NP-415/2/4/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla celów działalności gospodarczej, tj. na biuro i pomieszczenie socjalne dla pracowników , jeżeli adaptowane pomieszczenie na cele działalności gospodarczej (sklasyfikowane jako lokal niemieszkalny - wymienione w rodzaju 121 KŚT) zostanie po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a wartość poniesionych wydatków na jego adaptację przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego.

NP-415/2/4/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przyspieszona amortyzacja
  2. stawka amortyzacyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym opłacanym na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W roku 2004 podatnik rozpoczął inwestycje w zakresie adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla celów działalności gospodarczej. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Adaptowane pomieszczenie (lokal niemieszkalny) zostanie przez podatnika po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Podatnik uważa, że ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, tj. amortyzować powstały środek trwały przez okres 10 lat.

Aktem prawnym regulującym ww zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.). Stosownie do uregulowań zawartych w art.22 ust. 8 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art.22a-22o z uwzględnieniem art.23.Zgodnie z art.22j ust.1 pkt 3 ww ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

- dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji (Klasyfikacji Środków Trwałych), trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Środki trwałe, o których wyżej mowa, zgodnie z art.22j ust. 3 ww ustawy, uznaje się za :- używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub- ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dla celów podatkowych poprzez ulepszenie należy rozumieć między innymi:- przebudowę,- rozbudowę,- rekonstrukcję,- modernizację,- adaptacje, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.

W oparciu o wskazany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego może Pan zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla adaptowanego pomieszczenia dla celów działalności gospodarczej (sklasyfikowanego przez Pana jako lokal niemieszkalny - rodzaj 121 KŚT) po raz pierwszy wprowadzonego do Pana ewidencji środków trwałych, na ulepszenie którego poniesione przez Pana wydatki przekroczą 30% wartości początkowej środka trwałego z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat . Zatem stanowisko Pana jest prawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.