Rabaty | Interpretacje podatkowe

Rabaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rabaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z brakiem szczegółowych regulacji w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług w powyższym zakresie, należy zgodzić się Wnioskodawcą, że wystarczającym jest, by nota księgowa, wystawiona celem udokumentowania udzielonego przez Niego rabatu pośredniego, zawierała wskazanie danych podmiotów (nazw, adresów, numerów NIP Spółki i Detalisty), daty udzielenia rabatu a także wskazanie, że wystawiona nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wyszczególnienie kwoty rabatu brutto, podatku VAT i kwoty netto.
Fragment:
(...) rabatu, a także wskazanie, iż nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wskazanie kwoty rabatu brutto, obniżenia podstawy opodatkowania i obniżenia VAT należnego? Zdaniem Wnioskodawcy: Rabat udzielony i faktycznie wypłacony dowolnemu podmiotowi, który nabył towary dystrybuowane przez Spółkę, obniża podstawę opodatkowania i VAT należny dla Spółki. Rabat pośredni powinien być udokumentowany notą księgową. Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w miesiącu w którym faktycznie wypłaciła kwotę rabatu. Wypłacona kwota rabatu pośredniego jest kwotą brutto - w której zawiera się kwota zmniejszenia podstawy opodatkowania i VAT należnego. Wystarczające będzie, aby nota księgowa odzwierciedlała najistotniejsze informacje dotyczące udzielonego rabatu pośredniego. Następujące elementy w nocie księgowej będą wystarczające dla prawidłowego udokumentowania rabatu pośredniego: wskazanie nazw, adresów, numerów NIP Spółki i Detalisty, daty udzielenia rabatu a także wskazanie, iż nota dotyczy rabatu pośredniego oraz wskazanie kwoty rabatu brutto obniżenia podstawy opodatkowania (sprzedaży netto) i obniżenia VAT należnego.
2017
6
gru

Istota:
Czy w świetle art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione?
Fragment:
W umowach można odnaleźć takie zapisy jak np. „ Dodatkowy rabat ustalony w oparciu o wartość obrotu. Okres rozliczeniowy miesięczny. Rozliczenie rabatów nastąpi w formie faktury korekty sprzedawcy wystawionej na podstawie wygenerowanego żądania faktury korekty ”, czy też „ Rabat post transakcyjny za obrót, miesięczny, rozliczaną fakturą korektą ”. Mając na uwadze wyżej opisane postanowienia umowne w zakresie udzielania rabatów posprzedażowych, tj. obniżek cen, Spółka koryguje przychody podatkowe z tytułu wystawionych faktur korygujących w okresie rozliczeniowym, w którym je wystawiła. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione? Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty netto faktur korygujących sprzedaż z tytułu udzielanych przez Spółkę rabatów posprzedażowych, obniżek cen powinny pomniejszać przychody w okresie rozliczeniowym w którym zostały wystawione. Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „ Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty ”.
2017
3
lis

Istota:
W zakresie:
1. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółki z Grupy u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta stanowi przychód z działalności gospodarczej?
2. Czy przychód z tytułu należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółki z Grupy u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta powinien być rozpoznawany memoriałowo, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółkę u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta stanowi rabat otrzymany przez Spółkę?
4. Czy kwota należnego Spółce wynagrodzenia związanego z zakupami dokonywanymi przez Spółkę u Kontrahenta lub u Spółek Kontrahenta powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodów Spółki na zasadzie memoriałowej?
Fragment:
(...) rabat (art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p.). Jeżeli natomiast podatnik będzie mógł ująć w księgach notę kredytową od Kontrahenta lub Spółki Kontrahenta za otrzymany rabat dopiero po terminie określonym w art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p., rabat wynikający z noty kredytowej powinien zostać ujęty w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych w roku następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie, a więc w roku, w którym otrzymano rabat, a nie w roku, którego ten rabat dotyczy (art. 15 ust. 4c u.p.d.o.p.). W przypadku natomiast, gdy Spółka osiągnie przychód ze sprzedaży towarów wyprodukowanych z materiałów zakupionych przez Spółkę dopiero po dniu, o którym mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 u.p.d.o.p. (tj. po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania), Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tego roku, w którym osiągnięte zostały przychody ze sprzedaży tych materiałów, wydatki na nabycie tych materiałów pomniejszone o wartość uzyskanego rabatu. Jeżeli więc rabat należny Spółce będzie w części (...)
2017
3
paź

