Rabaty | Interpretacje podatkowe

Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów, jak również sposób ich dokumentowania.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca jest w stanie określić kwotę udzielonego rabatu i w związku z tym posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Punktom Sprzedaży. Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zapłacono na rzecz klienta rabat pieniężny – dzień przekazania kwoty przyznanego rabatu na rachunek klienta. Podsumowując przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Punktów Sprzedaży, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości, wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz danego sprzedawcy.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie obowiązku obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu
Fragment:
Podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego jest w tym przypadku producent, który dokonał sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzielił opustu (rabatu pośredniego). Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę bonusy pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów produktów producenta, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym, stanowią de facto rabat pośredni. Zauważyć należy, że obniżka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy. Natomiast, jeżeli obniżenie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie art. 106j ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie sposobu dokumentowania przyznawanych rabatów zmieniających wartość przychodów oraz momentu ujęcia faktur korygujących zmieniających wartość przychodu.
Fragment:
Skutki ekonomiczne tego zdarzenia są takie same jak poniesienie kosztu (wydatku), gdyż w jego wyniku Spółka obowiązana jest do wydatkowania określonych kwot pieniędzy składających się na udzielony rabat. Zdarzenie to, następuje po upływie okresu czasu od dokonania transakcji stanowiących podstawę do obliczenia rabatu/upustu. Przychody, które Spółka uzyskuje z tytułu transakcji stanowiących podstawę do obliczenia rabatu/upustu są przychodami należnymi Spółce. Z zawartego we wniosku o wydanie interpretacji opisu stanu faktycznego wynika, że udzielenie rabatu/skonta jest uwarunkowane zapłatą faktur wystawionych na rzecz podmiotu otrzymującego rabat. Zatem nieuzasadnione jest twierdzenie, że udzielenie rabatu/skonta po dokonaniu transakcji głównej ma na celu ukształtowanie przychodu z tej transakcji we właściwym wymiarze. Przychody z transakcji głównej są przychodami wymagalnymi i należy je traktować, jako przychody definitywne. Udzielenie rabatu nie jest podyktowane, tym, że przychody uzyskane przez udzielającego rabatu, na podstawie, których wysokość rabatu jest ustalana, nie były mu należne. Biorąc pod uwagę te okoliczności należało uznać, że opisany przez Skarżącą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej rabat/skonto stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze podlegające kwalifikacji na gruncie prawa podatkowego. Sąd wskazał, (...)
2017
16
maj

Istota:
1. Czy przyznane przez Spółkę bonusy pieniężne wypłacane Nabywcom pośrednim należy uznać za tzw. rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, które mogą zostać udokumentowane notą uznaniową wystawioną przez Spółkę?
2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, co powinna zawierać nota uznaniowa wystawiana przez Spółkę a dokumentująca przyznanie przez Nią Nabywcy pośredniemu bonusu pieniężnego?
3. Czy w przypadku udokumentowania przekazanego bonusu pieniężnego notą uznaniową wystawioną przez Spółkę, będzie jej przysługiwało prawo obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatku należnego o podatek należny wynikający z noty?
Fragment:
Ponadto, skoro Spółka udziela rabatu obniżając tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej sprzedaży, to będzie miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonego Nabywcom pośrednim rabatów. Spółka nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z momentem udzielenia rabatu, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową. Spółka ma/będzie miała prawo obniżyć obrót (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Reasumując, Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Nabywcom pośrednim za okres rozliczeniowy, w którym fizycznie udzieli rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy pośredniego. Podsumowując, w przypadku udzielenia Nabywcom pośrednim przez Spółkę rabatów (wypłaty bonusów pieniężnych), o których mowa w rozpatrywanej sprawie: Bonusy pieniężne wypłacane przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Nabywców pośrednich stanowią/będą stanowiły rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i Spółka będzie uprawniona do odpowiedniego obniżenia (o wartość rabatu udzielonego aptece) podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów Spółki, za okres rozliczeniowy, w którym faktycznie zostanie udzielony rabat – nastąpi wypłata bonusu pieniężnego, udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.
2017
11
maj

