Rabaty | Interpretacje podatkowe

Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem rabatów w ramach planu marketingowego
Fragment:
Wartość rabatu dla uczestnika/Klienta zależy od rodzaju towaru i wynosi do 20% ceny zwykłej, przy czym w przypadku kosmetyków rabat może sięgać nawet do 30% ceny zwykłej. Wartość kwotowa rabatów jest znana uczestnikowi już przed zakupem towarów, bowiem wszystkie ceny zwykłe oraz ceny z uwzględnieniem rabatów są publikowane przez Spółkę w dostępnym cenniku i określane jako Cena Klubowa. Jeśli chodzi o Przedstawicieli „ zwykłych ” (tj. bez przyznanej rangi wyższej), to mogą oni nabywać towary od Spółki w swoim imieniu i na swoją rzecz, jako tzw. zakupy osobiste, z identycznymi rabatami, które przysługują Klientom – uczestnikom programu ... (rabaty opisane w kategorii nr 1). W takim przypadku Przedstawiciel „ zwykły ”, podobnie jak Klient – uczestnik programu .., nie musi spełniać żadnych dodatkowych przesłanek, aby uzyskać rabaty opisane w kategorii nr 1. Wystarczy jedynie nabycie danego towaru od Spółki. Innymi słowy, w ramach programu rabatowo-lojalnościowego ..., Klient może uzyskać określony rabat przy zakupie takiego towaru. Za zakup takiego samego produktu od Spółki, Przedstawiciel „ zwykły ” może uzyskać identyczny rabat jak uczestnik programu ..., bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. „ Rabat ”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza: „ zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust ” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).
2017
12
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem rabatów w ramach planu marketingowego
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, dodatkowym przychodem dla Menedżerów Konsultantów i Senior Menedżerów niebędących przedsiębiorcami, z tytułu uzyskanego wyższego rabatu od Spółki, będzie różnica pomiędzy ceną towaru obowiązującą dla Klienta – z uwzględnieniem przysługującego rabatu dla członków programu rabatowo – lojalnościowego ..., a ceną (z rabatem) zapłaconą przez Menedżera. Innymi słowy, przychodem Menedżera będzie różnica pomiędzy kwotą rabatu, którą sam otrzymał przy zakupie osobistym, a kwotą rabatu przysługującą (zgodnie z cennikiem) na taki sam towar Klientowi, uczestnikowi programu .... Przykład: Jeśli np. cena zwykła określonego towaru wynosi zgodnie z cennikiem 1 000 zł, Cena Klubowa dla Klienta – uczestnika programu ... wynosi 800 zł (20% rabatu – zgodnie z zasadami wskazanymi dla kategorii nr 1), zaś Przedstawiciel w randze Menedżer Konsultant nabywa ten towar w cenie 700 zł (30% rabatu – zgodnie z zasadami wskazanymi dla kategorii nr 2), to przychodem Menedżera Konsultanta będzie kwota 100 zł. Różnica w cenie: 800 zł – 700 zł = 100 zł. Albo różnica w zrealizowanym rabacie od ceny zwykłej: rabat Menedżera 300 zł – rabat Klienta 200 zł = 100 zł. W opinii Spółki takie obliczenie wysokości przychodu Menedżera (zleceniobiorcy) ma swoje oparcie w przepisie art. 11 ust. 2b ustawy o PIT.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie sposobu dokumentowania rabatów pośrednich oraz prawa do obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich
Fragment:
Spółka zawrze z B. porozumienie, na podstawie którego zamierza udzielić B. rabatu pośredniego. Rabat będzie uzgadniany z Z. corocznie, a podstawę do ustalenia wysokości rabatu stanowić będzie łączna wartości obrotów uzyskanych przez Grupę Z. i Grupę L.. Na potwierdzenie wypłaty rabatu Z. wystawi B. notę uznaniową, zgodnie z polskimi przepisami, każdorazowo do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. Płatność rabatu będzie dokonywana przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia noty dokumentującej udzielenie rabatu. Udzielanie przez Spółkę B. rabatu pośredniego motywowane jest faktem, iż od decyzji B. i udzielonej przez B. rekomendacji uzależniona jest ilość zamówień na produkty Z. składanych przez spółki z Grupy B., a co za tym idzie wysokość przychodów uzyskiwanych przez Spółkę. Rabat pośredni otrzymuje od Wnioskodawcy spółka B.. Wnioskodawca dokonuje bezpośredniej sprzedaży towarów na rzecz spółek stowarzyszonych z B.. W łańcuchu transakcji spółka B. po poddaniu komponentu owocowego produkowanego przez Wnioskodawcę badaniom oraz porównaniu ceny i analizie warunków dostawy i płatności udziela rekomendacji stowarzyszonym z nią spółkom z Grupy B. co do zakupu od Wnioskodawcy komponentów owocowych oraz ilości towaru, jaki może zostać zamówiony u Wnioskodawcy przez spółki stowarzyszone z B..
2017
5
sie

Istota:
Nieujmowanie w podstawie opodatkowania kwot rabatów udzielonych Przedstawicielom na zakupy osobiste
Fragment:
Zgodnie z nowo wprowadzonym Planem Marketingowym, wszyscy Przedstawiciele są uprawnieni - oprócz prowizji za sprzedaż - do uzyskania różnego rodzaju rabatów przy zakupach własnych, tzn. przy zakupach towarów Spółki na własne cele (nie do dalszej odprzedaży) - tzw. zakupy osobiste. Wysokość rabatów odnośnie zakupów osobistych zależy od rangi Przedstawiciela (im wyższa ranga, tym wyższy rabat). Jednakże wszyscy Przedstawiciele korzystają z ww. rabatów w ramach Planu Marketingowego na identycznych zasadach. Co do zasady, są to rabaty kwotowe, które ustalane są jako określony procent ceny sprzedaży („ cena zwykła ”) – w zależności od kategorii towarów i rangi Przedstawiciela. Rabaty przyznawane są wg ustalonych zasad, w zależności od Kategorii (nr 1, nr 2, nr 3). Biorąc pod uwagę powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności.
2017
29
lip

