Przyspieszona amortyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przyspieszona amortyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych eksploatowanych w sposób intensywniejszy niż przyjęty sposób używania tych środków.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIUDALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 10 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych eksploatowanych w sposób intensywniejszy niż przyjęty sposób używania tych środków - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportu towarów taborem samochodowym. W marcu i listopadzie 2007 r. dokonał zakupu samochodów ciężarowych i jako mały podatnik skorzystał z preferencyjnej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, tzn. Wnioskodawca dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tych środków trwałych na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy ww. przepis ma zastosowanie do podatnika – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych przewozu rzeczy, na zakup samochodu ciężarowego, uwzględniając przepisy pomocy de minimis , skoro jego zdaniem, pomocą de minimis jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego.

Fragment:

(...) i jako mały podatnik, w ramach pomocy de minimis dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy uwzględniając przepisy pomocy de minimis, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podatnika-osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i przewozu rzeczy, w przypadku zakupu samochodu ciężarowego, skoro pomocą tą jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego... Wnioskodawca wyraził pogląd, że zostały spełnione warunki do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podał, iż jednorazowa amortyzacja to pomoc polegająca na obniżeniu podstawy opodatkowania, a nie pomoc na nabycie środka transportu. W wydanej w dniu 15 kwietnia 2008 r. interpretacji indywidualnej nr ILPB1/415-53/08-2/AA (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie używanych samochodów ciężarowych na podstawie art. 22 k ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 19 czerwca 2007 r. postanawia: Uzasadnienie Stan faktyczny: Zgodnie z opisanym stanem faktycznym prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na przewozie towarów na zlecenie (w tym czynności załadunkowe i wyładunkowe) określonych podmiotów gospodarczych. Ponadto prowadzi Pani działalność z zakresie zakupu i sprzedaży owoców miękkich. W 2006 roku przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyły 800.000 euro (tj. 3.180.000 zł). Dokonała Pani zakupu używanych samochodów ciężarowych marki Mercedes Sprinter 308 CDI rok produkcji 2003 za cenę 48.700 zł oraz Mercedes Atego rok produkcji 2000 za cenę 82.500 zł. Wymienione samochody maja (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnik zamierza w 2007 r. wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony w grudniu 2006r. dla celów działalności gospodarczej sprzęt (ciągniki rolnicze za kwotę 37.000,00 zł i 9.000,00 zł). Czy będąc małym podatnikiem ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Fragment:

(...) Ze złożonego wniosku z dnia 31.01.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 01.02.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. W grudniu 2006 r. podatnik, dla celów działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych i transportowych, zakupił dwa używane ciągniki rolnicze za cenę 37.000,00 zł i 9.000,00 zł (kserokopie faktur w załączeniu). W 2007 roku podatnik zamierza wprowadzić zakupiony sprzęt do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Ponadto podatnik oświadcza, że stosownie do uregulowań zawartych w art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest małym podatnikiem (przychód w roku 2006 – 498.031,76 zł). Zdaniem podatnika od wartości początkowej zakupionych ciągników, stosownie do uregulowań zawartych w art. 22k ust. 7 ww ustawy ma on prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Zagadnienie, o którym mowa w złożonym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla nabytego budynku magazynowego po adaptacji na budynek biurowy - siedzibę Spółki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2005r. Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie amortyzacji środka trwałego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 07.11.2006r. jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Pismem z dnia 07.11.2006r. z siedzibą w Gdańsku zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie amortyzacji środka trwałego W złożonym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny Spółka zawarła wstępne porozumienie w sprawie nabycia budynku niemieszkalnego z przeznaczeniem na siedzibę Spółki. Budynek został wybudowany w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Podatnik posiada prawo do przyspieszonej amortyzacji budynku zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzednio wykorzystywanego jako stajnia i magazyn a obecnie po gruntownym remoncie przeznaczonego na funkcje usługowe prowadzonej działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Tutejszy Organ Podatkowy podziela stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 11.05.2007r. uzupełnionego oświadczeniem z dnia 28.05.2007r. w przedmiocie możliwości stosowania przyśpieszonej amortyzacji środka trwałego. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca dokonał zakupu nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w XIX wieku i funkcjonował jako stajnia, a przed remontem jako pomieszczenie magazynowe. Następnie dokonano gruntownego remontu i przeznaczono go na funkcje usługowe. Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do przyśpieszonej amortyzacji ( 10% w skali roku), czyli przez 10 lat. Amortyzacja podatkowa oznacza stopniowe zużywanie się majątku przedsiębiorcy, na który składają się m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22a ust. 1, z (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka, rozważając możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków i budowli wchodzących w skład kompostowni przy zastosowaniu zwiększonych współczynników amortyzacyjnych, prosi o potwierdzenie, czy istnieją podstawy do przyjęcia podwyższonej stawki amortyzacyjnej o współczynnik 1,2, czyli właściwej dla budynków, budowli używanych w warunkach pogorszonych?

