Rabaty | Interpretacje podatkowe

Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.
Fragment:
(...) rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą). W tym miejscu zauważyć należy, że rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Zatem rabat ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżyć podstawę opodatkowania. Jak wcześniej wskazano, rozróżnia się rabaty przyznawane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wymaga wystawienia faktury korygującej.
2016
24
gru

Istota:
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - służą sprzedaży produktów w ramach Akcji promocyjnej. Zatem Wnioskodawcy przysługuje zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Parterom handlowym w ramach Akcji promocyjnej – Sprzedaż z rabatem/za złotówkę.
Fragment:
Przykładowo, ww. rabaty mogą przybierać formy: rabatu procentowego przy zakupie określonej liczby urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom handlowym uzyskującym największą ilość punktów przyznawanych przez Spółkę za zakup towarów z jej oferty [dalej: Punkty], w grupie podmiotów o podobnym potencjale zakupowym; rabatu kwotowego na zakup urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom Handlowym, którzy zgromadzą określoną w regulaminie minimalną ilość Punktów w każdym miesiącu trwania Akcji i lub dokonają zakupu określonej liczby urządzeń fiskalnych; rabatu kwotowego przyznawanego w przypadku zrealizowania przez Partnera Handlowego określonej w regulaminie ilości Punktów za zakupy w okresie trwania Akcji, uprawniających do otrzymania nagrody w postaci skierowania na szkolenie (przy spełnieniu dodatkowych warunków) i zgłoszenia przez Partnera Handlowego rezygnacji z realizacji tej nagrody. W przypadku rabatów kwotowych, wartość zamówień dla realizacji rabatu kwotowego musi być wyższa od wysokości przyznanego rabatu. Adresatami Sprzedaży z rabatem mogą być zarówno Partnerzy handlowi zaopatrujący się w towary z oferty Spółki bezpośrednio od Spółki, jak również dokonujący zakupów ww. towarów zarówno od Wnioskodawcy, jak i od innych Partnerów handlowych, którzy nabyli je wcześniej od Spółki.
2016
6
gru

