WP/423-12/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla nabytego budynku magazynowego po adaptacji na budynek biurowy - siedzibę Spółki?

WP/423-12/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. przyspieszona amortyzacja
  3. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2005r. Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie amortyzacji środka trwałego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 07.11.2006r. jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07.11.2006r. z siedzibą w Gdańsku zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie

podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie amortyzacji środka trwałego

W złożonym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Spółka zawarła wstępne porozumienie w sprawie nabycia budynku niemieszkalnego z przeznaczeniem na siedzibę Spółki. Budynek został wybudowany w latach 1974 - 1975 użytkowany przez poprzednich właścicieli jako budynek magazynowy. Poprzedni właściciel budynku zobowiązał się do dokonania remontu budynku i przystosowania go dla potrzeb Spółki

Sprzedawca jest jednocześnie dłużnikiem z tytułu dokonywanych na jego rzecz dostaw, dlatego Spółka dokona potrącenia wzajemnych należności i nie dojdzie do zapłaty ceny za nieruchomość, w postaci gotówki, a rozliczenie nastąpi na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań

Nowelizacja z dnia 16.11.2006r. ustawą, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) od 01.01.2007r. zmianie uległ stan prawny. Na dzień wydania niniejszego postanowienia w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wyróżniono nową kategorię środków trwałych oraz zmieniono sposób obliczania dla nich minimalnego okresu amortyzacji

W związku z powyższym wystąpiono do Spółki z wezwaniem (z dnia 11.01.2007r. Nr WP/420-2/07) o sprecyzowanie stanu faktycznego, który umożliwił by udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi stanem normatywnym

Spółka w dniu 31 stycznia 2007r. przedstawiła nowe okoliczności, precyzując stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 07.11.2006r.

<
  1. Z dołączonego aktu notarialnego Repertorium Nr .... wynika, że Spółka stała się właścicielem budynku 28 grudnia 2006 roku.
  2. Na podstawie przedstawionego zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury stwierdzono, że toczy się postępowanie w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek biurowo – usługowy
  3. Ponadto z wyjaśnień Spółki wynika, że nie zakończono prac związanych z przebudową budynku, a w konsekwencji nie rozpoczęto amortyzacji budynku (rozpoczęcie amortyzacji zaplanowano w maju 2007 roku)

Zdaniem Podatnika, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla budynków (lokali) i budowli używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego uzupełnionego pismem w dniu 31.01.2007r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza co następuje

Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością maszyny, urządzenia i środki transportu
  2. inne przedmioty

- jeżeli stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres ich używania przekracza rok oraz wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu

W myśl art. 16f ust. 1 w związku z art. 16g ust. 1 w/w ustawy podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, którą w przypadku nabycia w drodze kupna stanowi cena nabycia środka trwałego

Natomiast w świetle przepisów art. 16j ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007r., podatnicy z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zgodnie z zapisem art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217 poz. 1589), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem 1 stycznia 2007r. rozpoczęli amortyzację środków trwałych na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 3 i art. 16k ust. 4 - 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r., stosują do amortyzacji tych środków przepisy art. 16j ust. 1 pkt. 3 oraz art. 16k ust. 1 i ust. 4 - 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.

Wobec powyższego dla ustalenia w jakiej wysokości przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji budynku, ma znaczenie data rozpoczęcia amortyzacji. Z wniosku podatnika wynika, że Spółka nie rozpoczęła amortyzacji budynku w 2006 roku, lecz planuje rozpoczęcie dokonywania odpisów na maj 2007 roku. Zatem winna stosować przepisy art. 16j ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007r

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.