zasadach ogólnych udzielają tzw. rabatów pośrednich ostatecznym konsumentom, gdzie zakupy są realizowane przez konsumentów nie bezpośrednio do producenta, ale od pośrednika, natomiast rabat pośredni jest otrzymywany bezpośrednio od producenta na rzecz ostatecznego nabywcy - konsumenta. W takich przypadkach producent udzielając rabatu pośredniego obniża tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej sprzedaży, co w efekcie uprawnia go do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych konsumentom rabatów pośrednich. Producent ma również w takim przypadku prawo do obniżenia kwoty uprzednio zapłaconego podatku należnego. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym na terytorium Polski działalność polegającą między innymi na sprzedaży telefonów komórkowych. Sprzedaż Telefonów przez Spółkę na terytorium kraju podlega opodatkowaniu VAT na zasadach odwrotnego obciążenia, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz ust. lc Ustawy o VAT. W związku z czym podatek VAT rozliczany jest przez, podmioty dokonujące nabycia Telefonów od Spółki, to jest przez sieci handlowe, dystrybutorów oraz operatorów sieci komórkowych.
2017
23
wrz

Istota:
Przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Podhurtowników i/lub Punktów Sprzedaży Detalicznej, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych Produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego. Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT oraz podatku VAT należnego z momentem udzielenia (zapłacenia na rzecz Podhurtownika i/lub Punktu Sprzedaży Detalicznej rabatu pieniężnego), udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.
Fragment:
Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak udzielony rabat pośredni może być udokumentowany np. notą księgową. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca udzielając rabatów finansowych Podhurtownikom i/lub PSD będzie wystawiał notę księgową, zawierającą dane dotyczące podmiotu, któremu przyznano rabat, a także kwotę rabatu z rozbiciem na odpowiednie stawki podatku VAT, wartość brutto, netto i kwotę podatku. Zatem należy stwierdzić, że wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. W związku z tym, na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca będzie w stanie określić kwotę udzielonego rabatu i będzie posiadać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Podhurtownikom i/lub PSD. stosownie do regulacji art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zapłacono na rzecz klienta rabat pieniężny – dzień przekazania kwoty przyznanego rabatu na rachunek klienta.
2017
23
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rabaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.