Quad | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to quad. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
11
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 20 kwietnia 2012 r. i 16 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani rolnikiem zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny. W 2010 r. „zrezygnowała” ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zajmuje się Pani chowem i hodowlą bydła mlecznego. Gospodarstwo stanowi 36,89 ha użytków rolnych. Z uwagi na rodzaj działalności rolniczej (bydło mleczne) dużą część areału zajmują łąki i pastwiska. Ze względu na rozległe położenie pastwisk i łąk chciałaby Pani nabyć quada, który służyłby do szybszego poruszania się po gospodarstwie. Posiada Pani dwa ciągniki rolnicze, ale średnia prędkość z jaką można się nimi poruszać to 20 km/h. Quad byłby przydatny do objeżdżania pastwisk, a przede wszystkim kontroli zagród i ogrodzeń, które często są niszczone przez bydło (zrywane są druty zabezpieczające przed jego wydostaniem się z pastwiska). Ponadto część łąk graniczy bezpośrednio z lasami, a dojazd do nich ciągnikiem rolniczym jest utrudniony ze względu na wąskie drogi leśne. Nabycie quada pozwoli na szybkie przemieszczanie się pomiędzy polami oraz umożliwi przewóz drobnych narzędzi i temu podobnych rzeczy.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia quada.

Fragment:

Na potrzeby działalności zakupił Pan dwa pojazdy czterokołowe typu quad, związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Quady umożliwiają jazdę z maksymalną prędkością 65 km/h, posiadają wyciągi z atestu homologacji, z których wynika, że są to pojazdy samochodowe inne, o masie własnej 153 kg i dopuszczalnej ładowności 105 kg. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów wspólnotowych i krajowych oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż przysługiwało Panu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych quadów, gdyż nie są one samochodami lecz pojazdami samochodowymi, do których to pojazdów ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r., obowiązująca przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, nie przewidywała ograniczeń w prawie do odliczenia, o ile nie zaszły inne przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie informuje się, że kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu quadów, została rozstrzygnięta w interpretacji nr ITPP2/443-942b/09/EŁ. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT -7 zwiększającej podatek naliczony z tytułu zakupu pojazdu samochodowego typu quad.

Fragment:

Zakwalifikowanie quada do pojazdów samochodowych, wynika także z konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w dniu 19 września 1949 roku, która została przez nasze Państwo ratyfikowana i opublikowana w 1959 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 321), bowiem art. 4 konwencji stanowi, iż pojazd samochodowy oznacza każdy pojazd poruszający się po drogach o własnym napędzie przy pomocy urządzenia mechanicznego, przeznaczony zazwyczaj do transportu osób lub towarów, a nie będący pojazdem poruszającym się po szynach lub połączonym z przewodami elektrycznymi. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Wnioskodawca zakupił pojazd samochodowy typu quad, który stanowił dla Wnioskodawcy towar handlowy. W momencie sprzedaży (od której ustalono podatek należy) Wnioskodawca zorientował się, iż nie dokonano odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia. Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, iż transakcja zakupu i sprzedaży pojazdu była czynnością jednorazową i przedmiotem działalności nie jest handel pojazdami typu quad. Odnosząc się do kwestii możliwości skorygowania deklaracji podatkowych za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę VAT potwierdzającą zakup pojazdu lub też za miesiąc następny, należy stwierdzić, iż zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.

2011
1
lip

Istota:

Czy można odliczyć w całości podatek naliczony od zakupionych pojazdów?

Fragment:

(...) quadów przeznaczonych na wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego przy nabyciu quadów przeznaczonych na wynajem. W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie organizowania targów i wystaw. Od 2008 r. postanowił rozszerzyć ją o wynajem quadów. W tym celu dokonał zakupu ww. pojazdów (6 szt.), które będą użytkowane tylko i wyłącznie do wynajmu (czynności opodatkowanych) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zakupione pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 428 kg są pojazdami samochodowymi i stanowią środki trwałe (podlegające amortyzacji). W świadectwie homologacji określone są jako pojazdy kategorii L7e. Quady wynajmowane będą osobom fizycznym oraz firmom na godziny, dni, czy inne okresy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można odliczyć w całości podatek naliczony od zakupionych pojazdów...

2011
1
lip

Istota:

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupionego paliwa przeznaczonego do napędu pojazdów?

Fragment:

(...) quadów przeznaczonych na wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu quadów przeznaczonych na wynajem. W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie organizowania targów i wystaw. Od 2008 r. postanowił rozszerzyć ją o wynajem quadów. W tym celu dokonał zakupu ww. pojazdów (6 szt.), które będą użytkowane tylko i wyłącznie do wynajmu (czynności opodatkowanych) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zakupione pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 428 kg są pojazdami samochodowymi i stanowią środki trwałe (podlegające amortyzacji). W świadectwie homologacji określone są jako pojazdy kategorii L7e. Quady wynajmowane będą osobom fizycznym oraz firmom na godziny, dni oraz inne okresy wraz z paliwem tankowanym przez Wnioskodawcę.