NP/415-4/07/3/RSD | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zamierza w 2007 r. wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony w grudniu 2006r. dla celów działalności gospodarczej sprzęt (ciągniki rolnicze za kwotę 37.000,00 zł i 9.000,00 zł). Czy będąc małym podatnikiem ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

NP/415-4/07/3/RSD

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. mały podatnik
  3. przyspieszona amortyzacja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Ze złożonego wniosku z dnia 31.01.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 01.02.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny.

W grudniu 2006 r. podatnik, dla celów działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych i transportowych, zakupił dwa używane ciągniki rolnicze za cenę 37.000,00 zł i 9.000,00 zł (kserokopie faktur w załączeniu). W 2007 roku podatnik zamierza wprowadzić zakupiony sprzęt do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Ponadto podatnik oświadcza, że stosownie do uregulowań zawartych w art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest małym podatnikiem (przychód w roku 2006 – 498.031,76 zł).

Zdaniem podatnika od wartości początkowej zakupionych ciągników, stosownie do uregulowań zawartych w art. 22k ust. 7 ww ustawy ma on prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Zagadnienie, o którym mowa w złożonym zapytaniu znajduje uregulowanie w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Stosownie do uregulowań prawnych wskazanych w art. 22a ust. 1 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają określone składniki majątku, jeżeli:

- stanowią własność lub współwłasność podatnika,

- są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

- są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

- przewidywany ich okres używania przekracza rok,

- są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenie na złote kwoty, o której wyżej mowa, dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 22k ust.12).

Z powyższych uregulowań wynika, iż łącznie wysokość jednorazowych odpisów dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (niezależnie od ilości środków trwałych) w 2007 roku nie może przekraczać równowartości kwoty 50.000 euro (tj. 199.000 zł).

Ustawodawca w 2007 r. wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicję małego podatnika. Zgodnie z art. 5a pkt 20 ww ustawy małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.Na 2007 r. kwota ta wynosi 3.180.000 zł.

Ponadto:

- zgodnie z art. 22k ust. 8 ww ustawy podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

- zgodnie z art. 22k ust.10 ww ustawy pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis

- zgodnie z art. 22k ust. 11 ww ustawy przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie-mającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ww ustawy).

Reasumując, ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w złożonym wniosku oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ww art. 22k ust. 11 to ma Pan prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych w grudniu 2006r. ciągników (znajdujących się w grupie 7 Klasyfikacji) i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 2007 r.

Zatem stanowisko wyrażone przez podatnika należy uznać za prawidłowe.

Odpowiedzi udzielono z uwzględnieniem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.