Przywilej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przywilej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy organizacja międzynarodowa International Fund for Agricultural Development, tj. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawn.?

Fragment:

(...) od wszelkich podatków bezpośrednich na podstawie Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. Składając przedmiotowy wniosek Bank prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Zgodnie z §43 Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych stanowiącej załącznik Nr 1 Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. (Dz. U z 1970 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.) - zwanej dalej Konwencją ONZ z dnia 21/11//1947 r.: "Każde państwo będące stroną niniejszej konwencji wskazuje w swym dokumencie przystąpienia organizację lub organizacje wyspecjalizowane, w stosunku do której lub do których zobowiązuje się stosować postanowienia niniejszej konwencji. Każde państwo (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

Fragment:

(...) the Near East - tj. Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, oznacza organizację udzielającą pomocy finansowej, zdrowotnej i edukacyjnej uchodźcom palestyńskim, założoną w 1949 r. i finansowaną przez ONZ. Stanowi ona organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeden z programów prowadzonych w ramach wymienionej Organizacji i w związku z powyższym w odniesieniu do UNRWA zastosowanie znajdują przepisy Konwencji dotyczące przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych. Stanowisko Banku w tym zakresie uznano zatem za prawidłowe. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że: 1. interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Bank i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez składającego zapytanie; 2. interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, (...)