Istota:
VAT - w zakresie obniżenia kwoty podatku VAT w przypadku promocji „cash back” typu I i typu II na rzecz Użytkownika Końcowego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz obowiązku wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu w związku ze zwrotem części ceny zakupu towaru w ramach promocji „cash back” typu I lub typu II.
Fragment:
Wskazać należy, że podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są określone kwoty, np. premie, bonusy, lub udzielane są rabaty nabywcom. W wielu przypadkach producenci dokonujący sprzedaży towarów na zasadach ogólnych udzielają tzw. rabatów pośrednich ostatecznym konsumentom, gdzie zakupy są realizowane przez konsumentów nie bezpośrednio do producenta, ale od pośrednika, natomiast rabat pośredni jest otrzymywany bezpośrednio od producenta na rzecz ostatecznego nabywcy - konsumenta. W takich przypadkach producent udzielając rabatu pośredniego obniża tym samym swoje wynagrodzenie z tytułu dokonanej sprzedaży, co w efekcie uprawnia go do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych konsumentom rabatów pośrednich. Producent ma również w takim przypadku prawo do obniżenia kwoty uprzednio zapłaconego podatku należnego. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym na terytorium Polski działalność polegającą między innymi na sprzedaży telefonów komórkowych. Sprzedaż Telefonów przez Spółkę na terytorium kraju podlega opodatkowaniu VAT na zasadach odwrotnego obciążenia, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz ust. lc Ustawy o VAT. W związku z czym podatek VAT rozliczany jest przez, podmioty dokonujące nabycia Telefonów od Spółki, to jest przez sieci handlowe, dystrybutorów oraz operatorów sieci komórkowych.
2017
23
wrz

Istota:
Przedmiotowe rabaty, udzielane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Podhurtowników i/lub Punktów Sprzedaży Detalicznej, niebędących bezpośrednimi kontrahentami Wnioskodawcy, stanowić będą rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT i w przypadku ich udzielenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży przedmiotowych Produktów. W przypadku udzielenia rabatów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, dokumentem właściwym do udokumentowania rabatów jest wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa (uznaniowa) zawierająca odpowiednie elementy dokumentu księgowego. Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania dla potrzeb VAT oraz podatku VAT należnego z momentem udzielenia (zapłacenia na rzecz Podhurtownika i/lub Punktu Sprzedaży Detalicznej rabatu pieniężnego), udokumentowanego wystawioną przez Spółkę notą uznaniową.
Fragment:
Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak udzielony rabat pośredni może być udokumentowany np. notą księgową. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca udzielając rabatów finansowych Podhurtownikom i/lub PSD będzie wystawiał notę księgową, zawierającą dane dotyczące podmiotu, któremu przyznano rabat, a także kwotę rabatu z rozbiciem na odpowiednie stawki podatku VAT, wartość brutto, netto i kwotę podatku. Zatem należy stwierdzić, że wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. W związku z tym, na podstawie wystawionych not, Wnioskodawca będzie w stanie określić kwotę udzielonego rabatu i będzie posiadać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Podhurtownikom i/lub PSD. stosownie do regulacji art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zapłacono na rzecz klienta rabat pieniężny – dzień przekazania kwoty przyznanego rabatu na rachunek klienta.
2017
23
wrz

Istota:
Dotyczy sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich.
Fragment:
(...) rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca będzie miał prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT będzie miał moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Nabywcy. ” Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym do podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym został faktycznie udzielony Rabat Pośredni na rzecz Detalisty. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że nota księgowa została wystawiona w innym okresie rozliczeniowym.
2017
2
wrz

Istota:
W omawianej sprawie po stronie uprawnionych – Klientów Kontrahenta, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania rabatu. Korzystanie z rabatu przez Klientów Kontrahenta Spółki będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uprawnionych.
Fragment:
W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów, w tym także tych wydanych jako rabat, a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu. Należy zauważyć, że opisane we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do otrzymania rabatu. Do skorzystania uzyskania rabatu na wypożyczenie przyczepy uprawnieni będą wszyscy klienci, którzy dokonają u Kontrahenta zakupu towaru o określonych parametrach/wartości a także spełnią innych warunki związane ściśle z wypożyczeniem. Co do zasady, wartość udzielonych uprawnionym rabatów będzie stanowić nieodpłatne świadczenie po stronie Klientów. Jednakże, należy zauważyć, że opisane we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do rabatu. Zatem krąg uprawnionych do rabatów będzie potencjalnie nieograniczony. W konsekwencji, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie po stronie uprawnionych – Klientów Kontrahenta, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania rabatu. Korzystanie z rabatu przez Klientów Kontrahenta Spółki będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uprawnionych. Wobec powyższego, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne w związku z korzystaniem przez osoby uprawnione z rabatu.
2017
26
sie

