IPTPP1/443-256/12-7/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Usługa przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2012r. (data wpływu 29 marca 2012r.) uzupełnionym pismami z dnia 24 maja 2012r. (data wpływu 31 maja 2012r.) oraz z dnia 20 czerwca 2012r. (data wpływu 25 czerwca 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania usług przeprowadzenia wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu systemowego pn. A... oraz wsparcia grupowego w zakresie doradztwa zawodowego,
 • braku zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A...

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 23 kwietnia 2012r. (data wpływu 24 kwietnia 2012r.) oraz z dnia 20 czerwca 2012r. (data wpływu 25 czerwca 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Z złożył dwie oferty na świadczenie usług, które mają polegać na :

 • usługa pierwsza: przeprowadzenie 92 godzin wsparcia indywidualnego dla 23 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... (po 4 godziny dla każdego/ej uczestnika/uczestniczki oraz 32 godzin wsparcia grupowego ( po 16 godzin dla dwóch grup: 12 i 11 osobowej) w zakresie doradztwa zawodowego;
 • usługa druga: przeprowadzenie 69 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 23 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... (po 3 godziny dla każdego uczestnika).

Konsultacje psychologiczne mają być przeprowadzone przez osobę posiadającą dyplom magistra psychologii i co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu psychologa. Indywidualne konsultacje psychologiczne winny mieć na celu wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej, mają pomóc w nabyciu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnienia aktywności społecznej i motywacji do działania, a także w określeniu aktualnych potrzeb edukacyjnych koniecznych do powrotu na rynek pracy.

Obydwie wymienione wyżej usługi są częścią projektu systemowego realizowanego przez Gminę pn. A... współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt jest skierowany do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywacje do poszukiwania zatrudnienia.

Z jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi będące przedmiotem wniosku nie są usługami w zakresie opieki medycznej, nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza lub zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Usługi będące przedmiotem wniosku są usługami w zakresie kształcenia i wychowania i będą świadczone przez jednostkę organizacyjną Z , (tj. Centrum...), który jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzające wpisanie Centrum, które ma realizować wymienione we wniosku usługi. W zaświadczeniu nie są wymienione żadne usługi, gdyż stosownie do art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji placówki oświatowej nie wymienia się rodzajów usług, które placówka świadczy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 czerwca 2012 r., Wnioskodawca wskazał, iż opisane we wniosku usługi będą realizowane przez Centrum, która to jednostka jest jednostką objętą systemem oświaty, z tym, że według oceny Wnioskodawcy:

 • usługa polegająca na udzieleniu wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie doradztwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... " wchodzi w zakres usług objętych systemem oświaty;
 • usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla ww. uczestników/uczestniczek projektu nie wchodzi w zakres usług objętych systemem oświaty i nie są to usługi:
  1. kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
  2. nie są prowadzone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty;
  3. nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Ww. usługi będą sfinansowane w całości ze środków publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...

Czy usługa przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A... jest zwolniona z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa polegająca na przeprowadzeniu 69 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 23 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... (po 3 godziny dla każdego uczestnika) nie będzie zwolniona z podatku i podlegać będzie opodatkowaniu w wysokości 23%. Co prawda, przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów, w tym wykonywane przez psychologa, jednakże w tym przypadku, w ocenie Wnioskodawcy, usługa ta nie będzie miała charakteru opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, albowiem osoby, które będą korzystały z indywidualnych konsultacji medycznych nie będą korzystać z tych konsultacji z uwagi na ich potrzeby zdrowotne, ale celem konsultacji będzie wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej, mają pomóc w nabyciu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnienia aktywności społecznej i motywacji do działania, a także w określeniu aktualnych potrzeb edukacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwolnieniu podlegają również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają także – stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy – świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i pkt 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i pkt 19.

Przepisy powyższe stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów art. 132 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którymi zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze, a także świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwa członkowskie

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że pojęcia dotyczące zwolnień należy interpretować w sposób ścisły, ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Jeśli chodzi w szczególności o zwolnienie przewidziane w art. 132 Dyrektywy, to z orzecznictwa wynika, że pojęcie „opieka medyczna” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy obejmuje więc jedynie takie usługi profilaktyczne, które mieszczą się w zakresie opieki medycznej. Jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie przez Trybunałem Sprawiedliwości UE C-262/08 profilaktyczne usługi medyczne służą oddaleniu, uniknięciu lub zapobieżeniu chorobom, urazom lub problemom zdrowotnym bądź do wykrywania stadiów ukrytych lub początkowych w celu umożliwienia wczesnego leczenia. A contrario świadczenie, które nie zmierza do oddalenia, uniknięcia lub zapobieżenia zaburzenia zdrowia bądź do wykrycia takiego zaburzenia w ukrytym lub początkowym stadium, nie jest profilaktycznym świadczeniem medycznym.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, Z jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył dwie oferty na świadczenie usług, które mają polegać na przeprowadzenie 92 godzin wsparcia indywidualnego dla 23 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... (po 4 godziny dla każdego/ej uczestnika/uczestniczki oraz 32 godzin wsparcia grupowego ( po 16 godzin dla dwóch grup: 12 i 11 osobowej) w zakresie doradztwa zawodowego oraz przeprowadzenie 69 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 23 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. A... (po 3 godziny dla każdego uczestnika). Konsultacje psychologiczne mają być przeprowadzone przez osobę posiadającą dyplom magistra psychologii i co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu psychologa. Indywidualne konsultacje psychologiczne winny mieć na celu wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej, mają pomóc w nabyciu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnienia aktywności społecznej i motywacji do działania, a także w określeniu aktualnych potrzeb edukacyjnych koniecznych do powrotu na rynek pracy. Obydwie wymienione wyżej usługi są częścią projektu systemowego realizowanego przez Gminę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt jest skierowany do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywacje do poszukiwania zatrudnienia. Usługi będące przedmiotem wniosku nie są usługami w zakresie opieki medycznej, nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza lub zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654). Usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla ww. uczestników projektu nie wchodzi w zakres usług objętych systemem oświaty i nie są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, nie są prowadzone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku oraz wyżej powołane przepisy należy stwierdzić, iż usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu nie mieści się w zakresie usług opieki medycznej służących profilaktyce, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, lecz mają pomóc w nabyciu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnienia aktywności społecznej i motywacji do działania, a także w określeniu aktualnych potrzeb edukacyjnych koniecznych do powrotu na rynek pracy. Niewątpliwie ww. konsultacje psychologiczne mogą zapobiec ewentualnym zaburzeniom zdrowia, jednakże związek ten jest zbyt luźny i nieskonkretyzowany, aby móc mówić w omawianym przypadku, iż ww. usługi świadczone usług w zakresie opieki medycznej.

Wobec powyższego, koniecznym staje się przeanalizowanie, czy niniejsze usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych dla ww. uczestników projektu systemowego objęte są zakresem przepisów art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy oraz § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych,

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r., usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dla usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu, nie spełnia przesłanek o charakterze podmiotowym wymienionych w pkt 26, bowiem nie jest ani uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostką badawczo-rozwojową, ani też w tym zakresie nie stanowi jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zainteresowany wskazał również, iż nie są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, nie są prowadzone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i tym samym nie wypełnia przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż dla przedmiotowych usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu, nie znajdą zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy.

Wobec tego, iż usługi przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu systemowego pn. A... nie mieszczą się w zakresie usług opieki medycznej służących profilaktyce, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, jak i w zakresie usług szkoleniowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy oraz § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia, w konsekwencji będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A... Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług przeprowadzenia wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu systemowego pn. A... oraz wsparcia grupowego w zakresie doradztwa zawodowego został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-256/12-6/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski