NP-415/4/5/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zastosować w pierwszym roku preferencyjną 30% stawkę amortyzacyjną dla nowej maszyny leśnej sklasyfikowanej przez podatnika w grupie 5 KŚT (przyczepa z ładowaczem do przewozu i zrywki drewna) a w latach następnych stosować stawkę amortyzacji stosownie do uregulowań zawartych w art. 22i przy zastosowaniu współczynnika 1,4 ?. Zdaniem podatnika ma on do tego prawo.

NP-415/4/5/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. przyspieszona amortyzacja
  3. wartość początkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Podatnik złożył w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych i transportowych. Podatek dochodowy opłacany jest na zasadach ogólnych – prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dla celów działalności zakupiona została maszyna leśna (przyczepa z ładowaczem służąca do przewozu i zrywki drewna) o wartości netto 53.500,00 zł . Jak oświadcza podatnik powyższy sprzęt sklasyfikowany został w grupie 5 KŚT i jest intensywnie używany w warunkach leśnych.

Zadane we wniosku pytanie brzmi:Czy można zastosować w pierwszym roku preferencyjną 30% stawkę amortyzacyjną dla nowej maszyny leśnej sklasyfikowanej przez podatnika w grupie 5 KŚT (przyczepa z ładowaczem do przewozu i zrywki drewna) a w latach następnych stosować stawkę amortyzacji stosownie do uregulowań zawartych w art.22i przy zastosowaniu współczynnika 1,4 .... Zdaniem podatnika ma on do tego prawo.

Aktem prawnym regulującym ww zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do uregulowań zawartych w art. 22 ust. 8 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o z uwzględnieniem art. 23.Zgodnie z art.22k ust.4 ww ustawy, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości.

W myśl art. 22k ust. 6 ww ustawy, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust.4 i 5, jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 22i.Na podstawie powyżej wskazanych uregulowań prawnych przedstawiona powyżej metoda amortyzacji polega na tym ,że:

- w pierwszym roku, w którym wprowadzono środki trwałe do ewidencji podatnika, można dokonać odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej. Odpisy te mogą być dokonane jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w który środki te zostały wprowadzone do ewidencji lub na zasadach ogólnych, tj. w równych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego

- w następnym roku podatkowym należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej na podstawie jednej z wybranych metod :
- metodą degresywną zgodnie z art. 22k ust. 1,
- metodą liniową zgodnie z art. 22i.

Wybrana przez Pana metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tj. metoda liniowa oznacza, że na podstawie art. 22i ust.1 ww ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.W myśl powołanego art.22h ust.1 pkt 1 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art.22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzonego do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art.22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy , których zgodnie z art.23 ust.1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.Natomiast stosownie do ust.2 pkt 2 ww art.22i podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższyć dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej – przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.

Powyższe uregulowania wskazują, iż ci podatnicy w drugim roku amortyzacji, który w ich przypadku będzie jednocześnie pierwszym rokiem amortyzacji metodą liniową, obowiązani są do dokonywania amortyzacji od wartości początkowej, a więc bez pomniejszania jej o odpisy amortyzacyjne dokonane w pierwszym roku podatkowym, czyli w pierwszym roku ich amortyzacji. Premia w postaci preferencyjnego odpisu amortyzacyjnego dokonana w pierwszym roku amortyzowania danego składnika majątku, stosownie do uregulowań wskazanych w art. 22k ust. 6 nie jest uwzględniana do dalszego obliczenia odpisu metodą liniową, co oznacza, że nie pomniejsza ona wartości początkowej składnika majątku.

Reasumując, w sytuacji gdy zakupiona fabrycznie nowa maszyna znajduje się w grupie 5 KŚT i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, ma Pan prawo w pierwszym roku zastosować preferencyjną, tj. 30% stawkę amortyzacji. Zatem stanowisko Pana w tej kwestii jest prawidłowe.W przypadku używania maszyny bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagającej szczególnej sprawności technicznej (obiekty używane w warunkach leśnych) ma Pan prawo w następnych latach zastosować stawkę amortyzacyjną z Wykazu, podwyższoną o współczynnik 1,4. Zatem i w tej kwestii stanowisko Pana jest prawidłowe.

Odpowiedzi udzielono z uwzględnieniem stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.