Istota:
Obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia obrotu i kwoty podatku
Fragment:
Jednakże, jak wykazano wyżej Wnioskodawca winien posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania aptece należnego rabatu. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Spółka będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto apteki. Należy wskazać, że noty stanowią dokument księgowy w myśl ustawy o rachunkowości, a nie w przepisach dotyczących podatku VAT, tj. w ustawie o VAT. Jednocześnie rabat wypłacany aptekom będzie obniżał kwotę należną Wnioskodawcy, zatem obniżenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie zarówno w wysokości podstawy opodatkowania jak i kwocie podatku należnego.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie momentu pomniejszenia przychodu z tytułu rabatów potransakcyjnych
Fragment:
Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że noty obciążeniowe z tytułu omawianych rabatów są wystawiane wyłącznie przez Podmiot Dystrybucyjny, który jest podmiotem zagranicznym. W przeszłości, w świetle postanowień umowy, która regulowała kwestie rabatów, Wnioskodawca kwestionował niektóre rodzaje rabatów udzielanych przez Podmiot Dystrybucyjny i tym samym, kwestionował także noty obciążeniowe wystawiane przez Podmiot Dystrybucyjny. Co istotne, przedmiotowe rabaty i ich kwestionowanie przez Spółkę nie dotyczyło jakości lub ilości towarów dostarczanych przez Spółkę, czy tez zwrotów towarów. Spółka otrzymywała od Podmiotu Dystrybucyjnego noty obciążeniowe z tytułu spornych rabatów, mimo kwestionowania tych rabatów. W związku z kwestionowaniem spornych rabatów, Spółka nie akceptowała dokumentujących je not obciążeniowych wystawionych przez Podmiot Dystrybucyjny i odsyłała je z odpowiednią informacją do Podmiotu Dystrybucyjnego. Mimo to, Podmiot Dystrybucyjny dokonywał samodzielnie potrącenia spornych kwot rabatów ze swoimi zobowiązaniami wobec Spółki z tytułu bieżących transakcji. Spółka nie uznawała wówczas takich potrąceń za skuteczne, a potrącenie spornych rabatów od należnych jej kwot z tytułu dostawy towarów wykazywała w księgach jako zaległości w płatnościach ze strony Podmiotu Dystrybucyjnego.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość i moment zaliczenia do kosztów podatkowych wartości wypłaconych rabatów pośrednich
Fragment:
Podobnie jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej, podstawą przyznania tzw. rabatu pośredniego będzie osiągnięcie określonego poziomu obrotów w ustalonym okresie czasu (może to być okres miesięczny, kwartalny, a także inny). Wysokość rabatu pośredniego będzie ustalana indywidualnie dla każdej z aptek. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 sierpnia 2016 r. wskazano, m.in., że: w ramach planowanego systemu rabatów pośrednich Apteki nie będą podejmowały względem Spółki żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata premii pieniężnej; Wnioskodawca nie będzie zawierał z Aptekami żadnych pisemnych umów dotyczących przyznawania opisanych we Wniosku rabatów pośrednich, rabaty te będą przyznawane na podstawie indywidualnych ustaleń. Jedynym warunkiem udzielenia rabatu będzie osiągnięcie przez Aptekę w danym okresie ustalonego poziomu obrotów. Wysokość rabatu będzie stanowiła ustalony procent od obrotów. Zarówno wartość zakupów, jak i długość okresu rozliczeniowego oraz wysokość rabatu będą przedmiotem indywidualnych ustaleń; Spółka nie będzie nakładała na Apteki żadnego zobowiązania do wykonania określonych czynności; jakiekolwiek ewentualne czynności podejmowane przez daną Aptekę w celu zwiększenia poziomu obrotów będą podejmowane z własnej inicjatywy Apteki i Spółka nie będzie posiadała informacji na ten temat; w opisanym we Wniosku zdarzeniu przyszłym wysokość obrotów osiągniętych przez daną Aptekę będzie ustalana na podstawie zestawień przygotowanych przez hurtownie, od których Apteki nabywają towary Spółki.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w związku z udzieleniem rabatu, sposobu jego udokumentowania oraz terminu jego rozliczenia.
Fragment:
Rabaty będą udzielane Aptekom, które osiągną w danym kwartale uzgodniony poziom obrotów Produktami. Rabaty będą udzielane bezpośrednio Aptekom, z pominięciem hurtowni, od których Apteki nabyły Produkty. Zatem beneficjentami rabatów udzielanych przez Wnioskodawcę nie będą bezpośredni nabywcy Produktów (klienci Wnioskodawcy), lecz Apteki - nabywcy pośredni. Szczegóły dotyczące sposobów wyliczenia rabatów, progów rabatowych i odpowiadających im rabatów określonych jako procent wartości osiągniętych obrotów, sposoby weryfikacji obrotów w Aptekach, etc., będą określone w Porozumieniach. Wnioskodawca zamierza udokumentować przyznany konkretnej Aptece rabat notą księgową. Wysokość rabatu będzie uzależniona od osiągnięcia przez daną Apteką kwartalnej sprzedaży Produktów, Noty księgowe dokumentujące przyznanie rabatu będą wystawiane w okresach kwartalnych, w miesiącu następującym po zamknięciu kwartału. Strona podkreśliła, że udokumentowanie rabatu udzielonego Aptece nie będzie mogło mieć formy faktury korygującej, gdyż nie doszło uprzednio pomiędzy Wnioskodawcą i Apteką do bezpośredniej transakcji sprzedaży Produktów i w związku z tym nie będzie faktury sprzedaży pierwotnej (Apteka nabyła Produkty od kolejnego podmiotu w łańcuchu dystrybucji, a nie bezpośrednio od Wnioskodawcy).
2016
5
sie

Istota:
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego na podstawie otrzymanej/wystawionej noty dokumentującej rabaty, udokumentowanie ww. rabatów udzielonych odbiorcom końcowym poprzez wystawienie not oraz potwierdzenie, że Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym rabat zostanie wypłacony.
Fragment:
Natomiast zgodnie ze „ Słownikiem języka polskiego ” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), „ rabat ” to „ zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów ”. Zatem rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi. Rozróżnia się przy tym rabaty na te przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Natomiast, jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia podstawy opodatkowania (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów, zgodnie z art. 106j ustawy. Jednakże możliwe jest wystawienie faktury korygującej wyłącznie w sytuacji udzielenia rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów i usług. W tym miejscu wskazać należy, że w świetle art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę (...)
2016
31
lip