Istota:
 • sposób dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich,
 • prawo i termin obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich
 • Fragment:
  Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca winien posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania danemu Nabywcy należnego rabatu. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy. W świetle powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany posiadać potwierdzenia odbioru wystawionej noty uznaniowej przez Nabywcę pośredniego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  W zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem rabatu.
  Fragment:
  (...) Rabaty od Spółki; objęci nim na identycznych zasadach są także inne osoby wskazane przez Pracowników VF, które mogą, ale nie muszą być członkami rodzin Pracowników VF, czyli Osoby Bliskie; również te osoby mogą uzyskiwać Rabaty od Spółki; o z kolei Pracownicy VP. mogą uzyskiwać Rabaty od innych, niż Spółka, podmiotów z grupy kapitałowej VC. z regionu EMEA; warunki uczestnictwa w programie Rabatów w przypadku Pracowników VF. są takie same jak dla pozostałych uprawnionych osób, cena uzyskana przez Pracownika VF lub Osobę Bliską po uwzględnieniu Rabatu nie odbiega w sposób istotny od cen rynkowych stosowanych wobec innych odbiorców, gdyż rabat o porównywalnej wartości na oferowane Produkty mogą uzyskać również inne osoby, tj. konsumenci; wartość Produktów, jakie może zakupić w roku kalendarzowym z rabatem Pracownik VF (wraz z przypisaną do jego Karty Rabatowej Osobą Bliską), jest ograniczony; zatem korzyść wynikająca ze stosowania Rabatów jest limitowana, co odróżnia (na niekorzyść) program Rabatów w porównaniu do sytuacji osób, które nie są objęte tym programem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  W zakresie rozliczenia kwot otrzymanych od Producentów tytu3em rabatu pooredniego oraz kwot otrzymanych od Dystrybutorów tytu3em rabatu wyp3acanego w formie premii pienie?nej
  Fragment:
  W jaki sposób w podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca winien traktowaa kwoty które otrzymywa3 bedzie od Dystrybutorów tytu3em rabatu wyp3acanego w formie premii pienie?nej oraz kwoty, które otrzymywa3 bedzie od Producentów tytu3em rabatu pooredniego? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do regulacji zawartych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), Wnioskodawca w opisanych zdarzeniach, otrzymuj1c od Dystrybutorów kwote rabatu wyp3acanego w formie premii pienie?nej oraz otrzymuj1c od Producentów kwote rabatu pooredniego bedzie zobowi1zany do rozpoznania przychodu podatkowego w momencie wp3ywu tych kwot na rachunek bankowy Wnioskodawcy. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie w zakresie rozliczenia kwot otrzymanych od : Producentów tytu3em rabatu pooredniego – jest nieprawid3owe; Dystrybutorów tytu3em rabatu wyp3acanego w formie premii pienie?nej – jest nieprawid3owe. Wskazaa nale?y, ?e w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dwoma ró?nymi zdarzeniami przysz3ymi, które podlegaj1 odrebnym regulacjom prawnym. W pierwszym przypadku Wnioskodawca nabywa produkty Producentów za poorednictwem Dystrybutorów. Tym samym Spó3ka nie dokonuje bezpoorednich zakupów od Producentów oraz nie otrzymuje od nich faktur.
  2017
  26
  sty

  Istota:
  W zakresie obowi1zku obni?enia kwoty podatku VAT naliczonego w zwi1zku z otrzymaniem rabatu
  Fragment:
  Podmiotem uprawnionym do obni?enia kwoty podatku nale?nego jest w tym przypadku producent, który dokona3 sprzeda?y ostatecznie po obni?onej cenie, tj. udzieli3 opustu (rabatu pooredniego). Zatem otrzymywane przez Wnioskodawce bonusy pienie?ne z tytu3u osi1gniecia okreolonego poziomu zakupów produktów producenta, które nie s1 zwi1zane ze owiadczeniem wzajemnym, stanowi1 de facto rabat pooredni. Zauwa?ya nale?y, ?e obni?ka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzeda?y (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug, poniewa? kwota zap3aty nale?na od nabywcy ju? go uwzglednia – dane dotycz1ce rabatu znajd1 swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzaj1cej dokonanie sprzeda?y (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy). Natomiast, je?eli obni?enie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzeda?y i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego okreolenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynnooa ta wymaga wystawienia faktury koryguj1cej zmniejszaj1cej wartooa towarów i us3ug, zgodnie art. 106j ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowi1zany wystawia fakture dokumentuj1c1 sprzeda?, a tak?e dostawe towarów i owiadczenie us3ug, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartooci dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebed1cej podatnikiem.
  2017
  26
  sty

  Istota:
  Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.
  Fragment:
  (...) rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą). W tym miejscu zauważyć należy, że rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Zatem rabat ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżyć podstawę opodatkowania. Jak wcześniej wskazano, rozróżnia się rabaty przyznawane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wymaga wystawienia faktury korygującej.
  2016
  24
  gru

  Istota:
  Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - służą sprzedaży produktów w ramach Akcji promocyjnej. Zatem Wnioskodawcy przysługuje zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Parterom handlowym w ramach Akcji promocyjnej – Sprzedaż z rabatem/za złotówkę.
  Fragment:
  Przykładowo, ww. rabaty mogą przybierać formy: rabatu procentowego przy zakupie określonej liczby urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom handlowym uzyskującym największą ilość punktów przyznawanych przez Spółkę za zakup towarów z jej oferty [dalej: Punkty], w grupie podmiotów o podobnym potencjale zakupowym; rabatu kwotowego na zakup urządzeń fiskalnych, udzielanego Partnerom Handlowym, którzy zgromadzą określoną w regulaminie minimalną ilość Punktów w każdym miesiącu trwania Akcji i lub dokonają zakupu określonej liczby urządzeń fiskalnych; rabatu kwotowego przyznawanego w przypadku zrealizowania przez Partnera Handlowego określonej w regulaminie ilości Punktów za zakupy w okresie trwania Akcji, uprawniających do otrzymania nagrody w postaci skierowania na szkolenie (przy spełnieniu dodatkowych warunków) i zgłoszenia przez Partnera Handlowego rezygnacji z realizacji tej nagrody. W przypadku rabatów kwotowych, wartość zamówień dla realizacji rabatu kwotowego musi być wyższa od wysokości przyznanego rabatu. Adresatami Sprzedaży z rabatem mogą być zarówno Partnerzy handlowi zaopatrujący się w towary z oferty Spółki bezpośrednio od Spółki, jak również dokonujący zakupów ww. towarów zarówno od Wnioskodawcy, jak i od innych Partnerów handlowych, którzy nabyli je wcześniej od Spółki.
  2016
  6
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rabaty
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.