Fragment:

(...) W dniu 2 maja 2005r. wpłynął wniosek Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 3.06.2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się produkcją pieczarek, co z kolei wymusza konieczność wytwarzania dużej ilości kompostu. Produkcja kompostu odbywa się kompostowni, tj. w budynku wykonanym z materiałów stalowych i betonu oraz na betonowym placu częściowo zakrytym wiatą. W skład ciągu technologicznego wykorzystywanego do produkcji kompostu wchodzą: budynek pasteryzatorni (wg KŚT – 101), wiata do produkcji kompostu zielonego (wg KŚT – 104), place służące do mieszania kompostu i drogi, jako ciągi komunikacyjne służące do przemieszczania kompostu pomiędzy poszczególnymi fazami produkcji (wg KŚT 220). W wyniku stosowanej technologii produkcji kompostu dochodzi do (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy samochód osobowy będący środkiem trwałym u podatnika prowadzącego szkołę nauki jazdy można amortyzować stosując "przyspieszoną" amortyzację.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2004r., uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004r. , tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla celów działalności gospodarczej, tj. na biuro i pomieszczenie socjalne dla pracowników , jeżeli adaptowane pomieszczenie na cele działalności gospodarczej (sklasyfikowane jako lokal niemieszkalny - wymienione w rodzaju 121 KŚT) zostanie po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a wartość poniesionych wydatków na jego adaptację przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym opłacanym na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W roku 2004 podatnik rozpoczął inwestycje w zakresie adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla celów działalności gospodarczej. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego. Adaptowane pomieszczenie (lokal niemieszkalny) zostanie przez podatnika po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Podatnik uważa, że ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, tj. amortyzować powstały środek trwały przez okres 10 lat. Aktem prawnym regulującym ww zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.). Stosownie do uregulowań zawartych w art.22 ust. 8 ww ustawy o podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zastosować w pierwszym roku preferencyjną 30% stawkę amortyzacyjną dla nowej maszyny leśnej sklasyfikowanej przez podatnika w grupie 5 KŚT (przyczepa z ładowaczem do przewozu i zrywki drewna) a w latach następnych stosować stawkę amortyzacji stosownie do uregulowań zawartych w art. 22i przy zastosowaniu współczynnika 1,4 ?. Zdaniem podatnika ma on do tego prawo.

Fragment:

(...) Podatnik złożył w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych i transportowych. Podatek dochodowy opłacany jest na zasadach ogólnych – prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dla celów działalności zakupiona została maszyna leśna (przyczepa z ładowaczem służąca do przewozu i zrywki drewna) o wartości netto 53.500,00 zł . Jak oświadcza podatnik powyższy sprzęt sklasyfikowany został w grupie 5 KŚT i jest intensywnie używany w warunkach leśnych. Zadane we wniosku pytanie brzmi:Czy można zastosować w pierwszym roku preferencyjną 30% stawkę amortyzacyjną dla nowej maszyny leśnej sklasyfikowanej przez podatnika w grupie 5 KŚT (przyczepa z ładowaczem do przewozu i zrywki drewna) a w latach następnych stosować stawkę amortyzacji (...)