DP.I415/20/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie używanych samochodów ciężarowych na podstawie art. 22 k ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DP.I415/20/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. mały podatnik
  2. przyspieszona amortyzacja
  3. samochód ciężarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 19 czerwca 2007 r. postanawia:

Uzasadnienie

Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym stanem faktycznym prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na przewozie towarów na zlecenie (w tym czynności załadunkowe i wyładunkowe) określonych podmiotów gospodarczych. Ponadto prowadzi Pani działalność z zakresie zakupu i sprzedaży owoców miękkich. W 2006 roku przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyły 800.000 euro (tj. 3.180.000 zł). Dokonała Pani zakupu używanych samochodów ciężarowych marki Mercedes Sprinter 308 CDI rok produkcji 2003 za cenę 48.700 zł oraz Mercedes Atego rok produkcji 2000 za cenę 82.500 zł. Wymienione samochody maja służyć powyższej działalności gospodarczej.

Stanowisko pytającego: Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie w/w używanych samochodów ciężarowych na podstawie art. 22 k ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy zostały spełnione warunki do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 22 k ust 7 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku stwierdza, że zajęte przez podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych poniżej przepisach prawa podatkowego:

Stosownie do uregulowań prawnych wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jak również sposoby ustalania wartości początkowej środków trwałych, zostały uregulowane w art. 22 a – 22 m w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 22 a ust.1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają określone składniki majątkowe, jeżeli stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, przewidywalny ich okres używania przekracza rok oraz są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Zgodnie z art. 22 k ust. 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższych uregulowań wynika, iż łącznie wysokość jednorazowych odpisów dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji (niezależnie od ilości środków trwałych) w 2007 roku nie może przekraczać równowartości kwoty 50.000 euro.

Przeliczenie na złote kwoty, o której wyżej mowa, dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 22 k ust. 12).

Z treści powołanego wyżej przepisów wynika, że ustawodawca uzależnił stosowanie w/w metody amortyzacji od spełnienia łącznie następujących warunków: podatnik jest małym podatnikiem lub rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zaliczony jest do grupy 3-8 Klasyfikacji, wymienionej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest samochodem osobowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 20 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekracza w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Reasumując, ze stanu faktycznego przedstawionego przez Panią w złożonym wniosku oraz uregulowań prawnych w tym zakresie wynika, że warunki wymienione w art. 22 k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały spełnione i jeżeli nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 22 k ust. 11 w/w ustawy, to ma Pani prawo dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych samochodów ciężarowych. Natomiast bez znaczenia pozostaje fakt, że zakupione przez Panią samochody są samochodami używanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 239 i art. 222 Ordynacji podatkowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.