ZB/415-10/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Podatnik posiada prawo do przyspieszonej amortyzacji budynku zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzednio wykorzystywanego jako stajnia i magazyn a obecnie po gruntownym remoncie przeznaczonego na funkcje usługowe prowadzonej działalności gospodarczej ?

ZB/415-10/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przyspieszona amortyzacja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Tutejszy Organ Podatkowy podziela stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 11.05.2007r. uzupełnionego oświadczeniem z dnia 28.05.2007r. w przedmiocie możliwości stosowania przyśpieszonej amortyzacji środka trwałego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca dokonał zakupu nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w XIX wieku i funkcjonował jako stajnia, a przed remontem jako pomieszczenie magazynowe. Następnie dokonano gruntownego remontu i przeznaczono go na funkcje usługowe.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do przyśpieszonej amortyzacji ( 10% w skali roku), czyli przez 10 lat.

Amortyzacja podatkowa oznacza stopniowe zużywanie się majątku przedsiębiorcy, na który składają się m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania :1)budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,2)maszyny, urządzenia i środki transportu,3)inne przedmioty- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art.23a pkt1, zwane środkami trwałymi.Dokonywane odpisy amortyzacyjne pomniejszają natomiast przychód podatkowy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 ust. 8 w/w ustawy kosztem uzyskania przychodów są także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statuują dwie podstawowe metody amortyzacji. Amortyzację liniową oraz degresywną. Będąca przedmiotem niniejszego wniosku amortyzacja przyśpieszona stanowi jeden ze sposobów stosowania amortyzacji liniowej. Jej istota sprowadza się do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Aby móc skorzystać z amortyzacji przyśpieszonej spełnione muszą być jednak odpowiednie przesłanki. I tak, zgodnie z przepisem art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stawki indywidualne można stosować wyłącznie do środków trwałych, o których mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3, jeżeli :1)są używane ( tzn. podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przynajmniej przez 60 miesięcy) lub2)ulepszone ( tzn. przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej),3)po raz pierwszy wprowadzone są do ewidencji środków trwałych u danego podatnika,4)zachowany zostanie minimalny 10- letni okres amortyzacji, o którym stanowi art. 22j ust. 1 pkt 3 w/w ustawy.Łączne spełnienie wyżej wymienionych warunków uprawnia Podatnika do skorzystania z przyśpieszonej amortyzacji, przez zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowym wniosku uznać należy za trafne, pod warunkiem spełnienia wszystkich w/w przesłanek. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, a traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów prawnych.Zgodnie z art. 14 b § 1i 2 Ordynacji Podatkowej powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika czy inkasenta. Wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przyspieszona amortyzacja
DP.I415/20/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.