Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:


1. Autor skargi kasacyjnej wskazuje na naruszenie art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, stawiając pod jego adresem zarzuty merytoryczne, sprowadzające się w istocie do wadliwego zrozumienia przez sąd pierwszej instancji tego przepisu, który stanowi o uprawdopodobnieniu uchybienia terminu bez winy zainteresowanego. Zarzut taki nie może stanowić podstawy kasacyjnej w rozumieniu art. 174 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten wymaga wskazania określonych przepisów tej ustawy lub innych ustaw, których naruszenia mógł się dopuścić sąd administracyjny orzekający w danej sprawie.
2. Uzasadnienie tego wyroku zawiera stan faktyczny, z którego wynika przebieg postępowania podatkowego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. Uwzględnia on wszystkie niezbędne elementy pozwalające na ocenę legalności wydanego, a następnie zaskarżonego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie postanowienia Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2002 r. Wskazują one także na wątki stanowiące przedmiot różnych ocen, tak ze strony podatkowego organu odwoławczego, jak i pełnomocnika strony skarżącej (strona 3 zaskarżonego wyroku). Na tej podstawie Sąd miał prawo uznać, iż postępowanie podatkowe przeprowadzone zostało bez naruszenia norm procesowych, a w szczególności art. 122 art. 187 § 1 oraz art. 188 Ordynacji podatkowej. Z podobnych względów nie można dopatrzyć się naruszenia prze Sąd powołanego przez autora skargi kasacyjnej przepisu art. 113 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na nie ustosunkowanie się do zarzutów naruszenia art. 2 Konstytucji RP oraz art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.
3. Uzasadnienie to zawiera zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, a także stanowisko stron, w rym z wyartykułowaniem ich różnic. Zwrócić przy tym należy uwagę, iż termin zwięzłe przedstawienie stanu sprawy oznacza zarówno krótki opis przebiegu sprawy toczącej się w ramach danego postępowania podatkowego, jak i zawarte w swej treści przedstawienie stanu faktycznego przyjętego przez sad, co ma miejsce w badanym wyroku. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wreszcie podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej uzasadnienie.

Fragment:

(...) kancelarii środek komunikacji bezpieczniejszy i szybszy niż publiczny środek transportu, jakim jest tramwaj, choćby miejską taksówkę, skoro nie uczynił tego osobiście. W skardze kasacyjnej z dnia 26 marca 2004 r. wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżono powyższy „wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez orzeczenie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wnioskowano ponadto o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania wg norm przepisanych. Przedmiotowemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności: Art. 113 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez brak wyczerpującego rozpoznania okoliczności faktycznych i prawnych sprawy polegający na: nie rozpoznaniu zarzutu naruszenia (...)