Istota:
Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie dojdzie do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury. Tym samym przepisy krajowe nie określają dokumentu na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa lub inny dokument niebędący fakturą. W konsekwencji np. wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu.
Fragment:
Skoro zatem Wnioskodawca udziela rabatu obniżając tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej przez Niego sprzedaży to będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego wskazanym podmiotom rabatu pośredniego. Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem wypłaty kwot pieniężnych, które mogą zostać udokumentowane np. notą. Jednakże, jak wykazano wyżej Wnioskodawca winien posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania należnego rabatu. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca powinien obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Jednocześnie, jak już wskazano udzielony nabywcom rabat będzie obniżał kwotę należną Wnioskodawcy, zatem obniżenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie zarówno w wysokości podstawy opodatkowania jak i kwocie podatku należnego. Skoro obniżeniu ulega kwota łącznej należności za sprzedawane towary, która jest kwotą brutto to również kwota rabatu winna być uznana za kwotę brutto.
2017
4
lip

Istota:
Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów, jak również sposób ich dokumentowania.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca jest w stanie określić kwotę udzielonego rabatu i w związku z tym posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Punktom Sprzedaży. Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zapłacono na rzecz klienta rabat pieniężny – dzień przekazania kwoty przyznanego rabatu na rachunek klienta. Podsumowując przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Punktów Sprzedaży, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości, wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz danego sprzedawcy.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązku obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu
Fragment:
Podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego jest w tym przypadku producent, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił opustu (rabatu pośredniego). Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę bonusy pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów produktów producenta, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym, stanowią de facto rabat pośredni. Zauważyć należy, że obniżka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy. Natomiast, jeżeli obniżenie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie art. 106j ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów zmieniających wartość przychodów oraz momentu ujęcia faktur korygujących zmieniających wartość przychodu.
Fragment:
Skutki ekonomiczne tego zdarzenia są takie same jak poniesienie kosztu (wydatku), gdyż w jego wyniku Spółka obowiązana jest do wydatkowania określonych kwot pieniędzy składających się na udzielony rabat. Zdarzenie to, następuje po upływie okresu czasu od dokonania transakcji stanowiących podstawę do obliczenia rabatu/upustu. Przychody, które Spółka uzyskuje z tytułu transakcji stanowiących podstawę do obliczenia rabatu/upustu są przychodami należnymi Spółce. Z zawartego we wniosku o wydanie interpretacji opisu stanu faktycznego wynika, że udzielenie rabatu/skonta jest uwarunkowane zapłatą faktur wystawionych na rzecz podmiotu otrzymującego rabat. Zatem nieuzasadnione jest twierdzenie, że udzielenie rabatu/skonta po dokonaniu transakcji głównej ma na celu ukształtowanie przychodu z tej transakcji we właściwym wymiarze. Przychody z transakcji głównej są przychodami wymagalnymi i należy je traktować, jako przychody definitywne. Udzielenie rabatu nie jest podyktowane, tym, że przychody uzyskane przez udzielającego rabatu, na podstawie, których wysokość rabatu jest ustalana, nie były mu należne. Biorąc pod uwagę te okoliczności należało uznać, że opisany przez Skarżącą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej rabat/skonto stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze podlegające kwalifikacji na gruncie prawa podatkowego. Sąd wskazał, (...)
2017
16
maj

Istota:
1. Czy przyznane przez Spółkę bonusy pieniężne wypłacane Nabywcom pośrednim należy uznać za tzw. rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, które mogą zostać udokumentowane notą uznaniową wystawioną przez Spółkę?
2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, co powinna zawierać nota uznaniowa wystawiana przez Spółkę a dokumentująca przyznanie przez Nią Nabywcy pośredniemu bonusu pieniężnego?
3. Czy w przypadku udokumentowania przekazanego bonusu pieniężnego notą uznaniową wystawioną przez Spółkę, będzie jej przysługiwało prawo obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatku należnego o podatek należny wynikający z noty?
Fragment:
Ponadto, skoro Spółka udziela rabatu obniżając tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej sprzedaży, to będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Nabywcom pośrednim rabatów. Spółka nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. Spółka ma/będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Reasumując, Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Nabywcom pośrednim za okres rozliczeniowy, w którym fizycznie udzieli rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy pośredniego. Podsumowując, w przypadku udzielenia Nabywcom pośrednim przez Spółkę rabatów (wypłaty bonusów pieniężnych), o których mowa w rozpatrywanej sprawie: Bonusy pieniężne wypłacane przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Nabywców pośrednich stanowią/będą stanowiły rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i Spółka będzie uprawniona do odpowiedniego obniżenia (o wartość rabatu udzielonego aptece) podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów Spółki, za okres rozliczeniowy, w którym faktycznie zostanie udzielony rabat – nastąpi wypłata bonusu pieniężnego, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.
2017
11
maj

Istota:
 • sposób dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich,
 • prawo i termin obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich
 • Fragment:
  Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca winien posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania danemu Nabywcy należnego rabatu. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy. W świetle powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany posiadać potwierdzenia odbioru wystawionej noty uznaniowej przez Nabywcę pośredniego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rabaty
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.