Przywrócenie terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przywrócenie terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

...przyjmując obiektywny miernik staranności, której należy wymagać od każdego pełnomocnika należycie dbającego o interesy swojego mocodawcy, adwokat winien był w takiej sytuacji poczynić wszelkie starania, by skorzystać z pomocy osób zatrudnionych przez spółkę . O tym, iż pełnomocnik z osobami tymi miał możliwość kontaktu, również w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, dowodzi powołane już powyżej upoważnienie aplikanta adwokackiego podpisane przez niego 7 września 2007 rok. W ocenie sądu, pełnomocnik w ogóle nie dowiódł, iż z pomocy tych osób nie mógł skorzystać. Tak samo jak nie wykazał, iż nie mógł skorzystać z pomocy członków rodziny. Należy podkreślić, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym nagła choroba jest co prawda przesłanką pozytywną, uzasadniającą przywrócenie uchybionego terminu, ale wyłącznie wówczas, gdy nie pozwala na wyręczenie się inną osobą.

Fragment:

(...) kasacyjnej. Sąd z uwzględnieniem wszelkich okoliczności tej konkretnej sprawy doszedł do przekonania, iż przedłożone zwolnienie lekarskie nie jest w tym przypadku potwierdzeniem takiego braku winy. Co do zasady bowiem samo zwolnienie lekarskie nie wykluczało możności poczynienia odpowiednich działań do dokonania przedmiotowej czynności, czego również dowiódł sam pełnomocnik - albowiem mimo trwania powołanej przeszkody - sfinalizował czynność wysłania skargi kasacyjnej. Przywrócenie terminu nie jest więc dopuszczalne, albowiem niedopełnienie obowiązku nastąpiło z powodu przeszkody możliwej do przezwyciężenia, czyli zawinionej przez pełnomocnika. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd na podstawie art.86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji. (...)

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup działki przed dniem rejestracji do podatku VAT poprzez przywrócenie terminu do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy

Fragment:

(...) o VAT może wprowadzić zakupioną działkę do działalności jako remanent i na tej podstawie odliczyć VAT naliczony w deklaracji za grudzień 2007r. przywracając 14-dniowy termin na zgłoszenie ww. remanentu do naczelnika urzędu skarbowego. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustalenie czy Wnioskodawcy przysługuje prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowej nieruchomości gruntowej poprzez przywrócenie terminu na przedłożenie w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT - uzależnione jest w pierwszej kolejności od stwierdzenia, czy Wnioskodawca na mocy obowiązujących przepisów ma prawo do skorzystania z możliwości, jaką daje przepis art. 113 ust. 5 w zakresie dotyczącym sporządzenia spisu z natury zapasów towarów. Należy stwierdzić, iż zarówno w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, jak i utraty prawa do zwolnienia, podatnikom (...)

2011
1
maj

Istota:


1. Wyznaczenie przez ustawodawcę ram czasowych do dokonania określonych czynności w toku postępowania poprzez wskazanie w ustawie terminów, których wyekspirowanie powoduje bezskuteczność czynności ma na celu usunięcie stanu niepewności w stosunkach procesowych (co do dalszego biegu czy też zakończenia postępowania). Realizując ten cel ustawodawca przewidział jednocześnie instytucję procesową, mającą na celu ochronę strony czy uczestnika postępowania przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu do dokonania czynności procesowej.

2. Zgodnie z art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej termin do dokonania tej czynności może być zainteresowanemu na jego wniosek przywrócony, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przepis ten nie uzależnia uprawnienia do przywrócenia terminu od stopnia zawinienia. To zaś oznacza, iż każdy, nawet najlżejszy stopień zawinienia w uchybieniu terminu wyłącza możliwość zastosowania tej instytucji.

3. Uniknięcie negatywnych skutków dokonania czynności postępowania po upływie ustawowego terminu zakreślonego do jej wykonania wymaga więc uprawdopodobnienia nie tylko braku winy umyślnej. Dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i organy podatkowe w tej sprawie wykładnia art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej jest zatem prawidłowa. Wykluczenie winy w uchybieniu terminu wymaga bowiem wykazania, iż mimo dołożenia wszelkich możliwych w danych warunkach starań, strona nie mogła przezwyciężyć przeszkody, uniemożliwiającej jej dokonanie czynności postępowania w terminie ustawowym.

Fragment:

(...) 2005 r., tj. po upływie 6 miesięcy. Termin do wniesienia żądania przywrócenia uchybionego terminu jest terminem zawitym (tak w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku- uwaga Sądu) jego uchybienie powoduje, iż dokonanie wymaganej czynności jest prawnie bezskuteczne. Art. 162 Ordynacji podatkowej przewiduje jednak możliwość przywrócenia uchybionego terminu, gdy spełnione zostaną trzy wymogi: gdy zainteresowany uprawdopodobni, że naruszenie terminu nastąpiło bez jego winy, wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, a jednocześnie ze złożeniem wniosku, zostanie dokonana czynność, dla której był określony termin. W ocenie Sądu z powyższych wymogów, dwa zostały spełnione-pełnomocnik Urszuli M w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, tj. w dniu 17 lutego 2005 r. złożył wniosek o przywrócenie uchybionego terminu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ogłoszono w dniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że przepis prawa materialnego, który nie został zastosowany przez sąd dla uzasadnienia rozstrzygnięcia może być podstawą kasacyjną tylko wtedy, gdy wnoszący skargę kasacyjną wykaże, iż jego pominięcie stanowi określone w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego (por. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r., sygn. akt OSK 121/04-ONSAiWSA 2004/1/11). W skardze kasacyjnej natomiast nie wykazano dlaczego przepis ten winien mieć zastosowanie w rozpatrywanej sprawie ukierunkowując uzasadnienie powyższego zarzutu jedynie na błędną jego wykładnię, której miał dokonać Sąd pierwszej instancji. Powołanie w skardze kasacyjnej przepisu prawa materialnego, który nie był zastosowany w sprawie, nie może więc odnieść zamierzonego skutku, czyniąc nieskutecznym zarzut błędnej jego wykładni.