Istota:
Uznanie czy wypłacane Wykonawcom przez Spółkę rabaty pośrednie będą stanowiły opusty i obniżki cen oraz sposób i termin ich dokumentowania.
Fragment:
Taka formuła współpracy stanowi według opinii Spółki system rabatów pośrednich. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał w zakresie: warunków każdorazowo niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę rabatu. Warunki niezbędne do uzyskania dodatkowego rabatu są wyszczególnione w załączniku nr 1.Spełnienie każdego z tych warunków daje podstawę do uzyskania rabatu dodatkowego. Każdy z tych warunków jest niezbędny do uzyskania rabatu. Wykonawca każdorazowo będzie miał do spełnienia 3 wymienione warunki. Każdy z nich jest inny i ma swoją własną wartość rabatu dodatkowego. Spełnienie jednego z warunków z załącznika nr 1 daje podstawę do naliczenia rabatu dodatkowego, według załącznika nr 1.Nie spełnienie któregoś z warunków z załącznika nr 1 nie wyklucza naliczenia rabatu dodatkowego, w przypadku spełnienia innego z warunków z załącznika nr 1. Całość inwestycji będzie rabatowana (bonusowana) za każdy z warunków - przy spełnieniu jednego - rabat dodatkowy według załącznika nr 1.Przy spełnieniu dwóch lub trzech warunków rabat dodatkowy będzie sumą składowych rabatów dodatkowych według równania Rabat za warunek 1 + rabat za warunek 2 + rabat za warunek 3. Rabaty będą więc sumowane w przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku. ewentualnych innych czynności do których zobowiązany jest Wykonawca na rzecz podatnika i dodatkowych informacji dotyczących współpracy, przy dokonywaniu specyfikacji produktów.
2016
24
lip

Istota:
Moment korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z udzielonymi rabatami.
Fragment:
(...) rabatu, dokumentująca go faktura korygująca oraz jej doręczenie mają miejsce w 2016 r.). W każdym przypadku jednak faktury korygujące (dokumentujące przyznany rabat) odnoszą się do dostaw towarów dokonanych na rzecz Spółki w 2015 r. i wynikają ze zdarzeń mających miejsce w 2015 r. (np. rabat wynikający z obrotu zrealizowanego w 2015 r.; rabat wynikający z zachowania terminów płatności za dostawy zrealizowane w 2015 r., rabat za zrealizowanie planu sprzedaży w 2015 r., itp.). Przykładowo w dniu 31 grudnia 2015 r. dostawca materiału siewnego wystawił na rzecz Spółki fakturę korygującą, dokumentującą przyznany jej rabat za terminową płatność (udzielany zgodnie z umową w okresach miesięcznych). Rabat ten dotyczy dostaw zrealizowanych w 2015 r., a termin „ realizacji rabatu ” (tj. zwrotu różnicy na rzecz Spółki) został wyznaczony przez dostawcę na dzień 7 stycznia 2016 r. Faktura korygująca wpłynęła do siedziby Spółki w dniu 11 stycznia 2016 r. Kolejny przykład - producent środków ochrony roślin przyznał Spółce rabat za wielkość obrotu w 2015 r. Faktury korygujące dokumentujące ten rabat zostały wystawione w dniu 29 grudnia 2015 r. z terminem zwrotu różnicy przypadającym na dzień 5 stycznia 2016 r.
2016
6
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu uczestników akcji promocyjnych z tytułu rabatu i związanych z tym obowiązków płatnika orazzwolnienia przedmiotowego i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Z tego rodzaju zdarzeniem mamy przykładowo do czynienia w sytuacji, kiedy nieokreślonej i otwartej grupie odbiorców przyznawany jest rabat, z którego wszyscy odbiorcy mogą skorzystać na takich samych zasadach. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „ rabatu ”. Termin „ rabat ”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „ zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust ” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce przyznanie rabatu oznacza konieczność zapłaty za dany towar lub usługę ceny preferencyjnej, niższej niż przed udzieleniem rabatu. Skoro pierwotna cena towarów ulega zmniejszeniu dla beneficjentów rabatu, to w rezultacie zapłacona kwota dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Żadna z definicji rabatu nie ogranicza możliwości przyznania rabatu wyłącznie sprzedawcy danych rzeczy lub usług – rabat jest raczej definiowany poprzez jego sens ekonomiczny, przejawiający się w intencji podmiotu udzielającego rabatu do zwiększenia swoich przyszłych zysków poprzez wprowadzenie zachęty ekonomicznej w postaci rabatu, która przełoży się na większa ilość sprzedanych towarów lub usług.
2016
10
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rabaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.