Istota:
 • sposób dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich,
 • prawo i termin obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich
 • Fragment:
  Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca winien posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania danemu Partnerowi należnego rabatu. W przypadku, gdy wystawienie noty dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nastąpi w innym okresie rozliczeniowym, niż wypłata wynikającej z tej noty kwoty, Wnioskodawca ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania (i w konsekwencji podatek VAT należny) za okres, w którym rabat został faktycznie udzielony. Innymi słowy, zasadnicze znaczenie dla rozliczenia przyznanego rabatu pośredniego dla celów podatku VAT ma moment faktycznej wypłaty udzielonego rabatu. Wystawienie noty księgowej dokumentującej udzielenie rabatu pośredniego nie jest bowiem warunkiem koniecznym dla celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT należnego w związku z udzieleniem rabatu. Moment wystawienia noty nie może być więc decydujący dla momentu rozliczenia rabatu dla celów podatku VAT przez Wnioskodawcę. Istotny jest sam fakt fizycznego udzielenia rabatu, czyli np. dokonania transferu środków pieniężnych na konto Partnera Dystrybutora. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 i 3, uzależniające prawo i termin obniżenia podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu pośredniego od wystawienia noty księgowej, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
  2017
  24
  sie

  Istota:
  Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem rabatów w ramach planu marketingowego
  Fragment:
  Wartość rabatu dla uczestnika/Klienta zależy od rodzaju towaru i wynosi do 20% ceny zwykłej, przy czym w przypadku kosmetyków rabat może sięgać nawet do 30% ceny zwykłej. Wartość kwotowa rabatów jest znana uczestnikowi już przed zakupem towarów, bowiem wszystkie ceny zwykłe oraz ceny z uwzględnieniem rabatów są publikowane przez Spółkę w dostępnym cenniku i określane jako Cena Klubowa. Jeśli chodzi o Przedstawicieli „ zwykłych ” (tj. bez przyznanej rangi wyższej), to mogą oni nabywać towary od Spółki w swoim imieniu i na swoją rzecz, jako tzw. zakupy osobiste, z identycznymi rabatami, które przysługują Klientom – uczestnikom programu ... (rabaty opisane w kategorii nr 1). W takim przypadku Przedstawiciel „ zwykły ”, podobnie jak Klient – uczestnik programu .., nie musi spełniać żadnych dodatkowych przesłanek, aby uzyskać rabaty opisane w kategorii nr 1. Wystarczy jedynie nabycie danego towaru od Spółki. Innymi słowy, w ramach programu rabatowo-lojalnościowego ..., Klient może uzyskać określony rabat przy zakupie takiego towaru. Za zakup takiego samego produktu od Spółki, Przedstawiciel „ zwykły ” może uzyskać identyczny rabat jak uczestnik programu ..., bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. „ Rabat ”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza: „ zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust ” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).
  2017
  12
  sie

  Istota:
  Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem rabatów w ramach planu marketingowego
  Fragment:
  Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, dodatkowym przychodem dla Menedżerów Konsultantów i Senior Menedżerów niebędących przedsiębiorcami, z tytułu uzyskanego wyższego rabatu od Spółki, będzie różnica pomiędzy ceną towaru obowiązującą dla Klienta – z uwzględnieniem przysługującego rabatu dla członków programu rabatowo – lojalnościowego ..., a ceną (z rabatem) zapłaconą przez Menedżera. Innymi słowy, przychodem Menedżera będzie różnica pomiędzy kwotą rabatu, którą sam otrzymał przy zakupie osobistym, a kwotą rabatu przysługującą (zgodnie z cennikiem) na taki sam towar Klientowi, uczestnikowi programu .... Przykład: Jeśli np. cena zwykła określonego towaru wynosi zgodnie z cennikiem 1 000 zł, Cena Klubowa dla Klienta – uczestnika programu ... wynosi 800 zł (20% rabatu – zgodnie z zasadami wskazanymi dla kategorii nr 1), zaś Przedstawiciel w randze Menedżer Konsultant nabywa ten towar w cenie 700 zł (30% rabatu – zgodnie z zasadami wskazanymi dla kategorii nr 2), to przychodem Menedżera Konsultanta będzie kwota 100 zł. Różnica w cenie: 800 zł – 700 zł = 100 zł. Albo różnica w zrealizowanym rabacie od ceny zwykłej: rabat Menedżera 300 zł – rabat Klienta 200 zł = 100 zł. W opinii Spółki takie obliczenie wysokości przychodu Menedżera (zleceniobiorcy) ma swoje oparcie w przepisie art. 11 ust. 2b ustawy o PIT.
  2017
  12
  sie
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rabaty
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.