Fragment:

(...) oraz odmiennej oceny dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych. W ramach tej podstawy kasacyjnej i tak sformułowanych zarzutów nie można było skutecznie kwestionować dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny legalności-zaskarżonego postanowienia. Zauważyć należy, że istotą sporu pomiędzy stronami było to, czy organ podatkowy prawidłowo ocenił na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, iż uchybiono siedmiodniowemu terminowi do wniesienia podania o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, a więc kwestia wypełnienia dyspozycji art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej. Stosownego zarzutu w powiązaniu z właściwymi przepisami ustawy regulującej postępowanie przed sądami administracyjnymi jednakże nie podniesiono. Zasadniczym problemem było ustalenie dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Zwrócić uwagę należy, iż autor skargi kasacyjnej nie kwestionował ustalenia poczynionego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Wniosek o przywrócenie terminu opiera się na założeniu, że decyzja, od której wniesiono odwołanie została skutecznie doręczona i że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez winy strony. Doręczenie, które nie jest skuteczne nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania. W tej sytuacji organ podatkowy musi z urzędu dokonać ponownego doręczenia decyzji stronie. We wniesionej w niniejszej sprawie skardze kasacyjnej brak jest zarzutu, iż osoba, która odebrała decyzję kierowaną do Spółki (Małgorzata R) nie była upoważniona do odbioru korespondencji. Skarga ta nie zawiera także zarzutu naruszenia art. 151 Ordynacji podatkowej.

2. Art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej - dla jego prawidłowego zastosowania - wymaga "uprawdopodobnienia", a nie "wykazania" braku winy strony w jego uchybieniu. W odniesieniu do osoby prawnej, uznanie braku winy do wniesienia środka odwoławczego w ustawowym terminie, wymaga uprawdopodobnienia braku winy osoby legitymowanej do podejmowania czynności prawnej w jej imieniu. "Brak winy" należy w każdym przypadku pojmować w sposób obiektywny. Wynika stąd, że w razie gdy ustalone przez sąd okoliczności uchybienia świadczą o zachowaniu się strony, noszącym znamiona winy - w jakiejkolwiek jej postaci, a zatem także winy polegającej na niedbalstwie, nie można dokonać przywrócenia uchybionego terminu. Pojmowany obiektywnie miernik "braku winy" w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej musi uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku.

Fragment:

(...) wpływu to, czy osoba ta przekazała następnie pismo osobom powołanym do dokonania czynności, których pismo dotyczyło. Jest to już sprawa wewnętrznej organizacji pracy jednostki organizacyjnej będącej adresatem pisma. Stwierdzając, że chybione były zarzuty kasacji dotyczące prawidłowości doręczenia decyzji, za uzasadniony Naczelny Sąd Administracyjny uznał natomiast zarzut nienależytej oceny okoliczności faktycznych, które - według autora skargi kasacyjnej - uzasadniały przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej - dla jego prawidłowego zastosowania - wymaga "uprawdopodobnienia", a nie "wykazania" braku winy strony w jego uchybieniu. W odniesieniu do osoby prawnej, uznanie braku winy do wniesienia środka odwoławczego w ustawowym terminie, wymaga uprawdopodobnienia braku winy osoby legitymowanej do podejmowania czynności prawnej w jej imieniu. "Brak winy" należy w każdym przypadku pojmować w sposób obiektywny. (...)

2011
1
sty

Istota:

W listopadzie 2003 roku sprzedałem na giełdzie papierów wartościowych akcje wymienione ze świadectw udziałowych NFI. Nie rozliczyłem się z dochodu wynikłego ze sprzedaży akcji, wobec tego nie opłaciłem zaliczki na podatek.
-Czy dochody ze sprzedaży akcji NFI na giełdzie poza działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu od dochodów, czy na mocy par. 52 pkt 2 są z tego zwolnione.
-W przypadku nakazu wykazania tych dochodów proszę o przywrócenie terminu zapłaty zaliczki.
-Czy mogę w kosztach uzyskania przychodu umieścić kwotę jaką zapłaciłem za zakup w banku dodatkowych świadectw udziałowych.

Fragment:

(...) o wysokości uzyskanego dochodu. Jeżeli uzyskany przez Pana dochód przekroczył kwotę 1 070, 05 zł, to ciąży na Panu obowiązek złożenia deklaracji PIT-13 i wpłacenia zaliczki miesięcznej. Jeżeli nie dopełnił Pan tego obowiązku, to zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926 ze zmianami) powstała zaległość podatkowa (tj. podatek niezapłacony w terminie). W takiej sytuacji nie ma możliwości ubiegania się o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji i zapłacenia zaliczki, ponieważ ten obowiązek ciąży na Panu do chwili jego zrealizowania. Natomiast może Pan po złożeniu ww deklaracji ubiegać się o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę zgodnie z art. 67 § 1 ww ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Jeżeli uzyskany przez Pana dochód ze sprzedaży akcji wymienionych za (...)